EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0697

2012/697/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2012. gada 8. novembris ) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Pomacea ( Perry ) ģints ievešanu un izplatību Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7803)

OV L 311, 10.11.2012, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj

10.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2012. gada 8. novembris)

par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Pomacea (Perry) ģints ievešanu un izplatību Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 7803)

(2012/697/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta trešo teikumu,

tā kā:

(1)

Spānija ir informējusi Komisiju, ka Pomacea insularum ir konstatēta vienā minētās dalībvalsts reģionā.

(2)

Novērtējums, ko veikusi Komisija, pamatojoties uz kaitīgo organismu riska analīzi, kuru sagatavojusi Spānija, un uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātnisko atzinumu (2) un paziņojumu (3), liecina, ka Pomacea (Perry) ģints nelabvēlīgi ietekmē ūdensaugus. Grūtības ar dažādu sugu taksonomisko identifikāciju un tas, ka nevar izslēgt iespēju, ka visas sugas ir kaitīgas, nosaka vajadzību regulēt Pomacea (Perry) ģinti. Minētā ģints nav iekļauta ne Direktīvas 2000/29/EK I pielikumā, ne II pielikumā.

(3)

Ņemot vērā risku, ka konkrētais organisms var izplatīties uz laukiem un ūdenstecēm, un to, ka nav mazāk ierobežojošu pasākumu, lai efektīvi cīnītos ar apdraudējumu, ko rada konkrētais organisms, ir jāaizliedz minētās ģints ievešana un izplatība Savienībā.

(4)

Būtu jāparedz arī pasākumi attiecībā uz tādu stādīšanai paredzētu augu, izņemot sēklu, ievešanu un pārvietošanu Savienībā, kuri var augt tikai ūdenī vai augsnē, kas pastāvīgi ir piesātināta ar ūdeni.

(5)

Būtu jāveic apsekojumi par Pomacea (Perry) ģints klātbūtni apgabalos, kur konkrētais organisms varētu tikt konstatēts, un jāziņo par rezultātiem.

(6)

Dalībvalstīm būtu jāizveido norobežoti apgabali gadījumos, ja Pomacea (Perry) ģints klātbūtne ir konstatēta uz lauka un ūdenstecēs, lai iznīcinātu attiecīgos organismus un nodrošinātu to klātbūtnes intensīvu uzraudzību.

(7)

Lai izpildītu šā lēmuma prasības, dalībvalstīm vajadzības gadījumā būtu jāpielāgo tiesību akti.

(8)

Šis lēmums būtu jāpārskata līdz 2015. gada 28. februārim.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Aizliegumi attiecībā uz Pomacea (Perry) ģinti

Pomacea (Perry) ģinti (turpmāk “konkrētais organisms”) neieved un neizplata Savienībā.

2. pants

Tādu stādīšanai paredzētu augu, izņemot sēklu, ievešana, kuri var augt tikai ūdenī vai augsnē, kas pastāvīgi ir piesātināta ar ūdeni

Savienībā var ievest tādus stādīšanai paredzētus augus, izņemot sēklas, kuri var augt tikai ūdenī vai augsnē, kas pastāvīgi ir piesātināta ar ūdeni, (turpmāk “konkrētie augi”) un kuru izcelsme ir trešās valstīs, ja šie augi atbilst prasībām, kas izklāstītas I pielikuma 1. iedaļas 1. punktā.

Ja konkrētie augi tiek ievesti Savienībā, atbildīgā oficiālā iestāde tos pārbauda saskaņā ar I pielikuma 1. iedaļas 2. punktu.

3. pants

Konkrēto augu pārvietošana Savienībā

Konkrētos augus, kuru izcelsme ir Savienības norobežotajos apgabalos, kas izveidoti saskaņā ar 5. pantu, var pārvietot Savienībā tad, ja tie atbilst I pielikuma 2. iedaļā paredzētajiem nosacījumiem.

4. pants

Apsekojumi un paziņojumi attiecībā uz konkrēto organismu

1.   Dalībvalstis ik gadu veic apsekojumus par konkrētā organisma klātbūtni uz rīsa augiem un vajadzības gadījumā uz citiem konkrētajiem augiem uz lauka un ūdenstecēs.

Dalībvalstis katru gadu līdz 31. decembrim Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo minēto apsekojumu rezultātus.

2.   Ja konkrētais organisms ir konstatēts vai ir aizdomas par tā klātbūtni uz lauka un ūdenstecēs, par to nekavējoties paziņo atbildīgajām oficiālajām iestādēm.

5. pants

Norobežotie apgabali, pasākumi, kas jāveic šādos apgabalos, informētības veicināšanas programmas un paziņošana

1.   Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minēto apsekojumu rezultātiem vai citiem pierādījumiem, dalībvalsts konstatē konkrētā organisma klātbūtni uz lauka vai ūdenstecē savā teritorijas daļā, kur tā klātbūtne iepriekš nebija zināma, attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar II pielikuma 1. iedaļu nekavējoties izveido vai vajadzības gadījumā groza norobežotu apgabalu, kas ietver invadēto zonu un buferzonu.

Norobežotajā apgabalā tā veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai iznīcinātu konkrēto organismu. Šie pasākumi ietver pasākumus, kas izklāstīti II pielikuma 2. iedaļā.

