EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_005_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 005

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 192

4

 

 

31998R1449

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1449/98 на Комисията от 7 юли 1998 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/83 на Съвета по отношение на отчетите за риболовното усилие

3

1998

L 196

3

 

 

31998R1488

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1488/98 на Комисията от 13 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки

8

1998

L 266

36

 

 

31998R2091

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2091/98 на Комисията от 30 септември 1998 година относно сегментирането на риболовния флот на Общността и риболовното усилие във връзка с многогодишните програми за ориентиране

10

1998

L 308

3

 

 

31998R2469

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2469/98 на Съвета от 9 ноември 1998 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Габон относно улова на риба в крайбрежните води на Габон

21

1998

L 308

4

 

 

21998A1118(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Габон относно извършване на риболовна дейност в крайбрежните води на Габон

22

1998

L 358

5

 

 

31998R2846

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2846/98 на Съвета от 17 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството

30

1999

L 018

3

 

 

31999R0149

 

 

 

Регламент (ЕО) № 149/1999 на Съвета от 19 януари 1999 година за изменение на Регламент (EO) № 2027/95 на Съвета за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността

39

1999

L 038

6

 

 

31999R0308

 

 

 

Регламент (ЕО) № 308/1999 на Съвета от 8 февруари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

43

1999

L 093

10

 

 

31999R0728

 

 

 

Регламент (ЕО) № 728/1999 на Комисията от 7 април 1999 година за установяване съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета, на период на уведомяване за риболовните кораби на Общността, извършващи риболовни дейности в Балтийско море и в проливите Скагерак и Категат

47

1999

L 132

1

 

 

31999D0337

 

 

 

Решение на Съвета от 26 април 1999 година за подписването от страна на Европейската общност на Споразумението относно Международната програма за опазване на делфините

48

1999

L 147

23

 

 

31999D0386

 

 

 

Решение на Съвета от 7 юни 1999 година относно временното прилагане от страна на Европейската общност на Споразумението за Международната програма за опазване на делфините

75

1999

L 167

5

 

 

31999R1447

 

 

 

Регламент (EО) № 1447/1999 на Съвета от 24 юни 1999 година за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството

76

1999

L 167

7

 

 

31999R1448

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1448/1999 на Съвета от 24 юни 1999 година относно въвеждането на преходни мерки за управлението на някои риболовни дейности в Средиземно море и за изменение на Регламент (EO) № 1626/94

78

1999

L 168

1

 

 

31999R1459

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1459/1999 на Съвета от 24 юни 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

80

1999

L 170

18

 

 

31999R1471

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1471/1999 на Комисията от 5 юли 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 347/96 на Комисията относно установяване на система за бързо съобщаване за допускането на сьомга за свободно обращение в Европейската общност

85

1999

L 238

8

 

 

31999R1922

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1922/1999 на Комисията от 8 септември 1999 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета по отношение на условията, при които на корабите, чиято средна дължина превишава осем метра, е разрешено да използват бийм тралове в определени води на Общността

93

1999

L 304

14

 

 

31999R2502

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2502/1999 на Комисията от 26 ноември 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2166/83 относно създаване на система за лицензиране за определени риболовни дейности, извършвани в зона на север от Шотландия (зона на Шетландските острови)

97

1999

L 328

9

 

 

31999R2723

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2723/1999 на Съвета от 17 декември 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

98

1999

L 328

54

 

 

31999R2737

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2737/1999 на Комисията от 21 декември 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки

101

1999

L 328

62

 

 

31999R2740

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2740/1999 на Комисията от 21 декември 1999 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1447/1999 на Съвета за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството

106

1999

L 331

59

 

 

31999R2762

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2762/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за адаптиране на максималното годишно риболовно усилие за някои риболовни райони

109

1999

L 337

1

 

 

31999R2791

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2791/1999 на Съвета от 16 декември 1999 година относно определяне на някои мерки за контрол, приложими в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

112

2000

L 017

22

 

 

32000R0104

 

 

 

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

121

2000

L 100

3

 

 

32000R0812

 

 

 

Регламент (ЕО) № 812/2000 на Съвета от 17 април 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 на Съвета относно утвърждаване на някои технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море и на Регламент (ЕО) № 850/ 98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри на морски организми

152

2000

L 105

15

 

 

32000R0908

 

 

 

Регламент (ЕО) № 908/2000 на Комисията от 2 май 2000 година за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организации на производители в сектор рибарство и аквакултури

154

2000

L 128

1

 

 

32000R1085

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1085/2000 на Комисията от 15 май 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на мерки за контрол, приложими в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

157

2000

L 144

1

 

 

32000R1262

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1262/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година относно установяването на определени мерки за контрол по отношение на кораби, които плават под флага на страни, които не са договарящи страни в Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)

200

2000

L 148

1

 

 

32000R1298

 

 

 

Регламент(ЕО) № 1298/2000 на Съвета от 8 юни 2000 година за изменение за пети път на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

204

2000

L 176

1

 

 

32000R1543

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета от 29 юни 2000 година за установяване на общностна рамка за събиране и управление на данните, необходими за провеждане на общата политиката в областта на рибарството

206

2000

L 197

35

 

 

32000D0487

 

 

 

Решение на Съвета от 17 юли 2000 година относно приемането от страна на Европейската общност на изменението на текста на Споразумението, с което се създава Генерална комисия за рибарство в Средиземно море, с оглед създаването на автономен бюджет за тази организация

223

2000

L 227

11

 

 

32000R1886

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1886/2000 на Комисията от 6 септември 2000 година относно установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета във връзка с разширяването прилагането на правила, приети от организациите на производителите за нечленуващи производители

236

2000

L 230

5

 

 

32000R1924

 

 

 

Регламент (EО) № 1924/2000 на Комисията от 11 септември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета по отношение на специалното признаване на организации на производители в сектор рибарство с цел подобряване качеството на техните продукти

238

2000

L 230

7

 

 

32000R1925

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1925/2000 на Комисията от 11 септември 2000 година за установяване на правопораждащите факти за обменния курс, прилаган при изчисляване на някои суми в резултат от механизмите, установени с Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

240

2000

L 280

37

 

 

32000R2438

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2438/2000 на Комисията от 3 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 908/2000 за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организациите на производители в сектор рибарство и аквакултури

244

2000

L 289

8

 

 

32000R2508

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2508/2000 на Комисията от 15 ноември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на оперативните програми в сектор рибарство

245

2000

L 289

11

 

 

32000R2509

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2509/2000 на Комисията от 15 ноември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение отпускането на финансова компенсация за изтегляне от пазара на някои рибни продукти

248

2000

L 292

5

 

 

32000R2549

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2549/2000 на Съвета от 17 ноември 2000 година относно създаването на допълнителни технически мерки за възстановяване на запасите от риба треска в Ирландско море (участък VIIа на Международния съвет за изследване на морето/ICES)

253

2000

L 292

7

 

 

32000R2550

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2550/2000 на Съвета от 17 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 относно утвърждаване на някои технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море

255

2000

L 298

1

 

 

32000R2578

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2578/2000 на Съвета от 17 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2406/96 относно определяне на общите стандарти за търговия с някои рибни продукти

257

2000

L 314

10

 

 

32000R2722

 

 

 

Регламент(ЕО) № 2722/2000 на Комисията от 13 декември 2000 година за определяне условията, при които Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) може да допринася за премахване на патологичните рискове в аквакултурите

260

Top