EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2508

Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår operationelle programmer i fiskerisektoren

EFT L 289 af 16.11.2000, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2508/oj

32000R2508

Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår operationelle programmer i fiskerisektoren

EF-Tidende nr. L 289 af 16/11/2000 s. 0008 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/2000

af 15. november 2000

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår operationelle programmer i fiskerisektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter(1), særlig artikel 9, stk. 5, og artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Producentorganisationerne skal i henhold til forordning (EF) nr. 104/2000 ved begyndelsen af hvert fangstår indsende en plan vedrørende tilpasning af udbuddet og foretage en forhåndsregulering af medlemmernes tilførsler.

(2) For at producentorganisationerne kan leve op til deres forpligtelser, skal indholdet af de operationelle programmer fastlægges. Det er derfor nødvendigt at fastsætte kravene til markedsføringsstrategien, fangstplanen og produktionsplanen for både producentorganisationer inden for fiskeri efter vildtlevende fiskearter og organisationer i akvakultursektoren.

(3) Producentorganisationerne skal sørge for, at den interne disciplin overholdes med henblik på at sikre gennemførelsen af det operationelle program. Sanktionerne skal afpasses efter overtrædelserne og på forhånd meddeles medlemmerne.

(4) Der bør fastsættes frister for producentorganisationernes indsendelse af de operationelle programmer og de nationale myndigheders godkendelse deraf med henblik på at opnå en effektiv gennemførelse af de foranstaltninger, der træffes.

(5) Der bør ydes forskud til producentorganisationerne til dækning af en del af omkostningerne ved udarbejdelsen af operationelle programmer.

(6) Der bør udarbejdes en rapport om gennemførelsen af det operationelle program ved udgangen af fangståret, således at producentorganisationerne kan vurdere effekten af deres programmer, og de nationale myndigheder kan afgøre, om der bør ydes finansiel godtgørelse. Der bør derfor fastlægges regler for en sådan rapport.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

Markedsføringsstrategi og fangstplan for producentorganisationer inden for fiskeriet

Artikel 1

For arterne i bilag I og IV til forordning (EF) nr. 104/2000 skal markedsføringsstrategien som omhandlet i nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra a), omfatte følgende:

a) antallet af registrerede medlemmer af producentorganisationen på fangstårets første dag, jf. artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning

b) antallet og typen af fiskerfartøjer, der er tilsluttet producentorganisationen på fangstårets første dag

c) produktionsmængde og interventioner for de enkelte arter det foregående fangstår

d) producentorganisationens samlede omsætning det foregående fangstår

e) kvoter, der er tildelt producentorganisationen for de enkelte arter

f) procentdelen af fisk, der er solgt på auktioner eller på anden måde det foregående fangstår

g) strategi til forbedring eller bevaring kvaliteten af produkter, der sælges via producentorganisationen eller dennes medlemmer

h) frivillig produktmærkning eller andre salgsfremmende aktiviteter

i) forslag til nye markeds- eller afsætningsmuligheder.

Artikel 2

1. Arter, der udgør en betydelig del af en producentorganisations fangster, er de arter, der udgør:

a) mindst 5 % af producentorganisationens samlede produktion det foregående fangstår i mængder eller værdi for arter, der er omfattet af de fangstkvoter, som er fastsat i artikel 8, stk. 4, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92(2), eller

b) mindst 10 % af producentorganisationens samlede produktion det foregående fangstår i mængder eller værdi for arter, der ikke er omfattet af de fangstkvoter, der omhandles i litra a).

2. For arter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 104/2000, og som opfylder kravene i denne artikels stk. 1, skal fangstplanen indeholde en vejledende tidsplan for udbuddet for hele fangståret, der tager hensyn til sæsontendenser (pris, produktion og efterspørgsel) på markedet.

3. Fangstplanen kan forenkles, hvis der ikke foreligger afsætningsproblemer, herunder tilbagetagelser.

4. Hvis der i en medlemsstat fastlægges fangstplaner for andre organer end producentorganisationerne, kan den berørte producentorganisation henvise til disse planer.

Sådanne planer fritager imidlertid ikke producentorganisationen fra at fastlægge yderligere foranstaltninger til regulering af medlemmernes leverancer, jf. artikel 5.

KAPITEL II

Markedsføringsstrategi og produktionsplan for producentorganisationer inden for akvakultur

Artikel 3

For arterne i bilag V til forordning (EF) nr. 104/2000 skal markedsføringsstrategien som omhandlet i nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra a), omfatte følgende oplysninger:

a) antallet af registrerede medlemmer af producentorganisationen på fangstårets første dag, jf. artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning

b) for hver art den mængde, der er fisket det foregående fangstår

c) den gennemsnitlige salgspris for de pågældende arter det foregående fangstår

d) producentorganisationens samlede omsætning det foregående fangstår

e) anvendt produktionsmetode

f) højsæson for produktion og salg

g) strategi til forbedring eller bevaring af kvaliteten af produkter, der sælges via producentorganisationen eller dennes medlemmer

h) frivillig produktmærkning eller andre salgsfremmende aktiviteter

i) markedsanalyse med forslag til nye markeds- eller afsætningsmuligheder.

