EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 107/26


ДИРЕКТИВА (EС) 2015/652 НА СЪВЕТА

от 20 април 2015 година

за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7а, параграф 5 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Методът за изчисляване на емисиите на парникови газове от горива и други видове енергия от небиологични източници, който трябва да бъде установен съгласно член 7а, параграф 5 от Директива 98/70/ЕО, следва да доведе до докладване с достатъчна точност, така че Комисията да може да направи критична оценка на резултатите на доставчиците за изпълнението на техните задължения по член 7а, параграф 2 от посочената директива. Методът за изчисляване следва да осигури точност, като същевременно надлежно взема предвид сложността на свързаните административни изисквания. В същото време той следва да стимулира доставчиците да намаляват интензитета на парникови газове на горивата, които доставят. Следва внимателно да бъде отчетено също така въздействието на метода за изчисляване върху рафинериите в Съюза. Поради това методът на изчисление следва да се основава на средните интензитети на парникови газове, които представляват средна стойност за отрасъла, типични за конкретно гориво. Предимството на това би било намаляване на административната тежест върху доставчиците и държавите членки. На настоящия етап предложеният метод за изчисляване следва да не изисква диференциране на интензитета на парникови газове на горивото въз основа на източника на суровината, тъй като това би засегнало настоящите инвестиции в някои рафинерии в Съюза.

(2)

Изискванията за докладване за доставчиците, които са малки и средни предприятия (МСП), както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (2), следва да бъдат сведени до минимум, доколкото е възможно в контекста на член 7а, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО. По подобен начин вносителите на бензинови и дизелови горива, рафинирани извън Съюза, следва да не са задължени да предоставят подробна информация относно източниците на суров нефт, използван за производството на тези горива, тъй като тази информация може да не е налична или да е трудна за откриване.

(3)

С цел да се създадат стимули за допълнително намаляване на емисиите на парникови газове заявеното спестяване на емисии от намаления на емисиите нагоре по веригата, включително от изгаряне на факел и изхвърляне в атмосферата, следва да се включат при изчисляването на емисиите на парникови газове на доставчиците за целия жизнен цикъл на горивата. С цел да се улесни заявяването от доставчиците на спестявания на емисии нагоре по веригата следва да бъде разрешено използването на различни схеми за емисии за изчисляването и сертифицирането на намаленията на емисиите. Следва да бъдат допустими само проекти за намаления нагоре по веригата с начало след датата на установяване на основния стандарт на горивата, определен в член 7а, параграф 5, буква б) от Директива 98/70/EО, т.е. 1 януари 2011 г.

(4)

Среднотежестните приети стойности за парникови газове, които представят употребата на суров нефт в Съюза, предоставят прост метод за изчисляване, чрез който доставчиците могат да определят парниковите газове на горивата, които доставят.

(5)

Намаляването на емисиите нагоре по веригата от нефт и газ следва да се оценява и валидира в съответствие с принципите и стандартите, определени в международните стандарти, и по-специално в ISO 14064, ISO 14065 и ISO 14066.

(6)

Освен това е подходящо да се улесни прилагането от страна на държавите членки на законодателство по отношение на намаленията на емисиите нагоре по веригата, включително от изгаряне на факел и изхвърляне в атмосферата. За тази цел под егидата на Комисията следва да се изготвят незаконодателни насоки за подходи за количествено оценяване, проверка, валидиране, мониторинг и докладване на такива намаления на емисиите нагоре по веригата (включително намаления при изгаряне на факел и изхвърляне в атмосферата на местата на производство) преди изтичането на срока за транспониране, предвиден в член 7 от настоящата директива.

(7)

Член 7a, параграф 5, буква б) от Директива 98/70/ЕО изисква установяването на метод за определянето на основния стандарт на горивата въз основа на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г. Основният стандарт на горивата следва да се основава на употребените количества дизелово гориво, бензин, газьол за извънпътна подвижна техника, втечнен нефтен газ (ВНГ) и сгъстен природен газ (СПГ), като се използват данни, докладвани официално от държавите членки на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) през 2010 г. Основният стандарт на горивата не следва да бъде сравнителното изкопаемо гориво, което се използва за изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове от биогоривата и което следва да остане, както е определно в приложение IV към Директива 98/70/ЕО.

(8)

Тъй като съставът на съответния микс от изкопаеми горива се променя малко между две последователни години, сумарното вариране на интензитета на парниковите газове на изкопаемите горива между две последователни години също ще бъде малко. Ето защо е целесъобразно основният стандарт на горивата да се основава на данните за средното потребление на Съюза за 2010 г., както са докладвани по РКООНИК от държавите членки.

(9)

Основният стандарт на горивата следва да представлява средният интензитет на парникови газове нагоре по веригата и интензитетът на горивото на средносложна рафинерия за изкопаеми горива. Следователно основният стандарт на горивата следва да се изчисли, като се използват приетите средни стойности за съответното гориво. Oсновният стандарт на горивата следва да остане непроменен за периода до 2020 г., за да се осигури регулаторна сигурност на доставчиците по отношение на техните задължения за намаляване на интензитета на парниковите газове на горивата, които доставят.

(10)

Член 7а, параграф 5, буква г) от Директива 98/70/ЕО предвижда приемането на метод за изчисляване на приноса на електрическите пътни превозни средства за намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл. Съгласно посочения член методът за изчисляване следва да е съвместим с член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). За да се осигури тази съвместимост, същият корекционен коефициент следва да се използва за к.п.д. на силовия агрегат.

(11)

Електроенергията, доставяна за използване в автомобилния транспорт, може да се докладва от доставчиците, както е определено в член 7а, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО, като част от техните годишни доклади до държавите членки. За да се ограничат административните разходи, е целесъобразно методът за изчисляване да се основава по-скоро на оценка, отколкото на действителното измерване на потреблението на електроенергия от електрическия автомобил или мотоциклет за целите на докладването от доставчика.

(12)

Целесъобразно е да се включи подробен подход за оценката на количеството и интензитета на парниковите газове на биогоривата в случаите, в които по време на един и същ процес се извършва преработка на биогориво и на изкопаемо гориво. Необходим е специфичен метод, защото полученото количество биогориво не може да се измери, например при съвместното хидрогениране на растителни масла и изкопаеми горива. Член 7г, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО посочва, че емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват по същия метод за целите на член 7а и член 7б, параграф 2 от същата директива. Поради това сертифицирането от признати доброволни схеми на емисиите на парникови газове е валидно за целите на член 7а, както и за целите на член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО.

(13)

Изискваното докладване от страна на доставчиците, установено с член 7а, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО, следва да бъде допълнено от хармонизиран формат и хармонизирани определения за данните, които трябва да бъдат докладвани. Хармонизирането на определенията за данните е необходимо за правилното извършване на изчислението на интензитета на парниковите газове, свързано със задълженията за докладване на отделните доставчици, тъй като данните представляват ключови фактори в хармонизирания метод за изчисляване в съответствие с член 7а, параграф 5, буква а) от Директива 98/70/ЕО. Тези данни включват идентификацията на доставчика, количеството на горивото или енергията, пуснати на пазара, и типа на горивото или енергията, пуснати на пазара.

(14)

Изискването за докладване от страна на доставчиците, установено в член 7а, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО, следва да бъде допълнено с хармонизирани изисквания за докладване, формат за докладване и хармонизирани определения за докладване на държавите членки пред Комисията във връзка с експлоатационните показатели на горивата, употребявани в Съюза, по отношение на емисиите на парниковите газове. По-специално тези изисквания за докладване ще позволят актуализиране на използваното за сравнение изкопаемо гориво, описано в част В, точка 19 от приложение IV към Директива 98/70/ЕО и част В, точка 19 от приложение V към Директива 2009/28/ЕО, и те ще улеснят докладването, изисквано съгласно член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, както и актуализирането на метода за изчисляване с техническия и научния напредък, за да се гарантира, че методът изпълнява предназначението си. Тези данни следва да включват количеството гориво или енергия, пуснати на пазара, и типа на горивото или енергията, мястото на закупуване и произхода на горивото или енергията, пуснати на пазара.

