EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Rådets direktiv (EU) 2015/652 af 20. april 2015 om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/26


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/652

af 20. april 2015

om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 7a, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Metoden til beregning af drivhusgasemissioner for brændstoffer og anden energi, der ikke er af biologisk oprindelse, som skal opstilles i medfør af artikel 7a, stk. 5, i direktiv 98/70/EF, bør føre til en indberetning, der er tilstrækkelig nøjagtig til, at Kommissionen kan gennemføre en kritisk vurdering af leverandørers præstationer og af, hvorvidt de opfylder deres forpligtelser i henhold til nævnte direktivs artikel 7a, stk. 2. Beregningsmetoden bør sikre nøjagtighed, men også tage behørigt hensyn til kompleksiteten af de dermed forbundne administrative krav. Samtidig bør den give leverandørerne incitamenter til at mindske drivhusgasintensiteten af det brændstof, de leverer. Det bør også nøje overvejes, hvilken virkning beregningsmetoden har på raffinaderier i Unionen. Beregningsmetoden bør derfor være baseret på de gennemsnitlige drivhusgasintensiteter, der repræsenterer en branchegennemsnitsværdi, som er normal for et bestemt brændstof. Dette vil have den fordel, at det giver en mindre administrativ byrde for leverandørerne og medlemsstaterne. På det nuværende stadium bør den foreslåede beregningsmetode ikke kræve, at der skelnes mellem drivhusgasintensiteten af brændstoffer på grundlag af råmaterialets kilde, idet det ville påvirke aktuelle investeringer i visse raffinaderier i Unionen.

(2)

Indberetningskravene for leverandører, som er små og mellemstore virksomheder (SMV), jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF (2), bør minimeres mest muligt i forbindelse med artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF. Ligeledes bør importører af benzin og diesel, som er raffineret uden for Unionen, ikke være forpligtet til at forelægge detaljerede oplysninger om kilderne til den råolie, der er anvendt til at fremstille de pågældende brændstoffer, da oplysningerne måske ikke foreligger eller kan være svære at indhente.

(3)

For at kunne give incitament til yderligere reduktioner af drivhusgasemissioner bør besparelser, der hævdes at stamme fra reduktioner af opstrømsemissioner (UER), herunder fra afbrænding (flaring) og udslip, inkluderes i beregningen af leverandørens vugge til grav-emissioner af drivhusgasser. Med henblik på at gøre det lettere for leverandørerne at gøre UER gældende bør brugen af en række emissionsordninger tillades, når det gælder beregning og certificering af emissionsreduktioner. Kun projekter vedrørende UER, som påbegyndes efter datoen for fastlæggelsen af minimumsstandarderne for brændstoffer omhandlet i artikel 7a, stk. 5, litra b), i direktiv 98/70/EF, dvs. den 1. januar 2011, bør kunne komme i betragtning.

(4)

Vægtede gennemsnitlige drivhusgasstandardværdier, som er repræsentative for den råolie, der forbruges i Unionen, giver en enkel beregningsmetode, som leverandørerne kan bruge til at bestemme drivhusgasindholdet i det brændstof, som de leverer.

(5)

UER bør estimeres og valideres i overensstemmelse med principperne og normerne i internationale standarder og navnlig ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.

(6)

Det er desuden hensigtsmæssigt at lette medlemsstaternes gennemførelse af lovgivning om UER, herunder fra afbrænding (flaring) og udslip. Med henblik herpå bør der i Kommissionens regi udarbejdes ikkelovgivningsmæssige retningslinjer for tilgange til at kvantificere, kontrollere, validere, overvåge og indberette sådanne UER (herunder reduktioner i afbrænding og udslip på produktionssteder), inden udløbet af den gennemførelsesperiode, der er fastsat i dette direktivs artikel 7.

(7)

Ifølge artikel 7a, stk. 5, litra b), i direktiv 98/70/EF skal der fastlægges en metode til bestemmelse af minimumsstandarderne for brændstoffer baseret på vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed fra fossile brændstoffer i 2010. Minimumsstandarderne for brændstoffer bør baseres på mængderne af forbrugt diesel, benzin, gasolier bestemt til brug i mobile ikkevejgående maskiner, flydende gas (LPG) og komprimeret naturgas (CNG) under anvendelse af data, som medlemsstaterne officielt indberettede til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i 2010. Minimumsstandarderne for brændstoffer bør ikke være den fossilbrændstofkomparator, der anvendes til beregning af drivhusgasbesparelser fra biobrændstoffer, som bør forblive som angivet i bilag IV til direktiv 98/70/EF.

(8)

Da sammensætningen af den relevante fossile brændstofblanding kun ændrer sig lidt fra år til år, vil den samlede variation i drivhusgasintensitet fra de fossile brændstoffer også kun være lille fra år til år. Det vil derfor være passende, at minimumsstandarderne for brændstoffer tager udgangspunkt i Unionens gennemsnitlige forbrugsdata for 2010 som rapporteret af medlemsstaterne til UNFCCC.

(9)

Minimumsstandarderne for brændstoffer bør repræsentere gennemsnittet af opstrømsdrivhusgasintensiteten og intensiteten af et brændstof fra et raffinaderi med gennemsnitlig kompleksitet. Minimumsstandarderne for brændstoffer bør derfor beregnes under anvendelse af de respektive gennemsnitlige standardværdier for brændstoffer. Minimumstandarderne for brændstoffer bør være uændret i perioden frem til 2020, så leverandørerne har vished med hensyn til deres lovmæssige forpligtelser til at mindske drivhusgasintensiteten for de brændstoffer, som de leverer.

(10)

Artikel 7a, stk. 5, litra d), i direktiv 98/70/EF foreskriver vedtagelsen af en metode til beregning af elektriske vejkøretøjers bidrag til at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser. I henhold til nævnte artikel skal beregningsmetoden være i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (3). For at sikre overensstemmelsen bør samme justeringsfaktor anvendes til drivaggregatseffektivitet.

(11)

Elektricitet, der leveres til brug for vejtransport, kan indberettes af leverandører, jf. artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, som en del af deres årlige indberetninger til medlemsstaterne. For at begrænse de administrative omkostninger er det hensigtsmæssigt, at beregningsmetoden med henblik på leverandørernes indberetning baseres på et estimat frem for en faktisk måling af elforbruget i et elektrisk vejkøretøj eller en motorcykel.

(12)

Det er hensigtsmæssigt at inkludere en detaljeret fremgangsmåde for estimering af mængden og drivhusgasintensiteten af biobrændstoffer i tilfælde, hvor et biobrændstof og et fossilt brændstof sambehandles. Der er brug for en specifik metode, fordi slutmængden af biobrændstoffet ikke kan måles, f.eks. ved samtidig hydrogenbehandling af vegetabilske olier og et fossilt brændstof. Det er fastsat i artikel 7d, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, at vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser fra biobrændstoffer med henblik på samme direktivs artikel 7a og artikel 7b, stk. 2, beregnes med samme metode. Certificeringen af drivhusgasemissioner gennem godkendte frivillige ordninger er derfor også gyldig med henblik på både artikel 7a og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

(13)

Det krav om leverandørindberetning, der er fastlagt i artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, bør suppleres med et harmoniseret format og harmoniserede definitioner for de data, der skal indberettes. En harmonisering af datadefinitioner er nødvendig af hensyn til en korrekt beregning af drivhusgasintensiteten, der er knyttet til en individuel leverandørs indberetningsforpligtelser, idet disse data er et vigtigt input til den beregningsmetode, der er harmoniseret i medfør af artikel 7a, stk. 5, litra a), i direktiv 98/70/EF. Disse data omfatter leverandøridentifikation, mængden af markedsført brændstof eller energi, og typen af markedsført brændstof eller energi.

