EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2508

Регламент (ЕО) № 2508/2000 на Комисията от 15 ноември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на оперативните програми в сектор рибарство

OB L 289, 16.11.2000, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2508/oj

04/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

245


32000R2508


L 289/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2508/2000 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2000 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на оперативните програми в сектор рибарство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти на аквакултури (1), и по-специално член 9, параграф 5 и член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 изисква организациите на производители да предоставят в началото на всяка риболовна година оперативна програма за планиране на предлагането и за предварително регулиране на доставките от техните членове.

(2)

Необходимо е да се определи съдържанието на оперативната програма, за да могат организациите на производители да изпълнят своите задължения. Поради това е необходимо да се регламентират изискванията към пазарната стратегия, планирания улов и производствения план за организации на производители както от сферата на рибарството, така и от сферата на аквакултурите.

(3)

Необходимо е организациите на производители да осигурят вътрешна дисциплина, за да се гарантира изпълнението на оперативната програма. Санкциите следва да бъдат съответстващи на нарушението и трябва да бъдат предварително оповестени сред членовете.

(4)

Следва да се определи графикът за представянето на оперативните програми от организациите на производители и одобряването им от компетентните национални органи, за да се осигури ефективността на мерките.

(5)

На организациите на производители следва да се предоставя аванс за покриване на някои от финансовите разходи, направени при изготвянето на оперативните програми.

(6)

Уместно е да се предвиди предоставянето в края на риболовната година на доклад за изпълнението на оперативната програма, за да се даде възможност на организацията на производители да направи оценка на ефективността на своята програма и да се предостави възможност на националните органи да преценят дали да бъде предоставено финансовото обезщетение.

(7)

Предвидените по настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Пазарна стратегия и план за улова за организации на производители в сектор рибарството

Член 1

За видовете, изброени в приложения I и IV към Регламент (EО) № 104/2000, пазарната стратегия, посочена в член 9, параграф 1, буква а) от същия регламент, включва:

a)

броя на регистрираните членове на организацията на производители в първия ден на риболовната година, определена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент;

б)

броя и вида на риболовните кораби, които членуват в организацията на производители в първия ден на риболовната година;

в)

обема на производството и на операциите по интервенция на пазара за различните биологични видове през предходната риболовна година;

г)

сумарния оборот на организацията на производители през предходната риболовна година;

д)

квотата, определена за организацията на производители по биологични видове;

е)

процента на реализираната през предходната риболовна година чрез аукциони или други средства риба;

ж)

стратегията за подобряване и поддържане на качеството на продуктите, които се реализират чрез организацията на производители или членовете ѝ;

з)

доброволно етикетиране на продуктите или други дейности, свързани с предлагането на изделията на пазара;

и)

предлагани нови излази на пазари или други търговски възможности.

Член 2

1.   Биологичните видове, които представляват значителна част от разтоварваната на сушата от организацията на производители риба, са онези видове, които допринасят за:

a)

най-малко 5 % от общото производство на организацията на производители през предходната риболовна година за биологичните видове, които са обхванати от квоти за улова, както това е установено съобразно с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 3760/92 на Съвета (2); или

б)

най-малко 10 % от обема или стойността на общото производство на организацията на производители през предходната риболовна година за биологичните видове, които не са обхванати от квоти за улова, както това е посочено в буква а).

2.   За видовете, посочени в член 9, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕО) № 104/2000, които отговарят на условията на параграф 1 от настоящия член, планът за улова включва указателен график за доставките, разпределен за цялата риболовна година и основан на сезонните пазарни тенденции (цени, производство и търсене).

3.   Планът за улова може да бъде опростен, когато няма пазарни затруднения и по-специално изтегляния на продукти от пазара.

4.   Когато в рамките на една държава-членка са установени планове за улова на ниво, различно от това на организациите на производители, организацията на производители може да се позове на тези планове.

Въпреки това, съществуването на такива планове не освобождава организациите на производители от задължението да определят по-нататъшни мерки за регулиране на доставките от техните членове, както това е посочено в член 5.

ГЛАВА II

Пазарна стратегия и план за производството за организации на производители от сферата на аквакултурите

Член 3

За биологичните видове, посочени в приложение V към Регламент (EО) № 104/2000, пазарната стратегия, предвидена в член 9, параграф 1, буква а) от същия регламент, включва:

a)

броя на регистрираните членове на организацията на производители в първия ден на риболовната година, определена в член 9, параграф 1 от настоящия регламент;

б)

обема на уловените през предходната риболовна година биологични видове;

в)

средната продажна цена на съответните видове през предходната риболовна година;

г)

сумарния оборот на организацията на производители през предходната риболовна година;

д)

използваният метод за отглеждане;

е)

сезоните на пиково производство и продажби;

ж)

стратегията за подобряване и поддържане на качеството на продуктите, които се реализират чрез организацията на производители или членовете ѝ;

з)

доброволно етикетиране на продуктите или други дейности по начина на предлагане на изделията на пазара;

и)

пазарна оценка, включително предлагани нови излази на пазари или други търговски възможности.