(15)

Целесъобразно е държавите членки да разрешат на доставчиците да изпълнят задълженията си за докладване, като разчитат на еквивалентни данни, събрани по реда на друго законодателство на Съюза или национално законодателство, с цел да се намали административната тежест, при условие че докладването се извършва в съответствие с изискванията, определени в приложение IV, и с определенията, установени в приложения I и III.

(16)

За да се улесни докладването на групи доставчици съгласно член 7а, параграф 4 от Директива 98/70/ЕО, член 7а, параграф 5, буква в) от същата директива дава възможност за установяване на всички необходими правила. Желателно е това докладване да се улесни с цел да се избегне нарушаване на физическото движение на гориво, тъй като различните доставчици пускат на пазара различни горива с различни пропорции и поради това може да използват ресурси в различна степен, за да постигнат целта за намаляване на парниковите газове. Поради това е необходимо да се хармонизират определенията на идентификацията на доставчиците, на количеството на горивото или енергията, пуснати на пазара, на типа гориво или енергия, на мястото на закупуване и произхода на горивото или енергията, пуснати на пазара. Освен това, за да се избегне двойното отчитане при съвместно докладване от страна на доставчиците съгласно член 7а, параграф 4, е целесъобразно да се хармонизира прилагането на метода за изчисляване и докладване в държавите членки, включително докладването пред Комисията, така че необходимата информация от група доставчици да се отнася за конкретна държава членка.

(17)

Съгласно член 8, параграф 3 от Директива 98/70/ЕО всяка година държавите членки представят доклад с националните данни за качеството на горивата за предходната календарна година в съответствие с формата, установен в Решение 2002/159/ЕО на Комисията (4). С цел да бъдат обхванати измененията, въведени в Директива 98/70/ЕО от Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) и последвалите допълнителни изисквания за докладване за държавите членки, и в интерес на ефективността и хармонизирането е необходимо да се изясни коя информация следва да се докладва и да се приеме формат за подаването на данни от доставчиците и държавите членки.

(18)

Комисията представи проект за мерки в Комитета, създаден с Директива 98/70/ЕО на 23 февруари 2012 г. Комитетът не можа да приеме становище с необходимото квалифицирано мнозинство. Поради това е целесъобразно Комисията да представи на Съвета предложение в съответствие с член 5а, параграф 4 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящата директива се установяват правила за методите за изчисляване и изискванията за докладване в съответствие с Директива 98/70/ЕО.

2.   Настоящата директива се прилага за горивата, използвани за задвижването на пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника (включително плавателни съдове за вътрешни водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопански и горскостопански трактори, плавателни съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води, както и за електроенергията използвана в пътни превозни средства.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива и в допълнение към определенията, които вече се съдържат в Директива 98/70/ЕО, се прилагат следните определения:

1)

„емисии нагоре по веригата“ означава всички емисии на парникови газове, които възникват, преди суровината да влезе в рафинерията или преработвателната инсталация, в които се произвежда горивото, посочено в приложение I;

2)

„природен битум“ означава всеки източник на суровина за рафинерии, който:

а)

има плътност в градуси по American Petroleum Institute (API ) от 10 градуса или по-малка, когато се намира в резервоарно образувание на мястото на добив, както е дефинирано в метода за изпитване D287 на Американското общество за изпитвания и материали (ASTM) (7);

б)

има среден годишен вискозитет при температурата на находището, надвишаващ изчисления по формулата: Вискозитет (в сантипоази) = 518,98e-0,038T, където T е температурата е в градуси по Целзий;

в)

попада в обхвата на определението за битуминозни пясъци по код КН 2714 от Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (8); и

г)

за който оползотворяването на източника на суровина се постига чрез минен добив или топлинно гравитачно дрениране, за което топлинната енергия произхожда главно от източници, различни от изходната суровина;

3)

„битуминозни шисти“ означава всеки източник на суровина за рафинерия, разположен в скално образувание, което съдържа твърд кероген, и отговарящ на определението за битуминозни шисти по код КН 2714 съгласно Регламент (ЕИО) № 2658/87. Оползотворяването на източника на суровина се постига чрез минен добив или топлинно гравитачно дрениране;

4)

„основен стандарт на горивата“ означава основен стандарт на горивата, който се основава на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г.;

5)

„конвенционален суров нефт“ означава всяка суровина за рафинерии с плътност в градуси по API, по-висока от 10 градуса, намираща се в геоложка формация в мястото на произход, както е измерена по изпитвателния метод ASTM D287, и която не попада в определението за код КН 2714 съгласно Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Член 3

Метод за изчисляване на интензитета на парниковите газове на доставени горива и енергия, различни от биогорива, и докладвани от доставчиците

1.   За целите на член 7а, параграф 2 от Директива 98/70/EО държавите членки гарантират, че доставчиците използват метода за изчисляване, определен в приложение I към настоящата директива, за определянето на интензитета на парниковите газове на горивата, които доставят.

2.   За целите на член 7а, параграф 1, втора алинея и параграф 2 от Директива 98/70/ЕО държавите членки изискват от доставчиците да докладват данните, като използват определенията и метода за изчисляване, определен в приложение I към настоящата директива. Данните се докладват всяка година, като се използва образецът в приложение IV към настоящата директива.

3.   За целите на член 7а, параграф 4 от Директива 98/70/EО всяка държава членка гарантира, че група от доставчици, които избират да се считат за един доставчик, изпълняват задължението си съгласно член 7а, параграф 2 на въпросната държава членка.

4.   Държавите членки прилагат опростен метод, определен в приложение I към настоящата директива, за доставчиците, които са малки и средни предприятия.

Член 4

Изчисляване на основния стандарт на горивата и на намаляването на интензитета на парниковите газове

За целите на проверка на спазването от страна на доставчиците на тяхното задължение съгласно член 7a, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО държавите членки изискват от доставчиците да сравнят постигнатите от тях намаления на емисиите на парникови газове от жизнения цикъл на горивата и на електроенергията с основния стандарт на горивата, определен в приложение II към настоящата директива.

Член 5

Докладване от държавите членки

1.   Когато представят отчети на Комисията съгласно член 8, параграф 3 от Директива 98/70/ЕО, държавите членки предават на Комисията данни, свързани със съответствието с член 7a от същата директива, както е определено в приложение III към настоящата директива.

2.   Държавите членки използват инструментите на ReportNet на Европейската агенция за околната среда, предоставени по силата на Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета (9), за представянето на данните, определени в приложение III към настоящата директива. Данните се предават от държавите членки чрез електронно прехвърляне на данни към Централното хранилище за данни, управлявано от Европейската агенция за околната среда.

3.   Данните се предоставят ежегодно, като се използва образецът, предвиден в приложение IV. Държавите членки уведомяват Комисията за датата на предаване и лицето за контакт на компетентния орган, който отговаря за проверката и докладването на данни на Комисията.

Член 6

Санкции

Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 21 април 2017 г. и я уведомяват без забавяне за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 7

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 21 април 2017 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или позоваването се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 8

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Люксембург на 20 април 2015 година.

За Съвета

Председател

J. DŪKLAVS


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(2)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(3)  Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(4)  Решение 2002/159/ЕО на Комисията от 18 февруари 2002 г. относно общия формат за представяне на обобщена информация за националните данни относно качеството на горивата (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 30).

(5)  Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88).

(6)  Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

(7)  Американско общество за изпитвания и материали, http://www.astm.org/index.shtml

(8)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (ОВ № ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ИНТЕНЗИТЕТА НА ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ГОРИВАТА И ЕНЕРГИЯТА ОТ ДОСТАВЧИЦИ

Част 1

Изчисляване на интензитета на парниковите газове на горивата и енергията на даден доставчик

Интензитетът на парниковите газове за горива и енергия се изразява в грамове еквивалент въглероден диоксид на мегаджаул гориво (gCO2екв/MJ).

1.

Парниковите газове, които се вземат предвид за целите на изчисляването на интензитета на парниковите газове на горивата, са въглероден диоксид (CO2), диазотен оксид (N2O) и метан (CH4). За целите на изчисляването на CO2-еквивалента емисиите на тези газове се определят като емисии на CO2-еквивалент, както следва:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Емисиите от производството на машини и оборудване, използвани в добива, производството, рафинирането и потреблението на изкопаеми горива, не се вземат под внимание в изчисляването на парниковите газове.

