EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0255

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/255 της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2021/992

ΕΕ L 58 της 19.2.2021, p. 23–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/255/oj

19.2.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 58/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/255 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Φεβρουαρίου 2021

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη διεθνή και την ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία στον βαθμό που η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε τρίτες χώρες για τον ορισμό και τον εκ νέου ορισμό αερομεταφορέων και φορέων διαχείρισης φορτίου σύμφωνα με το σημείο 6.8 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής (2) εξακολουθεί να παρεμποδίζεται σοβαρά για αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου των εν λόγω αερομεταφορέων ή φορέων διαχείρισης φορτίου.

(2)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επεκταθεί η δυνατότητα εφαρμογής της εναλλακτικής και ταχείας διαδικασίας για τις επικυρώσεις αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ των επηρεαζόμενων από την πανδημία COVID-19 φορέων της εισερχόμενης στην Ένωση αλυσίδας εφοδιασμού, πέραν της ημερομηνίας που καθορίζεται στο σημείο 6.8.1.7 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998.

(3)

Η Ένωση προώθησε, στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), την ανάπτυξη διεθνούς συστήματος προ της φόρτωσης παροχής πληροφοριών για τα φορτία (PLACI), για την περιγραφή συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων 7 + 1 (3), όπως ορίζεται στο πλαίσιο προτύπων SAFE του ΠΟΤ (SAFE FoS). Τα στοιχεία των αποστολών, τα οποία παρέχονται στις ρυθμιστικές αρχές από πράκτορες μεταφορών φορτίου, αερομεταφορείς, ταχυδρομικούς φορείς, παροχείς ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς, εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία ή άλλους φορείς το συντομότερο δυνατόν πριν από τη φόρτωση φορτίου σε αεροσκάφος στο τελευταίο σημείο αναχώρησης, δίνουν τη δυνατότητα στα τελωνεία εισόδου να εφαρμόζουν πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το οποίο συνίσταται στη διενέργεια ανάλυσης απειλής και κινδύνου πριν από την αναχώρηση.

(4)

Ως εκ τούτου, για σκοπούς ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, πριν από τη φόρτωση εμπορευμάτων σε αεροσκάφος που αναχωρεί από τρίτη χώρα, θα πρέπει να διενεργείται μια πρώτη ανάλυση κινδύνου για εμπορεύματα που πρόκειται να εισέλθουν αεροπορικώς στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 2α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (4). Η απαίτηση διενέργειας μιας πρώτης ανάλυσης κινδύνου θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 15η Μαρτίου 2021.

(5)

Το άρθρο 186 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (5) θεσπίζει τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου και ελέγχου που εφαρμόζεται από το τελωνείο πρώτης εισόδου, και το άρθρο 182 του εν λόγω κανονισμού θεσπίζει το σύστημα ελέγχου εισαγωγών (ICS2), το οποίο σχεδιάζεται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με αμοιβαία συμφωνία, ως εναρμονισμένη διεπαφή συναλλασσομένων σε ενωσιακό επίπεδο για υποβολές, αιτήσεις τροποποίησης, αιτήσεις ακύρωσης, επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και για ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές.

(6)

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου όσον αφορά την προ της φόρτωσης παροχή πληροφοριών για τα φορτία μπορεί να απαιτούν, από την 15η Μαρτίου 2021, την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην εισερχόμενη στην Ένωση αλυσίδα εφοδιασμού, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε τρίτη χώρα, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν επειγόντως οι κανόνες εφαρμογής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειας, αναλόγως.

(7)

Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 επηρεάζει σοβαρά την ικανότητα των αερολιμένων της Ένωσης να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγκατάστασης εξοπλισμού συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) του προτύπου 3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παραμένουν απολύτως δεσμευμένα να ολοκληρώσουν την εφαρμογή της πλέον πρόσφατης τεχνολογίας για τον έλεγχο ασφαλείας των παραδιδόμενων αποσκευών. Καταρτίστηκε νέος χάρτης πορείας ο οποίος, αφενός, προσφέρει πρόσθετη ευελιξία για την προσαρμογή στην τρέχουσα κατάσταση, σύμφωνα με έναν μηχανισμό ιεράρχησης που βασίζεται σε κατηγορίες αερολιμένων και, αφετέρου, παρέχει ορατότητα για την καθιέρωση υψηλότερων προτύπων όσον αφορά τις επιδόσεις ανίχνευσης.

(8)

Η αποκτηθείσα πείρα από την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής έδειξε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής ορισμένων κοινών βασικών προτύπων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής ορισμένων από τα εν λόγω πρότυπα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να διευκρινιστούν, να εναρμονιστούν, να απλουστευθούν και να ενισχυθούν ορισμένα ειδικά μέτρα ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, να βελτιωθεί η νομική σαφήνεια, να τυποποιηθεί η κοινή ερμηνεία της νομοθεσίας και να διασφαλιστεί περαιτέρω η βέλτιστη εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας της αεροπορίας.

(9)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1998 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, τα σημεία 1 και 22 του παραρτήματος εφαρμόζονται από την 15η Μαρτίου 2021, το σημείο 2 του παραρτήματος εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2022, και το σημείο 14 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 72.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες (ΕΕ L 299 της 14.11.2015, σ. 1).

(3)  Όνομα του αποστολέα, διεύθυνση του αποστολέα, όνομα του παραλήπτη, διεύθυνση του παραλήπτη, αριθμός δεμάτων, συνολικό μεικτό βάρος, περιγραφή του φορτίου και κύρια ή επιμέρους αεροπορική φορτωτική.

