EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva

SL L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 107/26


DIREKTIVA VIJEĆA (EU) 2015/652

od 20. travnja 2015.

o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 7.a stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Metoda za izračun emisija stakleničkih plinova iz gorivâ i drugih energenata iz nebioloških izvora koju je potrebno utvrditi u skladu s člankom 7.a stavkom 5. Direktive 98/70/EZ trebala bi rezultirati dovoljno točnim izvješćivanjem tako da Komisija može kritički procijeniti uspješnost isporučitelja u ispunjavanju njihovih obveza u skladu s člankom 7.a stavkom 2. te Direktive. Metodom izračuna trebalo bi osigurati točnost, uzimajući u obzir složenost povezanih administrativnih zahtjeva. U isto vrijeme njome bi trebalo poticati isporučitelje da smanje intenzitet stakleničkih plinova goriva koje isporučuju. Također je potrebno pažljivo razmotriti utjecaj metode izračuna na rafinerije u Uniji. Stoga bi se metoda izračuna trebala temeljiti na prosječnom intenzitetu stakleničkih plinova koji odgovara prosječnoj vrijednosti industrije koja je tipična za određeno gorivo. Prednost toga bilo bi smanjenje administrativnog opterećenja za isporučitelje i države članice. Predloženom metodom izračuna u ovoj fazi ne bi trebalo zahtijevati diferencijaciju intenziteta stakleničkih plinova goriva na temelju izvora sirovina jer bi to utjecalo na ulaganja u određenim rafinerijama u Uniji koja su u tijeku.

(2)

Zahtjeve u vezi s izvješćivanjem za isporučitelje koji su mala i srednja poduzeća (MSP), kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (2), trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru u kontekstu članka 7.a stavka 1. Direktive 98/70/EZ. Slično tome, uvoznike benzinskih i dizelskih goriva proizvedenih izvan Unije ne bi trebalo obvezati da dostavljaju podrobne informacije o izvorima sirove nafte koja je upotrijebljena za proizvodnju tih goriva jer bi te informacije mogle biti nedostupne ili bi ih moglo biti teško dobiti.

(3)

Radi poticanja daljnjeg smanjenja emisija stakleničkih plinova trebalo bi u izračun emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučitelja uključiti uštede ostvarene od smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina (smanjenja IPNP emisija), uključujući od spaljivanja na bakljama i ispuštanja u atmosferu. Kako bi isporučitelji goriva mogli lakše ostvariti priznavanje smanjenja IPNP emisija, trebalo bi dopustiti primjenu različitih sustava emisija za izračun i certificiranje smanjenja emisija. Trebali bi biti prihvatljivi samo projekti smanjenja IPNP emisija koji su započeti nakon datuma utvrđivanja referentne vrijednosti goriva navedene u članku 7.a stavku 5. točki (b) Direktive 98/70/EZ, odnosno nakon 1. siječnja 2011.

(4)

Ponderirani prosjek zadanih vrijednosti stakleničkih plinova koji odgovara sirovoj nafti potrošenoj u Uniji predstavlja jednostavnu metodu izračuna s pomoću koje isporučitelji mogu odrediti sadržaj stakleničkih plinova u gorivu koje isporučuju.

(5)

Smanjenja IPNP emisija trebalo bi procijeniti i potvrditi u skladu s načelima i normama utvrđenima u međunarodnim normama, a posebno ISO 14064, ISO 14065 i ISO 14066.

(6)

Nadalje, primjereno je državama članicama olakšati provedbu zakonodavstva o smanjenjima IPNP emisija, uključujući od spaljivanja na bakljama i ispuštanja u atmosferu. U tu svrhu trebalo bi pod pokroviteljstvom Komisije pripremiti nezakonodavne smjernice o pristupima za kvantificiranje, provjeru, potvrđivanje, praćenje takvih smanjenja IPNP emisija i izvješćivanje o njima (uključujući smanjenja pri spaljivanju na bakljama i ispuštanju u atmosferu na mjestima proizvodnje) prije kraja razdoblja prenošenja utvrđenog u članku 7. ove Direktive.

(7)

Člankom 7.a stavkom 5. točkom (b) Direktive 98/70/EZ zahtijeva se utvrđivanje metode za određivanje referentne vrijednosti goriva na temelju emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po jedinici energije iz fosilnih goriva iz 2010.. Referentna vrijednost goriva trebala bi se temeljiti na količinama potrošenog dizela, benzina, plinskog ulja namijenjenog za uporabu u izvancestovnom prometu, ukapljenog naftnog plina (LPG) i komprimiranog prirodnog plina (CNG), primjenom podataka koje su države članice za 2010. službeno dostavile Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC). Referentna vrijednost goriva ne bi trebala biti vrijednost za referentno fosilno gorivo koja se koristi za izračun ušteda stakleničkih plinova iz biogorivâ, a koja bi trebala ostati kako je navedeno u Prilogu IV. Direktivi 98/70/EZ.

(8)

S obzirom na to da se sastav odgovarajuće mješavine fosilnih goriva tek neznatno mijenja iz godine u godinu, ukupna promjena u intenzitetu stakleničkih plinova fosilnih goriva iz godine u godinu također će biti mala. Stoga je primjereno da se referentna vrijednost goriva temelji na podacima o prosječnoj potrošnji u Uniji u 2010. koje su države članice dostavile UNFCCC-u.

(9)

Referentna vrijednost goriva trebala bi predstavljati prosječni intenzitet emisija stakleničkih plinova nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina te intenzitet goriva iz rafinerije prosječne složenosti za fosilna goriva. Stoga bi referentnu vrijednost goriva trebalo izračunavati s pomoću prosječnih zadanih vrijednosti za odgovarajuće gorivo. Referentna vrijednost goriva trebala bi ostati nepromijenjena za razdoblje do 2020. kako bi se isporučiteljima pružila regulatorna sigurnost u pogledu njihovih obveza da smanje intenzitet stakleničkih plinova goriva koja isporučuju.

(10)

Člankom 7.a stavkom 5. točkom (d) Direktive 98/70/EZ predviđa se donošenje metode za izračun doprinosa električnih cestovnih vozila smanjenju emisija stakleničkih plinova u njihovom životnom vijeku. U skladu s tim člankom metoda izračuna trebala bi biti u skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Kako bi se osigurala usklađenost, istim bi se korekcijskim faktorom trebalo koristiti za učinkovitost pogonskog sustava.

(11)

Električnu energiju isporučenu za uporabu u cestovnom prijevozu isporučitelji mogu navesti u svojim godišnjim izvješćima državama članicama kako je utvrđeno u članku 7.a stavku 1. Direktive 98/70/EZ. Kako bi se ograničili administrativni troškovi, primjereno je da se za potrebe izvješćivanja od strane isporučitelja metoda izračuna temelji na procjeni umjesto na stvarnom mjerenju potrošnje električne energije u električnom cestovnom vozilu ili motociklu.

(12)

Primjereno je uključiti detaljan pristup za procjenu količine i intenziteta stakleničkih plinova biogorivâ u slučajevima u kojima se prerada biogoriva i fosilnoga goriva odvija tijekom istog postupka. Potrebna je posebna metoda zbog toga što se dobivena količina biogoriva ne može izmjeriti kao što je to slučaj pri zajedničkoj hidroobradi biljnih ulja s fosilnim gorivom. Člankom 7.d stavkom 1. Direktive 98/70/EZ propisano je da emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku biogorivâ treba, za potrebe članka 7.a i članka 7.b stavka 2. te Direktive, izračunavati prema istoj metodi. Stoga je certificiranje emisija stakleničkih plinova s pomoću priznatih dobrovoljnih sustava valjano za potrebe članka 7.a kao i za potrebe članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ.