3.

Интензитетът на парниковите газове на даден доставчик от емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на всички доставени горива и енергия се изчислява в съответствие със следната формула:

Formula

където:

а)

„#“ означава идентификацията на доставчика (т.е. идентификация на правния субект, отговорен за заплащането на акциз), определена в Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията (1), като акцизен номер на търговеца (регистрационен номер по Системата за обмен на акцизни данни (SEED) или идентификационен номер по ДДС в таблица 1, точка 5, буква a) от приложение I към същия регламент, за кодове на вида на мястото на получаване 1 — 5 и 8), което е също така субектът, отговорен за заплащането на този акциз в съответствие с член 8 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета (2), когато акцизът стане дължим в съответствие с член 7, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО. Ако тази идентификация не е налична, държавите членки осигуряват установяването на еквивалентно средство за идентификация в съответствие с националната схема за докладване по акцизите;

б)

„x“ означава типове гориво и енергия, попадащи в обхвата на настоящата директива, както са изразени в таблица 1, точка 17, буква в) от приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009. Ако тези данни не са налични, държавите членки събират еквивалентни данни в съответствие с установена национална схема за докладване за акцизите;

в)

„MJx“ означава общата енергия, доставена и преобразувана от докладваните обеми от гориво „x“, изразена в мегаджаули. Тя се изчислява, както следва:

i)

Количество на всяко гориво по типове горива

Получава се от данните, докладвани съгласно таблица 1, точка 17, букви г), е) и о) от приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009. Количествата биогориво се преобразуват в тяхното енергийно съдържание, изразено като долна топлина на изгаряне, съгласно енергийните плътности, определени в приложение III към Директива 2009/28/ЕО. Количествата горива от небиологичен произход се преобразуват в тяхното енергийно съдържание, изразено като долна топлина на изгаряне, съгласно енергийните плътности, определени в приложение 1 към доклада на Съвместния изследователски център EUCAR-CONCAWE (JEC) (3)„От нефтения кладенец до резервоара на автомобила“ (версия 4) от юли 2013 г. (4).

ii)

Едновременна съвместна преработка на изкопаеми горива и биогорива.

Преработката включва всяка промяна през жизнения цикъл на доставените гориво или енергия, която води до промяна на молекулната структура на продукта. Добавянето на денатуриращи вещества не попада в тази преработка. Количеството на биогоривата, преработвани съвместно с горива от небиологичен произход, отразява състоянието на биогоривото след преработката. Количеството на съвместно преработеното биогориво се определя в съответствие с енергийния баланс и ефикасността на процеса за съвместна преработка, както е определено в част В, точка 17 от приложение IV към Директива 98/70/ЕО.

Когато няколко биогорива са смесени с изкопаеми горива, количеството и типът на всяко биогориво са вземат предвид при изчисляването и се докладват на държавите членки от доставчиците.

Количеството доставено биогориво, което не отговаря на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО, се счита за изкопаемо гориво.

Сместа E85 от бензин и етанол се изчислява като отделно гориво за целите на член 6 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5).

Ако данните за количествата не са събрани в съответствие с Регламент (ЕО) № 684/2009, държавите членки събират еквивалентни данни в съответствие с установена национална схема за докладване по акцизите.

iii)

Количество на потребената електроенергия

Това е количеството електроенергия, потребена от пътни превозни средства или мотоциклети, когато доставчик на енергия докладва това количество енергия на съответния орган в държавата членка в съответствие със следната формула:

Потребена електроенергия = пропътуваното разстояние (km) × ефективност на потреблението на електроенергия (MJ/km);

г)

намаление на емисиите нагоре по веригата (UER)

„UER“ е намалението на емисиите на парникови газове нагоре по веригата, заявено от доставчика и измерено в gCO2екв, ако е определено количествено, и се докладва в съответствие със следните изисквания:

i)

Допустимост

UER се прилагат само по отношение на частта нагоре по веригата на средните приети стойности за бензин, дизелово гориво, СПГ и ВНГ.

UER с произход от която и да е държава могат да бъдат отчитани за намаления на емисиите на парникови газове спрямо горива от всеки източник на изходни суровини, доставяни от който и да е доставчик.

UER се отчитат само ако са свързани с проекти, които са започнали след 1 януари 2011 г.

Не е необходимо да се доказва, че UER не биха били възможни без изискванията за докладване, предвидени в член 7a от Директива 98/70/ЕО.

ii)

Изчисляване

UER се оценява и валидира в съответствие с принципите и стандартите, определени в международните стандарти, и по-специално в ISO 14064, ISO 14065 и ISO 14066.

UER и базовите емисии се следят, докладват и проверяват в съответствие с ISO 14064 и получените резултати трябва да са в доверителния интервал, посочен в Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията (6) и Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията (7). Проверката на методите за оценка на UER трябва да се извършва в съответствие с ISO 14064-3 и организацията, която извършва тази проверка, трябва да бъде акредитирана в съответствие с ISO 14065;

д)

„GHGix“ е интензитет на парникови газове на гориво или енергия „x“, изразен в gCO2екв/MJ. Доставчиците изчисляват интензитета на парникови газове на всяко гориво или енергия, както следва:

i)

Интензитетът на парниковите газове на горива от небиологичен произход е „претегленият интензитет на парниковите газове от целия жизнен цикъл“ по типове горива, посочен в последната колона на таблицата в част 2, точка 5 от настоящото приложение.

ii)

Електроенергията се изчислява, както е описано в част 2, точка 6.

iii)

Интензитет на парниковите газове на биогоривата.

Интензитетът на парниковите газове на биогоривата, които отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО, се изчислява в съответствие с член 7г от същата директива. В случай че данните за емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата са придобити в съответствие със споразумение или схема, която е била предмет на решение съгласно член 7в, параграф 4 от Директива 98/70/ЕО, обхващащо член 7б, параграф 2 от същата директива, тези данни трябва да се използват и за определянето на интензитета на парниковите газове на биогоривата по член 7б, параграф 1 от същата директива. Интензитетът на парниковите газове на биогоривата, които не отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО, е равен на интензитета на парниковите газове на съответното изкопаемо гориво, получено от конвенционален суров нефт или газ;

iv)

Едновременна съвместна преработка на горива от небиологичен произход и биогорива

Интензитетът на парниковите газове на биогоривата, които са преминали съвместна преработка с изкопаеми горива, отразяват състоянието на биогоривото след преработката;

е)

„AF“ са корекционните коефициенти за к.п.д. на силовия агрегат.

Преобладаваща технология на преобразуване

Коефициент за к.п.д.

Двигател с вътрешно горене

1

Електрическо задвижване с акумулатор

0,4

Електрическо задвижване с водородна горивна клетка

0,4

Част 2

Докладване от страна на доставчиците на горива, различни от биогоривата

1.   UER на изкопаеми горива

С оглед на допустимостта на UER за целите на метода за докладване и изчисляване, доставчиците докладват на органа, определен от държавите членки, следното:

а)

датата на началото на проекта, която трябва да е след 1 януари 2011 г.;

б)

годишни намаления на емисиите в gCO2екв;

в)

времето, през което заявеното намаление е продължило;

г)

местоположение на проекта най-близо до източника на емисиите в градуси географска ширина и дължина, до четвъртия знак след десетичната запетая;

д)

базови годишни емисии преди въвеждането на мерки за намаляване и годишни емисии след въвеждането на мерки за намаляване в gCO2екв/MJ на произведените изходни суровини;

е)

неизползваем повторно номер на сертификат, който идентифицира по уникален начин схемата и заявените намаления на емисиите на парникови газове;

ж)

неизползваем повторно номер, който идентифицира по уникален начин метода на изчисление и съответната схема;

з)

когато проектът е свързан с добива на нефт, историческото средно годишно както и за отчетната година съотношение газ-нефт (GOR) в разтвор, налягането в природния резервоар, дълбочината и производителността на сондажа за суровия нефт.