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

1)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 6.0.4:

«6.0.4

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως “προ της φόρτωσης παροχή πληροφοριών για τα φορτία” ή “PLACI” νοείται η διαδικασία πρώτης ανάλυσης κινδύνου για σκοπούς αεροπορικής ασφάλειας εμπορευμάτων που πρόκειται να εισέλθουν αεροπορικώς στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (*).

(*)  Δεδομένου ότι η Ισλανδία δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, για τους σκοπούς του σημείου 6.8.7 του παρόντος παραρτήματος, η Ισλανδία θεωρείται τρίτη χώρα.»"

2)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 6.1.4., 6.1.5. και 6.1.6.:

«6.1.4

Η πρόσβαση στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας φορτίου και ταχυδρομείου επιτρέπεται μόνον αφού διαπιστωθεί σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες ανήκει ο φορέας που μεταφέρει την αποστολή από την αστική περιοχή:

α)

εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο·

β)

γνωστός αποστολέας·

γ)

μεταφορέας που έχει οριστεί σύμφωνα με το σημείο 6.6.1.1 στοιχείο γ), ο οποίος μεταφέρει αποστολές στις οποίες έχουν εφαρμοστεί προηγουμένως διαδικασίες ασφάλειας·

δ)

καμία από τις οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

6.1.5

Όταν εφαρμόζεται το σημείο 6.1.4 στοιχείο γ), αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωσης που περιέχεται στο προσάρτημα 6-Ε τίθεται στη διάθεση του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, του αερομεταφορέα ή του φορέα εκμετάλλευσης αερολιμένα που χορηγεί πρόσβαση στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας, εκτός εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α)

ο μεταφορέας είναι εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο·

β)

η μεταφορά εκτελείται για λογαριασμό του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή αερομεταφορέα παραλαβής στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας.

Η προσκόμιση από τον μεταφορέα αντιγράφου της υπογεγραμμένης δήλωσης του προσαρτήματος 6-Ε μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμο μηχανισμό προηγούμενης γνωστοποίησης στο σημείο πρόσβασης, τον οποίο διασφαλίζει είτε ο εκτός αεροδρομίου γνωστός αποστολέας ή το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά, είτε το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή ο αερομεταφορέας παραλαβής στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας.

6.1.6

Αποστολές φορτίου ή ταχυδρομείου στις οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί προηγουμένως διαδικασίες ασφάλειας μπορούν να επιτρέπονται στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας, υπό τον όρο ότι υπόκεινται στην εφαρμογή μιας από τις ακόλουθες επιλογές:

α)

έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας πριν από την είσοδο στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφάλειας, σύμφωνα με το σημείο 6.2, και υπό την ευθύνη του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή του αερομεταφορέα παραλαβής·

β)

συνοδεύονται στις εγκαταστάσεις του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή του αερομεταφορέα που βρίσκονται σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφάλειας, υπό την ευθύνη τους.

Κατά την παράδοσή τους, οι αποστολές αυτές διατηρούνται προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, έως ότου υποβληθούν σε έλεγχο ασφάλειας.

Το προσωπικό που συνοδεύει τις εν λόγω αποστολές ή τις προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση έχει προσληφθεί σύμφωνα με το σημείο 11.1.1 και έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα τουλάχιστον με το σημείο 11.2.3.9.»·

3)

στο σημείο 6.3.1.2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η αρμόδια αρχή ή ο επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που ενεργεί για λογαριασμό της εξετάζει το πρόγραμμα ασφάλειας προτού διενεργήσει επιτόπια επαλήθευση στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του ενδιαφερομένου με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών πράξεων που εκδόθηκαν βάσει αυτού.

Πέραν των απαιτήσεων ελέγχου ασφάλειας που ορίζονται στο σημείο 6.2, η εξέταση της εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής (*) θεωρείται επιτόπια επαλήθευση όταν διενεργείται όχι νωρίτερα από 3 έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητεί να εγκριθεί ως εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο. Ο ενδιαφερόμενος καθιστά διαθέσιμα προς περαιτέρω επιθεώρηση την άδεια εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (Authorised Economic Operator - AEO) και τη σχετική αξιολόγηση των τελωνειακών αρχών.

(*)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).»"

4)

στο σημείο 6.3.1.4, η τρίτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πέραν των απαιτήσεων ελέγχου ασφάλειας που ορίζονται στο σημείο 6.2, η εξέταση της εγκατάστασης του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θεωρείται επιτόπου επαλήθευση.»·

5)

το σημείο 6.3.1.5 αντικαθίσταται από το εξής:

«6.3.1.5

Όταν η αρμόδια αρχή δεν είναι πλέον ικανοποιημένη από τη συμμόρφωση του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, του αφαιρεί την ιδιότητα του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις.

Αμέσως μετά την ανάκληση και ούτως ή άλλως εντός 24 ωρών από την ανάκληση, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η αλλαγή ιδιότητας του πρώην εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου καταχωρίζεται στη “βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Όταν το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο δεν είναι πλέον κάτοχος της άδειας AEO που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) και στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 ή όταν η άδεια AEO αναστέλλεται λόγω μη συμμόρφωσης με το άρθρο 39 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

Το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με την άδεια AEO που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).»·"

6)

το σημείο 6.3.1.8 αντικαθίσταται από το εξής:

«6.3.1.8

Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση της τελωνειακής αρχής κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την ιδιότητα εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου που θα μπορούσε να είναι συναφής με την κατοχή άδειας ΑΕΟ όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του άρθρου 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ). αριθ. 952/2013 και στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ). 2015/2447. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται στοιχεία που σχετίζονται με τις νέες εγκρίσεις εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων, την ανάκληση της ιδιότητας του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, την εκ νέου επικύρωση και τις επιθεωρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα των επαληθεύσεων και τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Οι τρόποι ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών καθορίζονται από κοινού από την αρμόδια αρχή και τις εθνικές τελωνειακές αρχές.»·

7)

στο σημείο 6.3.2.6, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό που παρέλαβε από την αρμόδια αρχή, του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο αποδέχθηκε το καθεστώς ασφάλειας που αποδόθηκε στην αποστολή από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο, καθώς και κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταφόρτωσης.»

