EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/26


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/652

av den 20 april 2015

om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (1), särskilt artikel 7a.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Metoden för beräkning av utsläpp av växthusgaser från bränslen och annan energi av icke-biologiskt ursprung som ska fastställas i enlighet med artikel 7a.5 i direktiv 98/70/EG bör ge en tillräckligt noggrann bedömning för att kommissionen ska kunna kritiskt bedöma om leverantörerna uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 7a.2 i det direktivet. Beräkningsmetoden bör säkerställa noggrannhet med vederbörlig hänsyn till de tillhörande administrativa kravens komplexitet. Samtidigt bör man uppmuntra leverantörerna att minska växthusgasintensiteten för det bränsle de levererar. Man bör också noga överväga beräkningsmetodens påverkan på raffinaderier i unionen. Därför bör beräkningsmetoden baseras på genomsnittliga värden för växthusgasintensitet som representerar ett industriellt genomsnittsvärde som är typiskt för ett bestämt bränsle. Detta skulle ha fördelen att den administrativa bördan på leverantörer och medlemsstater minskas. Vid denna tidpunkt bör den föreslagna beräkningsmetoden inte kräva differentiering av växthusgasintensiteten för bränsle på grundval av råvaran, eftersom detta skulle påverka nuvarande investeringar i vissa raffinaderier i unionen.

(2)

Rapporteringskrav för leverantörer som är små och medelstora företag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (2) bör minimeras så långt som möjligt inom ramen för artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG. På samma sätt bör importörer av bensin och diesel som raffinerats utanför unionen inte vara skyldiga att lämna detaljerad information om källorna till den råolja som används för att framställa dessa bränslen, eftersom denna information kanske inte finns tillgänglig eller kan vara svår att få fram.

(3)

För att ge incitament för ytterligare minskningar av växthusgasutsläpp bör besparingar som åberopas från utsläppsminskningar i ett tidigare led, t.ex. från fackling och ventilering av gaser, inbegripas vid beräkning av leverantörens utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln. För att underlätta leverantörernas anspråk på utsläppsminskningar i ett tidigare led bör användning av olika utsläppssystem tillåtas för att beräkna och certifiera utsläppsminskningar. Endast minskningsprojekt i tidigare led som startar efter det datum för fastställandet av den lägsta standard för bränslen som avses i artikel 7a.5 b i direktiv 98/70/EG, dvs. den 1 januari 2011, bör vara berättigande.

(4)

Vägda genomsnittliga värden för växthusgaser, som representerar den råolja som förbrukas i unionen, är en enkel beräkningsmetod genom vilken leverantörerna kan fastställa mängden växthusgaser i bränslet de levererar.

(5)

Utsläppsminskningar i ett tidigare led bör beräknas och utvärderas i enlighet med principer och standarder som lyfts fram i internationella standarder, i synnerhet ISO 14064, ISO 14065 och ISO 14066.

(6)

Det är vidare lämpligt att underlätta genomförandet av medlemsstaternas lagstiftning avseende utsläppsminskningar i ett tidigare led, t.ex. från fackling och ventilering av gaser. Icke-lagstiftande vägledning om metoder för att kvantifiera, verifiera, validera, övervaka och rapportera sådana utsläppsminskningar i ett tidigare led (t. ex. minskning av fackling och ventilering av gaser vid produktionsanläggningar) bör i detta syfte utarbetas under överinseende av kommissionen före utgången av den införlivandeperiod som föreskrivs i artikel 7 i detta direktiv.

(7)

I artikel 7a.5b i direktiv 98/70/EG föreskrivs att en metod fastställs för att bestämma den lägsta standarden för bränslen baserad på växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från fossila bränslen under 2010. Den lägsta standarden för bränslen bör baseras på mängden diesel, bensin, dieselbrännolja som inte är avsedda för fordon i vägtransport, motorgas (LPG) och komprimerad naturgas (CNG) som förbrukas med användning av uppgifter som officiellt rapporterats av medlemsstaterna till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar 2010 (UNFCCC). Den lägsta standarden för bränslen bör inte vara den fossila motsvarigheten som används för att beräkna minskade växthusgasutsläpp från biodrivmedel, vilken bör förbli såsom den fastställs i bilaga IV till direktiv 98/70/EG.

(8)

Eftersom sammansättningen av den relevanta fossila bränsleblandningen bara ändras lite från år till år, kommer även den sammanlagda variationen av växthusgasintensiteten för de fossila bränslena att vara liten från år till år. Det är därför lämpligt att lägsta standarden för bränslen baseras på unionens genomsnittliga förbrukningsuppgifter för 2010 så som de av medlemsstaterna rapporterats till UNFCCC.

(9)

Den lägsta standarden för bränslen bör representera ett genomsnittligt värde för växthusgasintensiteten i ett tidigare led och bränslets intensitet hos ett raffinaderi med genomsnittlig komplexitet för fossila bränslen. Den lägsta standarden för bränslen bör därför beräknas med motsvarande genomsnittsvärde för bränslestandard. Den lägsta standarden för bränsle bör förbli oförändrad för perioden fram till 2020 för att skapa rättssäkerhet för leverantörer i fråga om deras skyldigheter att minska växthusgasintensiteten för de bränslen de levererar.

(10)

I artikel 7a.5 d i direktiv 98/70/EG föreskrivs också att en beräkningsmetod införs för att beräkna bidraget från eldrivna vägfordon i syfte att minska utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln. I enlighet med den artikeln bör beräkningsmetoden vara förenlig med artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (3). För att säkerställa denna förenlighet bör samma anpassningsfaktor användas för drivsystemseffektivitet.

(11)

Elektricitet som levereras för användning vid vägtransporter kan rapporteras av leverantörer i enlighet med artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG inom ramen för deras årliga rapporter till medlemsstaterna. För att begränsa de administrativa kostnaderna är det lämpligt att beräkningsmetoden grundas på en uppskattning snarare än en faktisk mätning av förbrukningen av elektricitet hos ett eldrivet vägfordon som ska rapporteras av leverantörerna.

(12)

Det är lämpligt att inkludera en detaljerad metod för att uppskatta mängden och växthusgasintensiteten för biodrivmedel i fall där bearbetningen av ett biodrivmedel och ett fossilt bränsle sker under samma process. Det behövs en särskild metod eftersom den resulterande mängden biodrivmedel inte går att mäta på samma sätt som vid hydrobehandling av vegetabiliska oljor med fossila bränslen. Enligt artikel 7d.1 i direktiv 98/70/EG föreskrivs att utsläpp av växthusgaser från biodrivmedel under hela livscykeln, i den mening som avses i artikel 7a och 7b.2 i det direktivet, ska beräknas med samma metod. Därför gäller certifiering av växthusgasutsläpp från erkända frivilliga system för tillämpningen av artikel 7a såsom för tillämpningen av artikel 7b.2 i direktiv 98/70/EG.