2.   Произход

„Произход“ означава търговското наименование на изходната суровина, посочено в част 2, точка 7 от настоящото приложение, но само когато доставчиците на горива притежават необходимата информация по силата на:

а)

ако са лице или предприятие, което осъществява внос на суров нефт от трети държави или получава доставки на суров нефт от друга държава членка, съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета (8); или

б)

договорености за споделяне на информация, постигнати с други доставчици.

Във всички други случаи „произход“ се отнася до това дали горивото е с произход от ЕС, или извън ЕС.

Информацията, събрана и предоставена от доставчиците на държавите членки относно произхода на горивата, е поверителни, но това не възпрепятства публикуването от Комисията на информация от общ характер или информация в обобщен вид, която не съдържа подробности, отнасящи се до отделните предприятия.

За биогоривата „произход“ означава начина на производство на биогоривото, определен в приложение IV към Директива 98/70/ЕО.

Когато се използват няколко изходни суровини, доставчиците докладват относно количеството в метрични тонове краен продукт, произведен от всяка изходна суровина в съответната преработвателна инсталация през отчетната година.

3.   Място на закупуване

„Място на закупуване“ означава държавата и наименованието на преработвателната инсталация, в които горивото или енергията са претърпели последната съществена трансформация, използвана за определяне на произхода на горивото или енергията в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (9).

4.   МСП

Чрез дерогация за доставчиците, които са МСП, „произход“ и „място на закупуване“ са или ЕС, или извън ЕС, според съответния случай, независимо от това дали те извършват внос на суров нефт, или извършват доставка на нефтени масла и масла, получени от битуминозни материали.

5.   Средни приети стойности за интензитет на парниковите газове от целия жизнен цикъл на горивата, различни от биогорива и електроенергия

Източник на суровина и процес

Пуснато на пазара гориво

Интензитет на ПГ от целия жизнен цикъл (gCO2екв/MJ)

Претеглен интензитет на ПГ от целия жизнен цикъл (gCO2екв/MJ)

Конвенционален суров нефт

Бензин

93,2

93,3

Течно гориво от природен газ

94,3

Течно гориво от въглища

172

Природен битум

107

Нефтени шисти

131,3

Конвенционален суров нефт

Дизелово гориво или газьол

95

95,1

Течно гориво от природен газ

94,3

Течно гориво от въглища

172

Природен битум

108,5

Нефтени шисти

133,7

Всякакви изкопаеми източници

Втечнен нефтен газ в двигател с принудително запалване

73,6

73,6

Природен газ, микс на ЕС

Сгъстен природен газ в двигател с принудително запалване

69,3

69,3

Природен газ, микс на ЕС

Втечнен природен газ в двигател с принудително запалване

74,5

74,5

Реакция на Сабатие с водород, получен чрез електролиза на небиологична възобновяема енергия

Сгъстен синтетичен метан в двигател с принудително запалване

3,3

3,3

Природен газ с използване на реформинг с водна пара

Сгъстен водород в горивна клетка

104,3

104,3

Електролиза, изцяло захранвана от небиологична възобновяема енергия

Сгъстен водород в горивна клетка

9,1

9,1

Въглища

Сгъстен водород в горивна клетка

234,4

234,4

Въглища с улавяне и съхранение на въглерода от производствените емисии

Сгъстен водород в горивна клетка

52,7

52,7

Отпадъци от пластмаси, получени от изкопаеми изходни суровини

Бензин, дизелово гориво или газьол

86

86

6.   Електроенергия

За докладването от електроенергийните доставчици на електроенергията, потребена от електрически автомобили и мотоциклети, държавите членки следва да изчислят националните средни приети стойности от целия жизнен цикъл в съответствие със съответните международни стандарти.

Като алтернатива държавите членки могат да разрешат на техните доставчици да установят стойности за интензитет на парниковите газове (gCO2екв/MJ) за електроенергия от данните, докладвани от държавите членки въз основа на:

а)

Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10);

б)

Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11); или

в)

Делегиран регламент (ЕС) № 666/2014 на Комисията (12).

7.   Търговско наименование на изходната суровина

Държава

Търговско наименование на изходната суровина

API

Съдържание на сяра (тегловни проценти)

Абу Даби

Al Bunduq

38,5

1,1

Абу Даби

Mubarraz

38,1

0,9

Абу Даби

Murban

40,5

0,8

Абу Даби

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Абу Даби

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Абу Даби

Arzanah

44

0

Абу Даби

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Абу Даби

Murban Bottoms

21,4

НЯМА ДАННИ (Н.Д.)

Абу Даби

Top Murban

21

Н.Д.

Абу Даби

Upper Zakum

34,4

1,7

Алжир

Arzew

44,3

0,1

Алжир

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Алжир

Zarzaitine

43

0,1

Алжир

Algerian

44

0,1

Алжир

Skikda

44,3

0,1

Алжир

Saharan Blend

45,5

0,1

Алжир

Hassi Ramal

60

0,1

Алжир

Algerian Condensate

64,5

Н.Д.

Алжир

Algerian Mix

45,6

0,2

Алжир

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Алжир

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Алжир

Top Algerian

24,6

Н.Д.

Ангола

Cabinda

31,7

0,2

Ангола

Takula

33,7

0,1

Ангола

Soyo Blend

33,7

0,2

Ангола

Mandji

29,5

1,3

Ангола

Malongo (West)

26

Н.Д.

Ангола

Cavala-1

42,3

Н.Д.

Ангола

Sulele (South-1)

38,7

Н.Д.

Ангола

Palanca

40

0,14

Ангола

Malongo (North)

30

Н.Д.

Ангола

Malongo (South)

25

Н.Д.

Ангола

Nemba

38,5

0

Ангола

Girassol

31,3

Н.Д.

Ангола

Kuito

20

Н.Д.

Ангола

Hungo

28,8

Н.Д.

Ангола

Kissinje

30,5

0,37

Ангола

Dalia

23,6

1,48

Ангола

Gimboa

23,7

0,65

Ангола

Mondo

28,8

0,44

Ангола

Plutonio

33,2

0,036

Ангола

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Ангола

Xikomba

34,4

0,41

Аржентина

Tierra del Fuego

42,4

Н.Д.

Аржентина

Santa Cruz

26,9

Н.Д.

Аржентина

Escalante

24

0,2

Аржентина

Canadon Seco

27

0,2

Аржентина

Hidra

51,7

0,05

Аржентина

Medanito

34,93

0,48

Армения

Armenian Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Австралия

Jabiru

42,3

0,03

Австралия

Kooroopa (Jurassic)

42

Н.Д.

Австралия

Talgeberry (Jurassic)

43

Н.Д.

Австралия

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

Н.Д.

Австралия

Woodside Condensate

51,8

Н.Д.

Австралия

Saladin-3 (Top Barrow)

49

Н.Д.

Австралия

Harriet

38

Н.Д.

Австралия

Skua-3 (Challis Field)

43

Н.Д.

Австралия

Barrow Island

36,8

0,1

Австралия

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Австралия

Jackson Blend

41,9

0

Австралия

Cooper Basin

45,2

0,02

Австралия

Griffin

55

0,03

Австралия

Buffalo Crude

53

Н.Д.

Австралия

Cossack

48,2

0,04

Австралия

Elang

56,2

Н.Д.

Австралия

Enfield

21,7

0,13

Австралия

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Азербайджан

Azeri Light

34,8

0,15

Бахрейн

Bahrain Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Беларус

Belarus Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Бенин

Seme

22,6

0,5

Бенин

Benin Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Белиз

Belize Light Crude

40

Н.Д.

Белиз

Belize Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Боливия

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Бразилия

Garoupa

30,5

0,1

Бразилия

Sergipano

25,1

0,4

Бразилия

Campos Basin

20

Н.Д.

Бразилия

Urucu (Upper Amazon)

42

Н.Д.

Бразилия

Marlim

20

Н.Д.

Бразилия

Brazil Polvo

19,6

1,14

Бразилия

Roncador

28,3

0,58

Бразилия

Roncador Heavy

18

Н.Д.