Artikel 4

Produktionsplanen som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), andet led, i forordning (EF) nr. 104/2000 skal indeholde en vejledende udbudsplan for hele fangståret, der er baseret på sæsonbetonede produktionsfaktorer og forventede markedstendenser.

KAPITEL III

Foranstaltninger for arterne i bilag I, IV og V til forordning (EF) nr. 104/2000

Artikel 5

Det operationelle program, der omhandles i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, skal angive årsagerne til eventuelle tilbagevendende problemer på markedet de seneste fangstår og specificere de forebyggende foranstaltninger, der er iværksat for at tilpasse udbuddet.

Artikel 6

1. Producentorganisationen træffer alle nødvendige forholdsregler for at forsøge at afhjælpe situationen, hvis markedsvilkårene ændrer sig således,

a) at tilbagetagelserne i procent af de mængder, som udbydes til salg i en given måned, stiger med 5 procentpoint i forhold til den gennemsnitlige tilbagetagelse i procent de foregående tre måneder, eller

b) at der forekommer andre alvorlige markedsforstyrrelser.

Produkter, for hvis tilbagetagelse der ydes prolongationsstøtte i henhold til artikel 23 og artikel 24, stk. 4, i forordning (EF) nr. 104/2000, betragtes ikke som tilbagetagne mængder i dette stykkes betydning.

2. Producentorganisationen underretter medlemsstatens ansvarlige myndigheder om forholdsregler truffet i henhold til stk. 1. Det er ikke nødvendigt at revidere det operationelle program, medmindre medlemsstatens ansvarlige myndigheder kræver det.

Artikel 7

Producentorganisationen udarbejder en liste over sanktioner, jf. artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000, som meddeles alle organisationens medlemmer.

Sanktionerne skal afpasses efter overtrædelserne.

Artikel 8

De uforudsete omstændigheder, der omhandles i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 104/2000, er begivenheder, der er uafhængige af produktionsorganisationernes tiltag, og som har virkninger for markedet for de pågældende arter.

KAPITEL IV

Procedurer

Artikel 9

1. Fangståret strækker sig over 12 måneder og begynder normalt den 1. januar, medmindre en anden periode eller begyndelsesdato er berettiget og besluttes efter aftale med medlemsstatens ansvarlige myndigheder.

2. Producentorganisationen indsender sit operationelle program senest 7 uger efter fangstårets begyndelse. Producentorganisationen sætter straks programmet i kraft.

3. Medlemsstaten godkender det operationelle program senest 12 uger efter fangstårets begyndelse.

Hvis medlemsstaten foreslår, at producentorganisationen foretager betydelige ændringer af programmet, kan godkendelsesfristen forlænges med to uger.

Artikel 10

Når medlemsstaten har godkendt det operationelle program, og senest fire måneder efter fangstårets begyndelse, kan den yde et forskud på 50 % af den godtgørelse, producentorganisationen tildeles efter artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, hvis organisationen stiller en sikkerhed på mindst 105 % af forskudsbeløbet.

Artikel 11

1. Det antal fartøjer, der anvendes som beregningsgrundlag for beløbet i artikel 10, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000, er det samlede antal fartøjer, der er tilsluttet producentorganisationen på fangstårets første dag.

2. Producentorganisationens repræsentativitet, der anvendes til beregning af beløbet i artikel 10, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 104/2000, fastsættes på grundlag af oplysninger fra fangståret før det fangstår, som det operationelle program vedrører.

3. Den femårsperiode, der omhandles i artikel 10, stk. 1, andet og tredje afsnit, og i bilag VII i forordning (EF) nr. 104/2000, er fem fangstår, jf. artikel 9, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 12

Producentorganisationen udarbejder en aktivitetsrapport, som den senest syv uger efter fangstårets afslutning indsender til medlemsstatens ansvarlige myndigheder. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a) en rapport om markedet for de arter, som er omfattet af det operationelle program, som beskriver eventuelle afsætningsproblemer det pågældende fangstår, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe disse problemer, jf. artikel 6, herunder pålagte sanktioner, og eventuelt årsagen til, at producentorganisationen ikke har løst problemerne

b) en genpart af de regler, som producentorganisationen har anvendt i programmets første fangstår, og senere ændringer af disse regler

c) en liste over sanktioner opstillet af producentorganisationen i overensstemmelse med artikel 7.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2) EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.

Top