(14)

Det krav om leverandørindberetning, der er fastlagt i artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF bør suppleres med harmoniserede indberetningskrav, et indberetningsformat og harmoniserede definitioner for medlemsstaternes indberetning til Kommissionen for så vidt angår drivhusgaspræstationerne af brændstoffer, der forbruges i Unionen. Disse indberetningskrav vil navnlig gøre det muligt at ajourføre den fossilbrændstofkomparator, der er omhandlet bilag IV, del C, punkt 19, i direktiv 98/70/EF og i bilag V, del C, punkt 19, i direktiv 2009/28/EF, og de vil lette den krævede rapporteringen i henhold til artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i direktiv 98/70/EF samt gøre det nemmere at tilpasse beregningsmetoden til den tekniske og videnskabelige udvikling, så det sikres, at den virker efter hensigten. Disse data bør omfatte mængden af markedsført brændstof eller energi og typen af brændstof eller energi, købsstedet og oprindelsen for markedsført brændstof eller energi.

(15)

Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne giver leverandørerne mulighed for at opfylde deres indberetningsforpligtelser ved at anvende ækvivalente data, som indsamles i medfør af anden EU-lovgivning eller national lovgivning, for at mindske den administrative byrde, forudsat at indberetningen foregår i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag IV, og de definitioner, der er fastlagt i bilag I og III.

(16)

Med sigte på at gøre det lettere for grupper af leverandører at foretage indberetning, jf. artikel 7a, stk. 4, i direktiv 98/70/EF, giver samme direktivs artikel 7a, stk. 5, litra c), mulighed for at vedtage eventuelle nødvendige regler. Det er ønskeligt at lette en sådan rapportering, så afbrydelser af fysiske bevægelser af brændstof undgås, da forskellige leverandører markedsfører forskellige brændstoffer med forskellige sammensætninger og derfor kan have et forskelligt ressourcebehov for at kunne opfylde reduktionsmålet for drivhusgasser. Det er derfor nødvendigt at harmonisere definitionerne af leverandøridentifikation, mængden af markedsført brændstof eller energi, typen af brændstof eller energi, købsstedet og oprindelsen for markedsført brændstof eller energi. For at undgå, at resultater medregnes to gange ved fælles indberetning fra flere leverandører i henhold til artikel 7a, stk. 4, er det desuden hensigtsmæssigt at harmonisere gennemførelsen af beregnings- og indberetningsmetoderne i medlemsstaterne, herunder for så vidt angår indberetningen til Kommissionen, således at de fornødne oplysninger fra en gruppe af leverandører vedrører én specifik medlemsstat.

(17)

Ifølge artikel 8, stk. 3, i direktiv 98/70/EF skal medlemsstaterne hvert år forelægge en rapport med nationale brændstofkvalitetsdata for det foregående kalenderår i det format, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2002/159/EF (4). Det er af hensyn til effektiviteten og harmoniseringen og for at dække de ændringer, der blev indført i direktiv 98/70/EF ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF (5), og de senere yderligere rapporteringskrav til medlemsstaterne nødvendigt at tydeliggøre, hvilke oplysninger, der skal indberettes, og at vedtage et format for fremsendelse af data fra leverandørerne og medlemsstaterne.

(18)

Kommissionen forelagde et udkast til foranstaltning for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/70/EF, den 23. februar 2012. Udvalget var ikke i stand til at vedtage en udtalelse med det nødvendige kvalificerede flertal. Det er derfor passende, at Kommissionen forelægger et forslag for Rådet i medfør af artikel 5a, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF (6) —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand — Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv fastsætter regler for beregningsmetode og indberetningskrav i overensstemmelse med direktiv 98/70/EF.

2.   Dette direktiv finder anvendelse på brændstoffer, der anvendes til fremdrift af vejgående køretøjer, mobile ikkevejgående maskiner (herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, når de ikke er til søs), landbrugs- og skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs, og på elektricitet, der anvendes i vejgående køretøjer.

Artikel 2

Definitioner

I forbindelse med dette direktiv gælder foruden definitionerne i direktiv 98/70/EF følgende definitioner:

1)   »opstrømsemissioner«: alle drivhusgasemissioner, som finder sted, inden råmaterialet når frem til et raffinaderi eller behandlingsanlæg, hvor brændstoffet, jf. bilag I, blev fremstillet

2)   »naturlig bitumen«: enhver kilde til raffinaderiråmateriale,

a)

som har en American Petroleum Institute (API) Gravity på 10 grader eller mindre, når den er placeret i en reservoirformationsdannelse på udvindingsstedet, jf. definitionen i D287-testmetoden fra American Society for Testing and Materials (ASTM) (7)

b)

som har en årlig gennemsnitsviskositet ved reservoirtemperatur, der er højere end beregnet ved ligningen: Viskositet (Centipoise) = 518,98e-0,038T, hvor T er temperaturen i Celsius

c)

som henhører under definitionen for tjæresand under kode 2714 i den kombinerede nomenklatur (KN) som anført i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (8) og

d)

hvor tilvejebringelse af råmaterialekilden gennemføres ved minedriftsudvinding eller termisk forstærket dræning ved hjælp af tyngdekraften, hvor den termiske energi hovedsageligt fremkommer fra andre kilder end råmaterialet selv

3)   »skiferolie«: enhver kilde til raffinaderiråmateriale, der er placeret i en skiferformation, der indeholder fast kerogen og falder ind under definitionen af skiferolie under KN-kode 2714 som anført i forordning (EØF) nr. 2658/87. Tilvejebringelse af råmaterialekilden gennemføres ved minedriftsudvinding eller termisk forstærket dræning ved hjælp af tyngdekraften

4)   »minimumsstandarderne for brændstoffer«: minimumsstandarder baseret på vugge til grav-emissioner af drivhusgasser pr. enhed fra fossile brændstoffer i 2010

5)   »konventionel råolie«: ethvert raffinaderiråmateriale, der udviser en API Gravity højere end 10 grader, når den er placeret i en reservoirformation på oprindelsesstedet som målt ved ASTM D287-testmetoden og ikke falder ind under definitionen for KN-kode 2714 som anført i forordning (EØF) nr. 2658/87.

Artikel 3

Metoden til beregning af drivhusgasintensiteten for leveret brændstof og energi, undtagen biobrændstoffer, og leverandørers indberetning

1.   Med henblik på artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF påser medlemsstaterne, at leverandørerne anvender den beregningsmetode, der er anført i bilag I til nærværende direktiv, til at bestemme drivhusgasintensiteten for de brændstoffer, som de leverer.