8)

Στο σημείο 6.3.2.6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το μεταφορτωνόμενο φορτίο ή ταχυδρομείο για το οποίο ο αερομεταφορέας ή το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο που ενεργεί για λογαριασμό του αδυνατεί να επιβεβαιώσει στα συνοδευτικά έγγραφα τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν σημείο ή από το σημείο 6.3.2.7, κατά περίπτωση, υποβάλλεται σε έλεγχο ασφάλειας προτού φορτωθεί σε αεροσκάφος για την επόμενη πτήση.»·

9)

στο σημείο 6.4.1.2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

η εξέταση της εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θεωρείται επιτόπια επαλήθευση όταν διενεργείται όχι νωρίτερα από 3 έτη πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητεί να εγκριθεί ως γνωστός αποστολέας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος 1 του “Καταλόγου επικύρωσης γνωστών αποστολέων” που περιέχεται στο προσάρτημα 6-Γ και τις αποστέλλει στην αρμόδια αρχή μαζί με τη δήλωση δεσμεύσεων υπογεγραμμένη από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ή από τον υπεύθυνο ασφάλειας της εγκατάστασης.

Ο ενδιαφερόμενος καθιστά διαθέσιμα προς περαιτέρω επιθεώρηση το πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (Authorised Economic Operator - AEO) και τη σχετική αξιολόγηση των τελωνειακών αρχών.

Η υπογεγραμμένη δήλωση φυλάσσεται από την ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή ή από τον επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και τίθεται, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση της ενδιαφερόμενης αρμόδιας αρχής.»·

10)

στο σημείο 6.4.1.4, η τρίτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η εξέταση της εγκατάστασης του γνωστού αποστολέα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή σύμφωνα με το άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής θεωρείται επιτόπια επαλήθευση.»·

11)

το σημείο 6.4.1.5 αντικαθίσταται από το εξής:

«6.4.1.5

Εάν η αρμόδια αρχή δεν είναι πλέον ικανοποιημένη από τη συμμόρφωση του γνωστού αποστολέας με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 και των εκτελεστικών αυτού πράξεων, ανακαλεί την ιδιότητα του γνωστού αποστολέα για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

Αμέσως μετά την ανάκληση και ούτως ή άλλως εντός 24 ωρών, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η αλλαγή ιδιότητας του γνωστού αποστολέα καταχωρίζεται στη “βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Όταν ο γνωστός αποστολέας δεν είναι πλέον κάτοχος πιστοποιητικού AEO που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 ή όταν το πιστοποιητικό του AEO έχει ανακληθεί λόγω μη συμμόρφωσης με το άρθρο 39 στοιχείο ε) του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του γνωστού αποστολέα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

Ο γνωστός αποστολέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με την άδεια AEO που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.»·

12)

το σημείο 6.4.1.7 αντικαθίσταται από το εξής:

«6.4.1.7

Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση της τελωνειακής αρχής κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την ιδιότητα γνωστού αποστολέα και θα μπορούσε να είναι σημαντική για την κατοχή πιστοποιητικού ΑΕΟ που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και στο άρθρο 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν νέες εγκρίσεις γνωστών αποστολέων, την ανάκληση της ιδιότητας του γνωστού αποστολέα, την εκ νέου επικύρωση και τις επιθεωρήσεις, τα χρονοδιαγράμματα των επαληθεύσεων και τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων.

Οι τρόποι ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών καθορίζονται από κοινού από την αρμόδια αρχή και τις εθνικές τελωνειακές αρχές.»·

13)

το σημείο 6.5.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.5.1

Το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διατηρεί βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε συμβεβλημένο αποστολέα που έχει ορίσει πριν από την 1η Ιουνίου 2017:

α)

τα στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την καλή την πίστη (bona fide) επαγγελματική της διεύθυνση·

β)

τη φύση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας·

γ)

τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με το άτομο ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια,

δ)

τον αριθμό ΦΠΑ ή τον αριθμό μητρώου της εταιρείας·

ε)

υπογεγραμμένη “Δήλωση δεσμεύσεων — συμβεβλημένου αποστολέα” που περιέχει το προσάρτημα 6-Δ.

Εφόσον συμβεβλημένος αποστολέας είναι κάτοχος άδειας ΑΕΟ που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και του άρθρου 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, ο αριθμός άδειας ΑΕΟ διατηρείται στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

Η βάση δεδομένων τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για σκοπούς επιθεώρησης.»·

14)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 6.6.1.3, 6.6.1.4. και 6.6.1.5:

«6.6.1.3

Ο μεταφορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που συλλέγει, μεταφέρει, αποθηκεύει και παραδίδει αεροπορικό φορτίο και ταχυδρομείο που έχει υποβληθεί σε διαδικασίες ασφάλειας υπόκειται τουλάχιστον στα ακόλουθα:

α)

έλεγχο της προσωπικής ακεραιότητας, που συνίσταται στην επαλήθευση της ταυτότητας και του βιογραφικού σημειώματος και/ή των παρεχόμενων συστάσεων·

β)

γενική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με το σημείο 11.2.7.