(13)

Zahtjev u vezi s izvješćivanjem od strane isporučitelja utvrđen u članku 7.a stavku 1. Direktive 98/70/EZ trebalo bi dopuniti usklađenim formatom i usklađenim definicijama podataka koje treba dostavljati. Budući da su podaci ključan element za metodu izračuna usklađenu u skladu s člankom 7.a stavkom 5. točkom (a) Direktive 98/70/EZ, potrebno je uskladiti definicije podataka radi pravilne provedbe izračuna intenziteta stakleničkih plinova u vezi s obvezama izvješćivanja pojedinačnog isporučitelja. Ti podaci uključuju identifikaciju isporučitelja, količinu i vrstu goriva ili energenata stavljenih na tržište.

(14)

Zahtjev u vezi s izvješćivanjem od strane isporučitelja utvrđen u članku 7.a stavku 1. Direktive 98/70/EZ trebalo bi dopuniti usklađenim zahtjevima u vezi s izvješćivanjem, formatom za izvješćivanje i usklađenim definicijama za države članice koje izvješćuju Komisiju o bilanci stakleničkih plinova goriva potrošenih u Uniji. Tim zahtjevima u vezi s izvješćivanjem posebice će se omogućiti ažuriranje vrijednosti za referentno fosilno gorivo opisane u točki 19. dijela C Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i točki 19. dijela C Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ te će se njima olakšati izvješćivanje koje se zahtijeva u skladu s člankom 8. stavkom 3. i člankom 9. stavkom 2. Direktive 98/70/EZ kao i ažuriranje metode izračuna u skladu s tehničkim i znanstvenim napretkom kako bi se osiguralo da ona ispuni predviđenu svrhu. Ti podaci trebali bi uključivati količinu i vrstu goriva ili energenata stavljenih na tržište, mjesto kupnje i podrijetlo goriva ili energenta stavljenih na tržište.

(15)

Radi smanjivanja administrativnog opterećenja primjereno je da države članice dopuste isporučiteljima da zahtjeve u vezi s izvješćivanjem ispune oslanjajući se na jednakovrijedne podatke prikupljene u skladu s drugim zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom, pod uvjetom da se izvješćivanje provodi u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu IV. i definicijama utvrđenima u prilozima I. i III.

(16)

Kako bi se skupinama isporučitelja olakšalo izvješćivanje u skladu s člankom 7.a stavkom 4. Direktive 98/70/EZ, člankom 7.a stavkom 5. točke (c) te Direktive omogućuje se utvrđivanje svih potrebnih pravila. S obzirom na to da razni isporučitelji stavljaju na tržište razna goriva u različitim udjelima i stoga možda moraju mobilizirati resurse različitih razina radi ispunjavanja cilja smanjenja stakleničkih plinova poželjno je olakšati takvo izvješćivanje kako bi se izbjegli poremećaji u fizičkom prijenosu goriva. Potrebno je stoga uskladiti definicije identifikacije isporučitelja, količine goriva ili energenata stavljenih na tržište, vrste goriva ili energenta, mjesta kupnje i podrijetla goriva ili energenta stavljenih na tržište. Osim toga, kako bi se izbjeglo dvostruko obračunavanje u okviru zajedničkog izvješćivanja isporučitelja, u skladu s člankom 7.a stavkom 4., primjereno je uskladiti provedbu metode izračuna i izvješćivanja u državama članicama, uključujući izvješćivanje Komisije, kako bi se informacije koje se zahtijevaju od skupine isporučitelja odnosile na određenu državu članicu.

(17)

U skladu s člankom 8. stavkom 3. Direktive 98/70/EZ, države članice dužne su podnijeti godišnje izvješće s nacionalnim podacima o kakvoći goriva za prethodnu kalendarsku godinu u skladu s formatom utvrđenim u Odluci Komisije 2002/159/EZ (4). Kako bi se obuhvatile izmjene uvedene u Direktivu 98/70/EZ Direktivom 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i naknadni dodatni zahtjevi u vezi s izvješćivanjem za države članice, te u interesu djelotvornosti i usklađivanja, potrebno je razjasniti koje bi informacije trebalo dostavljati i usvojiti format za dostavljanje podataka od strane isporučitelja i država članica.

(18)

Komisija je 23. veljače 2012. podnijela nacrt mjere Odboru osnovanom Direktivom 98/70/EZ. Odbor nije mogao donijeti mišljenje potrebnom kvalificiranom većinom. Stoga je primjereno da Komisija podnese prijedlog Vijeću u skladu s člankom 5.a stavkom 4. Odluke Vijeća 1000/468/EZ (6),

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Predmet – područje primjene

1.   Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o metodama izračuna i zahtjevima u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje na goriva koja se upotrebljavaju za pogon cestovnih vozila, izvancestovnih pokretnih strojeva (uključujući plovila za promet unutarnjim plovnim putovima kada ne plove morem), traktora za poljoprivredu i šumarstvo, rekreacijskih plovila kada ne plove morem i električnu energiju za uporabu u cestovnim vozilima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive, uz definicije već sadržane u Direktivi 98/70/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„emisije nastale istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina” znači sve emisije stakleničkih plinova nastale prije nego što sirovina dospije u rafineriju ili postrojenje za preradu u kojoj odnosno u kojem je gorivo proizvedeno, kako je navedeno u Prilogu I.;

2.

„prirodni bitumen” znači svaki izvor rafinerijske sirovine:

(a)

koji prema Američkom institutu za naftu (API) ima gustoću od najviše 10 stupnjeva kada se nalazi u formaciji ležišta na mjestu ekstrakcije kako je definirano u skladu s ispitnom metodom Američkog društva za ispitivanje i materijale (ASTM) (7) D287;

(b)

čija je godišnja prosječna viskoznost pri temperaturi ležišta viša od one izračunate s pomoću sljedeće jednadžbe: viskoznost (mPas) = 518,98e-0,038T, pri čemu je T temperatura u stupnjevima Celzija;

(c)

koji je obuhvaćen definicijom kombinirane nomenklature za bituminozni pijesak pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (8); i

(d)

kod kojeg se do izvora sirovine dolazi rudarenjem ili toplinski pospješenim gravitacijskim dreniranjem, pri čemu se toplinska energija većinom dovodi iz drugih izvora, a ne iz samog izvora sirovine;

3.

„naftni škriljavac” znači svaki izvor rafinerijske sirovine koji u formaciji stijene sadrži kerogen u čvrstom stanju i koji je obuhvaćen definicijom naftnog škriljavca pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi (EEZ) br. 2658/87. Do izvora sirovine dolazi se rudarenjem ili toplinski pospješenim gravitacijskim dreniranjem;

4.

„referentna vrijednost goriva” znači referentna vrijednost goriva na temelju emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po jedinici energije iz fosilnih goriva iz 2010.;

5.

„konvencionalna sirova nafta” znači svaki izvor rafinerijske sirovine koji prema API-u posjeduje gustoću višu od 10 stupnjeva kada se nalazi u formaciji ležišta na mjestu izvora izmjerenu metodom ASTM D287 i koji nije obuhvaćen definicijom pod tarifnom oznakom KN 2714 kako je navedeno u Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

Članak 3.

Metoda za izračunavanje intenziteta stakleničkih plinova isporučenih goriva i energenata osim biogorivâ te izvješćivanje od strane isporučitelja

1.   Za potrebe članka 7.a stavka 2. Direktive 98/70/EZ države članice osiguravaju da se isporučitelji za određivanje intenziteta stakleničkih plinova goriva koja isporučuju koriste metodom izračuna navedenom u Prilogu I.