Бразилия

Albacora East

19,8

0,52

Бруней

Seria Light

36,2

0,1

Бруней

Champion

24,4

0,1

Бруней

Champion Condensate

65

0,1

Бруней

Brunei LS Blend

32

0,1

Бруней

Brunei Condensate

65

Н.Д.

Бруней

Champion Export

23,9

0,12

Камерун

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Камерун

Lokele

21,5

0,5

Камерун

Moudi Light

40

Н.Д.

Камерун

Moudi Heavy

21,3

Н.Д.

Камерун

Ebome

32,1

0,35

Камерун

Cameroon Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Канада

Peace River Light

41

Н.Д.

Канада

Peace River Medium

33

Н.Д.

Канада

Peace River Heavy

23

Н.Д.

Канада

Manyberries

36,5

Н.Д.

Канада

Rainbow Light and Medium

40,7

Н.Д.

Канада

Pembina

33

Н.Д.

Канада

Bells Hill Lake

32

Н.Д.

Канада

Fosterton Condensate

63

Н.Д.

Канада

Rangeland Condensate

67,3

Н.Д.

Канада

Redwater

35

Н.Д.

Канада

Lloydminster

20,7

2,8

Канада

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Канада

Bow River Heavy

26,7

2,4

Канада

Fosterton

21,4

3

Канада

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Канада

Midale

29

2,4

Канада

Milk River Pipeline

36

1,4

Канада

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Канада

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Канада

Ipl Condensate

55

0,3

Канада

Aurora Light

39,5

0,4

Канада

Aurora Condensate

65

0,3

Канада

Reagan Field

35

0,2

Канада

Synthetic Canada

30,3

1,7

Канада

Cold Lake

13,2

4,1

Канада

Cold Lake Blend

26,9

3

Канада

Canadian Federated

39,4

0,3

Канада

Chauvin

22

2,7

Канада

Gcos

23

Н.Д.

Канада

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Канада

Light Sour Blend

35

1,2

Канада

Lloyd Blend

22

2,8

Канада

Peace River Condensate

54,9

Н.Д.

Канада

Sarnium Condensate

57,7

Н.Д.

Канада

Saskatchewan Light

32,9

Н.Д.

Канада

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Канада

Syncrude

32

0,1

Канада

Rangeland — South L & M

39,5

0,5

Канада

Northblend Nevis

34

Н.Д.

Канада

Canadian Common Condensate

55

Н.Д.

Канада

Canadian Common

39

0,3

Канада

Waterton Condensate

65,1

Н.Д.

Канада

Panuke Condensate

56

Н.Д.

Канада

Federated Light and Medium

39,7

2

Канада

Wabasca

23

Н.Д.

Канада

Hibernia

37,3

0,37

Канада

BC Light

40

Н.Д.

Канада

Boundary

39

Н.Д.

Канада

Albian Heavy

21

Н.Д.

Канада

Koch Alberta

34

Н.Д.

Канада

Terra Nova

32,3

Н.Д.

Канада

Echo Blend

20,6

3,15

Канада

Western Canadian Blend

19,8

3

Канада

Western Canadian Select

20,5

3,33

Канада

White Rose

31,0

0,31

Канада

Access

22

Н.Д.

Канада

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

Н.Д.

Канада

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Канада

Christina Lake

20,5

3

Канада

CNRL

34

Н.Д.

Канада

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Канада

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Канада

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Канада

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Канада

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Канада

Peace Sour

33

Н.Д.

Канада

Western Canadian Resid

20,7

Н.Д.

Канада

Christina Dilbit Blend

21,0

Н.Д.

Канада

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Чад

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Чад

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Чили

Chile Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Китай

Taching (Daqing)

33

0,1

Китай

Shengli

24,2

1

Китай

Beibu

Н.Д.

Н.Д.

Китай

Chengbei

17

Н.Д.

Китай

Lufeng

34,4

Н.Д.

Китай

Xijiang

28

Н.Д.

Китай

Wei Zhou

39,9

Н.Д.

Китай

Liu Hua

21

Н.Д.

Китай

Boz Hong

17

0,282

Китай

Peng Lai

21,8

0,29

Китай

Xi Xiang

32,18

0,09

Колумбия

Onto

35,3

0,5

Колумбия

Putamayo

35

0,5

Колумбия

Rio Zulia

40,4

0,3

Колумбия

Orito

34,9

0,5

Колумбия

Cano-Limon

30,8

0,5

Колумбия

Lasmo

30

Н.Д.

Колумбия

Cano Duya-1

28

Н.Д.

Колумбия

Corocora-1

31,6

Н.Д.

Колумбия

Suria Sur-1

32

Н.Д.

Колумбия

Tunane-1

29

Н.Д.

Колумбия

Casanare

23

Н.Д.

Колумбия

Cusiana

44,4

0,2

Колумбия

Vasconia

27,3

0,6

Колумбия

Castilla Blend

20,8

1,72

Колумбия

Cupiaga

43,11

0,082

Колумбия

South Blend

28,6

0,72

Конго (Бразавил)

Emeraude

23,6

0,5

Конго (Бразавил)

Djeno Blend

26,9

0,3

Конго (Бразавил)

Viodo Marina-1

26,5

Н.Д.

Конго (Бразавил)

Nkossa

47

0,03

Конго (Киншаса)

Muanda

34

0,1

Конго (Киншаса)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Конго (Киншаса)

Coco

30,4

0,15

Кот д'Ивоар

Espoir

31,4

0,3

Кот д'Ивоар

Lion Cote

41,1

0,101

Дания

Dan

30,4

0,3

Дания

Gorm

33,9

0,2

Дания

Danish North Sea

34,5

0,26

Дубай

Dubai (Fateh)

31,1

2

Дубай

Margham Light

50,3

0

Еквадор

Oriente

29,2

1

Еквадор

Quito

29,5

0,7

Еквадор

Santa Elena

35

0,1

Еквадор

Limoncoha-1

28

Н.Д.

Еквадор

Frontera-1

30,7

Н.Д.

Еквадор

Bogi-1

21,2

Н.Д.

Еквадор

Napo

19

2

Еквадор

Napo Light

19,3

Н.Д.

Египет

Belayim

27,5

2,2

Египет

El Morgan

29,4

1,7

Египет

Rhas Gharib

24,3

3,3

Египет

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Египет

Geysum

19,5

Н.Д.

Египет

East Gharib (J-1)

37,9

Н.Д.

Египет

Mango-1

35,1

Н.Д.

Египет

Rhas Budran

25

Н.Д.

Египет

Zeit Bay

34,1

0,1

Египет

East Zeit Mix

39

0,87

Екваториална Гвинея

Zafiro

30,3

Н.Д.

Екваториална Гвинея

Alba Condensate

55

Н.Д.

Екваториална Гвинея

Ceiba

30,1

0,42

Габон

Gamba

31,8

0,1

Габон

Mandji

30,5

1,1

Габон

Lucina Marine

39,5

0,1

Габон

Oguendjo

35

Н.Д.

Габон

Rabi-Kouanga

34

0,6

Габон

T'Catamba

44,3

0,21

Габон

Rabi

33,4

0,06

Габон

Rabi Blend

34

Н.Д.

Габон

Rabi Light

37,7

0,15

Габон

Etame Marin

36

Н.Д.

Габон

Olende

17,6

1,54

Габон

Gabonian Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Грузия

Georgian Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Гана

Bonsu

32

0,1

Гана

Salt Pond

37,4

0,1

Гватемала

Coban

27,7

Н.Д.

Гватемала

Rubelsanto

27

Н.Д.

Индия

Bombay High

39,4

0,2

Индонезия

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Индонезия

Ardjuna

35,2

0,1

Индонезия

Attaka

42,3

0,1

Индонезия

Suri

18,4

0,2

Индонезия

Sanga Sanga

25,7

0,2

Индонезия

Sepinggan

37,9

0,9

Индонезия

Walio

34,1

0,7

Индонезия

Arimbi

31,8

0,2

Индонезия

Poleng

43,2

0,2

Индонезия

Handil

32,8

0,1

Индонезия

Jatibarang

29

0,1

Индонезия

Cinta

33,4

0,1

Индонезия

Bekapai

40

0,1

Индонезия

Katapa

52

0,1

Индонезия

Salawati

38

0,5

Индонезия

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Индонезия

Sembakung

37,5

0,1

Индонезия

Badak

41,3

0,1

Индонезия

Arun Condensate

54,5

Н.Д.