6.6.1.4

Κάθε μέλος του προσωπικού του μεταφορέα στο οποίο έχει χορηγηθεί μη επιτηρούμενη πρόσβαση σε φορτίο και ταχυδρομείο κατά την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο 6.6.1.3 ή κατά την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διαδικασίες ασφάλειας που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο πρέπει:

α)

να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έλεγχο του ιστορικού του·

β)

να παρακολουθεί εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με το σημείο 11.2.3.9.

6.6.1.5

Όταν ένας μεταφορέας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλης εταιρείας για την εκτέλεση μιας ή περισσότερων από τις λειτουργίες που αναφέρονται στο σημείο 6.6.1.3, η εν λόγω άλλη εταιρεία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

υπογράφει συμφωνία μεταφορέα με τον μεταφορέα·

β)

απέχει από περαιτέρω υπεργολαβίες·

γ)

εφαρμόζει τις διατάξεις των σημείων 6.6.1.3 και 6.6.1.4, κατά περίπτωση.

Ο μεταφορέας που έχει αναλάβει την υπεργολαβία διατηρεί την πλήρη ευθύνη του συνόλου της μεταφοράς για λογαριασμό πράκτορα ή αποστολέα.»·

15)

στο σημείο 6.8.1.7, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Απριλίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2021, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τη διαδικασία που καθορίζεται στο σημείο 6.8.2 και να ορίζει προσωρινά έναν αερομεταφορέα ως ACC3, σε περίπτωση που η επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με την κρίση της πανδημίας COVID-19 και εκφεύγουν της ευθύνης του αερομεταφορέα. Ο ορισμός υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:»·

16)

τα σημεία 6.8.3.6. και 6.8.3.7. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.8.3.6

Μετά την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας που αναφέρονται στα σημεία 6.8.3.1 έως 6.8.3.5, ο ACC3 ή το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο με επικύρωση ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ (RA3) που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας διασφαλίζει ότι στα συνοδευτικά έγγραφα, υπό μορφή αεροπορικής φορτωτικής, ισοδύναμου ταχυδρομικού εγγράφου ή ανεξάρτητου παραστατικού, που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ή σε γραπτό έντυπο, αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ο μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός του ACC3·

β)

το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής που αναφέρεται στο σημείο δ) του σημείου 6.3.2.6 και εκδόθηκε από τον ACC3 ή από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο με επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ (RA3), κατά περίπτωση·

γ)

ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της αποστολής, όπως ο αριθμός της κύριας ή επιμέρους αεροπορικής φορτωτικής, όπου εφαρμόζεται·

δ)

το περιεχόμενο της αποστολής ή, κατά περίπτωση, ένδειξη ενοποιημένης αποστολής·

ε)

οι λόγοι για την έκδοση του καθεστώτος ασφάλειας, καθώς και τα μέσα ή μέθοδος ελέγχου ασφάλειας ή οι λόγοι εξαίρεσης της αποστολής από τον έλεγχο ασφάλειας, με χρήση των προτύπων που καθορίζονται στο σύστημα Δήλωσης Καθεστώτος Ασφάλειας αποστολής του ΔΟΠΑ.

Σε περίπτωση ενοποιημένων αποστολών, ο ACC3 ή το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο που έχει επικυρωθεί ως προς την αεροπορική ασφάλεια της ΕΕ (RA3), που πραγματοποίησε την ενοποίηση, διατηρεί τις πληροφορίες που προβλέπονται στα σημεία α) έως ε) του πρώτου εδαφίου για κάθε μεμονωμένη αποστολή τουλάχιστον έως την εκτιμώμενη ώρα άφιξης των αποστολών στον πρώτο αερολιμένα στην Ένωση ή για 24 ώρες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.

6.8.3.7

Κάθε αερομεταφορέας που φθάνει από τρίτη χώρα αναφερόμενη στο προσάρτημα 6-ΣΤ διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα στοιχεία του σημείου 6.8.3.6 όσον αφορά το μεταφερόμενο φορτίο και ταχυδρομείο. Τα συνοδευτικά έγγραφα σχετικά με τις εν λόγω αποστολές συμμορφώνονται τουλάχιστον με το σύστημα Δήλωσης Καθεστώτος Ασφάλειας αποστολής του ΔΟΠΑ ή με εναλλακτικό σύστημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες με ισοδύναμο τρόπο.»·

17)

το σημείο 6.8.3.9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.8.3.9

Αποστολές για διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση που αφικνούνται από τρίτη χώρα μη αναφερόμενη στο σημείο 6.8.3.8 τα συνοδευτικά έγγραφα της οποίας δεν πληρούν τις διατάξεις του σημείου 6.8.3.6, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το σημείο 6.2 πριν από την επόμενη πτήση.»·

18)

στο σημείο 6.8.4.11, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Απριλίου 2020 έως την 30ή Ιουνίου 2021, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τη διαδικασία που καθορίζεται στο σημείο 6.8.5 και να ορίζει προσωρινά έναν φορέα τρίτης χώρας ως RA3 ή KC3, σε περίπτωση που η επικύρωση αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με την κρίση της πανδημίας COVID-19 και εκφεύγουν της ευθύνης του φορέα. Ο ορισμός υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:»

19)

στο σημείο 6.8.4.12, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

ο ορισμός χορηγείται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και μπορεί να παραταθεί εντός της περιόδου παρέκκλισης που ορίζεται στο σημείο 6.8.4.11.»·

20)

τα σημεία 6.8.5.5., 6.8.5.6. και 6.8.5.7. απαλείφονται·

21)

στο σημείο 6.8.6.1, το στοιχείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Όταν η Επιτροπή ή η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ή λάβει γραπτές πληροφορίες σχετικά με σοβαρή έλλειψη ασφάλειας στις δραστηριότητες ενός ACC3, RA3 ή KC3, η οποία κρίνεται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στο συνολικό επίπεδο της αεροπορικής ασφάλειας στην Ένωση:

α)

ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο αερομεταφορέα ή τον φορέα, του ζητεί να υποβάλει παρατηρήσεις και να λάβει κατάλληλα μέτρα σε σχέση με τη σοβαρή έλλειψη·

β)

ενημερώνει άμεσα τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Η σοβαρή έλλειψη που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο μπορεί να διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια μιας από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1)

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης·

2)

κατά την εξέταση εγγράφων τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης επικύρωσης αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, άλλων φορέων εκμετάλλευσης που αποτελούν μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού των ACC3, RA3 ή KC3·

3)

μετά την παραλαβή τεκμηριωμένων γραπτών πληροφοριών από άλλες αρχές και/ή φορείς σχετικά με τις δραστηριότητες των οικείων ACC3, RA3 ή KC3, υπό μορφή τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων που υποδεικνύουν σαφώς παραβιάσεις της ασφάλειας.»·

22)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 6.8.7:

«6.8.7   Προ της φόρτωσης παροχή πληροφοριών για τα φορτία (PLACI)

6.8.7.1

Σύμφωνα με το άρθρο 186 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, το PLACI διενεργείται πριν από την αναχώρηση από τρίτη χώρα, μετά την παραλαβή από την τελωνειακή αρχή του πρώτου σημείου εισόδου, του ελάχιστου συνόλου δεδομένων της συνοπτικής διασάφησης εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 και παράγραφος 2α του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (*).

6.8.7.2

Κατά τη διάρκεια της PLACI και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους το τελωνείο πρώτης εισόδου υποψιάζεται ότι μια αποστολή που εισέρχεται αεροπορικώς στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την πολιτική αεροπορία, η εν λόγω αποστολή θεωρείται φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) σύμφωνα με το σημείο 6.7.

6.8.7.3

Ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο σε τρίτη χώρα άλλη από αυτές που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 6-ΣΤ και την Ισλανδία, μόλις λάβει γνωστοποίηση από το τελωνείο πρώτης εισόδου, με την οποία απαιτείται να θεωρηθεί μια αποστολή φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) σύμφωνα με το σημείο 6.8.7.2:

α)

εφαρμόζει, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αποστολή, τις διαδικασίες ασφάλειας που αναφέρονται στα σημεία 6.7.3 και 6.7.4 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης C (2015) 8005, στην περίπτωση ACC3 ή RA3 που έχει εγκριθεί για τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας·

β)

εξασφαλίζει ότι ένας ACC3 ή RA3 που έχει εγκριθεί για τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του στοιχείου α). Πληροφορίες στο τελωνείο πρώτης εισόδου παρέχονται σε περίπτωση που η αποστολή πρόκειται να παραδοθεί ή έχει παραδοθεί σε άλλο φορέα, οντότητα ή αρχή για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας. Ο εν λόγω άλλος φορέας, οντότητα ή αρχή διασφαλίζει την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας που αναφέρονται στο στοιχείο α) και επιβεβαιώνει στον αερομεταφορέα, τον φορέα, την οντότητα ή το πρόσωπο από το οποίο παρέλαβε την αποστολή, τόσο την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας όσο και τα αποτελέσματά τους·

γ)

επιβεβαιώνει στο τελωνείο πρώτης εισόδου τόσο την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας που αναφέρονται στο στοιχείο α) όσο και τα αποτελέσματά τους.

Τα στοιχεία α) και β) της πρώτης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας έχουν προηγουμένως εφαρμοστεί. Ωστόσο, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με απειλές που κατέστησαν διαθέσιμες μόνο μετά την εφαρμογή των προηγούμενων διαδικασιών ασφάλειας, μπορεί να ζητηθεί από τον αερομεταφορέα, τον φορέα, την οντότητα ή το πρόσωπο να επαναλάβουν τις διαδικασίες ασφάλειας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα και μεθόδους, και να παράσχουν επιβεβαίωση όπως ορίζεται στο στοιχείο γ) της πρώτης παραγράφου. Ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο μπορεί να λάβει γνώση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου ασφάλειας.

6.8.7.4

Οι αερομεταφορείς, οι φορείς, οι οντότητες ή τα πρόσωπα τρίτης χώρας, που αναφέρονται στο προσάρτημα 6-ΣΤ, ή της Ισλανδίας, τα οποία λαμβάνουν γνωστοποίηση από το τελωνείο πρώτης εισόδου, με την οποία απαιτείται να θεωρηθεί μια αποστολή φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (HRCM) σύμφωνα με το σημείο 6.8.7.2:

α)

εφαρμόζουν, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αποστολή, τουλάχιστον τις διαδικασίες ασφάλειας που προβλέπονται στο παράρτημα 17 του ΔΟΠΑ για φορτίο ή ταχυδρομείο υψηλού κινδύνου (**)

β)

διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις του στοιχείου α) πληρούνται από φορέα, οντότητα ή αρχή εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας για τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας. Πληροφορίες στο τελωνείο πρώτης εισόδου παρέχονται σε περίπτωση που η αποστολή πρόκειται να παραδοθεί ή έχει παραδοθεί σε άλλο φορέα, οντότητα ή αρχή για την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας. Ο εν λόγω άλλος φορέας, οντότητα ή αρχή διασφαλίζει την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας που αναφέρονται στο στοιχείο α) και επιβεβαιώνει στον αερομεταφορέα, τον φορέα, την οντότητα ή το πρόσωπο από το οποίο παρέλαβε την αποστολή, τόσο την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας όσο και τα αποτελέσματά τους·

γ)

επιβεβαιώνουν στο τελωνείο πρώτης εισόδου τόσο την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας που αναφέρονται στο στοιχείο α) όσο και τα αποτελέσματά τους.