(13)

Leverantörernas rapporteringskrav enligt artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG bör kompletteras med ett harmoniserat format och harmoniserade definitioner av de uppgifter som ska rapporteras. En harmonisering av definitioner av uppgifter är nödvändig för en korrekt beräkning av växthusgasintensiteten kopplad till den enskilda leverantörens rapporteringsskyldigheter som utgör ett viktigt bidrag till den harmoniserade beräkningsmetoden i enlighet med artikel 7a.5 a i direktiv 98/70/EG. Dessa uppgifter omfattar identifiering av leverantören, mängden och typen av bränsle eller energi som släpps ut på marknaden.

(14)

Leverantörernas rapporteringskrav enligt artikel 7a.1 i direktiv 98/70/EG bör kompletteras med harmoniserade rapporteringskrav, ett rapporteringsformat och harmoniserade definitioner för medlemsstaternas rapportering till kommissionen om växthusgasprestanda för bränslen som förbrukas i unionen. Dessa rapporteringskrav gör det möjligt att uppdatera den fossila motsvarigheten som beskrivs i punkt 19 i del C i bilaga IV till direktiv 98/70/EG och punkt 19 i del C i bilaga V till direktiv 2009/28/EG, och de kommer att underlätta den rapportering som krävs i enlighet med artiklarna 8.3 och 9.2 i direktiv 98/70/EG samt uppdateringen av beräkningsmetoden till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen för att se till att den uppfyller sitt syfte. Dessa uppgifter bör omfatta mängden och typen av bränsle eller energi som släpps ut på marknaden, inköpsplatsen och ursprunget för bränsle eller energi som släpps ut på marknaden.

(15)

Medlemsstaterna bör tillåta leverantörer att rapportera uppgifter som samlas in i enlighet med en annan unions- eller nationell lagstiftning för att minska den administrativa bördan under förutsättning att rapporteringen sker i enlighet med kraven i bilaga IV och de definitioner som fastställs i bilagorna I och III.

(16)

För att underlätta rapportering från grupper av leverantörer i enlighet med artikel 7a.4 i direktiv 98/70/EG, medger artikel 7a.5 c att nödvändiga bestämmelser införs. Eftersom leverantörerna släpper ut olika bränslen med olika sammansättning på marknaden och troligtvis använder olika resurser för att uppfylla målen för minskade växthusgasutsläpp, bör rapporteringen underlättas för att undvika störningar i den fysiska transporten av bränslen. Det är därför nödvändigt att harmonisera definitionerna för identifikationen av leverantören, mängden och typen av bränsle eller energi som släpps ut på marknaden, inköpsplatsen och ursprung av bränsle eller energi som släpps ut på marknaden. För att undvika dubbelräkning vid gemensam rapportering i enlighet med artikel 7a.4 är det lämpligt att harmonisera genomförandet av beräknings- och rapporteringsmetoderna i medlemsstaterna, inbegripet rapportering till kommissionen, så att nödvändig information från en grupp leverantörer avser en specifik medlemsstat.

(17)

Enligt artikel 8.3 i direktiv 98/70/EG ska medlemsstater lämna in en årlig rapport om sina nationella uppgifter om bränslekvalitet för föregående kalenderår i överensstämmelse med formatet som fastställts i kommissionens beslut 2002/159/EG (4). För att täcka ändringar som införts i direktiv 98/70/EG genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG (5) och de efterföljande ytterligare rapporteringskraven för medlemsstaterna är det för effektivitetens och harmoniseringens skull nödvändigt att klargöra vilken information som bör rapporteras och att anta formatet för inlämning av uppgifter från leverantörer och medlemsstater.

(18)

Kommissionen lade fram ett förslag till åtgärder till den kommitté som inrättades genom direktiv 98/70/EG den 23 februari 2012. Kommittén kunde inte avge ett yttrande med den kvalificerade majoritet som krävs. Det är därför lämpligt att kommissionen lägger fram ett förslag till rådet i enlighet med artikel 5a.4 i rådets beslut 1999/468/EG (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta direktiv fastställs regler om beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med direktiv 98/70/EG.

2.   Detta direktiv gäller bränslen som används som drivmedel för vägfordon, mobila maskiner som inte är avsedda för vägtransport (inklusive fartyg på inre vattenvägar när de inte är till sjöss), jordbruks- och skogsbrukstraktorer, fritidsbåtar när de inte är till sjöss och el för användning i vägfordon.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i direktiv 98/70/EG gäller följande definitioner i detta direktiv:

1.    utsläpp i tidigare led : utsläpp av växthusgaser som sker innan råvaran kommer till ett raffinaderi eller en bearbetningsanläggning där bränslet som anges i bilaga I har framställts

2.    naturligt bitumen : alla raffinaderiråvaror som

a)

har en densitet enligt American Petroleum Institute (API) på 10 grader eller mindre när den placeras i en reservoarformation vid utvinningsplatsen enligt definitionen som föreskrivs i provningsmetoden för American Society for Testing and Materials (ASTM) (7) D287,

b)

har en årlig genomsnittsviskositet vid reservoartemperatur som är större än den som beräknas med ekvationen Viskositet (Centipoise) = 518,98e-0,038T, där T är temperaturen i celsius,

c)

omfattas av definitionen för oljesand under KN-nummer 2714 i den kombinerade nomenklaturen som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (8), och

d)

om mobilisering av råvaran åstadkoms genom gruvutvinning eller termiskt påskyndad gravitationsdränering där den termiska energin huvudsakligen härrör från källor som inte är själva råvarukällan.

3.    oljeskiffer : alla raffinaderiråvaror från en bergformation som innehåller fast kerogen och som omfattas av definitionen för oljeskiffer under KN-nummer 2714 som anges i förordning (EEG) nr 2658/87. Mobilisering av råvarukällan åstadkoms genom gruvutvinning eller termiskt påskyndad gravitationsdränering.

4.    lägsta standard för bränslen : en lägsta standard för bränslen baserad på växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från fossila bränslen under 2010.

5.    konventionell råvara : alla raffinaderiråvaror som uppvisar en densitet enligt American Petroleum Institute som är högre än 10 grader när den befinner sig i en reservoarformation vid sin ursprungsplats som den uppmäts enligt provningsmetoden ASTM D287 och som inte omfattas av definitionen för KN-nummer 2714 som fastställs i förordning (EEG) nr 2658/87.

Artikel 3

Metod för att beräkna växthusgasintensiteten för levererade bränslen och energi som inte är biodrivmedel och leverantörernas rapportering

1.   Vid tillämpning av artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG, ska medlemsstaterna säkerställa att leverantörerna använder den beräkningsmetod som fastställs i bilaga I till det här direktivet för att fastställa växthusgasintensiteten för de bränslen de levererar.

2.   Vid tillämpningen av artikel 7a.1 andra stycket och artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG ska medlemsstaterna begära att leverantörerna rapporterar in uppgifter med hjälp av de definitioner och den beräkningsmetod som fastställs i bilaga I till det här direktivet. Uppgifterna ska rapporteras årligen i enlighet med mallen i bilaga IV till detta direktiv.