2.   Za potrebe članka 7.a stavka 1. drugog podstavka i članka 7.a stavka 2. Direktive 98/70/EZ države članice zahtijevaju od isporučitelja da dostavljaju podatke primjenjujući definicije i metodu izračuna navedene u Prilogu I. ovoj Direktivi. Podaci se dostavljaju svake godine upotrebom predloška navedenog u Prilogu IV. ovoj Direktivi.

3.   Za potrebe članka 7.a stavka 4. Direktive 98/70/EZ, svaka država članica osigurava da skupina isporučitelja koja odabere da je se smatra pojedinačnim isporučiteljem ispunjava svoju obvezu u skladu s člankom 7.a stavkom 2. u toj državi članici.

4.   Na isporučitelje koji su MSP-ovi države članice primjenjuju pojednostavljenu metodu navedenu u Prilogu I. ovoj Direktivi.

Članak 4.

Izračun referentne vrijednosti goriva i smanjenje intenziteta stakleničkih plinova

Za potrebe provjere sukladnosti, od strane isporučitelja, s njihovom obvezom iz članka 7.a stavka 2. Direktive 98/70/EZ, države članice zahtijevaju od isporučitelja da svoja postignuta smanjenja emisija stakleničkih plinova iz gorivâ i električne energije ostvarena u životnom vijeku usporede s referentnom vrijednošću goriva navedenom u Prilogu II. ovoj Direktivi.

Članak 5.

Izvješćivanje od strane država članica

1.   Pri podnošenju izvješća Komisiji u skladu s člankom 8. stavkom 3. Direktive 98/70/EZ, države članice Komisiji dostavljaju podatke koji se odnose na sukladnost s člankom 7.a te Direktive kako je definirano u Prilogu III. ovoj Direktivi.

2.   Države članice se za podnošenje podataka navedenih u Prilogu III. ovoj Direktivi koriste alatom ReportNet Europske agencije za okoliš koji je stavljen na raspolaganje u skladu s Uredbom (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Države članice podatke dostavljaju elektroničkim prijenosom podataka u Središnji registar podataka kojim upravlja Europska agencija za okoliš.

3.   Podaci se dostavljaju svake godine korištenjem predloška navedenog u Prilogu IV. Države članice obavješćuju Komisiju o datumu dostave i imenu osobe za kontakt iz nadležnog tijela koje je odgovorno za provjeru i dostavljanje podataka Komisiji.

Članak 6.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koja se primjenjuju na kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o navedenim odredbama do 21. travnja 2017. i obavješćuju je bez odgađanja o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Članak 7.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 21. travnja 2017. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Kada države članice donose ove te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 20. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. DŪKLAVS


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(2)  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(3)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(4)  Odluka Komisije 2002/159/EZ od 18. veljače 2002. o zajedničkom formatu za podnošenje sažetih prikaza nacionalnih podataka o kakvoći goriva (SL L 53, 23.2.2002., str. 30.).

(5)  Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 88.).

(6)  Odluka Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

(7)  Američko društvo za ispitivanje i materijale (American Society for Testing and Materials):http://www.astm.org/index.shtml .

(8)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš (SL L 126, 21.5.2009., str. 13.).


PRILOG I.

METODA ZA IZRAČUN INTENZITETA STAKLENIČKIH PLINOVA U ŽIVOTNOM VIJEKU GORIVÂ I ENERGENATA I IZVJEŠĆIVANJE OD STRANE ISPORUČITELJA

Dio 1.

Izračun intenziteta stakleničkih plinova gorivâ i energenata isporučitelja

Intenzitet stakleničkih plinova gorivâ i energenata izražen je u gramima ekvivalenta ugljikovog dioksida po megadžulu goriva (gCO2eq/MJ).

1.

U svrhu izračuna intenziteta stakleničkih plinova goriva u obzir se uzimaju staklenički plinovi ugljikov dioksid (CO2), didušikov dioksid (N2O) i metan (CH4). U svrhu izračuna ekvivalenta CO2, emisije tih plinova vrednuju se u emisijama ekvivalenta CO2 kako slijedi:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Emisije koje nastaju pri proizvodnji strojeva i opreme za ekstrakciju, proizvodnju, rafiniranje i potrošnju fosilnih goriva ne uzimaju se u obzir pri izračunu emisija stakleničkih plinova.

3.

Intenzitet stakleničkih plinova isporučitelja u životnom vijeku emisija stakleničkih plinova svih isporučenih goriva i energenata izračunava se u skladu s dolje navedenom formulom:

Formula

pri čemu:

(a)

„#” znači identifikacija isporučitelja (tj. identifikacija obveznika plaćanja poreza) definirana u Uredbi Komisije (EZ) br. 684/2009 (1) kao trošarinski broj gospodarskog subjekta (trošarinski broj iz Sustava za razmjenu podataka o trošarinskim subjektima koji posluju u sustavu odgode plaćanja trošarine (SEED) ili identifikacijski broj za porez na dodanu vrijednost (PDV) iz točke 5. podtočke (a) tablice 1. Priloga I. toj Uredbi za šifre odredišta od 1 do 5 i 8) koji je također obveznik plaćanja trošarine u skladu s člankom 8. Direktive Vijeća 2008/118/EZ (2) u trenutku u kojem je nastala obveza obračunavanja trošarine u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive 2008/118/EZ. Ako ta identifikacija nije dostupna, države članice osiguravaju da se uspostavi jednakovrijedan način identifikacije u skladu s nacionalnim sustavom izvješćivanja za trošarine;

(b)

„x” znači vrste goriva i energenata koje su obuhvaćene područjem primjene ove Direktive kako je navedeno u točki 17. podtočki (c) tablice 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 684/2009. Ako ti podaci nisu dostupni, države članice prikupljaju jednakovrijedne podatke u skladu sa sustavom izvješćivanja za trošarine uspostavljenim na nacionalnoj razini;

(c)

„MJx” znači ukupno isporučena energija i pretvorena na temelju količina goriva „x” o kojima se izvješćuje, izražena u megadžulima. To se izračunava kako slijedi:

i.

Količina svakog goriva po vrsti goriva

Ona se izvodi iz podataka dostavljenih u skladu s točkom 17. podtočkama (d), (f) i (o) tablice 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 684/2009. Količine biogoriva pretvaraju se u njihovu donju ogrjevnu vrijednost sadržaja energije na temelju gustoća energije navedenih u Prilogu III. Direktivi 2009/28/EZ. Količine gorivâ nebiološkog podrijetla pretvaraju se u njihovu donju ogrjevnu vrijednost sadržaja energije na temelju gustoća energije navedenih u Dodatku 1. Izvješća Zajedničkog istraživačkog centra EUCAR-CONCAWE (JEC) (3), pod nazivom „Well-to-Tank”, (verzija 4) iz srpnja 2013. (4);

ii.

Zajednička prerada fosilnih gorivâ i biogorivâ

Prerada uključuje svaku promjenu tijekom životnog vijeka isporučenih goriva ili energenata kojom se uzrokuje promjena molekulske strukture proizvoda. Dodavanje sredstava za denaturiranje ne pripada u tu preradu. Količina biogorivâ koja se prerađuje zajedno s gorivima nebiološkog podrijetla odražava stanje biogoriva nakon prerade. Količina zajednički prerađenog biogoriva određuje se prema energetskoj bilanci i učinkovitosti zajedničkog postupka prerade kako je navedeno u točki 17. dijela C Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ.