Индонезия

Udang

38

0,1

Индонезия

Klamono

18,7

1

Индонезия

Bunya

31,7

0,1

Индонезия

Pamusian

18,1

0,2

Индонезия

Kerindigan

21,6

0,3

Индонезия

Melahin

24,7

0,3

Индонезия

Bunyu

31,7

0,1

Индонезия

Camar

36,3

Н.Д.

Индонезия

Cinta Heavy

27

Н.Д.

Индонезия

Lalang

40,4

Н.Д.

Индонезия

Kakap

46,6

Н.Д.

Индонезия

Sisi-1

40

Н.Д.

Индонезия

Giti-1

33,6

Н.Д.

Индонезия

Ayu-1

34,3

Н.Д.

Индонезия

Bima

22,5

Н.Д.

Индонезия

Padang Isle

34,7

Н.Д.

Индонезия

Intan

32,8

Н.Д.

Индонезия

Sepinggan — Yakin Mixed

31,7

0,1

Индонезия

Widuri

32

0,1

Индонезия

Belida

45,9

0

Индонезия

Senipah

51,9

0,03

Иран

Iranian Light

33,8

1,4

Иран

Iranian Heavy

31

1,7

Иран

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Иран

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Иран

Rostam

35,9

1,55

Иран

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Иран

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Иран

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Иран

Sirri

30,9

2,3

Иран

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Иран

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Иран

Iranian Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Ирак

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Ирак

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Ирак

Mishrif (Pers. Gulf)

28

Н.Д.

Ирак

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Ирак

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Ирак

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Ирак

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Ирак

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Ирак

Ras el Behar

33

Н.Д.

Ирак

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Ирак

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Ирак

Mishrif (Red Sea)

28

Н.Д.

Ирак

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Ирак

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Ирак

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Ирак

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Ирак

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Ирак

Ratawi

23,5

4,1

Ирак

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Ирак

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Ирак

Mishrif (Turkey)

28

Н.Д.

Ирак

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Ирак

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Ирак

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Ирак

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Ирак

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Ирак

FAO Blend

27,7

3,6

Казахстан

Kumkol

42,5

0,07

Казахстан

CPC Blend

44,2

0,54

Кувейт

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Кувейт

Magwa (Lower Jurassic)

38

Н.Д.

Кувейт

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Либия

Bu Attifel

43,6

0

Либия

Amna (high pour)

36,1

0,2

Либия

Brega

40,4

0,2

Либия

Sirtica

43,3

0,43

Либия

Zueitina

41,3

0,3

Либия

Bunker Hunt

37,6

0,2

Либия

El Hofra

42,3

0,3

Либия

Dahra

41

0,4

Либия

Sarir

38,3

0,2

Либия

Zueitina Condensate

65

0,1

Либия

El Sharara

42,1

0,07

Малайзия

Miri Light

36,3

0,1

Малайзия

Tembungo

37,5

Н.Д.

Малайзия

Labuan Blend

33,2

0,1

Малайзия

Tapis

44,3

0,1

Малайзия

Tembungo

37,4

0

Малайзия

Bintulu

26,5

0,1

Малайзия

Bekok

49

Н.Д.

Малайзия

Pulai

42,6

Н.Д.

Малайзия

Dulang

39

0,037

Мавритания

Chinguetti

28,2

0,51

Мексико

Isthmus

32,8

1,5

Мексико

Maya

22

3,3

Мексико

Olmeca

39

Н.Д.

Мексико

Altamira

16

Н.Д.

Мексико

Topped Isthmus

26,1

1,72

Нидерландия

Alba

19,59

Н.Д.

Неутрална зона

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Неутрална зона

Hout

32,8

1,9

Неутрална зона

Khafji

28,5

2,9

Неутрална зона

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Неутрална зона

Ratawi

23,5

4,1

Неутрална зона

Neutral Zone Mix

23,1

Н.Д.

Неутрална зона

Khafji Blend

23,4

3,8

Нигерия

Forcados Blend

29,7

0,3

Нигерия

Escravos

36,2

0,1

Нигерия

Brass River

40,9

0,1

Нигерия

Qua Iboe

35,8

0,1

Нигерия

Bonny Medium

25,2

0,2

Нигерия

Pennington

36,6

0,1

Нигерия

Bomu

33

0,2

Нигерия

Bonny Light

36,7

0,1

Нигерия

Brass Blend

40,9

0,1

Нигерия

Gilli Gilli

47,3

Н.Д.

Нигерия

Adanga

35,1

Н.Д.

Нигерия

Iyak-3

36

Н.Д.

Нигерия

Antan

35,2

Н.Д.

Нигерия

OSO

47

0,06

Нигерия

Ukpokiti

42,3

0,01

Нигерия

Yoho

39,6

Н.Д.

Нигерия

Okwori

36,9

Н.Д.

Нигерия

Bonga

28,1

Н.Д.

Нигерия

ERHA

31,7

0,21

Нигерия

Amenam Blend

39

0,09

Нигерия

Akpo

45,17

0,06

Нигерия

EA

38

Н.Д.

Нигерия

Agbami

47,2

0,044

Норвегия

Ekofisk

43,4

0,2

Норвегия

Tor

42

0,1

Норвегия

Statfjord

38,4

0,3

Норвегия

Heidrun

29

Н.Д.

Норвегия

Norwegian Forties

37,1

Н.Д.

Норвегия

Gullfaks

28,6

0,4

Норвегия

Oseberg

32,5

0,2

Норвегия

Norne

33,1

0,19

Норвегия

Troll

28,3

0,31

Норвегия

Draugen

39,6

Н.Д.

Норвегия

Sleipner Condensate

62

0,02

Оман

Oman Export

36,3

0,8

Папуа-Нова Гвинея

Kutubu

44

0,04

Перу

Loreto

34

0,3

Перу

Talara

32,7

0,1

Перу

High Cold Test

37,5

Н.Д.

Перу

Bayovar

22,6

Н.Д.

Перу

Low Cold Test

34,3

Н.Д.

Перу

Carmen Central-5

20,7

Н.Д.

Перу

Shiviyacu-23

20,8

Н.Д.

Перу

Mayna

25,7

Н.Д.

Филипини

Nido

26,5

Н.Д.

Филипини

Philippines Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Катар

Dukhan

41,7

1,3

Катар

Qatar Marine

35,3

1,6

Катар

Qatar Land

41,4

Н.Д.

Рас ал-Хайм

Rak Condensate

54,1

Н.Д.

Рас ал-Хайм

Ras Al Khaimah Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Русия

Urals

31

2

Русия

Russian Export Blend

32,5

1,4

Русия

M100

17,6

2,02

Русия

M100 Heavy

16,67

2,09

Русия

Siberian Light

37,8

0,4

Русия

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Русия

E4 Heavy

18

2,35

Русия

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Русия

Sokol

39,7

0,18

Саудитска Арабия

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Саудитска Арабия

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Саудитска Арабия

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Саудитска Арабия

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Саудитска Арабия

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Саудитска Арабия

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Саудитска Арабия

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Саудитска Арабия

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Саудитска Арабия

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Шарджа

Mubarek Sharjah

37

0,6

Шарджа

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Сингапур

Rantau

50,5

0,1

Испания

Amposta Marina North

37

Н.Д.

Испания

Casablanca

34

Н.Д.

Испания

El Dorado

26,6

Н.Д.

Сирия

Syrian Straight

15

Н.Д.

Сирия

Thayyem

35

Н.Д.

Сирия

Omar Blend

38

Н.Д.

Сирия

Omar

36,5

0,1

Сирия

Syrian Light

36

0,6

Сирия

Souedie

24,9

3,8

Тайланд

Erawan Condensate

54,1

Н.Д.

Тайланд

Sirikit

41

Н.Д.

Тайланд

Nang Nuan

30

Н.Д.

Тайланд

Bualuang

27

Н.Д.