3.   Vid tillämpningen av artikel 7a.4 i direktiv 98/70/EG ska en medlemsstat se till att en grupp leverantörer som väljer att betraktas som en enda leverantör uppfyller sin skyldighet enligt artikel 7a.2 i medlemsstaten.

4.   För bränsleleverantörer som är små och medelstora företag ska medlemsstaterna tillämpa den förenklade metod som fastställs i bilaga I till detta direktiv.

Artikel 4

Beräkning av lägsta standard för bränslen och minskningen av växthusgasintensitet

För att kontrollera att leverantörerna uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 7a.2 i direktiv 98/70/EG ska medlemsstaterna kräva att leverantörer jämför sina minskade växthusgasutsläpp från bränslen och från elektricitet under hela livscykeln med lägsta standard för bränslen som fastställs i bilaga II till det här direktivet.

Artikel 5

Medlemsstaternas rapportering

1.   När de lämnar in rapporter till kommissionen enligt artikel 8.3 i direktiv 98/70/EG ska medlemsstaterna ge kommissionen uppgifter om överensstämmelse med artikel 7a i det direktivet, så som definierats i bilaga III till det här direktivet.

2.   Medlemsstaterna ska använda Europeiska miljöbyråns verktyg ReportNet som tillhandahålls i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 (9) för inlämnande av de uppgifter som anges i bilaga III till detta direktiv. Medlemsstaterna ska föra över uppgifterna via elektronisk dataöverföring till det centrala dataarkivet som förvaltas av Europeiska miljöbyrån.

3.   Uppgifterna ska lämnas årligen i den mall som föreskrivs i bilaga IV. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla datum för överföringen och namnet på den behöriga myndighet som ansvarar för att kontrollera och rapportera uppgifterna till kommissionen.

Artikel 6

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler för sanktioner vid överträdelser av nationella bestämmelser som har antagits vid tillämpningen av detta direktiv och ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 21 april 2017 och ska snarast möjligt anmäla varje efterföljande ändring av dem.

Artikel 7

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 21 april 2017 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

2.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 20 april 2015.

På rådets vägnar

J. DŪKLAVS

Ordförande


(1)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

(4)  Kommissionens beslut 2002/159/EG av den 18 februari 2002 om en mall för föreläggande av en sammanfattning av nationella uppgifter om bränslekvalitet (EGT L 53, 23.2.2002, s. 30).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används för fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88).

(6)  Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7)  American Society for Testing and Materials (http://www.astm.org/index.shtml).

(8)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EUT L 126, 21.5.2009, s. 13).


BILAGA I

METOD FÖR BERÄKNINGEN OCH LEVERANTÖRERS RAPPORTERING AV VÄXTHUSGASINTENSITETEN FRÅN BRÄNSLE OCH ENERGI UNDER HELA LIVSCYKELN

Del 1

Beräkning av växthusgasintensiteten från bränsle och energi från en leverantör

Växthusgasintensiteten för bränsle och energi ska uttryckas som gram koldioxidekvivalent per megajoule bränsle (gCO2ekv/MJ).

1.

Växthusgaserna som man tar hänsyn till vid beräkning av växthusgasintensiteten för bränsle ska vara koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O) och metan (CH4). Vid beräkning av CO2-ekvivalens ska utsläpp av dessa gaser bedömas uttryckta som CO2-ekvivalenta utsläpp på följande sätt:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Utsläpp från tillverkning av maskiner och utrustning som används vid utvinning, produktion, raffinering och förbrukning av fossila bränslen ska inte beaktas vid växthusgasberäkningen.

3.

En leverantörs växthusgasintensitet från växthusgasutsläpp under hela livscykeln från bränsle och energi ska beräknas i enlighet med följande formel:

Formula

där:

a)

# avser leverantörens identifikation (dvs. identifikation av den enhet som är skyldig att betala punktskatter) såsom definierats i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 (1) i form av handlarens punktskattenummer (SEED-registreringsnummer [system för utbyte av uppgifter om punktskatter] eller momsregistreringsnummer i tabell 1 punkt 5 a i bilaga I till den förordningen för destinationstypkoderna 1-5 och 8) identifierad som företaget som ska betala punktskatten i enlighet med artikel 8 i rådets direktiv 2008/118/EG (2) vid tiden då den punktskattepliktiga varan släpptes fri för förbrukning i enlighet med artikel 7.2 i direktiv 2008/118/EG. Om denna identifikation inte är tillgänglig ska medlemsstaterna se till att motsvarande medel för identifikation införs i enlighet med ett rapporteringssystem för nationell punktskatt.

b)

x innebär de bränsle- och energityper som omfattas av detta direktiv så som de anges i tabell 1, punkt 17 c i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009. Om dessa data inte finns tillgängliga ska medlemsstaterna samla in motsvarande data i enlighet med ett nationellt upprättat rapporteringssystem.

c)

MJ x är den totala energin som levererats och omvandlats från de rapporterade volymerna av bränsle x, uttryckt i megajoule. Detta beräknas på följande sätt:

i)

Mängden bränsle per bränsletyp

Den erhålls från uppgifter som rapporterats enligt tabell 1 – punkt 17 d, f och o i bilaga I till förordning (EG) nr 684/2009. De räknas om till mängder biodrivmedel med ett lägre värmevärde enligt den densitet som fastställs i bilaga III till direktiv 2009/28/EG. Mängder bränslen av icke-biologiskt ursprung omvandlas till energiinnehåll baserat på det lägre värmevärdet enligt den energidensitet som fastställts i tillägg 1 till Gemensamma forskningscentret Eucar-Concawe (JEC) (3)-rapporten Well-to-Tank (version 4), juli 2013 (4).

ii)

Samtidig sambearbetning av fossila bränslen och biodrivmedel

Bearbetning omfattar alla modifieringar under ett levererat bränsles eller levererad energis livscykel som orsakar en förändring av produktens molekylstruktur. Tillägg av ett denaturerande medel omfattas inte av denna behandling. Mängden biodrivmedel sambearbetade med bränslen av icke-biologiskt ursprung återspeglar biodrivmedlets tillstånd efter bearbetningen. Mängden av det sambearbetade biodrivmedlet ska bestämmas i enlighet med energibalansen och effektiviteten för sambearbetningsprocessen som fastställs i punkt 17 i del C i bilaga IV till direktiv 98/70/EG.

Där flera biodrivmedel blandas med fossila bränslen ska mängden och typen av varje biodrivmedel beaktas vid beräkning och rapporteras av leverantörerna till medlemsstaterna.

Mängden levererat biodrivmedel som inte uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 7b.1 i direktiv 98/70/EG ska beräknas som fossilt bränsle.

Bensin-etanolblandningen E85 ska beräknas som ett separat bränsle enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (5).