Kada se razna biogoriva miješaju s fosilnim gorivima pri izračunu se uzimaju u obzir količina i vrsta svakog biogoriva, a te podatke isporučitelji dostavljaju državama članicama.

Količina isporučenog biogoriva koje ne ispunjava kriterij održivosti iz članka 7.b stavka 1. Direktive 98/70/EZ obračunava se kao fosilno gorivo.

Za potrebe članka 6. Uredbe (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5) mješavina etanola i benzina E85 izračunava se kao zasebno gorivo.

Ako količine nisu prikupljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 684/2009, države članice prikupljaju jednakovrijedne podatke u skladu sa sustavom izvješćivanja za trošarine uspostavljenim na nacionalnoj razini.

iii.

Količina potrošene električne energije

To je količina električne energije potrošene u cestovnim vozilima ili motociklima o kojoj isporučitelj izvijesti nadležno tijelo u svakoj državi članici u skladu sa sljedećom formulom:

Potrošena električna energija = prevaljeni put (km) x učinkovitost potrošnje električne energije (MJ/km);

(d)

Smanjenje emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina (smanjenje IPNP emisija)

„Smanjenje IPNP emisija” jest smanjenje emisija stakleničkih plinova nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina koje navodi isporučitelj, izmjereno u gCO2eq ako je kvantificirano i ako se o njemu izvješćuje u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i.

Prihvatljivost

Smanjenja IPNP emisija primjenjuju se samo na onaj dio zadanih prosječnih vrijednosti za benzin, dizel,CNG ili LPG koji se odnosi na IPNP emisije.

Smanjenja IPNP emisija koja nastanu u bilo kojoj zemlji mogu se obračunati kao smanjenje emisija stakleničkih plinova iz goriva iz bilo kojeg izvora sirovine koje isporučuje bilo koji isporučitelj.

Smanjenja IPNP emisija obračunavaju se samo ako su povezana s projektima koji su započeli nakon 1. siječnja 2011.

Nije potrebno dokazivati da se smanjenja IPNP emisija ne bi ostvarila bez zahtjeva u vezi s izvješćivanjem, navedenog u članku 7.a Direktive 87/70/EZ;

ii.

Izračun

Smanjenja IPNP emisija procjenjuju se i potvrđuju u skladu s načelima i normama utvrđenima u međunarodnim normama, a posebno ISO 14064, ISO 14065 i ISO 14066.

Praćenje smanjenja IPNP emisija i referentnih vrijednosti emisija, izvješćivanje o njima te njihova verifikacija moraju se provoditi u skladu s normom ISO 14064 te se moraju osigurati rezultati čija je pouzdanost jednakovrijedna onima iz Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 (6) i Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 (7). Verifikacija metoda za procjenu smanjenja IPNP emisija mora se provesti u skladu s normom ISO 14064-3, a organizacija koja provodi verifikacije mora biti akreditirana u skladu s normom ISO 14065;

(e)

„GHGix” je intenzitet stakleničkih plinova goriva ili energenta „x” izražen u gCO2eq/MJ. Isporučitelji izračunavaju intenzitet stakleničkih plinova svakog goriva ili energenta kako slijedi:

i.

intenzitet stakleničkih plinova gorivâ nebiološkog podrijetla je „ponderirani intenzitet stakleničkih plinova u životnom vijeku” po vrsti goriva naveden u zadnjem stupcu tablice iz točke 5. dijela 2. ovog Priloga;

ii.

električna energija izračunava se kako je opisano u točki 6. dijela 2.;

iii.

intenzitet stakleničkih plinova biogorivâ

Intenzitet stakleničkih plinova biogoriva koja ispunjavaju kriterij održivosti iz članka 7.b stavka 1. Direktive 98/70/EZ izračunava se u skladu s člankom 7.d te Direktive. Ako su podaci o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku biogorivâ dobiveni u skladu sa sporazumom ili programom koji su bili predmetom odluke na temelju članka 7.c stavka 4. Direktive 98/70/EZ i uzimajući u obzir članak 7.b stavak 2. te Direktive, tim se podacima također treba koristiti za određivanje intenziteta stakleničkih plinova biogorivâ u skladu s člankom 7.b stavkom 1. te Direktive. Intenzitet stakleničkih plinova za biogoriva koja ne ispunjavaju kriterij održivosti iz članka 7.b stavka 1. Direktive 98/70/EZ jednak je intenzitetu stakleničkih plinova odgovarajućeg fosilnog goriva dobivenog iz konvencionalne sirove nafte ili plina;

iv.

Zajednička prerada gorivâ nebiološkog podrijetla i biogorivâ

Intenzitet stakleničkih plinova biogoriva koja se prerađuju zajedno s fosilnim gorivima odražava stanje biogoriva nakon prerade;

(f)

„AF” su korekcijski faktori za učinkovitost pogonskog sustava:

Prevladavajuće tehnologije pretvorbe

Faktor učinkovitosti

Motor s unutarnjim izgaranjem

1

Električni pogonski sustav na baterije

0,4

Električni pogonski sustav na vodikove gorive ćelije

0,4

Dio 2.

Izvješćivanje od strane isporučitelja za goriva osim biogorivâ

1.   Smanjenja IPNP emisija iz fosilnih goriva

Kako bi smanjenja IPNP emisija bila prihvatljiva za potrebe metode izvješćivanja i izračuna isporučitelji nadležnom tijelu koje imenuje država članica dostavljaju sljedeće:

(a)

početni datum projekta koji mora biti nakon 1. siječnja 2011.;

(b)

godišnja smanjenja emisija u gCO2eq;

(c)

razdoblje u kojem su postignuta navedena smanjenja;

(d)

lokaciju projekta najbližu izvoru emisija uz navođenje koordinata zemljopisne širine i duljine u stupnjevima na četvrtu decimalu;

(e)

referentnu vrijednost godišnjih emisija prije uvođenja mjera smanjenja i godišnje emisije nakon provedbe mjera smanjenja u gCO2eq/MJ proizvedene sirovine;

(f)

broj certifikata namijenjen jednokratnoj uporabi kojim se jednoznačno utvrđuju sustav i navedena smanjenja stakleničkih plinova;

(g)

broj namijenjen jednokratnoj uporabi kojim se jednoznačno utvrđuju metoda izračuna i povezani sustav;

(h)

ako je projekt povezan s ekstrakcijom nafte, prosječni godišnji omjer plina i nafte u smjesi (GOR) u proteklim godinama i u godini izvješćivanja, tlak u ležištu, dubinu i stopu proizvodnje sirove nafte po bušotini.

2.   Podrijetlo

„Podrijetlo” znači trgovački naziv sirovine naveden u točki 7. dijela 2. ovog Priloga, ali samo ako isporučitelji imaju potrebne informacije zbog toga što:

(a)

je osoba ili poduzeće koje uvozi sirovu naftu iz trećih zemalja ili prihvaća isporuku sirove nafte iz druge države članice u skladu s člankom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2964/95 (8); ili

(b)

su s drugim isporučiteljima sklopili dogovore o razmjeni informacija.

U svim se ostalim slučajevima podrijetlo odnosi na to je li podrijetlo goriva iz EU-a ili izvan EU-a.

Informacije o podrijetlu gorivâ koje isporučitelji prikupljaju i dostavljaju državama članicama povjerljive su, ali time se Komisiju ne sprečava da objavi općenite informacije ili informacije u sažetom obliku koje ne sadržavaju pojedinosti o pojedinačnim poduzećima;

Podrijetlo biogorivâ znači postupak proizvodnje biogoriva naveden u Prilogu IV. Direktivi 98/70/EZ.