Тайланд

Benchamas

42,4

0,12

Тринидад и Тобаго

Galeota Mix

32,8

0,3

Тринидад и Тобаго

Trintopec

24,8

Н.Д.

Тринидад и Тобаго

Land/Trinmar

23,4

1,2

Тринидад и Тобаго

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Тунис

Zarzaitine

41,9

0,1

Тунис

Ashtart

29

1

Тунис

El Borma

43,3

0,1

Тунис

Ezzaouia-2

41,5

Н.Д.

Турция

Turkish Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Украйна

Ukraine Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Обединено кралство

Auk

37,2

0,5

Обединено кралство

Beatrice

38,7

0,05

Обединено кралство

Brae

33,6

0,7

Обединено кралство

Buchan

33,7

0,8

Обединено кралство

Claymore

30,5

1,6

Обединено кралство

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Обединено кралство

Tartan

41,7

0,6

Обединено кралство

Tern

35

0,7

Обединено кралство

Magnus

39,3

0,3

Обединено кралство

Dunlin

34,9

0,4

Обединено кралство

Fulmar

40

0,3

Обединено кралство

Hutton

30,5

0,7

Обединено кралство

N.W. Hutton

36,2

0,3

Обединено кралство

Maureen

35,5

0,6

Обединено кралство

Murchison

38,8

0,3

Обединено кралство

Ninian Blend

35,6

0,4

Обединено кралство

Montrose

40,1

0,2

Обединено кралство

Beryl

36,5

0,4

Обединено кралство

Piper

35,6

0,9

Обединено кралство

Forties

36,6

0,3

Обединено кралство

Brent Blend

38

0,4

Обединено кралство

Flotta

35,7

1,1

Обединено кралство

Thistle

37

0,3

Обединено кралство

S.V. (Ninian)

38

0,3

Обединено кралство

Argyle

38,6

0,2

Обединено кралство

Heather

33,8

0,7

Обединено кралство

South Birch

38,6

Н.Д.

Обединено кралство

Wytch Farm

41,5

Н.Д.

Обединено кралство

Cormorant North

34,9

0,7

Обединено кралство

Cormorant South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Обединено кралство

Alba

19,2

Н.Д.

Обединено кралство

Foinhaven

26,3

0,38

Обединено кралство

Schiehallion

25,8

Н.Д.

Обединено кралство

Captain

19,1

0,7

Обединено кралство

Harding

20,7

0,59

САЩ Аляска

ANS

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Колорадо

Niobrara

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Ню Мексико

Four Corners

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Северна Дакота

Bakken

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Северна Дакота

North Dakota Sweet

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Тексас

WTI

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Тексас

Eagle Ford

Н.Д.

Н.Д.

САЩ Юта

Covenant

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Beta

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Carpinteria

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Dos Cuadras

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Hondo

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Hueneme

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Pescado

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Point Arguello

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Point Pedernales

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Sacate

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Santa Clara

Н.Д.

Н.Д.

САЩ федерален ВКШ

Sockeye

Н.Д.

Н.Д.

Узбекистан

Uzbekistan Miscellaneous

Н.Д.

Н.Д.

Венецуела

Jobo (Monagas)

12,6

2

Венецуела

Lama Lamar

36,7

1

Венецуела

Mariago

27

1,5

Венецуела

Ruiz

32,4

1,3

Венецуела

Tucipido

36

0,3

Венецуела

Venez Lot 17

36,3

0,9

Венецуела

Mara 16/18

16,5

3,5

Венецуела

Tia Juana Light

32,1

1,1

Венецуела

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Венецуела

Officina

35,1

0,7

Венецуела

Bachaquero

16,8

2,4

Венецуела

Cento Lago

36,9

1,1

Венецуела

Lagunillas

17,8

2,2

Венецуела

La Rosa Medium

25,3

1,7

Венецуела

San Joaquin

42

0,2

Венецуела

Lagotreco

29,5

1,3

Венецуела

Lagocinco

36

1,1

Венецуела

Boscan

10,1

5,5

Венецуела

Leona

24,1

1,5

Венецуела

Barinas

26,2

1,8

Венецуела

Sylvestre

28,4

1

Венецуела

Mesa

29,2

1,2

Венецуела

Ceuta

31,8

1,2

Венецуела

Lago Medio

31,5

1,2

Венецуела

Tigre

24,5

Н.Д.

Венецуела

Anaco Wax

41,5

0,2

Венецуела

Santa Rosa

49

0,1

Венецуела

Bombai

19,6

1,6

Венецуела

Aguasay

41,1

0,3

Венецуела

Anaco

43,4

0,1

Венецуела

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Венецуела

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Венецуела

BCF-21,9

21,9

Н.Д.

Венецуела

BCF-24

23,5

1,9

Венецуела

BCF-31

31

1,2

Венецуела

BCF Blend

34

1

Венецуела

Bolival Coast

23,5

1,8

Венецуела

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Венецуела

Corridor Block

26,9

1,6

Венецуела

Cretaceous

42

0,4

Венецуела

Guanipa

30

0,7

Венецуела

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Венецуела

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Венецуела

Menemoto

19,3

2,2

Венецуела

Cabimas

20,8

1,8

Венецуела

BCF-23

23

1,9

Венецуела

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Венецуела

Pilon

13,8

2

Венецуела

Recon (Venez)

34

Н.Д.

Венецуела

102 Tj (25)

25

1,6

Венецуела

Tjl Cretaceous

39

0,6

Венецуела

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Венецуела

Mesa-Recon

28,4

1,3

Венецуела

Oritupano

19

2

Венецуела

Hombre Pintado

29,7

0,3

Венецуела

Merey

17,4

2,2

Венецуела

Lago Light

41,2

0,4

Венецуела

Laguna

11,2

0,3

Венецуела

Bach/Cueta Mix

24

1,2

Венецуела

Bachaquero 13

13

2,7

Венецуела

Ceuta — 28

28

1,6

Венецуела

Temblador

23,1

0,8

Венецуела

Lagomar

32

1,2

Венецуела

Taparito

17

Н.Д.

Венецуела

BCF-Heavy

16,7

Н.Д.

Венецуела

BCF-Medium

22

Н.Д.

Венецуела

Caripito Blend

17,8

Н.Д.

Венецуела

Laguna/Ceuta Mix

18,1

Н.Д.

Венецуела

Morichal

10,6

Н.Д.

Венецуела

Pedenales

20,1

Н.Д.

Венецуела

Quiriquire

16,3

Н.Д.

Венецуела

Tucupita

17

Н.Д.

Венецуела

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

Н.Д.

Венецуела

Curazao Blend

18

Н.Д.

Венецуела

Santa Barbara

36,5

Н.Д.

Венецуела

Cerro Negro

15

Н.Д.

Венецуела

BCF22

21,1

2,11

Венецуела

Hamaca

26

1,55

Венецуела

Zuata 10

15

Н.Д.

Венецуела

Zuata 20

25

Н.Д.

Венецуела

Zuata 30

35

Н.Д.

Венецуела

Monogas

15,9

3,3

Венецуела

Corocoro

24

Н.Д.

Венецуела

Petrozuata

19,5

2,69

Венецуела

Morichal 16

16

Н.Д.

Венецуела

Guafita

28,6

0,73

Виетнам

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Виетнам

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Виетнам

Rang Dong

37,7

0,5

Виетнам

Ruby

35,6

0,08

Виетнам

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Йемен

North Yemeni Blend

40,5

Н.Д.

Йемен

Alif

40,4

0,1

Йемен

Maarib Lt.

49

0,2

Йемен

Masila Blend

30-31

0,6

Йемен

Shabwa Blend

34,6

0,6

Независимо коя

Oil shale

Н.Д.

Н.Д.

Независимо коя

Shale oil

Н.Д.

Н.Д.

Независимо коя

Natural Gas: piped from source

Н.Д.

Н.Д.

Независимо коя

Natural Gas: from LNG

Н.Д.

Н.Д.

Независимо коя

Shale gas: piped from source

Н.Д.

Н.Д.

Независимо коя

Coal

Н.Д.

Н.Д.


(1)  Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24).

