EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0697

2012/697/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. november 2012 , perekonna Pomacea (Perry) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 7803 all)

OJ L 311, 10.11.2012, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 244 - 247

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj

10.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/14


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

8. november 2012,

perekonna Pomacea (Perry) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 7803 all)

(2012/697/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Hispaania on teatanud komisjonile, et liikmesriigi ühes piirkonnas esineb Pomacea insularum’it.

(2)

Komisjon viis Hispaanias valminud kahjuriohu analüüsi ja Euroopa Toiduohutusameti teadusliku arvamuse (2) ja seisukoha (3) alusel läbi hindamise, millest selgus, et perekond Pomacea (Perry) avaldab kahjulikku mõju veetaimedele. Kuna eri liike on keeruline taksonoomiliselt määratleda ning ei saa välistada kõigi liikide kahjulikkust, on perekonda Pomacea (Perry) vaja reguleerida. Direktiivi 2000/29/EÜ I ega II lisas ei ole seda perekonda loetletud.

(3)

Kuna on oht, et nimetatud organism võib levida põldudele ja vooluveekogudesse ning puuduvad vähem piiravad meetmed, millega tõhusalt võidelda organismist tuleneva ohu vastu, on vaja keelata selle perekonna liitu sissetoomine ja levimine liidu piires.

(4)

Samuti tuleks võtta meetmeid selliste istikute, v.a seemne liitu sisse toomise ja liidu piires edasitoimetamise suhtes, mis kasvavad vaid vees või veega küllastunud mullas.

(5)

Piirkondades, kus nimetatud organismi tõenäoliselt leidub, tuleks läbi viia vaatlusi perekonna Pomacea (Perry) esinemise kindlakstegemiseks ning vaatluste tulemused tuleks teatavaks teha.

(6)

Juhul, kui organisme perekonnast Pomacea (Perry) leidub põldudel või vooluveekogudes, peaksid liikmesriigid kõnealuste organismide hävitamiseks ning organismide esinemise intensiivse seire tagamiseks kehtestama piiristatud alad.

(7)

Käesoleva otsuse järgimiseks peaksid liikmesriigid vajaduse korral kohandama oma õigusakte.

(8)

Käesolev otsus tuleks uuesti läbi vaadata hiljemalt 28. veebruariks 2015.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Perekonda Pomacea (Perry) käsitlevad keelud

Perekonda Pomacea (Perry) (edaspidi „nimetatud organism”) ei tohi liitu tuua ega seal levitada.

Artikkel 2

Selliste istikute, v.a seemne liitu sissetoomine, mis kasvavad vaid vees või veega küllastunud mullas

Kolmandatest riikidest pärit istikuid, mis kasvavad vaid vees või veega küllastunud mullas (edaspidi „nimetatud taimed”), v.a seemet, võib liitu tuua, kui nad vastavad I lisa 1. jao punktis 1 sätestatud nõuetele.

Vastutav ametiasutus kontrollib nimetatud taimede sisenemist liitu vastavalt I lisa 1. jao punktile 2.

Artikkel 3

Nimetatud taimede vedu liidu piires

Nimetatud taimi, mis on pärit liidu piires artikli 5 kohaselt kehtestatud piiristatud aladelt, võib liidu piires vedada ainult siis, kui need vastavad I lisa 2. jaos sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Nimetatud organismi vaatlused ja teatamine

1.   Iga liikmesriik viib läbi iga-aastasi vaatlusi, et teha kindlaks nimetatud organismi esinemine riisitaimedel ja vajaduse korral muudel põllul ja vooluveekogudes kasvavatel nimetatud taimedel.

Liikmesriigid edastavad oma vaatluste tulemused komisjonile ja teistele liikmesriikidele hiljemalt iga aasta 31. detsembriks.

2.   Nimetatud organismi esinemisest või selle põldudel või vooluveekogudes esinemise kahtlusest tuleb viivitamata teatada vastutavatele ametiasutustele.

Artikkel 5

Piiristatud alad, sellistes piirkondades võetavad meetmed, teadlikkuse parandamise programmid ja teatamine

1.   Kui liikmesriik kinnitab artikli 4 lõikes 1 nimetatud vaatluste tulemuste või muude tõendite põhjal, et selle riigi territooriumil asuval põllul või vooluveekogus esineb mõnda nimetatud organismi, peab liikmesriik viivitamata kehtestama või vajaduse korral muutma piiristatud ala, mis koosneb nakatunud vööndist ja puhvervööndist, nagu on sätestatud II lisa 1. jaos.

Liikmesriik võtab piiristatud alal nimetatud organismi hävitamiseks vajalikud meetmed. Kõnealused meetmed hõlmavad II lisa 2. jaos sätestatud meetmeid.

2.   Lõike 1 kohaselt piiristatud ala kehtestamise või muutmise korral algatab või muudab asjaomane liikmesriik teadlikkuse parandamise programmi.