Kada se upotrebljavaju razne sirovine, isporučitelji izvješćuju o količini (u metričkim tonama) gotovog proizvoda svake sirovine koja je u godini izvješćivanja proizvedena u odgovarajućem postrojenju za preradu.

3.   Mjesto kupnje

„Mjesto kupnje” znači zemlja i naziv postrojenja za preradu u kojoj odnosno u kojem je na gorivu ili energentu obavljena posljednja značajna obrada kojom se utvrđuje podrijetlo goriva ili energenta u skladu s Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 (9).

4.   MSP-ovi

Odstupajući od navedenog, za isporučitelje koji su MSP-ovi pojmovi „podrijetlo” i „mjesto kupnje” odnose se ili na EU ili na treću zemlju, ovisno o slučaju, neovisno o tome uvoze li oni sirovu naftu ili isporučuju naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih materijala.

5.   Prosječne zadane vrijednosti intenziteta stakleničkih plinova u životnom vijeku gorivâ osim biogorivâ i električna energija

Izvor sirovine i postupak

Vrsta goriva stavljenog na tržište

Intenzitet stakleničkih plinova u životnom vijeku (gCO2eq/MJ)

Ponderirani intenzitet stakleničkih plinova u životnom vijeku (gCO2eq/MJ)

Konvencionalna sirova nafta

Benzin

93,2

93,3

Tekući plin

94,3

Tekući ugljen

172

Prirodni bitumen

107

Naftni škriljavac

131,3

Konvencionalna sirova nafta

Dizel ili plinsko ulje

95

95,1

Tekući plin

94,3

Tekući ugljen

172

Prirodni bitumen

108,5

Naftni škriljavac

133,7

Sva fosilna goriva

Ukapljeni naftni plin u motoru s vanjskim izvorom paljenja

73,6

73,6

Prirodni plin, EU mješavina

Komprimirani prirodni plin u motoru s vanjskim izvorom paljenja

69,3

69,3

Prirodni plin, EU mješavina

Ukapljeni prirodni plin u motoru s vanjskim izvorom paljenja

74,5

74,5

Sabatierov proces dobivanja vodika elektrolizom iz obnovljivih izvora energije nebiološkog podrijetla

Komprimirani sintetički metan u motoru s vanjskim izvorom paljenja

3,3

3,3

Prirodni plin s parnim reformiranjem

Komprimirani vodik u gorivoj ćeliji

104,3

104,3

Elektroliza iz obnovljivih izvora energije nebiološkog podrijetla

Komprimirani vodik u gorivoj ćeliji

9,1

9,1

Ugljen

Komprimirani vodik u gorivoj ćeliji

234,4

234,4

Ugljen s hvatanjem i skladištenjem CO2 iz emisija proizvodnih procesa

Komprimirani vodik u gorivoj ćeliji

52,7

52,7

Otpadna plastika dobivena od fosilnih sirovina

Benzin, dizel ili plinsko ulje

86

86

6.   Električna energija

Za izvješćivanje od strane isporučitelja električne energije o električnoj energiji potrošenoj u električnima vozilima i motociklima, države članice trebale bi izračunati prosječne zadane vrijednosti u životnom vijeku na nacionalnoj razini u skladu s prikladnim međunarodnim normama.

Alternativno, države članice mogu dopustiti svojim isporučiteljima da za električnu energiju utvrde vrijednosti intenziteta stakleničkih plinova (gCO2eq/MJ) s pomoću podataka koje su države članice dostavile na temelju:

(a)

Uredbe (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (10);

(b)

Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11); ili

(c)

Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 666/2014 (12).

7.   Trgovački naziv sirovine

Zemlja

Trgovački naziv sirovine

API

Sumpor (maseni udio u %)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

NIJE DOSTUPNO

Abu Dhabi

Top Murban

21

nije dostupno

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžir

Arzew

44,3

0,1

Alžir

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžir

Zarzaitine

43

0,1

Alžir

Algerian

44

0,1

Alžir

Skikda

44,3

0,1

Alžir

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžir

Hassi Ramal

60

0,1

Alžir

Algerian Condensate

64,5

nije dostupno

Alžir

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžir

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžir

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Alžir

Top Algerian

24,6

nije dostupno

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

nije dostupno

Angola

Cavala-1

42,3

nije dostupno

Angola

Sulele (South-1)

38,7

nije dostupno

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

nije dostupno

Angola

Malongo (South)

25

nije dostupno

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

nije dostupno

Angola

Kuito

20

nije dostupno

Angola

Hungo

28,8

nije dostupno

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

nije dostupno

Argentina

Santa Cruz

26,9

nije dostupno

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenija

Armenian Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Australija

Jabiru

42,3

0,03

Australija

Kooroopa (Jurassic)

42

nije dostupno

Australija

Talgeberry (Jurassic)

43

nije dostupno

Australija

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

nije dostupno

Australija

Woodside Condensate

51,8

nije dostupno

Australija

Saladin-3 (Top Barrow)

49

nije dostupno

Australija

Harriet

38

nije dostupno

Australija

Skua-3 (Challis Field)

43

nije dostupno

Australija

Barrow Island

36,8

0,1

Australija

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australija

Jackson Blend

41,9

0

Australija

Cooper Basin

45,2

0,02

Australija

Griffin

55

0,03

Australija

Buffalo Crude

53

nije dostupno

Australija

Cossack

48,2

0,04

Australija

Elang

56,2

nije dostupno

Australija

Enfield

21,7

0,13

Australija

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbajdžan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrein

Bahrain Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Bjelarus

Belarus Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Belize

Belize Light Crude

40

nije dostupno

Belize

Belize Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Bolivija

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazil

Garoupa

30,5

0,1

Brazil

Sergipano

25,1

0,4

Brazil

Campos Basin

20

nije dostupno

Brazil

Urucu (Upper Amazon)

42

nije dostupno

Brazil

Marlim

20

nije dostupno

Brazil

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazil

Roncador

28,3

0,58

Brazil

Roncador Heavy

18

nije dostupno

Brazil

Albacora East

19,8

0,52

Brunej

Seria Light

36,2

0,1

Brunej

Champion

24,4

0,1

Brunej

Champion Condensate

65

0,1

Brunej

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunej

Brunei Condensate

65

nije dostupno

Brunej

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

nije dostupno

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

nije dostupno

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Kanada

Peace River Light

41

nije dostupno

Kanada

Peace River Medium

33

nije dostupno

Kanada

Peace River Heavy

23

nije dostupno

Kanada

Manyberries

36,5

nije dostupno

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

nije dostupno

Kanada

Pembina

33

nije dostupno

Kanada

Bells Hill Lake

32

nije dostupno

Kanada

Fosterton Condensate

63

nije dostupno

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

nije dostupno

Kanada

Redwater

35

nije dostupno

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

nije dostupno

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

nije dostupno

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

nije dostupno

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

nije dostupno

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

nije dostupno

Kanada

Canadian Common Condensate

55

nije dostupno

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

nije dostupno

Kanada

Panuke Condensate

56

nije dostupno

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

nije dostupno

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

nije dostupno

Kanada

Boundary

39

nije dostupno

Kanada

Albian Heavy

21

nije dostupno

Kanada

Koch Alberta

34

nije dostupno

Kanada

Terra Nova

32,3

nije dostupno

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

nije dostupno

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

nije dostupno

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

nije dostupno

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

nije dostupno

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

nije dostupno

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

nije dostupno

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Čad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Kina

Taching (Daqing)