Om mängder inte samlas in i enlighet med förordning (EG) nr 684/2009 ska medlemsstaterna samla in motsvarande uppgifter i enlighet med ett nationellt upprättat rapporteringssystem för punktskatt.

iii)

Mängd förbrukad elektricitet

Detta är den mängd elektricitet som förbrukats i fordon för vägtrafik eller motorcyklar när en energileverantör rapporterar denna mängd energi till den behöriga myndigheten i varje medlemsstaten i enlighet med följande formel:

Förbrukad elektricitet = körd sträcka (km) × elektricitetsförbrukningseffektivitet (MJ/km)

d)

Utsläppsminskningar i tidigare led

Utsläppsminskningar i tidigare led är minskade växthusgasutsläpp i tidigare led som en leverantör gör anspråk på, mätt i gCO2ekv om den kvantifieras och rapporteras i enlighet med följande krav:

i)

Berättigande

Utsläppsminskningar i tidigare led får endast tillämpas på den del av de genomsnittliga normalvärdena för bensin, diesel, CNG och LPG som avser utsläpp i tidigare led.

Utsläppsminskningar i tidigare led som härrör från ett land får räknas som en minskning av växthusgasutsläpp mot bränslen från valfri råvarukälla som levereras av en leverantör.

Utsläppsminskningar i tidigare led ska endast räknas om de förknippas med projekt som påbörjats efter den 1 januari 2011.

Det är inte nödvändigt att bevisa att utsläppsminskningar i tidigare led inte skulle ha skett utan rapporteringskravet i artikel 7a i direktiv 98/70/EG.

ii)

Beräkning

Utsläppsminskningar i tidigare led ska beräknas och valideras i enlighet med principer och standarder som finns i internationella standarder, i synnerhet ISO 14064, ISO 14065 och ISO 14066.

Utsläppsminskningen i tidigare led och lägsta standarden för utsläppen ska övervakas, rapporteras och kontrolleras i enlighet med ISO 14064 och de resultat som följer därav ska ha en trovärdighet som motsvarar den som föreskrivs i kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 (6) och kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 (7). Kontrollen av metoder för uppskattning av utsläppsminskningar i tidigare led måste utföras i enlighet med ISO 14064-3 och den organisation som kontrollerar dessa måste vara ackrediterad i enlighet med ISO 14065.

e)

GHGi x är växthusgasintensiteten för bränsle eller energi x uttryckt i gCO2ekv/MJ. Leverantörerna ska beräkna växthusgasintensiteten för varje bränsle eller energi enligt följande:

i)

Växthusgasintensitet för bränslen med ett icke-biologiskt ursprung är den ”viktade växthusgasintensiteten för enheten under hela livscykeln” per bränsletyp som förtecknas i sista kolumnen i tabellen under del 2 punkt 5 i denna bilaga.

ii)

Elektricitet beräknas på det sättet det beskrivs i del 2 punkt 6.

iii)

Växthusgasintensitet för biodrivmedel

Växthusgasintensiteten för biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 7b.1 i direktiv 98/70/EG beräknas i enlighet med artikel 7d i det direktivet. Om uppgifter om växthusgasutsläppen från biodrivmedel under hela livscykeln har erhållits i enlighet med ett avtal eller system som varit föremål för ett beslut enligt artikel 7c.4 i direktiv 98/70/EG, som omfattar artikel 7b.2 i det direktivet, ska dessa uppgifter även användas för att fastställa växthusgasintensiteten för biodrivmedel i enlighet med artikel 7b.1 i det direktivet. Växthusgasintensiteten för biodrivmedel som inte uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 7b.1 i direktiv 98/70/EG är lika med den växthusgasintensitet för respektive fossila bränsle som framställts från konventionell råolja eller gas.

iv)

Samtidig sambearbetning av bränslen av icke-biologiskt ursprung och biodrivmedel

Växthusgasintensiteten för biodrivmedel sambearbetade med fossila bränslen ska återspegla det bearbetade tillståndet av biodrivmedlet.

f)

AF representerar korrektionsfaktorerna för drivsystemets effektivitet.

Den dominerande omvandlingstekniken

Effektivitetsfaktor

Förbränningsmotor

1

Batteridrivet elektiskt drivsystem

0,4

Vätedrivna bränsleceller elektriskt drivsystem

0,4

Del 2

Rapportering för leverantörer av andra bränslen än biodrivmedel

1.   Utsläppsminskningar i tidigare led för fossila bränslen

För att utsläppsminskningar i tidigare led ska vara berättigade till tillämpning av rapporterings- och beräkningsmetoden ska leverantörerna till den myndighet som utsetts av medlemsstaterna rapportera följande:

a)

Startdatum för projektet,vilket måste vara senare än den 1 januari 2011.

b)

Årliga utsläppsminskningar i gCO2ekv.

c)

Perioden då den påstådda minskningen ägde rum.

d)

Projektets geografiska belägenhet närmast utsläppskällan i latitud och longitud i grader till den fjärde decimalen.

e)

Lägsta standarden för årliga utsläpp före installation av minskningsåtgärder och årliga utsläpp efter att minskningsåtgärderna har verkställts i gCO2ekv/MJ för den producerade råvaran.

f)

Ett ej återanvändbart certifikatnummer som unikt identifierar systemet och de hävdade växthusgasminskningarna.

g)

Ett ej återanvändbart nummer som unikt identifierar beräkningsmetoden och det tillhörande systemet.

h)

Där projektet avser oljeutvinning, det årliga historiska genomsnittliga värdet för gas-till-olja-kvoten (GOR) och under rapporteringsåret, i lösning, reservoartryck, djup och borrhålsproduktionshastighet för råoljan.

2.   Ursprung

Ursprung : den handelsbeteckning som anges i punkt 7 i del 2 i denna bilaga men endast om leverantörerna innehar nödvändig information eftersom de

a)

är en person eller ett företag som importerar råolja från tredjeländer eller tar emot en råoljeleverans från en annan medlemsstat i enlighet med artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2964/95 (8) eller

b)

har överenskommelser med andra leverantörer om att dela information.

I alla andra fall ska ursprunget avse om bränslet ursprungligen kommer från EU eller länder utanför EU.

De uppgifter som samlas in och rapporteras av leverantörerna till medlemsstaterna om bränslenas ursprung ska vara konfidentiella, men detta får inte hindra kommissionens offentliggörande av allmän information eller information i sammanfattad form som inte innehåller uppgifter om enskilda företag.

För biodrivmedel ska ursprung avse den produktionskedja för biodrivmedel som anges i bilaga IV till direktiv 98/70/EG.

Där flera råvaror används ska leverantörer rapportera om mängden slutprodukter (ton) av varje råvara som produceras i respektive anläggning under rapporteringsåret.

3.   Inköpsställe

Inköpsställe : det land och namnet på den anläggning där bränslet eller energin genomgick den sista väsentliga bearbetningen som används för att ge ursprunget hos bränslen eller energin i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (9).