2.   Ja norobežotais apgabals ir jāizveido vai jāgroza saskaņā ar 1. punktu, attiecīgā dalībvalsts vajadzības gadījumā izstrādā vai groza informētības veicināšanas programmu.

3.   Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minētajiem apsekojumiem, konkrētā organisma klātbūtne nav konstatēta norobežotajā apgabalā četrus gadus pēc kārtas, attiecīgā dalībvalsts apstiprina, ka minētais organisms vairs nav sastopams minētajā apgabalā un ka apgabals vairs nav jānorobežo.

4.   Ja dalībvalsts veic pasākumus saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, tā Komisijai un pārējām dalībvalstīm nekavējoties paziņo norobežoto apgabalu sarakstu, informāciju par to norobežojumu, tostarp kartes, kurās parādīta to atrašanās vieta, un to pasākumu aprakstu, kurus piemēro minētajos norobežotajos apgabalos.

6. pants

Atbilstība

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šā lēmuma prasības.

7. pants

Pārskatīšana

Šo lēmumu pārskata līdz 2015. gada 28. februārim.

8. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2012. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(1):2552.

(3)  The EFSA Journal 2012; 10(4):2645.


I PIELIKUMS

KONKRĒTO AUGU IEVEŠANA UN PĀRVIETOŠANA

1.   iedaļa

Īpašas prasības attiecībā uz ievešanu Savienībā

1.

Neskarot Direktīvā 2000/29/EK paredzētos noteikumus, konkrētajiem augiem, kuru izcelsme ir trešās valstīs, pievieno minētās direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta pirmajā daļā minēto fitosanitāro sertifikātu, kurā zem virsraksta “Papildu deklarācija” norāda informāciju, ka uz konkrētajiem augiem konkrētais organisms nav konstatēts uzreiz pirms izvešanas no attiecīgās trešās valsts.

2.

Konkrētos augus, kas Savienībā ievesti saskaņā ar 1. punktu, pārbauda ievešanas robežpunktā vai galamērķa vietā, kas noteikta atbilstīgi Komisijas Direktīvai 2004/103/EK (1), lai pārliecinātos, ka tie atbilst 1. punktā paredzētajām prasībām.

2.   iedaļa

Pārvietošanas nosacījumi

Konkrētos augus, kuru izcelsme ir norobežotajos apgabalos Savienībā, var pārvietot no šādiem apgabaliem uz nenorobežotiem apgabaliem Savienībā tad, ja tiem ir pievienota augu pase, kas sagatavota un izdota saskaņā ar Komisijas Direktīvu 92/105/EEK (2).


(1)  OV L 313, 12.10.2004., 16. lpp.

(2)  OV L 4, 8.1.1993., 22. lpp.


II PIELIKUMS

5. PANTĀ PAREDZĒTIE NOROBEŽOTIE APGABALI UN PASĀKUMI

1.   iedaļa

Norobežoto apgabalu izveide un grozīšana

1.

Norobežotie apgabali, kas minēti 5. pantā, atbilst 2. un 3. punktam.

2.

Invadētā zona ietver vietas, kurās konstatēta konkrētā organisma klātbūtne.

Ja kultivēta lauka daļa atrodas invadētajā zonā, pārējā minētā lauka daļa ir invadētās zonas daļa.

3.

Ap invadēto zonu izveido buferzonu, kuras platums ir vismaz 500 m. Tomēr minētā buferzona ietver tikai ūdensteces un apgabalus, kas ir piesātināti ar saldūdeni.

Ja invadētā zona ietver kādas ūdensteces daļu, buferzona ietver minēto ūdensteci vismaz 1 000 m garumā lejteces virzienā un 500 m augšteces virzienā no vietas, kurā konstatēta konkrētā organisma klātbūtne.

4.

Ja vairākas buferzonas pārklājas, izveido norobežoto apgabalu, kas aptver attiecīgos norobežotos apgabalus un apgabalus starp tiem. Pārējos gadījumos vajadzības gadījumā dalībvalstis var izveidot norobežotu apgabalu, kas ietver vairākus norobežotos apgabalus un apgabalus starp tiem.

5.

Nosakot invadēto zonu un buferzonu, dalībvalstis, ievērojot pareizus zinātniskus principus, ņem vērā šādus elementus: konkrēto organismu bioloģiju, inficēšanās pakāpi, konkrēto augu izplatību, pierādījumus par konkrēto organismu ieviešanos, konkrēto organismu dabisko izplatības spēju.

6.

Ja konkrētā organisma klātbūtne ir konstatēta buferzonā, attiecīgi groza invadētās zonas un buferzonas robežas.

2.   iedaļa

5. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētie pasākumi norobežotajos apgabalos

Dalībvalstu veiktajos iznīcināšanas pasākumos norobežotajos apgabalos iekļauj vismaz šādus pasākumus:

a)

konkrēto organismu savākšana un iznīcināšana;

b)

intensīva konkrētā organisma klātbūtnes uzraudzība, divas reizes gadā veicot pārbaudi, īpašu uzmanību pievēršot buferzonai;

c)

dalībvalstis paredz higiēnas protokolu visai lauksaimniecības un akvakultūras tehnikai, kas var saskarties ar konkrēto organismu un var to izplatīt.


Top