33

0,1

Čile

Chile Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Kina

Shengli

24,2

1

Kina

Beibu

nije dostupno

nije dostupno

Kina

Chengbei

17

nije dostupno

Kina

Lufeng

34,4

nije dostupno

Kina

Xijiang

28

nije dostupno

Kina

Wei Zhou

39,9

nije dostupno

Kina

Liu Hua

21

nije dostupno

Kina

Boz Hong

17

0,282

Kina

Peng Lai

21,8

0,29

Kina

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbija

Onto

35,3

0,5

Kolumbija

Putamayo

35

0,5

Kolumbija

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbija

Orito

34,9

0,5

Kolumbija

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbija

Lasmo

30

nije dostupno

Kolumbija

Cano Duya-1

28

nije dostupno

Kolumbija

Corocora-1

31,6

nije dostupno

Kolumbija

Suria Sur-1

32

nije dostupno

Kolumbija

Tunane-1

29

nije dostupno

Kolumbija

Casanare

23

nije dostupno

Kolumbija

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbija

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbija

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbija

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbija

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

nije dostupno

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Côte d'Ivoire

Espoir

31,4

0,3

Côte d'Ivoire

Lion Cote

41,1

0,101

Danska

Dan

30,4

0,3

Danska

Gorm

33,9

0,2

Danska

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ekvador

Oriente

29,2

1

Ekvador

Quito

29,5

0,7

Ekvador

Santa Elena

35

0,1

Ekvador

Limoncoha-1

28

nije dostupno

Ekvador

Frontera-1

30,7

nije dostupno

Ekvador

Bogi-1

21,2

nije dostupno

Ekvador

Napo

19

2

Ekvador

Napo Light

19,3

nije dostupno

Egipat

Belayim

27,5

2,2

Egipat

El Morgan

29,4

1,7

Egipat

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egipat

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egipat

Geysum

19,5

nije dostupno

Egipat

East Gharib (J-1)

37,9

nije dostupno

Egipat

Mango-1

35,1

nije dostupno

Egipat

Rhas Budran

25

nije dostupno

Egipat

Zeit Bay

34,1

0,1

Egipat

East Zeit Mix

39

0,87

Ekvatorska Gvineja

Zafiro

30,3

nije dostupno

Ekvatorska Gvineja

Alba Condensate

55

nije dostupno

Ekvatorska Gvineja

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

nije dostupno

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

nije dostupno

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

nije dostupno

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Gruzija

Georgian Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Gana

Bonsu

32

0,1

Gana

Salt Pond

37,4

0,1

Gvatemala

Coban

27,7

nije dostupno

Gvatemala

Rubelsanto

27

nije dostupno

Indija

Bombay High

39,4

0,2

Indonezija

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezija

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezija

Attaka

42,3

0,1

Indonezija

Suri

18,4

0,2

Indonezija

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezija

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezija

Walio

34,1

0,7

Indonezija

Arimbi

31,8

0,2

Indonezija

Poleng

43,2

0,2

Indonezija

Handil

32,8

0,1

Indonezija

Jatibarang

29

0,1

Indonezija

Cinta

33,4

0,1

Indonezija

Bekapai

40

0,1

Indonezija

Katapa

52

0,1

Indonezija

Salawati

38

0,5

Indonezija

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezija

Sembakung

37,5

0,1

Indonezija

Badak

41,3

0,1

Indonezija

Arun Condensate

54,5

nije dostupno

Indonezija

Udang

38

0,1

Indonezija

Klamono

18,7

1

Indonezija

Bunya

31,7

0,1

Indonezija

Pamusian

18,1

0,2

Indonezija

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezija

Melahin

24,7

0,3

Indonezija

Bunyu

31,7

0,1

Indonezija

Camar

36,3

nije dostupno

Indonezija

Cinta Heavy

27

nije dostupno

Indonezija

Lalang

40,4

nije dostupno

Indonezija

Kakap

46,6

nije dostupno

Indonezija

Sisi-1

40

nije dostupno

Indonezija

Giti-1

33,6

nije dostupno

Indonezija

Ayu-1

34,3

nije dostupno

Indonezija

Bima

22,5

nije dostupno

Indonezija

Padang Isle

34,7

nije dostupno

Indonezija

Intan

32,8

nije dostupno

Indonezija

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezija

Widuri

32

0,1

Indonezija

Belida

45,9

0

Indonezija

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

nije dostupno

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

nije dostupno

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

nije dostupno

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

nije dostupno

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazakstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazakstan

CPC Blend

44.2 nije dostupno

0,54

Kuvajt

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuvajt

Magwa (Lower Jurassic)