4.   Små och medelstora företag

Som ett undantag för leverantörer som är små och medelstora företag, gäller att ursprung och inköpsställe är antingen EU-baserade eller icke EU-baserade, oavsett om de importerar råolja eller de levererar oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa material.

5.   Genomsnittliga normalvärden för växthusgasintensitet under hela livscykeln för andra bränslen än biodrivmedel och elektricitet

Råvarukälla och process

Bränsle som släppts ut på marknaden

Växthusgasintensitet under hela livscykeln (gCO2ekv/MJ)

Viktad växthusgasintensitet under hela livscykeln (gCO2ekv/MJ)

Konventionell råolja

Bensin

93,2

93,3

Kondenserad naturgas

94,3

Syntetisk olja som utvinns ur kol

172

Naturlig bitumen

107

Oljeskiffer

131,3

Konventionell råolja

Diesel eller gasolja

95

95,1

Kondenserad naturgas

94,3

Syntetisk olja som utvinns ur kol

172

Naturlig bitumen

108,5

Oljeskiffer

133,7

Alla fossila källor

Motorgas i en motor med gnisttändning

73,6

73,6

Naturgas, EU:s energimix

Komprimerad naturgas i en motor med gnisttändning

69,3

69,3

Naturgas, EU:s energimix

Flytande naturgas i en motor med gnisttändning

74,5

74,5

Sabatier-reaktion av väte genom elektrolys med icke-biologisk förnybar energi

Komprimerat syntetiskt metan i en motor med gnisttändning

3,3

3,3

Naturgas genom ångreformering

Komprimerad vätgas i en bränslecell

104,3

104,3

Elektrolys helt driven av förnybar icke-biologisk energi

Komprimerad vätgas i en bränslecell

9,1

9,1

Kol

Komprimerad vätgas i en bränslecell

234,4

234,4

Kol med koldioxidinfångning och lagring av processutsläpp

Komprimerad vätgas i en bränslecell

52,7

52,7

Plastavfall som utvinns av fossila råvaror

Bensin, diesel eller gasolja

86

86

6.   Elektricitet

För energileverantörers rapportering av el som förbrukats av eldrivna fordon och motorcyklar bör medlemsstaterna beräkna nationella genomsnittliga normalvärden för hela livscykeln i enlighet med lämpliga internationella standarder.

Eller så kan medlemsstaterna tillåta sina leverantörer att fastställa enhetsvärden för växthusgasintensitet (gCO2ekv/MJ) för elektricitet från uppgifter som rapporteras av medlemsstater på grundval av

a)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 (10)

b)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (11).

c)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 666/2014 (12).

7.   Råvarors handelsnamn

Land

Handelsnamn

API

Svavel (viktprocent)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

INGEN UPPGIFT (i.u.)

Abu Dhabi

Top Murban

21

i.u.

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algeriet

Arzew

44,3

0,1

Algeriet

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algeriet

Zarzaitine

43

0,1

Algeriet

Algerian

44

0,1

Algeriet

Skikda

44,3

0,1

Algeriet

Saharan Blend

45,5

0,1

Algeriet

Hassi Ramal

60

0,1

Algeriet

Algerian Condensate

64,5

i.u.

Algeriet

Algerian Mix

45,6

0,2

Algeriet

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algeriet

Algerian Condensate (Arzew)

65,0

0

Algeriet

Top Algerian

24,6

i.u.

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

i.u.

Angola

Cavala-1

42,3

i.u.

Angola

Sulele (South-1)

38,7

(i.u.

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

i.u.

Angola

Malongo (South)

25

i.u.

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

i.u.

Angola

Kuito

20

i.u.

Angola

Hungo

28,8

i.u.

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

i.u.

Argentina

Santa Cruz

26,9

i.u.

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenien

Armenian Miscellaneous

i.u.

i.u.

Australien

Jabiru

42,3

0,03

Australien

Kooroopa (Jurassic)

42

i.u.

Australien

Talgeberry (Jurassic)

43

i.u.

Australien

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

i.u.

Australien

Woodside Condensate

51,8

i.u.

Australien

Saladin-3 (Top Barrow)

49

i.u.

Australien

Harriet

38

i.u.

Australien

Skua-3 (Challis Field)

43

i.u.

Australien

Barrow Island

36,8

0,1

Australien

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australien

Jackson Blend

41,9

0

Australien

Cooper Basin

45,2

0,02

Australien

Griffin

55

0,03

Australien

Buffalo Crude

53

i.u.

Australien

Cossack

48,2

0,04

Australien

Elang

56,2

i.u.

Australien

Enfield

21,7

0,13

Australien

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbajdzjan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrain

Bahrain Miscellaneous

i.u.

i.u.

Vitryssland

Belarus Miscellaneous

i.u.

i.u.

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

i.u.

i.u.

Belize

Belize Light Crude

40

i.u.

Belize

Belize Miscellaneous

i.u.

i.u.

Bolivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brasilien

Garoupa

30,5

0,1

Brasilien

Sergipano

25,1

0,4

Brasilien

Campos Basin

20

i.u.

Brasilien

Urucu (Upper Amazon)

42

i.u.

Brasilien

Marlim

20

i.u.

Brasilien

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brasilien

Roncador

28,3

0,58

Brasilien

Roncador Heavy

18

i.u.

Brasilien

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

i.u.

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

i.u.

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

i.u.

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

i.u.

i.u.

Kanada

Peace River Light

41

i.u.

Kanada

Peace River Medium

33

i.u.

Kanada

Peace River Heavy

23

i.u.

Kanada

Manyberries

36,5

i.u.

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

i.u.

Kanada

Pembina

33

i.u.

Kanada

Bells Hill Lake

32

i.u.

Kanada

Fosterton Condensate

63

i.u.

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

i.u.

Kanada

Redwater

35

i.u.

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

i.u.

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

i.u.

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

i.u.

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

i.u.

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

i.u.

Kanada

Canadian Common Condensate

55

i.u.

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

i.u.

Kanada

Panuke Condensate

56

i.u.

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

i.u.

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

i.u.

Kanada

Boundary

39

i.u.

Kanada

Albian Heavy

21

i.u.

Kanada

Koch Alberta

34

i.u.

Kanada

Terra Nova

32,3

i.u.

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

i.u.

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

i.u.

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

i.u.

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

i.u.

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

i.u.

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

i.u.

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Tchad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Tchad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Chile

Chile Miscellaneous

i.u.

i.u.

Kina

Taching (Daqing)

33

0,1

Kina

Shengli

24,2

1

Kina

Beibu

i.u.

i.u.

Kina

Chengbei

17

i.u.

Kina

Lufeng

34,4

i.u.

Kina

Xijiang

28

i.u.

Kina

Wei Zhou

39,9

i.u.

Kina

Liu Hua

21

i.u.