Τα στοιχεία α) και β) της πρώτης παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας έχουν προηγουμένως εφαρμοστεί. Ωστόσο, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με απειλές που κατέστησαν διαθέσιμες μόνο μετά την εφαρμογή των προηγούμενων διαδικασιών ασφάλειας, μπορεί να ζητηθεί από τον αερομεταφορέα, τον φορέα, την οντότητα ή το πρόσωπο να επαναλάβουν τις διαδικασίες ασφάλειας, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα και μεθόδους, και να παράσχουν επιβεβαίωση όπως ορίζεται στο στοιχείο γ) της πρώτης παραγράφου. Ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο μπορεί να λάβει γνώση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου ασφάλειας.

6.8.7.5

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κινδύνου PLACI και όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους το τελωνείο πρώτης εισόδου υποψιάζεται ότι μια αποστολή που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αεροπορικώς συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να εκδίδει γνωστοποίηση μη φόρτωσης, η εν λόγω αποστολή δεν φορτώνεται στο αεροσκάφος ή εκφορτώνεται, ανάλογα με την περίπτωση.

6.8.7.6

Ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο τρίτης χώρας που λαμβάνει γνωστοποίηση από το τελωνείο πρώτης εισόδου με την οποία απαιτείται να μην φορτωθεί αποστολή σε αεροσκάφος σύμφωνα με το σημείο 6.8.7.5:

α)

διασφαλίζει ότι η αποστολή που έχει στην κατοχή του δεν φορτώνεται σε αεροσκάφος ή εκφορτώνεται αμέσως σε περίπτωση που η αποστολή βρίσκεται ήδη επί του αεροσκάφους·

β)

επιβεβαιώνει ότι έχει ανταποκριθεί στο αίτημα στο τελωνείο πρώτης εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

γ)

συνεργάζεται με τις σχετικές αρχές του κράτους μέλους του τελωνείου πρώτης εισόδου·

δ)

ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας του κράτους όπου βρίσκεται ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο που λαμβάνει τη γνωστοποίηση, και της τρίτης χώρας στην οποία βρίσκεται επί του παρόντος η αποστολή, αν είναι διαφορετική.

6.8.7.7

Σε περίπτωση που η αποστολή πραγματοποιείται ήδη με άλλον αερομεταφορέα, φορέα ή οντότητα κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο που λαμβάνει τη γνωστοποίηση μη φόρτωσης που προβλέπεται στο σημείο 6.8.7.5 ενημερώνει αμέσως τον εν λόγω άλλο αερομεταφορέα, φορέα, οντότητα ή πρόσωπο ότι:

α)

διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του σημείου 6.8.7.6 στοιχεία α), γ) και δ)·

β)

επιβεβαιώνει την εφαρμογή του σημείου 6.8.7.6 στοιχείο β) στον αερομεταφορέα, τον φορέα, την οντότητα ή το πρόσωπο που έλαβε τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο σημείο 6.8.7.5.

6.8.7.8

Εάν το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη εν πτήσει με αποστολή επί του αεροσκάφους για την οποία το πρώτο τελωνείο εισόδου είχε γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το σημείο 6.8.7.5, ότι δεν πρέπει να φορτωθεί αποστολή, ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο που λαμβάνει τη γνωστοποίηση ενημερώνει αμέσως:

α)

τις σχετικές αρχές ασφάλειας του κράτους μέλους που αναφέρεται στο σημείο 6.8.7.6 στοιχείο γ) με σκοπό την ενημέρωση και την επικοινωνία με τις σχετικές αρχές ασφάλειας του κράτους μέλους της πρώτης υπέρπτησης στην Ένωση·

β)

την αρμόδια αρχή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας της τρίτης χώρας όπου βρίσκεται ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο που λαμβάνει τη γνωστοποίηση, και της τρίτης χώρας από την οποία αναχώρησε η πτήση.

6.8.7.9

Μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης από το τελωνείο πρώτης εισόδου, που εξέδωσε γνωστοποίηση όπως ορίζεται στο σημείο 6.8.7.5, η αρμόδια αρχή του ίδιου κράτους μέλους, κατά περίπτωση, εφαρμόζει ή διασφαλίζει την εφαρμογή, ή συνεργάζεται σε τυχόν επακόλουθες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού με τις αρχές της τρίτης χώρας αναχώρησης και, κατά περίπτωση, της χώρας ή των χωρών μεταφόρτωσης και/ή διαμετακόμισης, των σχετικών πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας του κράτους μέλους και τα διεθνή πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές που ρυθμίζουν τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών.

6.8.7.10

Ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο τρίτης χώρας που λαμβάνει γνωστοποίηση εκδοθείσα από την τελωνειακή αρχή τρίτης χώρας για την εφαρμογή συστήματος προ της φόρτωσης παροχής πληροφοριών για τα φορτία σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πλαίσιο προτύπων SAFE του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, εξασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στα σημεία 6.8.7.3 και 6.8.7.4 και στα σημεία 6.8.7.6, 6.8.7.7, 6.8.7.8.

Το παρόν σημείο ισχύει μόνο για αποστολές φορτίου ή ταχυδρομείου που πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

μεταφέρονται για διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση σε αερολιμένα της Ένωσης πριν φτάσουν στον τελικό προορισμό σε αερολιμένα της τρίτης χώρας της τελωνειακής αρχής που απέστειλε τη γνωστοποίηση·

β)

μεταφέρονται για διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση σε αερολιμένα της Ένωσης πριν από άλλη διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση σε αερολιμένα της τρίτης χώρας της τελωνειακής αρχής που απέστειλε τη γνωστοποίηση.