2.   Med henblik på artikel 7a, stk. 1, andet afsnit, og på artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF kræver medlemsstaterne, at leverandørerne indberetter data under anvendelse af de definitioner og den beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til nærværende direktiv. Data indberettes årligt i det format, der er anført i bilag IV til nærværende direktiv.

3.   Med henblik på artikel 7a, stk. 4, i direktiv 98/70/EF skal enhver medlemsstat sikre, at en gruppe af leverandører, der vælger at blive betragtet som én enkeltleverandør, opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 7a, stk. 2, i den pågældende medlemsstat.

4.   Medlemsstaterne anvender den forenklede metode i bilag I til nærværende direktiv på leverandører, som er SMV'er.

Artikel 4

Beregning af minimumsstandarder for brændstoffer og reduktion af drivhusgasintensitet

I forbindelse med kontrol af leverandørernes overholdelse af deres forpligtelse i henhold til artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF kræver medlemsstaterne, at leverandører sammenligner de opnåede reduktioner af vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra brændstoffer og fra elektricitet med minimumsstandarderne for brændstoffer som anført i bilag II til dette direktiv.

Artikel 5

Indberetning fra medlemsstaterne

1.   Når medlemsstaterne indsender rapporter til Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 3, i direktiv 98/70/EF, skal de give Kommissionen oplysninger om overholdelsen af samme direktivs artikel 7a, jf. bilag III til nærværende direktiv.

2.   Medlemsstaterne anvender det Europæiske Miljøagenturs ReportNet-værktøjer, som stilles til rådighed i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 (9), til indberetning af de data, der er anført i bilag III til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fremsender dataene elektronisk til det centrale datalager, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur.

3.   Dataene fremsendes årligt i det format, der er foreskrevet i bilag IV. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om datoen for fremsendelsen og navnet på kontaktpersonen hos den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at kontrollere og indberette dataene til Kommissionen.

Artikel 6

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest 21. april 2017. Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 7

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 21. april 2017. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

2.   Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. april 2015.

På Rådets vegne

J. DŪKLAVS

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(2)  Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

(4)  Kommissionens beslutning 2002/159/EF af 18. februar 2002 om fælles standardskemaer til anvendelse ved forelæggelse af sammenfattende oplysninger om nationale brændstofkvalitetsdata (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 30).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 98/70/EF for så vidt angår specifikationerne for benzin, diesel og gasolie og om indførelse af en mekanisme for overvågning og reduktion af emissionerne af drivhusgasser og om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår specifikationerne for brændstof, der benyttes i fartøjer til sejlads på indre vandveje, og om ophævelse af direktiv 93/12/EØF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 88).

(6)  Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).

(7)  American Society for Testing and Materials, http://www.astm.org/index.shtml

(8)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13).


BILAG I

METODE TIL LEVERANDØRERS BEREGNING OG INDBERETNING AF VUGGE TIL GRAV-DRIVHUSGASINTENSITETEN FOR BRÆNDSTOFFER OG ENERGI

Del 1

Leverandørens beregning af drivhusgasintensitet for brændstoffer og energi

Drivhusgasintensiteten for brændstoffer og energi udtrykkes i gram kuldioxidækvivalent pr. megajoule brændstof (gCO2eq/MJ).

1.

De drivhusgasser, der skal tages hensyn til ved beregning af drivhusgasintensiteten af brændstof, er kuldioxid (CO2), dinitrogenoxid (N2O) og metan (CH4). Med henblik på beregning af CO2-ækvivalens vurderes disse gasser med hensyn til CO2-ækvivalente emissioner som følger

CO2: 1

CH4: 25

N2O: 298

2.

Emissioner fra fremstilling af maskineri og udstyr, der bruges til udvinding, produktion, raffinering og forbrug af fossile brændstoffer, medtages ikke i drivhusgasberegningen.

3.

Den samlede intensitet af vugge til grav-drivhusgasemissionsintensitet for alle leverede brændstoffer og al leveret energi, som en leverandør har leveret, beregnes ved hjælp af følgende formel:

Formula

hvor:

a)

»#« er leverandøridentifikationen (dvs. identifikationen af den enhed, der skal betale punktafgiften), jf. definitionen i Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 (1) som punktafgiftsnummer, SEED-registreringsnummer (System for the Exchange of Excise Data, systemet for udveksling af punktafgiftsoplysninger) eller merværdiafgifts-(moms-) registreringsnummer i forordningens bilag I, tabel 1, nr. 5, litra a), for destinationstypekoder 1-5 og 8, som også er den juridiske person, der skal betale punktafgiften i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets direktiv 2008/118/EF (2) på det tidspunkt, hvor punktafgiften forfalder i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF. Foreligger denne identifikation ikke, sikrer medlemsstaten, at der indføres en tilsvarende identifikationsmåde i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for punktafgifter.

b)

»x« er de brændstof- og energityper, der er omfattet af nærværende direktiv som anført i bilag I, tabel 1, nr. 17, litra c), i forordning (EF) nr. 684/2009. Foreligger disse data ikke, indsamler medlemsstaten tilsvarende data i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for punktafgifter.

c)

»MJx« er den samlede leverede energi omregnet fra indberettede voluminer af brændstof »x«, udtrykt i megajoule. Beregningen foretages således:

i)

Mængden af hvert brændstof pr. brændstoftype

Afledes af data indberettet i medfør af bilag I, tabel 1, nr. 17, litra d), f) og o), til forordning (EF) nr. 684/2009. Biobrændstofmængder omregnes til deres energiindhold (nedre brændværdi), jf. de energitætheder, der er anført i bilag III til direktiv 2009/28/EF. Mængder af brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, omregnes til deres energiindhold (nedre brændværdi) i henhold til de energitætheder, som er anført i bilag 1, til Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) (3) Well-to-Tank-rapport (4. udgave) fra juli 2013 (4).

ii)

Samtidig behandling af fossile brændstoffer og biobrændstoffer

Behandling omfatter enhver ændring i løbet af et leveret brændstofs eller en energis livscyklus, der forårsager en ændring af produktets molekylære struktur. Tilsættelse af denatureringsmiddel er ikke en sådan behandling. Mængden af biobrændstoffer, der sambehandles med brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, afspejler biobrændstoffets tilstand efter behandlingen. Mængden af det sambehandlede biobrændstof bestemmes i henhold til energibalancen og effektiviteten af sambehandlingsprocessen som anført i bilag IV, del C, punkt 17, til direktiv 98/70/EF.

Hvis flere forskellige biobrændstoffer blandes med fossile brændstoffer, tages der hensyn til mængden og typen af hvert enkelt biobrændstof ved beregningen og ved leverandørernes indberetning til medlemsstaterne.

Den mængde af leveret biobrændstof, som ikke opfylder bæredygtighedskriterierne omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, regnes for at være fossilt brændstof.

E85 benzin-etanolblandinger beregnes som et separat brændstof i forbindelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (5).