Kina

Boz Hong

17

0,282

Kina

Peng Lai

21,8

0,29

Kina

Xi Xiang

32,18

0,09

Colombia

Onto

35,3

0,5

Colombia

Putamayo

35

0,5

Colombia

Rio Zulias

40,4

0,3

Colombia

Orito

34,9

0,5

Colombia

Cano-limon

30,8

0,5

Colombia

Lasmo

30

i.u.

Colombia

Cano Duya-1

28

i.u.

Colombia

Corocora-1

31,6

i.u.

Colombia

Suria Sur-1

32

i.u.

Colombia

Tunane-1

29

i.u.

Colombia

Casanare

23

i.u.

Colombia

Cusiana

44,4

0,2

Colombia

Vasconia

27,3

0,6

Colombia

Castilla Blend

20,8

1,72

Colombia

Cupiaga

43,11

0,082

Colombia

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

i.u.

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Elfenbenskusten

Espoir

31,4

0,3

Elfenbenskusten

Lion Cote

41,1

0,101

Danmark

Dan

30,4

0,3

Danmark

Gorm

33,9

0,2

Danmark

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

i.u.

Ecuador

Frontera-1

30,7

i.u.

Ecuador

Bogi-1

21,2

i.u.

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

i.u.

Egypten

Belayim

27,5

2,2

Egypten

El Morgan

29,4

1,7

Egypten

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egypten

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egypten

Geysum

19,5

i.u.

Egypten

East Gharib (J-1)

37,9

i.u.

Egypten

Mango-1

35,1

i.u.

Egypten

Rhas Budran

25

i.u.

Egypten

Zeit Bay

34,1

0,1

Egypten

East Zeit Mix

39

0,87

Ekvatorialguinea

Zafiro

30,3

i.u.

Ekvatorialguinea

Alba Condensate

55

i.u.

Ekvatorialguinea

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

i.u.

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

i.u.

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

i.u.

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

i.u.

i.u.

Georgien

Georgian Miscellaneous

i.u.

i.u.

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

i.u.

Guatemala

Rubelsanto

27

i.u.

Indien

Bombay High

39,4

0,2

Indonesien

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonesien

Ardjuna

35,2

0,1

Indonesien

Attaka

42,3

0,1

Indonesien

Suri

18,4

0,2

Indonesien

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonesien

Sepinggan

37,9

0,9

Indonesien

Walio

34,1

0,7

Indonesien

Arimbi

31,8

0,2

Indonesien

Poleng

43,2

0,2

Indonesien

Handil

32,8

0,1

Indonesien

Jatibarang

29

0,1

Indonesien

Cinta

33,4

0,1

Indonesien

Bekapai

40

0,1

Indonesien

Katapa

52

0,1

Indonesien

Salawati

38

0,5

Indonesien

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonesien

Sembakung

37,5

0,1

Indonesien

Badak

41,3

0,1

Indonesien

Arun Condensate

54,5

i.u.

Indonesien

Udang

38

0,1

Indonesien

Klamono

18,7

1

Indonesien

Bunya

31,7

0,1

Indonesien

Pamusian

18,1

0,2

Indonesien

Kerindigan

21,6

0,3

Indonesien

Melahin

24,7

0,3

Indonesien

Bunyu

31,7

0,1

Indonesien

Camar

36,3

i.u.

Indonesien

Cinta Heavy

27

i.u.

Indonesien

Lalang

40,4

i.u.

Indonesien

Kakap

46,6

i.u.

Indonesien

Sisi-1

40

i.u.

Indonesien

Giti-1

33,6

i.u.

Indonesien

Ayu-1

34,3

i.u.

Indonesien

Bima

22,5

i.u.

Indonesien

Padang Isle

34,7

i.u.

Indonesien

Intan

32,8

i.u.

Indonesien

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonesien

Widuri

32

0,1

Indonesien

Belida

45,9

0

Indonesien

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

i.u.

i.u.

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

i.u.

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

i.u.

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

i.u.

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

i.u.

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazakstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazakstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuwait

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuwait

Magwa (Lower Jurassic)

38

i.u.

Kuwait

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libyen

Bu Attifel

43,6

0

Libyen

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libyen

Brega

40,4

0,2

Libyen

Sirtica

43,3

0,43

Libyen

Zueitina

41,3

0,3

Libyen

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libyen

El Hofra

42,3

0,3

Libyen

Dahra

41

0,4

Libyen

Sarir

38,3

0,2

Libyen

Zueitina Condensate

65

0,1

Libyen

El Sharara

42,1

0,07

Malaysia

Miri Light

36,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,5

i.u.

Malaysia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaysia

Tapis

44,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,4

0

Malaysia

Bintulu

26,5

0,1

Malaysia

Bekok

49

i.u.

Malaysia

Pulai

42,6

i.u.

Malaysia

Dulang

39

0,037

Mauretanien

Chinguetti

28,2

0,51

Mexiko

Isthmus

32,8

1,5

Mexiko

Maya

22

3,3

Mexiko

Olmeca

39

i.u.

Mexiko

Altamira

16

i.u.

Mexiko

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nederländerna

Alba

19,59

i.u.

Neutral Zone

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutral Zone

Hout

32,8

1,9

Neutral Zone

Khafji

28,5

2,9

Neutral Zone

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutral Zone

Ratawi

23,5

4,1

Neutral Zone

Neutral Zone Mix

23,1

i.u.

Neutral Zone

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeria

Bomu

33

0,2

Nigeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeria

Gilli Gilli

47,3

i.u.

Nigeria

Adanga

35,1

i.u.

Nigeria

Iyak-3

36

i.u.

Nigeria

Antan

35,2

i.u.

Nigeria

OSO

47

0,06

Nigeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeria

Yoho

39,6

i.u.

Nigeria

Okwori

36,9

i.u.

Nigeria

Bonga

28,1

i.u.

Nigeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeria

EA

38

i.u.

Nigeria

Agbami

47,2

0,044

Norge

Ekofisk

43,4

0,2

Norge

Tor

42

0,1

Norge

Statfjord

38,4

0,3

Norge

Heidrun

29

i.u.

Norge

Norwegian Forties

37,1

i.u.

Norge

Gullfaks

28,6

0,4

Norge

Oseberg

32,5

0,2

Norge

Norne

33,1

0,19

Norge

Troll

28,3

0,31

Norge

Draugen

39,6

i.u.

Norge

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman export

36,3

0,8

Papua Nya Guinea

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

i.u.

Peru

Bayovar

22,6

i.u.

Peru

Low Cold Test

34,3

i.u.

Peru

Carmen Central-5

20,7

i.u.

Peru

Shiviyacu-23

20,8

i.u.

Peru

Mayna

25,7

i.u.

Filippinerna

Nido

26,5

i.u.

Filippinerna

Filippinerna Miscellaneous

i.u.

i.u.

Qatar

Dukhan

41,7

1,3

Qatar

Qatar Marine

35,3

1,6

Qatar

Qatar Land

41,4

i.u.

Ras al-Khaimah

Rak Condensate

54,1

i.u.