Член 4

Планът за производство, посочен във второто тире на член 9, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 104/2000, включва указателен график за доставките за цялата риболовна година, основан на сезонните производствени фактори и предвижданите пазарни тенденции.

ГЛАВА III

Мерки, приложими за видовете от приложения I, IV и V към Регламент (ЕО) № 104/2000

Член 5

Оперативната програма, предвидена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, посочва причините за евентуални обичайни затруднения на пазара, наблюдавани през последните няколко риболовни години и определя предвижданите мерки за съответно регулиране на доставките.

Член 6

1.   Организацията на производители предприема всички необходими действия да се опита да поправи ситуацията при промяна в пазарните условия, при която:

a)

изтеглянията на продукти от пазара, изразени като процентна стойност от количествата, предлагани за продажба, през който и да е месец, се увеличи с 5 процентни пункта в сравнение със средния процент на изтеглените от пазара продукти през предходните три месеца;

б)

възникнат евентуални други сериозни пазарни затруднения.

Продуктите, изтеглени от пазара с цел да бъдат подпомогнати с помощ за прехвърляне в друга категория, както това е посочено в член 23 и в член 24, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 104/2000, не се отчитат като продукти, изтеглени от пазара по смисъла на настоящия параграф.

2.   Организацията на производители информира компетентните органи на държавата-членка за всички действия, предприети съобразно параграф 1. Преразглеждане на оперативната програма не е необходимо, освен ако не се изисква от компетентните органи на държавата-членка.

Член 7

Организацията на производители определя и предоставя на разположение на всички свои членове списък на санкциите, както е посочено в член 9, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 104/2000.

Санкциите следва да бъдат съответни на нарушението.

Член 8

За непредвидени обстоятелства, предвидени във втората алинея от член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, се считат събития, които не зависят от действията на организацията на производители и оказват влияние върху пазара на съответните животински видове.

ГЛАВА IV

Процедурни аспекти

Член 9

1.   Риболовната година продължава 12 месеца и обикновено започва на 1 януари, освен ако с компетентните органи на държавата-членка не е постигнато споразумение за оправдана промяна на този период или на началната му дата.

2.   Организацията на производители представя оперативната си програма в срок от седем седмици след началото на риболовната година. Организацията на производители незабавно започва изпълнението на програмата.

3.   Съответната държава-членка одобрява оперативната програма в срок от 12 седмици след началото на риболовната година.

Когато държавата-членка изисква от организацията на производители да направи значителни изменения в програмата, срокът за одобрение може да бъде удължен с още две седмици.

Член 10

След като съответната държава-членка е одобрила оперативната програма, но не по-късно от четири месеца след началото на риболовната година, тя може да предостави авансово 50 % от стойността на компенсациите, предоставяни на организацията на производители по силата на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, при условие че организацията на производители е депозирала обезпечение в размер на не по-малко от 105 % от размера на авансовата сума.

Член 11

1.   Броят на плавателните съдове, използван за изчисляване на помощта по член 10, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 104/2000, е общият брой на плавателните съдове на членовете на организацията на производители в първия ден на риболовната година.

2.   Представителността на една организация на производители, използвана за изчисляване помощта по член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 104/2000, се определя на базата на данни от риболовната година, предхождаща риболовната година, за която се отнася оперативната програма.

3.   Петгодишният период, посочен във втората и третата алинея от член 10, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 104/2000 и приложение VII към него, се равнява на пет от риболовните години, определени в член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 12

В срок от седем седмици след края на риболовната година организацията на производители изготвя доклад за дейността си и го изпраща на компетентните органи на държавата-членка. Докладът включва следната информация:

a)

пазарен доклад за биологичните видове, обхванати от оперативната програма, който трябва да се фокусира върху евентуални затруднения в реализацията през годината, предприетите мерки като реакция на тези затруднения, като например тези, изисквани по член 6, включително и наложените санкции и, ако е уместно, причината, поради която организацията на производители не е успяла да се справи с тези затруднения;

б)

копие на правилата за дейността на организацията на производители за първата риболовна година от изпълнението на програмата, както и всяко изменение на тези правила след този период;

в)

списъкът на санкциите, въведени от организацията на производители съгласно член 7.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 януари 2001 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел нa 15 ноември 2000 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 389, 31.12.1992 г., стр. 1.


Top