3.   Kui artikli 4 lõikes 1 osutatud vaatluste põhjal selgub, et nelja järjestikuse aasta jooksul ei ole piiristatud alal nimetatud organisme leitud, kinnitab asjaomane liikmesriik, et sellel alal kõnealuseid kahjulikke organisme enam ei esine, ja tühistab piiristatud ala.

4.   Kui liikmesriik võtab lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt meetmeid, annab ta komisjonile ja teistele liikmesriikidele kohe teada piiristatud alade loetelu, teabe nende alade piiride kohta, sealhulgas asukohakaardid, ning neil piiristatud aladel rakendatavate meetmete kirjelduse.

Artikkel 6

Nõuete täitmine

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata meetmetest, mida nad on võtnud käesoleva otsuse täitmiseks.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 28. veebruariks 2015.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. november 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  EFSA Journal (2012);10(1):2552.

(3)  EFSA Journal (2012);10(4):2645.


I LISA

NIMETATUD TAIMEDE SISSETOOMINE JA VEDU

1.   jagu

Liitu sissetoomisel kehtivad erinõuded

1.

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ sätete kohaldamist, peab kolmandatest riikidest pärinevatel taimedel olema kaasas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii esimeses lõigus osutatud fütosanitaarsertifikaat, mille lahtris „Täiendav deklaratsioon” on esitatud teave, et vahetult enne asjaomasest kolmandast riigist lähetamist ei avastatud nimetatud taimedel nimetatud kahjulikke organisme.

2.

Kinnitamaks, et nimetatud taimed vastavad punktis 1 sätestatud nõuetele, tuleb taimi, mis imporditakse liitu punkti 1 kohaselt, kontrollida piiriületuskohas või sihtkohas, mis on kindlaks määratud vastavalt komisjoni direktiivile 2004/103/EÜ (1).

2.   jagu

Veotingimused

Nimetatud taimed, mis on pärit liidus kehtestatud piiristatud aladelt, võib neilt aladelt vedada liidu piiristamata aladele ainult siis, kui nendega on kaasas vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (2) koostatud ja välja antud taimepass.


(1)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 16.

(2)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22.


II LISA

ARTIKLIS 5 SÄTESTATUD PIIRISTATUD ALAD JA VASTAVAD MEETMED

1.   jagu

Piiristatud alade kehtestamine ja muutmine

1.

Artiklis 5 osutatud piiristatud alad peavad vastama punktidele 2 ja 3.

2.

Nakatunud vöönd hõlmab alasid, kus nimetatud organisme esineb.

Juhul, kui osa haritud põllust kuulub nakatunud vööndisse, arvatakse nakatunud vööndi hulka ka ülejäänud osa põllust.

3.

Kehtestatakse puhvervöönd, mis ulatub vähemalt 500 meetri raadiuses ümber nakatunud vööndi. Siiski hõlmab puhvervöönd vaid vooluveekogusid ja mageveega küllastunud alasid.

Kui nakatunud vööndi hulka kuulub vooluveekogu, hõlmatakse kõnealusest vooluveekogust puhvervööndi hulka vähemalt 1 000 meetrit allavoolu ja 500 meetrit ülesvoolu kohast, kus nimetatud organisme esineb.

4.

Juhul, kui mitu puhvervööndit kattuvad, määratakse piiristatud ala nii, et ta hõlmab asjaomased piiristatud alad ja nendevahelised alad. Muudel juhtudel võivad liikmesriigid vajaduse korral kehtestada piiristatud ala, mis hõlmab mitut piiristatud ala ja nendevahelist ala.

5.

Nakatanud vööndi ja puhvervööndi kehtestamisel tuginevad liikmesriigid usaldusväärsetele teaduslikele põhimõtetele ja võtavad arvesse järgmisi tegureid: nimetatud organismi bioloogia, nakatumise tase, nimetatud taimede levimus, tõendid nimetatud organismi esinemise kohta, nimetatud organismi võime looduslikult levida.

6.

Juhul, kui puhvervööndis esines nimetatud organismi, tuleb nakatunud vööndi ja puhvervööndi piire vastavalt muuta.

2.   jagu

Artikli 5 lõike 1 teises lõigus sätestatud meetmed, mida tuleb võtta piiristatud aladel

Likvideerimismeetmed, mida liikmesriigid peavad võtma piiristatud aladel, peavad hõlmama järgmist:

a)

nimetatud organismi kõrvaldamine ja hävitamine;

b)

nimetatud organismi esinemise intensiivne järelevalve kaks korda aastas teostatavate vaatluste abil, pöörates erilist tähelepanu puhvervööndile.

c)

liikmesriigid esitavad hügieenijuhendi kõikide kasutatud põllumajandus- ja vesiviljelusmasinate puhastamise kohta, mis võivad nimetatud organismiga kokku puutuda ja seda levitada.


Top