Ras al-Khaimah

Ras al-Khaimah

i.u.

i.u.

Ryssland

Urals

31

2

Ryssland

Russian Export Blend

32,5

1,4

Ryssland

M 100

17,6

2,02

Ryssland

M100 Heavy

16,67

2,09

Ryssland

Siberian Light

37,8

0,4

Ryssland

E 4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Ryssland

E4 Heavy

18

2,35

Ryssland

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Ryssland

Sokol

39,7

0,18

Saudiarabien

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saudiarabien

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saudiarabien

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saudiarabien

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saudiarabien

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudiarabien

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudiarabien

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudiarabien

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudiarabien

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sharjah

Mubarek Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapore

Rantau

50,5

0,1

Spanien

Amposta Marina North

37

i.u.

Spanien

Casablanca

34

i.u.

Spanien

El Dorado

26,6

i.u.

Syrien

Syrian Straight

15

i.u.

Syrien

Thayyem

35

i.u.

Syrien

Omar Blend

38

i.u.

Syrien

Omar

36,5

0,1

Syrien

Syrian Light

36

0,6

Syrien

Souedie

24,9

3,8

Thailand

Erawan Condensate

54,1

i.u.

Thailand

Sirikit

41

i.u.

Thailand

Nang Nuan

30

i.u.

Thailand

Bualuang

27

i.u.

Thailand

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad och Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad och Tobago

Trintopec

24,8

i.u.

Trinidad och Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad och Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisien

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisien

Ashtart

29

1

Tunisien

El Borma

43,3

0,1

Tunisien

Ezzaouia-2

41,5

i.u.

Turkiet

Turkish Miscellaneous

i.u.

i.u.

Ukraina

Ukraine Miscellaneous

i.u.

i.u.

Förenade kungariket

Auk

37,2

0,5

Förenade kungariket

Beatrice

38,7

0,05

Förenade kungariket

Brae

33,6

0,7

Förenade kungariket

Buchan

33,7

0,8

Förenade kungariket

Claymore

30,5

1,6

Förenade kungariket

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Förenade kungariket

Tartan

41,7

0,6

Förenade kungariket

Tern

35

0,7

Förenade kungariket

Magnus

39,3

0,3

Förenade kungariket

Dunlin

34,9

0,4

Förenade kungariket

Fulmar

40

0,3

Förenade kungariket

Hutton

30,5

0,7

Förenade kungariket

N.W. Hutton

36,2

0,3

Förenade kungariket

Maureen

35,5

0,6

Förenade kungariket

Murchison

38,8

0,3

Förenade kungariket

Ninian Blend

35,6

0,4

Förenade kungariket

Montrose

40,1

0,2

Förenade kungariket

Beryl

36,5

0,4

Förenade kungariket

Piper

35,6

0,9

Förenade kungariket

Forties

36,6

0,3

Förenade kungariket

Brent Blend

38

0,4

Förenade kungariket

Flotta

35,7

1,1

Förenade kungariket

Thistle

37

0,3

Förenade kungariket

S.V. (Ninian)

38

0,3

Förenade kungariket

Argyle

38,6

0,2

Förenade kungariket

Heather

33,8

0,7

Förenade kungariket

South Birch

38,6

i.u.

Förenade kungariket

Wytch Farm

41,5

i.u.

Förenade kungariket

Cormorant. North

34,9

0,7

Förenade kungariket

Cormorant. South (Cormorant ”A”)

35,7

0,6

Förenade kungariket

Alba

19,2

i.u.

Förenade kungariket

Foinhaven

26,3

0,38

Förenade kungariket

Schiehallion

25,8

i.u.

Förenade kungariket

Captain

19,1

0,7

Förenade kungariket

Harding

20,7

0,59

Amerikanska Alaska

ANS

i.u.

i.u.

Amerikanska Colorado

Niobrara

i.u.

i.u.

Amerikanska New Mexico

Four Corners

i.u.

i.u.

Amerikanska North Dakota

Bakken

i.u.

i.u.

Amerikanska North Dakota

North Dakota Sweet

i.u.

i.u.

Amerikanska Texas

WTI

i.u.

i.u.

Amerikanska Texas

Eagle Ford

i.u.

i.u.

Amerikanska Utah

Covenant

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Beta

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Carpinteria

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Dos Cuadras

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Hondo

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Hueneme

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Pescado

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Point Arguello

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Point Pedernales

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Sacate

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Santa Clara

i.u.

i.u.

US Federal OCS

Sockeye

i.u.

i.u.

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

i.u.

i.u.

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquín

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

i.u.

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

i.u.

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

i.u.

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

i.u.

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

i.u.

Venezuela

BCF-Medium

22

i.u.

Venezuela

Caripito Blend

17,8

i.u.

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

i.u.

Venezuela

Morichal

10,6

i.u.

Venezuela

Pedenales

20,1

i.u.

Venezuela

Quiriquire

16,3

i.u.

Venezuela

Tucupita

17

i.u.

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

i.u.

Venezuela

Curazao Blend

18

i.u.

Venezuela

Santa Barbara

36,5

i.u.

Venezuela

Cerro Negro

15

i.u.

Venezuela

BCF 22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

i.u.

Venezuela

Zuata 20

25

i.u.

Venezuela

Zuata 30

35

i.u.

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

i.u.

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

i.u.

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

i.u.

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30–31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Alla

Oljeskiffer

i.u.

i.u.

Alla

Skifferolja

i.u.

i.u.

Alla

Naturgas: från källa

i.u.

i.u.

Alla

Naturgas: från LNG

i.u.

i.u.

Alla

Skiffergas: från källa

i.u.

i.u.

Alla

Kol

i.u.

i.u.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).

(2)  Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).

(3)  JEC konsortiet förenar Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), Eucar (European Council for Automotive R&D) och Concawe (oljebolagens europeiska sammanslutning för miljö, hälsa och säkerhet vid raffinering).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 2964/95 av den 20 december 1995 om införande av registrering inom gemenskapen av import och leveranser av råolja (EGT L 310, 22.12.1995, s. 5).

(9)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304, 14.11.2008, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

(12)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 666/2014 av den 12 mars 2014 om fastställande av väsentliga krav på unionens inventeringssystem och beaktande av förändringar i den globala uppvärmningspotentialen och internationellt överenskomna inventarieriktlinjer i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 179, 19.6.2014, s. 26).


BILAGA II

BERÄKNING AV LÄGSTA STANDARD FÖR FOSSILA BRÄNSLEN

Beräkningsmetod

a)

Lägsta standard för bränslen beräknas baserat på unionens genomsnittliga värden för förbrukning av fossila bränslen för bensin, diesel, gasolja, LPG och CNG, där

Formula

där:

 

x representerar de olika bränslena och energibärarna som omfattas av detta direktiv och som definieras i tabellen nedan

 

GHGi x är växthusgasintensiteten för den årliga leveransen som sålts på marknaden av bränsle x, eller energi som omfattas av detta direktiv, uttryckt i gCO2ekv/MJ. De värden för fossila bränslen som presenteras i punkt 5 i del 2 i bilaga I ska användas.

