EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1299

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1299/2007, 6. november 2007 , tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris (kodifitseeritud versioon)

ELT L 289, 7.11.2007, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1299/oj

7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1299/2007,

6. november 2007,

tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1952/2005, mis käsitleb humalaturu ühist korraldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1696/71, (EMÜ) nr 1037/72, (EMÜ) nr 879/73 ja (EMÜ) nr 1981/82, (1) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 1972. aasta määrust (EMÜ) nr 1351/72 tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 7 lõikes 2 sätestatud humalatootjarühmade tunnustamise tingimused hõlmavad eelkõige ka ühiste eeskirjade kohaldamist tootmise ja esimese turustusetapi suhtes ning lisaks tõendusmaterjalide esitamist oma tegevuse majandusliku elujõulisuse kohta. Need tingimused tuleb täpsustada.

(3)

Haldusprotseduurides teatava ühtsuse tagamiseks tuleks kehtestada tunnustuse taotlemise, andmise ja tühistamise üksikasjalikud eeskirjad.

(4)

Liikmesriikide ja asjassepuutuvate isikute teavitamiseks tuleks iga kalendriaasta alguses avaldada tootjarühmade loetelu, keda on tunnustatud või kellele antud tunnustus on tühistatud eelmise aasta jooksul.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas humalaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 7 lõike 2 punktides b ja c osutatud ühised eeskirjad kehtestatakse kirjalikult. Need eeskirjad käsitlevad vähemalt:

a)

tootmise osas:

i)

ühe või mitme kindlaksmääratud sordi kasutamist istanduste uuendamisel või uute istanduste rajamisel;

ii)

teatavate viljelusmeetodite ja taimekaitsenõuete järgimist;

iii)

saagikoristust, kuivatamist ja vajadusel ettevalmistust turustamiseks;

b)

turustamise osas, eriti seoses tarnetingimuste ja -kontsentratsiooniga:

i)

rühma müügitegevuse üldsätteid;

ii)

sätteid koguste kohta, mida tootjatel on lubatud ise müüa, ning niisuguse müügitegevuse eeskirju.

2.   „Esimese turustusetapi” all peetakse silmas seda, kui tootja ise või tootjarühma puhul selle liikmed müüvad toodetud humala hulgimüüjale või humalat töötlevale tööstusettevõttele.

Artikkel 2

1.   Tunnustatuse saamiseks peab tootjarühm hõlmama vähemalt 60 hektari suuruse ala ja vähemalt seitset tootjat.

Kreeka puhul vähendatakse hektarite miinimumhulka 30ni.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 16 lõikes 2 nimetatud korrale võib liikmesriik vastava taotluse korral tunnustada rühma, millel on vähem kui 60 hektarit registreeritud külvipinda siis, kui need asuvad tunnustatud tootmispiirkonnas, mille pindala on alla 100 hektari.

Artikkel 3

Igale tunnustamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:

a)

põhikiri;

b)

isikute nimed, kellel on õigus rühma nimel tegutseda;

c)

tunnustuse taotlemist põhjendavate tegevuste loetelu;

d)

artikli 2 sätete järgimist tõendavad dokumendid.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid otsustavad tunnustuse andmise kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist.

2.   Rühmale antud tunnustus tühistatakse, kui tunnustamiseks sätestatud tingimusi ei täideta või kui tunnustuse andmine rajanes ebaõigetel andmetel.

Kui tunnustus on saadud pettuse teel või kui seda on väärkasutatud, on tühistamisel tagasiulatuv jõud.

3.   Liikmesriigid kontrollivad pidevalt tunnustatud tootjarühmade tunnustamiseks vajalike tingimuste täitmist.

Artikkel 5

1.   Kui liikmesriik annab tunnustuse, keeldub selle andmisest või tühistab rühmale antud tunnustuse, teatab ta sellest komisjonile kahe kuu jooksul pärast seda, kui taotlejat on otsusest teavitatud, ja märgib teates tunnustuse andmata jätmise või selle tühistamise põhjused.

2.   Komisjon tagab, et iga kalendriaasta algul avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas loetelu rühmadest, keda on tunnustatud või kellele antud tunnustus on tühistatud eelmise aasta jooksul.

Artikkel 6

Määrus (EMÜ) nr 1351/72 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 314, 30.11.2005, lk 1, parandatud väljaandes ELT L 317, 3.12.2005, lk 29.

(2)  EÜT L 148, 30.6.1972, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3858/87 (EÜT L 363, 23.12.1987, lk 27).

(3)  Vt lisa I.


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1351/72

(EÜT L 148, 30.6.1972, lk 13)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2564/77

(EÜT L 299, 23.11.1977, lk 9)

1979. aasta ühinemisakt artikkel 21 ja I lisa II osa B jao punkt e

(EÜT L 291, 19.11.1979, lk 77)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2591/85

(EÜT L 247, 14.9.1985, lk 12)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1323/86

(EÜT L 117, 6.5.1986, lk 12)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3858/87

(EÜT L 363, 23.12.1987, lk 27)


II LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1351/72

Käesolev määrus

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt aa

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt bb

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt cc

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt iii

Artikli 1 lõike 1 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt aa

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt bb

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt cc

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõike 1 esimene lause

Artikli 2 lõike 1 esimene lõik

Artikli 2 lõike 1 teine lause

Artikli 2 lõike 1 teine lõik

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 2 esimene lause

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

Artikli 4 lõike 2 teine lause

Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 5

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

I lisa

II lisa


Top