Hvis der ikke indsamles mængdedata i medfør af forordning (EF) nr. 684/2009, indsamler medlemsstaten tilsvarende data i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for punktafgifter.

iii)

Mængden af forbrugt elektricitet

Det er den mængde elektricitet, der forbruges i vejkøretøjer eller motorcykler, og som af leverandøren indberettes til den relevante myndighed i hver medlemsstat efter følgende formel:

Forbrugt elektricitet = kørt afstand (km) × effektiviteten af elektricitetsforbrug (MJ/km).

d)

Opstrømsemissionsreduktion (Upstream emission reduction (UER))

»UER« er den opstrømsdrivhusgasemissionsreduktion, som leverandøren gør gældende, målt i gCO2eq, hvis den er kvantificeret og indberettet i overensstemmelse med de følgende krav

i)

Berettigelse

UER's må kun anvendes på opstrømsemissionsdelen af gennemsnitlige standardværdier for benzin, diesel, CNG og LPG.

UER's der opstår i et hvilket som helst land, kan medregnes som en reduktion af drivhusgasemissioner i forhold til brændstoffer fra enhver råmaterialekilde, der leveres af en hvilken som helst leverandør.

UER's kan kun medregnes, hvis de er knyttet til projekter, som er påbegyndt efter den 1. januar 2011.

Det er ikke nødvendigt at bevise, at UER ikke ville have fundet sted uden indberetningskravet, der er fastsat i artikel 7a i direktiv 98/70/EF.

ii)

Beregning

UER estimeres og valideres i overensstemmelse med de principper og standarder, der er anført i internationale normer og navnlig ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.

UER og referenceemissionerne overvåges, indberettes og kontrolleres i overensstemmelse med ISO 14064, og resultater heraf skal være af tilsvarende pålidelighed som Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 (6) og Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (7). Verifikationen af metoderne til estimering af UER verificeres i overensstemmelse med ISO 14064-3, og den organisation, som foretager verifikationen, skal være akkrediteret i overensstemmelse med ISO 14065.

e)

»GHGix« er drivhusgasintensiteten af brændstof eller energi »x«, udtrykt i gCO2eq/MJ. Leverandører beregner drivhusgasintensiteten pr. enhed for hvert brændstof eller hver energi således:

i)

Drivhusgasintensiteten for brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, er den »vægtede vugge til grav-drivhusgasintensitet« pr. brændstoftype anført i den sidste søjle i tabellen i del 2, nr. 5, i dette bilag.

ii)

Elektricitet beregnes som beskrevet i del 2, nr. 6.

iii)

Drivhusgasintensitet for biobrændstoffer

Drivhusgasintensiteten for biobrændstoffer, som opfylder bæredygtighedskriterierne omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, beregnes i overensstemmelse med samme direktivs artikel 7d. Hvis data om vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser fra biobrændstoffer er fremkommet i henhold til en aftale eller ordning, der er genstand for en afgørelse i medfør af artikel 7c, stk. 4, i direktiv 98/70/EF vedrørende samme direktivs artikel 7b, stk. 2, anvendes de pågældende data også til at bestemme drivhusgasintensiteten for biobrændstoffer i medfør af samme direktivs artikel 7b, stk. 1. Drivhusgasintensiteten for biobrændstoffer, som ikke opfylder bæredygtighedskriterierne omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, er lig med drivhusgasintensiteten for det respektive fossile brændstof fremstillet af konventionel råolie eller gas.

iv)

Samtidig behandling af brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og biobrændstoffer

Drivhusgasintensiteten af biobrændstoffer, som sambehandles med fossile brændstoffer, skal afspejle biobrændstoffets tilstand efter behandling.

f)

»AF« er justeringsfaktorerne for drivlinieeffektivitet:

Dominerende konverteringsteknologi

Effektivitetsfaktor

Forbrændingsmotor

1

Elektrisk drivlinie, batteri

0,4

Elektrisk drivlinie, brintbrændstofcelle

0,4

Del 2

Indberetning fra leverandører af andre brændstoffer end biobrændstoffer

1.   UER af fossile brændstoffer

For at kunne gøre UER gældende i forbindelse med indberetnings- og beregningsmetoden skal leverandørerne indberette følgende til den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten:

a)

begyndelsestidspunktet for projektet, som skal ligge efter den 1. januar 2011

b)

årlige emissionsreduktioner i gCO2eq

c)

varigheden af den periode, hvor de reduktioner, der søges gjort gældende, fandt sted

d)

projektsted nærmest kilden til emissionerne, i bredde- og længdegradskoordinater i grader med fire decimaler

e)

de årlige referenceemissioner før installering af reduktionsforanstaltninger og de årlige emissioner efter gennemførelsen af reduktionsforanstaltninger i gCO2eq/MJ af produceret råmateriale

f)

ikkegenbrugeligt certifikatsnummer, der entydigt identificerer ordningen og de drivhusgasreduktioner, der søges gjort gældende

g)

Ikkegenbrugeligt nummer, der entydigt identificerer beregningsmetoden og den tilhørende ordning

h)

hvis projektet vedrører olieudvinding, indberettes gennemsnitlig årlig historisk og indberetningsårets gas-til-olie-forhold (GOR) i opløsning, reservoirtryk, dybde og brøndproduktionsrate for råolien.

2.   Oprindelse

»Oprindelse«: råmaterialets handelsnavn, jf. dette bilags del 2, nr. 7, men kun hvis leverandørerne har de nødvendige oplysninger, enten fordi de

a)

er en person eller virksomhed, der importerer råolie fra tredjelande eller modtager en råolieleverance fra en anden medlemsstat i medfør af artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2964/95 (8), eller

b)

på grund af ordninger vedrørende informationsudveksling, som er aftalt med andre leverandører.

I alle andre tilfælde henviser oprindelse til, hvorvidt brændstoffet har sin oprindelse i eller uden for EU.

De oplysninger, som leverandørerne indsamler og indberetter til medlemsstaterne for så vidt angår brændstoffers oprindelse skal behandles fortroligt, men dette forhindrer ikke, at Kommissionen offentliggør generelle oplysninger eller oplysninger i resuméform, som ikke indeholder detaljer om individuelle virksomheder.

I forbindelse med biobrændstoffer henviser oprindelse til produktionsvejen for biobrændstof, der er beskrevet i bilag IV til direktiv 98/70/EF.

Hvis der anvendes flere råmaterialer, indberetter leverandører mængden i tons færdigt produkt af hvert råmateriale produceret i det respektive behandlingsanlæg i løbet af indberetningsåret.

3.   Købssted

»Købssted« er landet og navnet på behandlingsanlægget, hvor brændstoffet gennemgik den sidste væsentlige behandling, som bestemmer brændstoffets eller energiens oprindelse, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (9).