 

MJ x är den totala energin som levererats och omvandlats från de rapporterade volymerna av bränsle x, uttryckt i megajoule.

b)

Förbrukningsuppgifter

De förbrukningsuppgifter som används för beräkning av värdet är följande:

Bränsle

Energiförbrukning (MJ)

Källa

diesel

7 894 969 × 106

Medlemsstaternas rapportering till UNFCCC år 2010

gasoljor för mobila maskiner

240 763 × 106

bensin

3 844 356 × 106

motorgas (LPG)

217 563 × 106

CNG

51 037 × 106

Växthusgasintensitet

Lägsta standard för bränslen för 2010 ska vara 94,1 gCO2ekv/MJ


BILAGA III

MEDLEMSSTATENS RAPPORTERING TILL KOMMISSIONEN

1.

Senast den 31 december varje år ska medlemsstaterna rapportera de uppgifter som anges i punkt 3. Dessa uppgifter ska rapporteras för alla bränslen och all energi som släppts ut på marknaden i varje medlemsstat. Där flera biodrivmedel blandas med fossila bränslen ska uppgifter om varje biodrivmedel anges.

2.

De uppgifter som räknas upp i punkt 3 ska rapporteras separat för bränsle eller energi som släpps ut på marknaden av leverantörer i en viss medlemsstat (inbegripet gemensamma leverantörer som är verksamma i en enda medlemsstat).

3.

För varje bränsle ska medlemsstaterna rapportera följande uppgifter till kommissionen sammanställda enligt punkt 2 och såsom det definieras i bilaga I:

a)

Typ av bränsle eller energi.

b)

Volym eller mängd bränsle eller elektricitet.

c)

Växthusgasintensitet.

d)

Utsläppsminskningar i tidigare led.

e)

Ursprung.

f)

Inköpsställe.


BILAGA IV

MALL FÖR RAPPORTERING AV UPPGIFTER OM ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN RAPPORTERADE UPPGIFTER

Bränsle – en enda leverantör

Post

Gemensam rapportering (JA/NEJ)

Land

Leverantör (1)

Bränsletyp (7)

Bränslets KN-nummer (7)

Kvantitet (2)

Genomsnittlig växthusgasintensitet

Utsläppsminskning i tidigare led (5)

Minskning jämfört med 2010 års genomsnitt

i liter

i energi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nummer

Växthusgasintensitet (4)

Råvara

KN-nummer

Växthusgasintensitet (4)

hållbar (JA/NEJ)

 

Komponent F.1 (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.1 (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.m (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nummer (2)

Växthusgasintensitet (4)

Råvara

KN-nummer (2)

Växthusgasintensitet (4)

hållbar (JA/NEJ)

 

Komponent F.1 (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.1 (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.m (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

 


Bränsle – gemensamma leverantörer

Post

Gemensam rapportering (JA/NEJ)

Land

Leverantör (1)

Bränsletyp (7)

Bränslets KN-nummer (7)

Kvantitet (2)

Genomsnittlig växthusgasintensitet

Utsläppsminskning i tidigare led (5)

Minskning jämfört med 2010 års genomsnitt

i liter

i energi

I

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delsumma

 

 

 

 

 

 

KN-nummer

Växthusgasintensitet (4)

Råvara

KN-nummer

Växthusgasintensitet (4)

hållbar (JA/NEJ)

 

Komponent F.1 (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.1 (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.m (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delsumma

 

 

 

 

 

 

KN-nummer (2)

Växthusgasintensitet (4)

Råvara

KN-nummer (2)

Växthusgasintensitet (4)

hållbar (JA/NEJ)

 

Komponent F.1 (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.1 (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

Komponent F.n (Fossil biodrivmedelskomponent)

Komponent B.m (Biodrivmedelskomponent)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektricitet

Gemensam rapportering

Land

Leverantör (1)

Energityp (7)

Kvantitet (6)

Växthusgasintensitet

Minskning jämfört med 2010 års genomsnitt

i energi

NEJ

 

 

 

 

 

 


Gemensamma leverantörer – uppgifter

 

Land

Leverantör (1)

Energityp (7)

Kvantitet (6)

Växthusgasintensitet

Minskning jämfört med 2010 års genomsnitt

i energi

JA

 

 

 

 

 

 

JA

 

 

 

 

 

 

 

Delsumma

 

 

 

 

 


Ursprung – en enda leverantör (8)

Post 1

Komponent F.1

Post 1

Komponent F.n

Post k

Komponent F.1

Post k

Komponent F.n

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Post 1

Komponent B.1

Post 1

Komponent B.m

Post k

Komponent B.1

Post k

Komponent B.m

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ursprung – gemensamma leverantörer (8)

Post l

Komponent F.1

Post l

Komponent F.n

Post X

Komponent F.1

Post X

Komponent F.n

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

Råvarans handelsnamn

API-densitet (3)

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Post l

Komponent B.1

Post l

Komponent B.m

Post X

Komponent B.1

Post X

Komponent B.m

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

Bioenergikälla

API-densitet (3)

Ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inköpsställe (9)

Post

Komponent

Raffinaderi/ Bearbetningsanläggning Namn

Land

Raffinaderi/ Bearbetningsanläggning Namn

Land

Raffinaderi/ Bearbetningsanläggning Namn

Land

Raffinaderi/ Bearbetningsanläggning Namn

Land

Raffinaderi/ Bearbetningsanläggning Namn

Land

Raffinaderi/ Bearbetningsanläggning Namn

Land

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Total energi som rapporteras och minskning som uppnås per medlemsstat

Volym (i energi) (10)

Växthusgasintensitet

Minskning jämfört med 2010 års genomsnitt

 

 

 

Noteringar om formatet

Mallen för leverantörernas rapportering är identisk med mallen för medlemsstaternas rapportering.

De skuggade rutorna behöver inte fyllas i.

1.

Identifikation av leverantören definieras i punkt 3 a i del 1 i bilaga I.

2.

Mängden bränsle definieras i punkt 3 c i del 1 i bilaga I.

3.

API-densiteten definieras enligt testmetod ASTM D287.

4.

Växthusgasintensiteten definieras i punkt 3 e i del 1 i bilaga I.

5.

Utsläppsminskningar i tidigare led definieras i punkt 3 d i del 1 i bilaga I. Rapportering fastställs i punkt 1 i del 2 i bilaga I.

6.

Mängden elektricitet definieras i punkt 6 i del 2 i bilaga I.

7.

Bränsletyper och motsvarande KN-nummer definieras i punkt 3 b i del 1 i bilaga I.

8.

Ursprung definieras i punkt 2 och 4 i del 2 i bilaga I.

9.

Inköpsställe definieras i punkt 3 och 4 i del 2 i bilaga I.

10.

Den totala mängden förbrukad energi (bränsle och elektricitet).


Top