38

nije dostupno

Kuvajt

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libija

Bu Attifel

43,6

0

Libija

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libija

Brega

40,4

0,2

Libija

Sirtica

43,3

0,43

Libija

Zueitina

41,3

0,3

Libija

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libija

El Hofra

42,3

0,3

Libija

Dahra

41

0,4

Libija

Sarir

38,3

0,2

Libija

Zueitina Condensate

65

0,1

Libija

El Sharara

42,1

0,07

Malezija

Miri Light

36,3

0,1

Malezija

Tembungo

37,5

nije dostupno

Malezija

Labuan Blend

33,2

0,1

Malezija

Tapis

44,3

0,1

Malezija

Tembungo

37,4

0

Malezija

Bintulu

26,5

0,1

Malezija

Bekok

49

nije dostupno

Malezija

Pulai

42,6

nije dostupno

Malezija

Dulang

39

0,037

Mauritanija

Chinguetti

28,2

0,51

Meksiko

Isthmus

32,8

1,5

Meksiko

Maya

22

3,3

Meksiko

Olmeca

39

nije dostupno

Meksiko

Altamira

16

nije dostupno

Meksiko

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nizozemska

Alba

19,59

nije dostupno

Neutralno područje

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutralno područje

Hout

32,8

1,9

Neutralno područje

Khafji

28,5

2,9

Neutralno područje

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutralno područje

Ratawi

23,5

4,1

Neutralno područje

Neutral Zone Mix

23,1

nije dostupno

Neutralno područje

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigerija

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigerija

Escravos

36,2

0,1

Nigerija

Brass River

40,9

0,1

Nigerija

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigerija

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigerija

Pennington

36,6

0,1

Nigerija

Bomu

33

0,2

Nigerija

Bonny Light

36,7

0,1

Nigerija

Brass Blend

40,9

0,1

Nigerija

Gilli Gilli

47,3

nije dostupno

Nigerija

Adanga

35,1

nije dostupno

Nigerija

Iyak-3

36

nije dostupno

Nigerija

Antan

35,2

nije dostupno

Nigerija

OSO

47

0,06

Nigerija

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigerija

Yoho

39,6

nije dostupno

Nigerija

Okwori

36,9

nije dostupno

Nigerija

Bonga

28,1

nije dostupno

Nigerija

ERHA

31,7

0,21

Nigerija

Amenam Blend

39

0,09

Nigerija

Akpo

45,17

0,06

Nigerija

EA

38

nije dostupno

Nigerija

Agbami

47,2

0,044

Norveška

Ekofisk

43,4

0,2

Norveška

Tor

42

0,1

Norveška

Statfjord

38,4

0,3

Norveška

Heidrun

29

nije dostupno

Norveška

Norwegian Forties

37,1

nije dostupno

Norveška

Gullfaks

28,6

0,4

Norveška

Oseberg

32,5

0,2

Norveška

Norne

33,1

0,19

Norveška

Troll

28,3

0,31

Norveška

Draugen

39,6

nije dostupno

Norveška

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Papua Nova Gvineja

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

nije dostupno

Peru

Bayovar

22,6

nije dostupno

Peru

Low Cold Test

34,3

nije dostupno

Peru

Carmen Central-5

20,7

nije dostupno

Peru

Shiviyacu-23

20,8

nije dostupno

Peru

Mayna

25,7

nije dostupno

Filipini

Nido

26,5

nije dostupno

Filipini

Philippines Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

nije dostupno

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

nije dostupno

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Rusija

Urals

31

2

Rusija

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusija

M100

17,6

2,02

Rusija

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusija

Siberian Light

37,8

0,4

Rusija

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusija

E4 Heavy

18

2,35

Rusija

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusija

Sokol

39,7

0,18

Saudijska Arabija

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saudijska Arabija

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saudijska Arabija

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saudijska Arabija

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saudijska Arabija

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudijska Arabija

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudijska Arabija

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudijska Arabija

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudijska Arabija

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sharjah

Mubarek. Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapur

Rantau

50,5

0,1

Španjolska

Amposta Marina North

37

nije dostupno

Španjolska

Casablanca

34

nije dostupno

Španjolska

El Dorado

26,6

nije dostupno

Sirija

Syrian Straight

15

nije dostupno

Sirija

Thayyem

35

nije dostupno

Sirija

Omar Blend

38

nije dostupno

Sirija

Omar

36,5

0,1

Sirija

Syrian Light

36

0,6

Sirija

Souedie

24,9

3,8

Tajland

Erawan Condensate

54,1

nije dostupno

Tajland

Sirikit

41

nije dostupno

Tajland

Nang Nuan

30

nije dostupno

Tajland

Bualuang

27

nije dostupno

Tajland

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad i Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad i Tobago

Trintopec

24,8

nije dostupno

Trinidad i Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad i Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunis

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunis

Ashtart

29

1

Tunis

El Borma

43,3

0,1

Tunis

Ezzaouia-2

41,5

nije dostupno

Turska

Turkish Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Ukrajina

Ukraine Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Ujedinjena Kraljevina

Auk

37,2

0,5

Ujedinjena Kraljevina

Beatrice

38,7

0,05

Ujedinjena Kraljevina

Brae

33,6

0,7

Ujedinjena Kraljevina

Buchan

33,7

0,8

Ujedinjena Kraljevina

Claymore

30,5

1,6

Ujedinjena Kraljevina

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Tartan

41,7

0,6

Ujedinjena Kraljevina

Tern

35

0,7

Ujedinjena Kraljevina

Magnus

39,3

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Dunlin

34,9

0,4

Ujedinjena Kraljevina

Fulmar

40

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Hutton

30,5

0,7

Ujedinjena Kraljevina

N.W. Hutton

36,2

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Maureen

35,5

0,6

Ujedinjena Kraljevina

Murchison

38,8

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Ninian Blend

35,6

0,4

Ujedinjena Kraljevina

Montrose

40,1

0,2

Ujedinjena Kraljevina

Beryl

36,5

0,4

Ujedinjena Kraljevina

Piper

35,6

0,9

Ujedinjena Kraljevina

Forties

36,6

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Brent Blend

38

0,4

Ujedinjena Kraljevina

Flotta

35,7

1,1

Ujedinjena Kraljevina

Thistle

37

0,3

Ujedinjena Kraljevina

S.V. (Ninian)

38

0,3

Ujedinjena Kraljevina

Argyle

38,6

0,2

Ujedinjena Kraljevina

Heather

33,8

0,7

Ujedinjena Kraljevina

South Birch

38,6

nije dostupno

Ujedinjena Kraljevina

Wytch Farm

41,5

nije dostupno

Ujedinjena Kraljevina

Cormorant. North

34,9

0,7

Ujedinjena Kraljevina

Cormorant. South (Cormorant „A”)

35,7

0,6

Ujedinjena Kraljevina

Alba

19,2

nije dostupno

Ujedinjena Kraljevina

Foinhaven

26,3

0,38

Ujedinjena Kraljevina

Schiehallion

25,8

nije dostupno

Ujedinjena Kraljevina

Captain

19,1

0,7

Ujedinjena Kraljevina

Harding

20,7

0,59

Aljaska (SAD)

ANS

nije dostupno

nije dostupno

Colorado (SAD)

Niobrara

nije dostupno

nije dostupno

Novi Meksiko (SAD)

Four Corners

nije dostupno

nije dostupno

Sjeverna Dakota (SAD)

Bakken

nije dostupno

nije dostupno

Sjeverna Dakota (SAD)

North Dakota Sweet

nije dostupno

nije dostupno

Teksas (SAD)

WTI

nije dostupno

nije dostupno

Teksas (SAD)

Eagle Ford

nije dostupno

nije dostupno

Utah (SAD)

Covenant

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Beta

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Carpinteria

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Dos Cuadras

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Hondo

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Hueneme

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Pescado

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Point Arguello

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Point Pedernales

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Sacate

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Santa Clara

nije dostupno

nije dostupno

Vanjski epikontinentalni pojas SAD-a

Sockeye

nije dostupno

nije dostupno

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

nije dostupno

nije dostupno

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

nije dostupno

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21.9

21,9

nije dostupno

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

nije dostupno

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

nije dostupno

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

nije dostupno

Venezuela

BCF-Medium

22

nije dostupno

Venezuela

Caripito Blend

17,8

nije dostupno

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

nije dostupno

Venezuela

Morichal

10,6

nije dostupno

Venezuela

Pedenales

20,1

nije dostupno

Venezuela

Quiriquire

16,3

nije dostupno

Venezuela

Tucupita

17

nije dostupno

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

nije dostupno

Venezuela

Curazao Blend

18

nije dostupno

Venezuela

Santa Barbara

36,5

nije dostupno

Venezuela

Cerro Negro

15

nije dostupno

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

nije dostupno

Venezuela

Zuata 20

25

nije dostupno

Venezuela

Zuata 30

35

nije dostupno

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

nije dostupno

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

nije dostupno

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vijetnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vijetnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vijetnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vijetnam

Ruby

35,6

0,08

Vijetnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

nije dostupno

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30-31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Bilo koja

Naftni škriljavac

nije dostupno

nije dostupno

Bilo koja

Nafta iz škriljavca

nije dostupno

nije dostupno

Bilo koja

Prirodni plin: iz izvora

nije dostupno

nije dostupno

Bilo koja

Prirodni plin: iz ukapljenog prirodnog plina

nije dostupno

nije dostupno

Bilo koja

Plin iz škriljavca: iz izvora

nije dostupno

nije dostupno

Bilo koja

Ugljen

nije dostupno

nije dostupno


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

(2)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.).

(3)  Konzorcij JEC spaja Zajednički istraživački centar Europske komisije (JRC), EUCAR (Europsko vijeće za istraživanja i razvoj u području automobilske industrije) i CONCAWE (Europsko udruženje naftnih kompanija za okoliš, zdravlje i sigurnost pri preradi i distribuciji).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(5)  Uredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO 2 iz lakih vozila (SL L 140, 5.6.2009., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012., str. 30.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2964/95 od 20. prosinca 1995. o uvođenju sustava registriranja uvoza i isporuka sirove nafte u Zajednici (SL L 310, 22.12.1995., str. 5.).

(9)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14.11.2008., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te o stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 666/2014 od 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 19.6.2014., str. 26.).


PRILOG II.