4.   SMV'er

Som en undtagelse for leverandører, som er SMV'er, er »oprindelse« og »købssted« enten i eller uden for EU, alt efter hvad der er relevant, uanset om de importerer råolie eller leverer olieprodukter og olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

5.   Gennemsnitlige vugge til grav-drivhusgasintensitetsstandardværdier for andre brændstoffer end biobrændstoffer og for elektricitet

Råmateriale og proces

Markedsført brændstof

Vugge til grav-drivhusgasintensitet (gCO2eq/MJ)

Vægtet vugge til gravdrivhusgasintensitet (gCO2eq/MJ)

Konventionel råolie

Benzin

93,2

93,3

Naturgas til flydende (GTL)

94,3

Kul til flydende (CTL)

172

Naturlig bitumen

107

Skiferolie

131,3

Konventionel råolie

Diesel eller gasolie

95

95,1

Naturgas til flydende (GTL)

94,3

Kul til flydende (CTL)

172

Naturlig bitumen

108,5

Skiferolie

133,7

Fossile kilder af enhver art

LPG i en motor med gnisttænding

73,6

73,6

Naturgas, EU-mix

Komprimeret naturgas i en motor med gnisttænding

69,3

69,3

Naturgas, EU-mix

Flydende naturgas i en motor med gnisttænding

74,5

74,5

Sabatier-reaktion med brint fra elektrolyse, hvortil der er anvendt ikkebiologisk vedvarende energi

Komprimeret syntetisk metan i en motor med gnisttænding

3,3

3,3

Naturgas, der bruger dampreforming

Komprimeret brint i en brændselscelle

104,3

104,3

Elektrolyse, som fuldt ud drives af ikkebiologisk vedvarende energi

Komprimeret brint i en brændselscelle

9,1

9,1

Kul

Komprimeret brint i en brændselscelle

234,4

234,4

Kul med CO2-opsamling og -lagring af procesemissioner

Komprimeret brint i en brændselscelle

52,7

52,7

Plastaffald udvundet af fossile råmaterialer

Benzin, diesel eller gasolie

86

86

6.   Elektricitet

For så vidt angår energileverandørernes indberetning af elektricitet forbrugt af elektriske køretøjer og motorcykler bør medlemsstaterne beregne de nationale gennemsnitlige vugge til grav-standardværdier i overensstemmelse med passende internationale standarder.

Alternativt kan medlemsstaterne give deres leverandører lov til at bestemme drivhusgasintensitetsværdier (gCO2eq/MJ) for elektricitet ud fra de data, som medlemsstaterne indberetter i medfør af:

a)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 (10),

b)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (11), eller

c)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 (12).

7.   Råmaterialets handelsnavn

Land

Råmaterialets handelsnavn

API

Svovl (vægt %)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

FORELIGGER IKKE (NA)

Abu Dhabi

Top Murban

21

NA

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algeriet

Arzew

44,3

0,1

Algeriet

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algeriet

Zarzaitine

43

0,1

Algeriet

Algerian

44

0,1

Algeriet

Skikda

44,3

0,1

Algeriet

Saharan Blend

45,5

0,1

Algeriet

Hassi Ramal

60

0,1

Algeriet

Algerian Condensate

64,5

NA

Algeriet

Algerian Mix

45,6

0,2

Algeriet

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algeriet

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Algeriet

Top Algerian

24,6

NA

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

NA

Angola

Cavala-1

42,3

NA

Angola

Sulele (South-1)

38,7

NA

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

NA

Angola

Malongo (South)

25

NA

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

NA

Angola

Kuito

20

NA

Angola

Hungo

28,8

NA

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

NA

Argentina

Santa Cruz

26,9

NA

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenien

Armenian Miscellaneous

NA

NA

Australien

Jabiru

42,3

0,03

Australien

Kooroopa (Jurassic)

42

NA

Australien

Talgeberry (Jurassic)

43

NA

Australien

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

NA

Australien

Woodside Condensate

51,8

NA

Australien

Saladin-3 (Top Barrow)

49

NA

Australien

Harriet

38

NA

Australien

Skua-3 (Challis Field)

43

NA

Australien

Barrow Island

36,8

0,1

Australien

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australien

Jackson Blend

41,9

0

Australien

Cooper Basin

45,2

0,02

Australien

Griffin

55

0,03

Australien

Buffalo Crude

53

NA

Australien

Cossack

48,2

0,04

Australien

Elang

56,2

NA

Australien

Enfield

21,7

0,13

Australien

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Aserbajdsjan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrain

Bahrain Miscellaneous

NA

NA

Hviderusland

Belarus Miscellaneous

NA

NA

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

NA

NA

Belize

Belize Light Crude

40

NA

Belize

Belize Miscellaneous

NA

NA

Bolivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brasilien

Garoupa

30,5

0,1

Brasilien

Sergipano

25,1

0,4

Brasilien

Campos Basin

20

NA

Brasilien

Urucu (Upper Amazon)

42

NA

Brasilien

Marlim

20

NA

Brasilien

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brasilien

Roncador

28,3

0,58

Brasilien

Roncador Heavy

18

NA

Brasilien

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

NA

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Cameroun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Cameroun

Lokele

21,5

0,5

Cameroun

Moudi Light

40

NA

Cameroun

Moudi Heavy

21,3

NA

Cameroun

Ebome

32,1

0,35

Cameroun

Cameroon Miscellaneous

NA

NA

Canada

Peace River Light

41

NA

Canada

Peace River Medium

33

NA

Canada

Peace River Heavy

23

NA

Canada

Manyberries

36,5

NA

Canada

Rainbow Light and Medium

40,7

NA

Canada

Pembina

33

NA

Canada

Bells Hill Lake

32

NA

Canada

Fosterton Condensate

63

NA

Canada

Rangeland Condensate

67,3

NA

Canada

Redwater

35

NA

Canada

Lloydminster

20,7

2,8

Canada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Canada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Canada

Fosterton

21,4

3

Canada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Canada

Midale

29

2,4

Canada

Milk River Pipeline

36

1,4

Canada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Canada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Canada

Ipl Condensate

55

0,3

Canada

Aurora Light

39,5

0,4

Canada

Aurora Condensate

65

0,3

Canada

Reagan Field

35

0,2

Canada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Canada

Cold Lake

13,2

4,1

Canada

Cold Lake Blend

26,9

3

Canada

Canadian Federated

39,4

0,3

Canada

Chauvin

22

2,7

Canada

Gcos

23

NA

Canada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Canada

Light Sour Blend

35

1,2

Canada

Lloyd Blend

22

2,8

Canada

Peace River Condensate

54,9

NA

Canada

Sarnium Condensate

57,7

NA

Canada

Saskatchewan Light

32,9

NA

Canada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Canada

Syncrude

32

0,1

Canada

Rangeland — South L & M

39,5

0,5

Canada

Northblend Nevis

34

NA

Canada

Canadian Common Condensate

55

NA

Canada

Canadian Common

39

0,3

Canada

Waterton Condensate

65,1

NA

Canada

Panuke Condensate

56

NA

Canada

Federated Light and Medium

39,7

2

Canada

Wabasca

23

NA

Canada

Hibernia

37,3

0,37

Canada

BC Light

40

NA

Canada

Boundary

39

NA

Canada

Albian Heavy

21

NA

Canada

Koch Alberta

34

NA

Canada

Terra Nova

32,3

NA

Canada

Echo Blend

20,6

3,15

Canada

Western Canadian Blend

19,8

3

Canada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Canada

White Rose

31,0

0,31

Canada

Access

22

NA

Canada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

NA

Canada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Canada

Christina Lake

20,5

3

Canada

CNRL

34

NA

Canada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Canada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Canada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Canada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Canada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Canada