Για τους σκοπούς των απαιτήσεων που καθορίζονται στο σημείο 6.8.7.6 στοιχείο γ) και στο σημείο 6.8.7.8 στοιχείο α), ο αερομεταφορέας, ο φορέας, η οντότητα ή το πρόσωπο που λαμβάνει τη γνωστοποίηση σε τρίτη χώρα ενημερώνει αμέσως τις σχετικές αρχές ασφάλειας του κράτους μέλους πρώτης προσγείωσης στην Ένωση.

Σε περίπτωση που το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη εν πτήσει, οι πληροφορίες παρέχονται στις σχετικές αρχές ασφάλειας του κράτους μέλους της πρώτης υπέρπτησης στην Ένωση, το οποίο εξασφαλίζει την εφαρμογή των δράσεων που αναφέρονται στο σημείο 6.8.7.9, σε συντονισμό με τις σχετικές αρχές ασφάλειας του κράτους μέλους πρώτης προσγείωσης στην Ένωση.

Οι σχετικές αρχές ασφάλειας τόσο του κράτους μέλους της πρώτης υπέρπτησης στην Ένωση όσο και του κράτους μέλους πρώτης προσγείωσης στην Ένωση ενημερώνουν την αντίστοιχη τελωνειακή αρχή.

(*)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1)."

(**)  Οι αερομεταφορείς, οι φορείς και οι οντότητες στην Ισλανδία εφαρμόζουν τα σημεία 6.7.3 και 6.7.4 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης C (2015) 8005.»"

23)

Στο σημείο 11.6.3.6 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Η αρμόδια αρχή παρέχει στους επικυρωτές που εγκρίνει τα σχετικά μέρη της μη δημοσιευμένης νομοθεσίας και των εθνικών προγραμμάτων που αφορούν τις δραστηριότητες και τους τομείς προς επικύρωση.»·

24)

το σημείο 11.6.3.8 αντικαθίσταται από το εξής:

«11.6.3.8

Η αρμόδια αρχή που ενεργεί ως επικυρωτής μπορεί να διενεργεί επικυρώσεις μόνο για αερομεταφορείς, φορείς και οντότητες που έχουν τεθεί υπό την ευθύνη της ή υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, μόνον εφόσον έχει ζητηθεί ρητά ή οριστεί από την εν λόγω αρχή.»·

25)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 11.6.3.11:

«11.6.3.11

Η έγκριση ενός επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 ετών.»·

26)

το σημείο 11.6.4.1 αντικαθίσταται από το εξής:

«11.6.4.1

Ένας επικυρωτής αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ:

α)

θεωρείται εγκεκριμένος μόνο μετά την καταχώριση των στοιχείων του στη “βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού”·

β)

κατέχει απόδειξη ως προς το καθεστώς του από την αρμόδια αρχή ή εξ ονόματός της·

γ)

δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί επικυρώσεις αεροπορικής ασφάλειας εάν έχει την ιδιότητα του επικυρωτή αεροπορικής ασφάλειας βάσει ισοδύναμου συστήματος τρίτης χώρας ή διεθνούς οργανισμού, εκτός εάν εφαρμόζεται το σημείο 11.6.4.5.

Οι επικυρωτές αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ που περιλαμβάνονται στη "βάση δεδομένων της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδα", για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, μπορούν να διενεργούν επικυρώσεις αερομεταφορέων, φορέων ή οντοτήτων μόνο υπό την ευθύνη της εν λόγω αρμόδιας αρχής.»·

27)

το σημείο 11.6.5.6 αντικαθίσταται από το εξής:

«11.6.5.6

Εξ ορισμού, η έκθεση συντάσσεται στα αγγλικά και παραδίδεται στην αρμόδια αρχή και στον φορέα που υποβλήθηκε στη διαδικασία επικύρωσης εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου από έναν μήνα μετά την επιτόπια επαλήθευση.

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την έκθεση επικύρωσης το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της.

Όταν η έκθεση αφορά αερομεταφορέα, φορέα ή οντότητα που υποβάλλεται σε επικύρωση για τους σκοπούς υφιστάμενου ορισμού που λήγει μετά τις περιόδους που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Στην περίπτωση αυτή, και εκτός εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες και πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται πριν από τη λήξη ισχύος της ιδιότητας.

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης, παρέχονται στον επικυρωτή γραπτά σχόλια σχετικά με την ποιότητα της έκθεσης και, κατά περίπτωση, τυχόν συστάσεις και παρατηρήσεις που η αρμόδια αρχή κρίνει αναγκαίες. Κατά περίπτωση, αντίγραφο των εν λόγω σχολίων διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει τον επικυρωτή.

Για τους σκοπούς του ορισμού άλλων αερομεταφορέων, φορέων ή οντοτήτων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, μια αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει και να λάβει, εντός δεκαπέντε ημερών, από την αρμόδια αρχή που έχει συντάξει έκθεση επικύρωσης στην εθνική της γλώσσα ή που έχει ζητήσει από τον επικυρωτή που διενεργεί την επικύρωση να το πράξει, αντίγραφο της πλήρους έκθεσης επικύρωσης στην αγγλική γλώσσα.»·

28)

το σημείο 12.0.2.1 αντικαθίσταται από το εξής:

«12.0.2.1

Με την επιφύλαξη του σημείου 12.0.5, επιτρέπεται η εγκατάσταση των ακόλουθων ειδών εξοπλισμού ασφάλειας μετά την 1η Οκτωβρίου 2020, μόνον εφόσον φέρουν σήμανση “σφραγίδα ΕΕ” ή καθεστώς σήμανσης “εκκρεμεί σφραγίδα ΕΕ”, όπως προβλέπεται στο σημείο 12.0.2.5:

α)

εξοπλισμός διέλευσης από πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (WTMD)·

β)

εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS)·

γ)

εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών εκρηκτικών (ETD)·

δ)

εξοπλισμός συστημάτων ανίχνευσης υγρών εκρηκτικών (LEDS)·

ε)

εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων (MDE)·

στ)

σαρωτές ασφάλειας·

ζ)

εξοπλισμός σάρωσης υποδημάτων

η)

εξοπλισμός ανίχνευσης εκρηκτικού ατμού (EVD).»