(2)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(3)  В консорциума JEC са събрани Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC), EUCAR (Европейски съвет за научно-изследователска дейност в областта на автомобилната промишленост) и CONCAWE (Европейска асоциация на петролните дружества за здраве и безопасност при рафинирането и разпространението).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(5)  Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO 2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 181, 12.7.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 181, 12.7.2012 г., стр. 30).

(8)  Регламент (ЕО) № 2964/95 на Съвета от 20 декември 1995 г. относно въвеждането на регистриране на вноса и доставките на суров нефт в Общността (ОВ L 310, 22.12.1995 г., стр. 5).

(9)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

(12)  Делегиран регламент (ЕС) № 666/2014 на Комисията от 12 март 2014 г. за установяване на съществени изисквания за система на Съюза за инвентаризация и за отчитане на промените в потенциалите за глобално затопляне и международно възприетите указания за инвентаризация в съответствие с Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изчисляване на основния стандарт на горивата за изкопаеми горива

Метод за изчисляване

а)

Основният стандарт на горивата се изчислява на базата на средното потребление на изкопаеми горива за Съюза за бензин, дизелово гориво, газьол, ВНГ и СПГ, както следва:

Formula

където:

 

„x“ представлява различните горива и енергия, попадащи в обхвата на настоящата директива и както са определени в таблицата по-долу.

 

„GHGix“ е интензитетът на парниковите газове на годишните доставки на гориво x или енергия, продадени на пазара и попадащи в обхвата на настоящата директива, изразен в gCO2екв/MJ. Използват се стойностите за изкопаеми горива, представени в част 2, точка 5 от приложение I.

 

„MJx“ означава общата енергия, доставена и преобразувана от докладваните обеми гориво x, изразена в мегаджаули.

б)

Данни относно потреблението

Данните относно потреблението, които се използват за изчисляване на стойността, са следните:

Гориво

Потребление на енергия (MJ)

Източник

Дизелово гориво

7 894 969 × 106

Докладване на държавите членки на РКОНИК за 2010 г.

Газьол за извънпътна подвижна техника

240 763 × 106

Бензин

3 844 356 × 106

ВНГ

217 563 × 106

СПГ

51 037 × 106

Интензитет на парниковите газове

Основният стандарт на горивата за 2010 г. е: 94,1 gCO2екв/MJ


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОКЛАДВАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРЕД КОМИСИЯТА

1.

До 31 декември всяка година държавите членки трябва да докладват данните, изброени в точка 3. Трябва да се докладват данни за всички горива и енергия, пуснати на пазара във всяка една държава членка. Когато няколко биогорива се смесват с изкопаеми горива, трябва да се предоставят данни за всяко биогориво.

2.

Данните, изброени в точка 3, трябва да се докладват отделно за горивата и енергията, пуснати на пазара от доставчиците в дадена държава членка (включително съвместни доставчици, работещи в една държава членка).

3.

За всяко гориво и енергия държавите членки трябва да докладват на Комисията следните данни, обобщени според точка 2 и както е определено в приложение I:

а)

тип на горивото или енергията;

б)

обем или количество на горивото или електрическата енергия;

в)

интензитет на парниковите газове;

г)

UER;

д)

произход;

е)

място на закупуване.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБРАЗЕЦ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНОСТ НА ДОКЛАДВАНИТЕ ДАННИ

Гориво — самостоятелни доставчици

Вписване

Съвместно докладване (ДА/НЕ)

Държава

Доставчик1

Тип гориво7

Код на горивото по КН7

Количество2

Среден интензитет на ПГ

Намаление на емисиите нагоре по веригата5

Намаление от средното за 2010 г.

в литри

в енергия

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по КН

Интензитет на ПГ4

Изходна суровина

Код по КН

Интензитет на ПГ 4

Устойчиво (ДА/НЕ)

 

Компонент F.1 (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.1 (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

Компонент F.n (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.m (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код по КН 2

Интензитет на ПГ 4

Изходна суровина

Код по КН 2

Интензитет на ПГ 4

Устойчиво (ДА/НЕ)

 

Компонент F.1 (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.1 (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

Компонент F.n (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.m (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

 


Гориво — съвместни доставчици

Вписване

Съвместно докладване (ДА/НЕ)

Държава

Доставчик1

Тип гориво7

Код на горивото по КН7

Количество2

Среден интензитет на ПГ

Намаление на емисиите нагоре по веригата5

Намаление от средното за 2010 г.

в литри

в енергия

I

ДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинно общо

 

 

 

 

 

 

Код по КН

Интензитет на ПГ4

Изходна суровина

Код по КН

Интензитет на ПГ 4

Устойчиво (ДА/НЕ)

 

Компонент F.1 (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.1 (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

Компонент F.n (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.m (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинно общо

 

 

 

 

 

 

Код по КН 2

Интензитет на ПГ 4

Изходна суровина

Код по КН 2

Интензитет на ПГ 4

Устойчиво (ДА/НЕ)

 

Компонент F.1 (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.1 (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

Компонент F.n (Компонент изкопаемо гориво)

Компонент B.m (Компонент биогориво)

 

 

 

 

 

 

 

 


Електроенергия

Съвместно докладване (ДА/НЕ)

Държава

Доставчик1

Тип енергия7

Количество6

Интензитет на ПГ

Намаление от средното за 2010 г.

в енергия

НЕ

 

 

 

 

 

 


Информация за съвместния доставчик

 

Държава

Доставчик1

Тип енергия7

Количество6

Интензитет на ПГ

Намаление от средното за 2010 г.

в енергия

ДА

 

 

 

 

 

 

ДА

 

 

 

 

 

 

 

Междинно общо

 

 

 

 

 


Произход — самостоятелни доставчици8

Вписване 1

Компонент F.1

Вписване 1

Компонент F.n

Вписване k

Компонент F.1

Вписване k

Компонент F.n

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вписване 1

Компонент B.1

Вписване 1

Компонент B.m

Вписване k

Компонент B.1

Вписване k

Компонент B.m

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Произход — съвместни доставчици8

Вписване l

Компонент F.1

Вписване l

Компонент F.n

Вписване X

Компонент F.1

Вписване X

Компонент F.n

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

Търговско наименование на изходната суровина

Плътност по API3

Тонове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вписване l

Компонент B.1

Вписване l

Компонент B.m

Вписване X

Компонент B.1

Вписване X

Компонент B.m

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

Начин на производство на биогоривото

Плътност по API3

Тонове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Място на закупуване9

Вписване

Компонент

Наименование на рафинерията/преработвателната инсталация

Държава

Наименование на рафинерията/преработвателната инсталация

Държава

Наименование на рафинерията/преработвателната инсталация

Държава

Наименование на рафинерията/преработвателната инсталация

Държава

Наименование на рафинерията/преработвателната инсталация

Държава

Наименовани е на рафинерията/преработвателната инсталация

Държава

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Общо докладвана енергия и постигнато намаление по държави членки

Обем (в енергия)10

Интензитет на ПГ

Намаление от средното за 2010 г.

 

 

 

Бележки по формата

Образецът за докладване на доставчиците е еднакъв с образеца за докладване на държавите членки.

Затъмнените клетки не трябва да се попълват.

1.

Идентификацията на доставчика е дефинирана в част 1, точка 3, буква а) от приложение I.

2.

Количеството гориво е дефинирано в част 1, точка 3, буква в) от приложение I.

3.

Плътността по American Petroleum Institute (API) се дефинира съгласно изпитвателния метод ASTM D 287.

4.

Интензитетът на парниковите газове е дефиниран в част 1, точка 3, буква д) от приложение I.

5.

UER е дефинирано в част 1, точка 3, буква г) от приложение I; спецификациите за докладване са дефинирани в част 2, точка 1 от приложение I.

6.

Количеството електроенергия е дефинирано в част 2, точка 6 от приложение I.

7.

Типовете гориво и съответните кодове по КН са дефинирани в част 1, точка 3, буква б) от приложение I.

8.

Произходът е дефиниран в част 2, точки 2 и 4 от приложение I.

9.

Мястото на закупуване е дефинирано в част 2, точки 3 и 4 от приложение I.

10.

Общото количество употребена енергия (гориво и електроенергия).


Top