Peace Sour

33

NA

Canada

Western Canadian Resid

20,7

NA

Canada

Christina Dilbit Blend

21,0

NA

Canada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Chile

Chile Miscellaneous

NA

NA

Tchad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Tchad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Kina

Taching (Daqing)

33

0,1

Kina

Shengli

24,2

1

Kina

Beibu

NA

NA

Kina

Chengbei

17

NA

Kina

Lufeng

34,4

NA

Kina

Xijiang

28

NA

Kina

Wei Zhou

39,9

NA

Kina

Liu Hua

21

NA

Kina

Boz Hong

17

0,282

Kina

Peng Lai

21,8

0,29

Kina

Xi Xiang

32,18

0,09

Colombia

Onto

35,3

0,5

Colombia

Putamayo

35

0,5

Colombia

Rio Zulia

40,4

0,3

Colombia

Orito

34,9

0,5

Colombia

Cano-Limon

30,8

0,5

Colombia

Lasmo

30

NA

Colombia

Cano Duya-1

28

NA

Colombia

Corocora-1

31,6

NA

Colombia

Suria Sur-1

32

NA

Colombia

Tunane-1

29

NA

Colombia

Casanare

23

NA

Colombia

Cusiana

44,4

0,2

Colombia

Vasconia

27,3

0,6

Colombia

Castilla Blend

20,8

1,72

Colombia

Cupiaga

43,11

0,082

Colombia

South Blend

28,6

0,72

Congo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Congo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Congo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

NA

Congo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Congo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Congo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Congo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Côte d'Ivoire

Espoir

31,4

0,3

Côte d'Ivoire

Lion Cote

41,1

0,101

Danmark

Dan

30,4

0,3

Danmark

Gorm

33,9

0,2

Danmark

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

NA

Ecuador

Frontera-1

30,7

NA

Ecuador

Bogi-1

21,2

NA

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

NA

Egypten

Belayim

27,5

2,2

Egypten

El Morgan

29,4

1,7

Egypten

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egypten

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egypten

Geysum

19,5

NA

Egypten

East Gharib (J-1)

37,9

NA

Egypten

Mango-1

35,1

NA

Egypten

Rhas Budran

25

NA

Egypten

Zeit Bay

34,1

0,1

Egypten

East Zeit Mix

39

0,87

Ækvatorialguinea

Zafiro

30,3

NA

Ækvatorialguinea

Alba Condensate

55

NA

Ækvatorialguinea

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

NA

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

NA

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

NA

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

NA

NA

Georgien

Georgian Miscellaneous

NA

NA

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

NA

Guatemala

Rubelsanto

27

NA

Indien

Bombay High

39,4

0,2

Indonesien

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonesien

Ardjuna

35,2

0,1

Indonesien

Attaka

42,3

0,1

Indonesien

Suri

18,4

0,2

Indonesien

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonesien

Sepinggan

37,9

0,9

Indonesien

Walio

34,1

0,7

Indonesien

Arimbi

31,8

0,2

Indonesien

Poleng

43,2

0,2

Indonesien

Handil

32,8

0,1

Indonesien

Jatibarang

29

0,1

Indonesien

Cinta

33,4

0,1

Indonesien

Bekapai

40

0,1

Indonesien

Katapa

52

0,1

Indonesien

Salawati

38

0,5

Indonesien

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonesien

Sembakung

37,5

0,1

Indonesien

Badak

41,3

0,1

Indonesien

Arun Condensate

54,5

NA

Indonesien

Udang

38

0,1

Indonesien

Klamono

18,7

1

Indonesien

Bunya

31,7

0,1

Indonesien

Pamusian

18,1

0,2

Indonesien

Kerindigan

21,6

0,3

Indonesien

Melahin

24,7

0,3

Indonesien

Bunyu

31,7

0,1

Indonesien

Camar

36,3

NA

Indonesien

Cinta Heavy

27

NA

Indonesien

Lalang

40,4

NA

Indonesien

Kakap

46,6

NA

Indonesien

Sisi-1

40

NA

Indonesien

Giti-1

33,6

NA

Indonesien

Ayu-1

34,3

NA

Indonesien

Bima

22,5

NA

Indonesien

Padang Isle

34,7

NA

Indonesien

Intan

32,8

NA

Indonesien

Sepinggan — Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonesien

Widuri

32

0,1

Indonesien

Belida

45,9

0

Indonesien

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

NA

NA

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

NA

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

NA

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

NA

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

NA

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazakhstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazakhstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuwait

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuwait

Magwa (Lower Jurassic)