29)

το σημείο 12.0.2.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«12.0.2.3

Η σήμανση “σφραγίδα ΕΕ” χορηγείται σε εξοπλισμό ασφάλειας που υποβάλλεται σε δοκιμή από κέντρα δοκιμών τα οποία εφαρμόζουν μέτρα ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με την κοινή διαδικασία αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας υπό την ευθύνη της αρμόδιας αρχής.»·

30)

το σημείο 12.0.5.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«12.0.5.3

Εξοπλισμός ασφάλειας που εγκρίνεται σε εθνικό επίπεδο με βάση το σημείο 12.0.5.1 ή το σημείο 12.0.5.2 δεν λαμβάνει αυτομάτως τη σήμανση “σφραγίδα ΕΕ”.»·

31)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 12.3.1:

«12.3.1

Όλος ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 2023 το αργότερο και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασφάλειας φορτίου και ταχυδρομείου, καθώς και του εταιρικού ταχυδρομείου και των υλικών αερομεταφορέα που υπόκεινται σε διαδικασίες ασφάλειας σύμφωνα με το κεφάλαιο 6, είναι πολλαπλών όψεων.

Η αρμόδια αρχή μπορεί, για αντικειμενικούς λόγους, να επιτρέψει τη χρήση ακτινοσκοπικού εξοπλισμού μίας όψης που εγκαθίσταται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

ακτινοσκοπικός εξοπλισμός μίας όψης που έχει εγκατασταθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο·

β)

ακτινοσκοπικός εξοπλισμός μίας όψεως που έχει εγκατασταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, για μέγιστη περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία εγκατάστασής του ή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή όταν εφαρμόζει τις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου.»·

32)

το σημείο 12.4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.4.2   Πρότυπα για τα EDS

12.4.2.1

Όλος ο εξοπλισμός EDS πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 πληροί τουλάχιστον το πρότυπο 2.

β)

ο εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 31η Αυγούστου 2022 πρέπει να πληροί τουλάχιστον το πρότυπο 3·

γ)

ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Αυγούστου 2026 πρέπει να πληροί τουλάχιστον το πρότυπο 3.1·

δ)

ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 πρέπει να πληροί τουλάχιστον το πρότυπο 3.2.

12.4.2.2

Το πρότυπο 2 λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

12.4.2.3

Για να επιτραπεί παράταση της χρήσης EDS του προτύπου 2, υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες αερολιμένων:

α)

κατηγορία I – αερολιμένας με περισσότερους από 25 εκατομμύρια επιβάτες το 2019·

β)

κατηγορία II – αερολιμένας με τακτικές πτήσεις προς τουλάχιστον μία από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 5-Α του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας·

γ)

κατηγορία III – αερολιμένας με τον υψηλότερο όγκο κίνησης το 2019 σε κάθε κράτος μέλος όπου δεν περιλαμβάνεται ήδη στην κατηγορία I ή IΙ·

δ)

κατηγορία IV – άλλος αερολιμένας.

12.4.2.4

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει τη χρήση του προτύπου 2 EDS μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Εξοπλισμός EDS του προτύπου 2 που εγκαταστάθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011

Εξοπλισμός EDS του προτύπου 2 που εγκαταστάθηκε μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Σεπτεμβρίου 2014

Αερολιμένες της Κατηγορίας Ι

1η Μαρτίου 2022

1η Μαρτίου 2023

Αερολιμένες της κατηγορίας II ή της κατηγορίας III

1η Σεπτεμβρίου 2022

1η Σεπτεμβρίου 2023

Αερολιμένες της κατηγορίας IV

1η Μαρτίου 2023

1η Μαρτίου 2024

12.4.2.5

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή όταν επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης EDS του προτύπου 2 μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

12.4.2.6

Το σύνολο του εξοπλισμού EDS που προορίζεται για τον έλεγχο ασφάλειας χειραποσκευών πληροί τουλάχιστον το πρότυπο C1.

12.4.2.7

Το σύνολο του εξοπλισμού που προορίζεται για τον έλεγχο ασφάλειας χειραποσκευών οι οποίες περιέχουν φορητούς υπολογιστές και άλλες μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, πληροί τουλάχιστον το πρότυπο C2.

12.4.2.8

Το σύνολο του εξοπλισμού EDS που προορίζεται για τον έλεγχο ασφάλειας χειραποσκευών, οι οποίες περιέχουν φορητούς υπολογιστές, άλλες μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές και υγρά, αερολύματα και πηκτώματα (γέλες) (ΥΑΠ), πληροί τουλάχιστον το πρότυπο C3.

12.4.2.9

Το σύνολο του εξοπλισμού που πληροί το πρότυπο C3 θεωρείται ισοδύναμο με τον εξοπλισμό LEDS που πληροί το πρότυπο 2 για τον έλεγχο ασφάλειας των LAGS.».

(*)  Δεδομένου ότι η Ισλανδία δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, για τους σκοπούς του σημείου 6.8.7 του παρόντος παραρτήματος, η Ισλανδία θεωρείται τρίτη χώρα.»

(*)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).»

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).»·

(*)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(**)  Οι αερομεταφορείς, οι φορείς και οι οντότητες στην Ισλανδία εφαρμόζουν τα σημεία 6.7.3 και 6.7.4 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης C (2015) 8005.»”


Top