7.11.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/4


VERORDENING (EG) Nr. 1299/2007 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2007

betreffende de erkenning van de producentengroeperingen in de sector hop

(Gecodificeerde versie)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1952/2005 van de Raad van 23 november 2005 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1696/71, (EEG) nr. 1037/72, (EEG) nr. 879/73 en (EEG) nr. 1981/82 (1), en met name op artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EEG) nr. 1351/72 van de Commissie van 28 juni 1972 betreffende de erkenning van de producentengroeperingen in de sector hop (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

De in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1952/2005 bepaalde voorwaarden voor de erkenning van een producentengroepering voor hop omvatten met name de toepassing van gemeenschappelijke regels voor de productie en het op de markt brengen in het eerste handelsstadium, evenals het bewijs van een voldoende grote economische activiteit. Deze voorwaarden dienen nader te worden aangeduid.

(3)

Ten einde een zekere eenvormigheid van de administratieve procedure te waarborgen, dienen bepaalde details betreffende de aanvraag, de toekenning en de intrekking van de erkenning te worden geregeld.

(4)

Het is ter informatie van de lidstaten en alle belanghebbenden nuttig, bij het begin van ieder jaar de publicatie voor te schrijven van de lijst met de, in de loop van het vorige kalenderjaar erkende groeperingen, alsmede van die waarvan de erkenning in de loop van hetzelfde tijdvak is ingetrokken.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor hop,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De in artikel 7, lid 2, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1952/2005 bedoelde gemeenschappelijke regels worden schriftelijk vastgelegd. Zij hebben ten minste betrekking op:

a)

ten aanzien van de productie:

i)

het gebruik van één of meer vastgestelde rassen bij de vernieuwing van aanplantingen of de aanleg van nieuwe aanplantingen;

ii)

de toepassing van bepaalde teeltmethoden en van maatregelen ter bescherming van de planten;

iii)

het plukken, het drogen en in voorkomend geval het marktklaar maken;

b)

ten aanzien van de afzet, wat met name de concentratie van het aanbod en de aanbodvoorwaarden betreft:

i)

de algemene verkoopvoorwaarden van de groepering;

ii)

de hoeveelheden die de producenten zelf mogen verkopen en de betrokken verkoopvoorwaarden.

2.   Onder „eerste handelsstadium” wordt verstaan de verkoop van hop die is geteeld door de verkoper zelf of, in geval van verkoop door een groepering, van hop geteeld door de leden van de groepering aan de groothandel of aan de be- of verwerkende industrieën.

Artikel 2

1.   Om erkend te worden moet een producentengroepering over een areaal van ten minste 60 ha beschikken en moeten ten minste zeven telers er lid van zijn.

Voor Griekenland wordt het minimumaantal hectaren verlaagd tot 30.

2.   Overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1952/2005 bedoelde procedure, mag een lidstaat op zijn verzoek worden gemachtigd een groepering te erkennen waarvan het geregistreerde areaal minder dan 60 ha omvat, indien dit areaal is gelegen in een erkend productiegebied dat minder dan 100 ha omvat.

Artikel 3

Bij de aanvraag om erkenning worden de volgende documenten en inlichtingen overgelegd:

a)

de statuten;

b)

de vermelding van de personen welke gemachtigd zijn om in naam en voor rekening van de groepering op te treden;

c)

de vermelding van de activiteiten welke de aanvraag om erkenning motiveren;

d)

het bewijs dat de bepalingen van artikel 2 worden nageleefd.

Artikel 4

1.   De lidstaten nemen binnen drie maanden na de indiening van de aanvraag een beslissing ten aanzien van de erkenning.

2.   De erkenning van een groepering wordt ingetrokken wanneer niet langer aan de voorwaarden voor de erkenning is voldaan of wanneer deze erkenning op onjuiste gegevens berust.

Wanneer de groepering de erkenning op bedrieglijke wijze verkrijgt of gebruikt, wordt de erkenning met terugwerkende kracht ingetrokken.

3.   De lidstaten oefenen een voortdurende controle uit op de naleving van de erkenningsvoorwaarden door de erkende groeperingen

Artikel 5

1.   Wanneer een lidstaat de erkenning aan een groepering toekent of weigert of een erkenning intrekt, stelt hij de Commissie daarvan in kennis binnen twee maanden na de mededeling van de beslissing aan de aanvrager, met vermelding van de redenen voor de weigering van de aanvraag of voor de intrekking van de erkenning.

2.   Bij het begin van elk kalenderjaar laat de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie de lijst publiceren van de in de loop van het voorgaande jaar erkende groeperingen alsmede van die waarvan de erkenning in de loop van hetzelfde tijdvak is ingetrokken.

Artikel 6

Verordening (EEG) nr. 1351/72 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2007.

Voor de Commissie

José Manuel BARROSO

De voorzitter


(1)  PB L 314 van 30.11.2005, blz. 1, gerectificeerd in PB L 317 van 3.12.2005, blz. 29.

(2)  PB L 148 van 30.6.1972, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3858/87 (PB L 363 van 23.12.1987, blz. 27).

(3)  Zie bijlage I.


BIJLAGE I

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EEG) nr. 1351/72 van de Commissie

(PB L 148 van 30.6.1972, blz. 13)

Verordening (EEG) nr. 2564/77 van de Commissie

(PB L 299 van 23.11.1977, blz. 9)

Artikel 21 en bijlage I, deel II, B, onder e), van de Toetredingsakte van 1979

(PB L 291 van 19.11.1979, blz. 77)

Verordening (EEG) nr. 2591/85 van de Commissie

(PB L 247 van 14.9.1985, blz. 12)

Verordening (EEG) nr. 1323/86 van de Commissie

(PB L 117 van 6.5.1986, blz. 12)

Verordening (EEG) nr. 3858/87 van de Commissie

(PB L 363 van 23.12.1987, blz. 27)


BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 1351/72

De onderhavige verordening

Artikel 1, lid 1, aanhef

Artikel 1, lid 1, aanhef

Artikel 1, lid 1, onder a), aanhef

Artikel 1, lid 1, onder a), aanhef

Artikel 1, lid 1, onder a), aa)

Artikel 1, lid 1, onder a), i)

Artikel 1, lid 1, onder a), bb)

Artikel 1, lid 1, onder a), ii)

Artikel 1, lid 1, onder a), cc)

Artikel 1, lid 1, onder a), iii)

Artikel 1, lid 1, onder b), aanhef

Artikel 1, lid 1, onder b), aanhef

Artikel 1, lid 1, onder b), aa)

Artikel 1, lid 1, onder b), i)

Artikel 1, lid 1, onder b), bb)

Artikel 1, lid 1, onder b), ii)

Artikel 1, lid 1, onder b), cc)

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 2

Artikel 2, lid 1, eerste zin

Artikel 2, lid 1, eerste alinea

Artikel 2, lid 1, tweede zin

Artikel 2, lid 1, tweede alinea

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 1

Artikel 4, lid 2, eerste zin

Artikel 4, lid 2, eerste alinea

Artikel 4, lid 2, tweede zin

Artikel 4, lid 2, tweede alinea

Artikel 4, lid 3, eerste alinea

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3, tweede alinea

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bijlage I

Bijlage II