38

NA

Kuwait

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libyen

Bu Attifel

43,6

0

Libyen

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libyen

Brega

40,4

0,2

Libyen

Sirtica

43,3

0,43

Libyen

Zueitina

41,3

0,3

Libyen

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libyen

El Hofra

42,3

0,3

Libyen

Dahra

41

0,4

Libyen

Sarir

38,3

0,2

Libyen

Zueitina Condensate

65

0,1

Libyen

El Sharara

42,1

0,07

Malaysia

Miri Light

36,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,5

NA

Malaysia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaysia

Tapis

44,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,4

0

Malaysia

Bintulu

26,5

0,1

Malaysia

Bekok

49

NA

Malaysia

Pulai

42,6

NA

Malaysia

Dulang

39

0,037

Mauretanien

Chinguetti

28,2

0,51

Mexico

Isthmus

32,8

1,5

Mexico

Maya

22

3,3

Mexico

Olmeca

39

NA

Mexico

Altamira

16

NA

Mexico

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nederlandene

Alba

19,59

NA

Neutral Zone

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutral Zone

Hout

32,8

1,9

Neutral Zone

Khafji

28,5

2,9

Neutral Zone

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutral Zone

Ratawi

23,5

4,1

Neutral Zone

Neutral Zone Mix

23,1

NA

Neutral Zone

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeria

Bomu

33

0,2

Nigeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeria

Gilli Gilli

47,3

NA

Nigeria

Adanga

35,1

NA

Nigeria

Iyak-3

36

NA

Nigeria

Antan

35,2

NA

Nigeria

OSO

47

0,06

Nigeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeria

Yoho

39,6

NA

Nigeria

Okwori

36,9

NA

Nigeria

Bonga

28,1

NA

Nigeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeria

EA

38

NA

Nigeria

Agbami

47,2

0,044

Norge

Ekofisk

43,4

0,2

Norge

Tor

42

0,1

Norge

Statfjord

38,4

0,3

Norge

Heidrun

29

NA

Norge

Norwegian Forties

37,1

NA

Norge

Gullfaks

28,6

0,4

Norge

Oseberg

32,5

0,2

Norge

Norne

33,1

0,19

Norge

Troll

28,3

0,31

Norge

Draugen

39,6

NA

Norge

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Papua Ny Guinea

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

NA

Peru

Bayovar

22,6

NA

Peru

Low Cold Test

34,3

NA

Peru

Carmen Central-5

20,7

NA

Peru

Shiviyacu-23

20,8

NA

Peru

Mayna

25,7

NA

Filippinerne

Nido

26,5

NA

Filippinerne

Philippines Miscellaneous

NA

NA

Qatar

Dukhan

41,7

1,3

Qatar

Qatar Marine

35,3

1,6

Qatar

Qatar Land

41,4

NA

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

NA

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

NA

NA

Rusland

Urals

31

2

Rusland

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusland

M100

17,6

2,02

Rusland

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusland

Siberian Light

37,8

0,4

Rusland

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusland

E4 Heavy

18

2,35

Rusland

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusland

Sokol

39,7

0,18

Saudi-Arabien

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saudi-Arabien

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saudi-Arabien

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saudi-Arabien

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saudi-Arabien

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudi-Arabien

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudi-Arabien

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudi-Arabien

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudi-Arabien

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sharjah

Mubarek Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapore

Rantau

50,5

0,1

Spanien

Amposta Marina North

37

NA

Spanien

Casablanca

34

NA

Spanien

El Dorado

26,6

NA

Syrien

Syrian Straight

15

NA

Syrien

Thayyem

35

NA

Syrien

Omar Blend

38

NA

Syrien

Omar

36,5

0,1

Syrien

Syrian Light

36

0,6

Syrien

Souedie

24,9

3,8

Thailand

Erawan Condensate

54,1

NA

Thailand

Sirikit

41

NA

Thailand

Nang Nuan

30

NA

Thailand

Bualuang

27

NA

Thailand

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad og Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad og Tobago

Trintopec

24,8

NA

Trinidad og Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad og Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunesien

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunesien

Ashtart

29

1

Tunesien

El Borma

43,3

0,1

Tunesien

Ezzaouia-2

41,5

NA

Tyrkiet

Turkish Miscellaneous

NA

NA

Ukraine

Ukraine Miscellaneous

NA

NA

Det Forenede Kongerige

Auk

37,2

0,5

Det Forenede Kongerige

Beatrice

38,7

0,05

Det Forenede Kongerige

Brae

33,6

0,7

Det Forenede Kongerige

Buchan

33,7

0,8

Det Forenede Kongerige

Claymore

30,5

1,6

Det Forenede Kongerige

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Det Forenede Kongerige

Tartan

41,7

0,6

Det Forenede Kongerige

Tern

35

0,7

Det Forenede Kongerige

Magnus

39,3

0,3

Det Forenede Kongerige

Dunlin

34,9

0,4

Det Forenede Kongerige

Fulmar

40

0,3

Det Forenede Kongerige

Hutton

30,5

0,7

Det Forenede Kongerige

N.W. Hutton

36,2

0,3

Det Forenede Kongerige

Maureen

35,5

0,6

Det Forenede Kongerige

Murchison

38,8

0,3

Det Forenede Kongerige

Ninian Blend

35,6

0,4

Det Forenede Kongerige

Montrose

40,1

0,2

Det Forenede Kongerige

Beryl

36,5

0,4

Det Forenede Kongerige

Piper

35,6

0,9

Det Forenede Kongerige

Forties

36,6

0,3

Det Forenede Kongerige

Brent Blend

38

0,4

Det Forenede Kongerige

Flotta

35,7

1,1

Det Forenede Kongerige

Thistle

37

0,3

Det Forenede Kongerige

S.V. (Ninian)

38

0,3

Det Forenede Kongerige

Argyle

38,6

0,2

Det Forenede Kongerige

Heather

33,8

0,7

Det Forenede Kongerige

South Birch

38,6

NA

Det Forenede Kongerige

Wytch Farm

41,5

NA

Det Forenede Kongerige

Cormorant North

34,9

0,7

Det Forenede Kongerige

Cormorant South (Cormorant »A«)

35,7

0,6

Det Forenede Kongerige

Alba

19,2

NA

Det Forenede Kongerige

Foinhaven

26,3

0,38

Det Forenede Kongerige

Schiehallion

25,8

NA

Det Forenede Kongerige

Captain

19,1

0,7

Det Forenede Kongerige

Harding

20,7

0,59

USA —- Alaska

ANS

NA

NA

USA — Colorado

Niobrara

NA

NA

USA — New Mexico

Four Corners

NA

NA

USA — North Dakota

Bakken

NA

NA

USA — North Dakota

North Dakota Sweet

NA

NA

USA — Texas

WTI

NA

NA

USA — Texas

Eagle Ford

NA

NA

USA — Utah

Covenant

NA

NA

USA — Federal OCS

Beta

NA

NA

USA — Federal OCS

Carpinteria

NA

NA

USA — Federal OCS

Dos Cuadras

NA

NA

USA — Federal OCS

Hondo

NA

NA

USA — Federal OCS

Hueneme

NA

NA

USA — Federal OCS

Pescado

NA

NA

USA — Federal OCS

Point Arguello

NA

NA

USA — Federal OCS

Point Pedernales

NA

NA

USA — Federal OCS

Sacate

NA

NA

USA — Federal OCS

Santa Clara

NA

NA

USA — Federal OCS

Sockeye

NA

NA

Usbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

NA

NA

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

NA

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

NA

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

NA

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta — 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

NA

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

NA

Venezuela

BCF-Medium

22

NA

Venezuela

Caripito Blend

17,8

NA

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

NA

Venezuela

Morichal

10,6

NA

Venezuela

Pedenales

20,1

NA

Venezuela

Quiriquire

16,3

NA

Venezuela

Tucupita

17

NA

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

NA

Venezuela

Curazao Blend

18

NA

Venezuela

Santa Barbara

36,5

NA

Venezuela

Cerro Negro

15

NA

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

NA

Venezuela

Zuata 20

25

NA

Venezuela

Zuata 30

35

NA

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

NA

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

NA

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Yemen

North Yemeni Blend

40,5

NA

Yemen

Alif

40,4

0,1

Yemen

Maarib Lt.

49

0,2

Yemen

Masila Blend

30-31

0,6

Yemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Alle

Olieskifer

NA

NA

Alle

Skiferolie

NA

NA

Alle

Naturgas: via rørledning fra kilden

NA

NA

Alle

Naturgas: fra LNG

NA

NA

Alle

Skifergas: via rørledning fra kilden

NA

NA

Alle

Kul

NA

NA


(1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 24).

(2)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).

(3)  JEC-konsortiet er en sammenslutning af Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC), EUCAR (European Council for Automotive R&D) og CONCAWE (olieselskabernes europæiske sammenslutning vedrørende miljø, sundhed og sikkerhed inden for raffinering og distribution).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 2964/95 af 20. december 1995 om registrering i Fællesskabet af indførsler og leverancer af råolie (EFT L 310 af 22.12.1995, s. 5).

(9)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 af 12. marts 2014 om fastsættelse af væsentlige krav til Unionens opgørelsessystem og om hensyntagen til ændringer i de globale opvarmningspotentialer og internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 179 af 19.6.2014, s. 26).