IZRAČUN REFERENTNE VRIJEDNOSTI GORIVA ZA FOSILNA GORIVA

Metoda izračuna

(a)

Referentna vrijednost goriva izračunava se na temelju prosječne potrošnje fosilnih goriva u Uniji (benzin, dizel, plinsko ulje, ukapljeni naftni plin i komprimirani prirodni plin), kako slijedi:

Formula

pri čemu:

 

„x” označava razna goriva i energente koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive i kako je utvrđeno u tablici u nastavku;

 

„GHGix” je intenzitet stakleničkih plinova godišnje isporučene količine goriva „x” ili energenta prodane na tržištu koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive, izražen u gCO2eq/MJ. Koriste se vrijednosti za fosilna goriva navedene u točki 5. dijela 2.Priloga I.;

 

„MJx” je ukupna isporučena energija, pretvorena na temelju količina goriva „x” o kojima se izvješćuje i izražena u megadžulima.

(b)

Podaci o potrošnji

Za izračun vrijednosti koriste se sljedeći podaci o potrošnji:

Gorivo

Potrošnja energije (MJ)

Izvor

Dizel

7 894 969 × 106

Izvješća koja su države članice dostavile UNFCCC-u za 2010.

Plinsko ulje namijenjeno za uporabu u izvancestovnom prometu

240 763 × 106

Benzin

3 844 356 × 106

Ukapljeni naftni plin

217 563 × 106

Komprimirani prirodni plin

51 037 × 106

Intenzitet stakleničkih plinova

Referentna vrijednost goriva za 2010. iznosi: 94,1 gCO2eq/MJ


PRILOG III.

IZVJEŠĆIVANJE KOMISIJE OD STRANE DRŽAVA ČLANICA

1.

Države članice do 31. prosinca svake godine dostavljaju podatke navedene u točki 3. Navedeni podaci moraju se dostaviti za sve goriva i energente stavljene na tržište u svakoj državi članici. Kada se razna biogoriva miješaju s fosilnim gorivima, moraju se navesti podaci za svako biogorivo.

2.

Podaci navedeni u točki 3. dostavljaju se zasebno za goriva ili energente koje isporučitelji stavljaju na tržište unutar određene države članice (uključujući zajedničke isporučitelje koji posluju u jednoj državi članici).

3.

Za svako gorivo i energent države članice dostavljaju sljedeće zbirne podatke Komisiji, sukladno točki 2. i kako je definirano u Prilogu I.:

(a)

vrsta goriva ili energenta;

(b)

količina goriva ili električne energije;

(c)

intenzitet stakleničkih plinova;

(d)

smanjenja IPNP emisija;

(e)

podrijetlo;

(f)

mjesto kupnje.


PRILOG IV.

PREDLOŽAK ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA RADI OSIGURAVANJA SUKLADNOSTI DOSTAVLJENIH PODATAKA

Gorivo – pojedinačni isporučitelji

Unos

Zajedničko izvješće (DA/NE)

Zemlja

Isporučitelj1

Vrsta goriva7

Tarifna oznaka goriva KN7

Količina2

Prosječni intenzitet stakleničkih plinova

Smanjenje IPNP emisija5

Smanjenje u odnosu na prosjek 2010.

u litrama

u energiji

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifna oznaka KN

Intenzitet stakleničkih plinova4

Sirovina

Tarifna oznaka KN

Intenzitet stakleničkih plinova4

održivost (DA/NE)

 

Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.m (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifna oznaka KN2

Intenzitet stakleničkih plinova4

Sirovina

Tarifna oznaka KN2

Intenzitet stakleničkih plinova4

održivost (DA/NE)

 

Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.m (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Gorivo – zajednički isporučitelji

Unos

Zajedničko izvješće (DA/NE)

Zemlja

Isporučitelj1

Vrsta goriva7

Tarifna oznaka goriva KN7

Količina2

Prosječni intenzitet stakleničkih plinova

Smanjenje IPNP emisija5

Smanjenje u odnosu na prosjek 2010.

u litrama

u energiji

I

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

Tarifna oznaka KN

Intenzitet stakleničkih plinova4

Sirovina

Tarifna oznaka KN

Intenzitet stakleničkih plinova4

održivost (DA/NE)

 

Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.m (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

Tarifna oznaka KN

Intenzitet stakleničkih plinova4

Sirovina

Tarifna oznaka KN

Intenzitet stakleničkih plinova4

održivost (DA/NE)

 

Komponenta F.1 (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.1 (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Komponenta F.n (komponenta fosilnog goriva)

Komponenta B.m (komponenta biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Električna energija

Zajedničko izvješće

Zemlja

Isporučitelj1

Vrsta energije7

Količina6

Intenzitet stakleničkih plinova

Smanjenje u odnosu na prosjek iz 2010.

u energiji

NE

 

 

 

 

 

 


Podaci zajedničkih isporučitelja

 

Zemlja

Isporučitelj1

Vrsta energije 7

Količina6

Intenzitet stakleničkih plinova

Smanjenje u odnosu na prosjek iz 2010.

u energiji

DA

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 


Podrijetlo – pojedinačni isporučitelji8

Unos 1

komponenta F.1

Unos 1

komponenta F.n

Unos k

komponenta F.1

Unos k

komponenta F.n

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Unos 1

komponenta B.1

Unos 1

komponenta B.m

Unos k

komponenta B.1

Unos k

komponentaB.m

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podrijetlo – zajednički isporučitelji8

Unos 1

komponenta F.1

Unos 1

komponenta F.n

Unos X

Komponenta F.1

Unos X

komponenta F.n

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

Trgovački naziv sirovine

API gustoća3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Unos 1

komponenta B.1

Unos 1

komponenta B.m

Unos X

komponenta B.1

Unos X

komponenta B.m

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

Proizvodnja biogoriva

API gustoća3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mjesto kupnje9

Unos

Komponenta

Rafinerija/Naziv postrojenja za preradu

Zemlja

Rafinerija/Naziv postrojenja za preradu

Zemlja

Rafinerija/Naziv postrojenja za preradu

Zemlja

Rafinerija/Naziv postrojenja za preradu

Zemlja

Rafinerija/Naziv postrojenja za preradu

Zemlja

Rafinerija/Naziv postrojenja za preradu

Zemlja

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ukupna energija o kojoj se izvješćuje i postignuto smanjenje po državi članici

Količina (u energiji)10

Intenzitet stakleničkih plinova

Smanjenje u odnosu na prosjek iz 2010.

 

 

 

Napomene uz format

Predložak za izvješćivanje od strane isporučitelja istovjetan je predlošku za izvješćivanje od strane države članice.

Osjenčena polja nije potrebno ispuniti.

1.

Identifikacija isporučitelja definirana je u točki 3. podtočki (a) dijela 1. Priloga I.;

2.

Količina goriva definirana je u točki 3. podtočki (c) dijela 1. Priloga I.;

3.

Gustoća prema Američkom institutu za naftu (API) definirana je u skladu s ispitnom metodom ASTM D287;

4.

Intenzitet stakleničkih plinova definiran je u točki 3. podtočki (e) dijela 1. Priloga I.;

5.

Smanjenje IPNP emisija definirano je u točki 3. podtočki (d) dijela 1. Priloga I.; specifikacije u vezi s izvješćivanjem definirane su u točki 1. dijela 2. Priloga I.;

6.

Količina električne energije definirana je u točki 6. dijela 2. Priloga I.;

7.

Vrste goriva i odgovarajuće tarifne oznake KN definirane su u točki 3. podtočki (b) dijela 1. Priloga I.;

8.

Podrijetlo je definirano u točkama 2. i 4. dijela 2. Priloga I.;

9.

Mjesto kupnje definirano je u točkama 3. i 4. dijela 2. Priloga I.;

10.

Ukupna količina potrošene energije (gorivo i električna energija).


Top