BILAG II

BEREGNING AF MINIMUMSSTANDARDERNE FOR FOSSILE BRÆNDSTOFFER

Beregningsmetode

a)

Minimumsstandarderne beregnes på grundlag af Unionens gennemsnitlige forbrug af fossile brændstoffer i form af benzin, diesel, gasolie, LPG og CNG således:

Formula

hvor:

 

»x« er de forskellige brændstoffer og energi, der er omfattet af direktivet, og som er defineret i nedenstående tabel.

 

»GHGix« er drivhusgasintensiteten af den årligt solgte mængde på markedet af brændstof »x« eller energi, der er omfattet af dette direktiv, udtrykt i gCO2eq/MJ. Værdierne for de fossile brændstoffer, der er angivet i bilag I, del 2, nr. 5, skal anvendes.

 

»MJx« er den samlede leverede energi omregnet fra indberettede voluminer af brændstof »x«, udtrykt i megajoule.

b)

Forbrugsdata

Forbrugsdata, der anvendes til beregning af værdien, er som følger:

Brændstof

Energiforbrug (MJ)

Kilde

diesel

7 894 969 × 106

Medlemsstaternes indberetning til UNFCCC for 2010

gasolie til ikkevejgående maskiner

240 763 × 106

Benzin

3 844 356 × 106

LPG

217 563 × 106

CNG

51 037 × 106

Drivhusgasintensitet

Minimumsstandarderne skal for 2010 være: 94,1 gCO2eq/MJ


BILAG III

MEDLEMSSTATERNES INDBERETNING TIL KOMMISSIONEN

1.

Medlemsstaterne indberetter senest den 31. december hvert år, de data, der er anført i punkt 3. Disse data indberettes for alle brændstoffer og al energi, som er markedsført i medlemsstaten. Hvis flere biobrændstoffer blandes med fossile brændstoffer, skal der angives data for hvert biobrændstof.

2.

De data, der er anført i punkt 3, indberettes separat for brændstof eller energi, der markedsføres af leverandører i medlemsstaten (inklusive fællesleverandører, der arbejder i en enkelt medlemsstat).

3.

For hvert brændstof og hver energi indberetter medlemsstaterne følgende data til Kommissionen, aggregeret i henhold til punkt 2 og som defineret i bilag I:

a)

type af brændstof eller energi

b)

volumen eller mængde af brændstof og elektricitet

c)

drivhusgasintensitet

d)

UER

e)

oprindelse

f)

købssted.


BILAG IV

FORMAT TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER AF HENSYN TIL DATAKONSISTENS

Brændstof — enkeltleverandør

Nr.

Fælles indberetning (JA/NEJ)

Land

Leverandør 1

Brændstoftype 7

Brændstof KN-kode 7

Mængde 2

Gnsntl. GHG-intensitet

Opstrømsemissionsreduktion 5

Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

i liter

i energi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-kode

GHG-intensitet 4

Råmateriale

KN-kode

GHG-intensitet 4

bæredygtig (JA/NEJ)

 

Del F.1 (fossilbrændstofdel)

Del B.1 (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

Del F.n (fossilbrændstofdel)

Del B.m (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-kode 2

GHG-intensitet 4

Råmateriale

KN-kode 2

GHG-intensitet 4

bæredygtig (JA/NEJ)

 

Del F.1 (fossilbrændstofdel)

Del B.1 (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

Del F.n (fossilbrændstofdel)

Del B.m (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

 


Brændstof — fællesleverandør

Nr.

Fælles indberetning (JA/NEJ)

Land

Leverandør 1

Brændstoftype 7

Brændstof KN-kode 7

Mængde 2

Gnsntl. GHG-intensitet

Opstrømsemissionsreduktion 5

Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

i liter

i energi

I

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

KN-kode

GHG-intensitet 4

Råmateriale

KN-kode

GHG-intensitet 4

bæredygtig (JA/NEJ)

 

Del F.1 (fossilbrændstofdel)

Del B.1 (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

Del F.n (fossilbrændstofdel)

Del B.m (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

KN-kode 2

GHG-intensitet 4

Råmateriale

KN-kode 2

GHG-intensitet 4

bæredygtig (JA/NEJ)

 

Del F.1 (fossilbrændstofdel)

Del B.1 (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

Del F.n (fossilbrændstofdel)

Del B.m (biobrændstofdel)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektricitet

Fælles indberetning (JA/NEJ)

Land

Leverandør 1

Energitype 7

Mængde 6

GHG-intensitet

Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

i energi

NEJ

 

 

 

 

 

 


Oplysninger — fællesleverandør

 

Land

Leverandør 1

Energitype 7

Mængde 6

GHG-intensitet

Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

i energi

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 


Oprindelse — enkeltleverandører 8

Nr. 1

Del F.1

Nr. 1

Del F.n

Nr. k

Del F.1

Nr. k

Del F.n

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. 1

Del B.1

Nr. 1

Del B.m

Nr. k

Del B.1

Nr. k

Del B.m

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity3

Ton

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity3

Ton

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity 3

Ton

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity 3

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oprindelse — fællesleverandører 8

Nr. l

Del F.1

Nr. l

Del F.n

Nr. X

Del F.1

Nr. X

Del F.n

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

Råmateriale handelsnavn

API-Gravity 3

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. l

Del B.1

Nr. l

Del B.m

Nr. X

Del B.1

Nr. X

Del B.m

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity 3

Ton

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity 3

Ton

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity 3

Ton

Biobrændstof produktionsvej

API-Gravity 3

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Købssted 9

Nr.

Del

Raffinaderi/ behandlingsanlæg navn og land

Land

Raffinaderi/ behandlingsanlæg navn og land

Land

Raffinaderi/ behandlingsanlæg navn og land

Land

Raffinaderi/ behandlingsanlæg navn og land

Land

Raffinaderi/ behandlingsanlæg navn og land

Land

Raffinaderi/ behandlingsanlæg navn og land

Land

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samlet indberettet energi og opnået reduktion pr. medlemsstat

Volumen (i energi) 10

GHG-intensitet

Reduktion i forhold til 2010-gnsnt

 

 

 

Noter til formatet

Formatet til leverandørernes indberetning er det samme som formatet for medlemsstaternes indberetning.

Grå felter udfyldes ikke.

1.

Leverandøridentifikation, jf. bilag I, del 1, nr. 3, litra a)

2.

Mængden af brændstof er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra c)

3.

Det amerikanske olieinstitut (API)-Gravity er fastlagt efter prøvningsmetode ASTM D287

4.

Drivhusgasintensiteten er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra e)

5.

UER er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra d); indberetningsspecifikationer er fastlagt i bilag I, del 2, nr. 1

6.

Mængden af elektricitet er defineret i bilag I, del 2, nr. 6

7.

Brændstoftyper og modsvarende KN-koder er defineret i bilag I, del 1, nr. 3, litra b)

8.

Oprindelse er defineret i bilag I, del 2, nr. 2 og 4

9.

Købssted er defineret i bilag I, del 2, nr. 3 og 4

10.

Den samlede mængde forbrugt energi(brændstof og el).


Top