19.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/255

(2021. gada 18. februāris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Covid-19 pandēmija turpina ietekmēt starptautisko un Eiropas civilo aviāciju tādā mērā, ka apmeklējumi uz vietas trešās valstīs gaisa pārvadātāju un kravu operatoru apzīmējuma piešķiršanai un atkārtotai piešķiršanai saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 (2) pielikuma 6.8. punktu joprojām ir būtiski traucēti objektīvu iemeslu dēļ, kurus minētie pārvadātāji un kravu operatori nevar ietekmēt.

(2)

Tāpēc alternatīvā un paātrinātā procesa piemērojamība Covid-19 pandēmijas ietekmētajiem ES aviācijas drošības novērtējumiem, ko veic attiecībā uz operatoriem, kuri iesaistīti uz Savienību nosūtāmo kravu piegādes ķēdē, ir jāpagarina pēc datuma, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikuma 6.8.1.7. punktā.

(3)

Savienība Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijā (ICAO) un Pasaules Muitas organizācijā (PMO) ir veicinājusi starptautiskas politikas koncepcijas izstrādi attiecībā uz pirmsiekraušanas iepriekšējo informāciju par kravu (PLACI), ko izmanto, lai aprakstītu īpašu datu kopu 7 + 1 (3), kā noteikts PMO SAFE pamatstandartos (SAFE FoS). Dati par sūtījumiem, ko kravas ekspeditori, gaisa pārvadātāji, pasta operatori, integrētāji, oficiālie kravu aģenti un citi tiesību subjekti regulatoriem sniedz iespējami drīz pirms kravas iekraušanas gaisa kuģī pēdējā izlidošanas vietā, ļauj izveidot papildu drošības slāni, kas ievešanas muitas iestādei dod iespēju apdraudējumu un riska analīzi veikt jau pirms izlidošanas.

(4)

Tāpēc pirms preču iekraušanas gaisa kuģī, kas izlido no trešās valsts, civilās aviācijas drošības nolūkā pirmā riska analīze par precēm, kuras Savienības muitas teritorijā paredzēts ievest ar gaisa transportu, būtu jāveic iespējami drīz pēc tam, kad saņemta ievešanas kopsavilkuma deklarācijas minimuma datu kopa, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (4) 106. panta 2. un 2.a punktā. Prasība veikt pirmo riska analīzi būtu jāpiemēro no 2021. gada 15. marta.

(5)

Ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (5) 186. pantu ir noteikts riska analīzes un kontroles process, ko īsteno pirmā ievešanas muitas iestāde, un ar minētās regulas 182. pantu ir izveidota importa kontroles sistēma (IKS2), ko Komisija un dalībvalstis izstrādājušas, savstarpēji vienojoties, un kas ir ES vienotā tirgotāja saskarne, kuru izmanto, lai iesniegtu informāciju, labojumu pieprasījumus, atzīšanas par nederīgu pieprasījumus, lai apstrādātu un glabātu ievešanas kopsavilkuma deklarāciju ziņas un lai ar muitas dienestiem apmainītos ar saistīto informāciju.

(6)

Ņemot vērā rezultātus, kas gūti riska analīzē saistībā ar pirmsiekraušanas iepriekšējo informāciju par kravu, no 2021. gada 15. marta var būt vajadzīgi īpaši aviācijas drošības pasākumi riska mazināšanai, kas operatoriem, kuri iesaistīti uz Savienību nosūtāmo kravu piegādes ķēdē, jāpiemēro, kad tie veic darbību trešā valstī, un tāpēc ir steidzami jāintegrē attiecīgi īstenošanas noteikumi civilās aviācijas drošības jomā.

(7)

Covid-19 pandēmija ir nopietni ietekmējusi Savienības lidostu spēju pabeigt 3. standarta sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtu uzstādīšanas procesu. Komisija un dalībvalstis joprojām ir apņēmības pilnas pabeigt jaunākās tehnoloģijas ieviešanu reģistrētās bagāžas pārbaudes vajadzībām. Ir izstrādāts jauns ceļvedis, kas nodrošina papildu elastību, dodot iespēju pielāgoties pašreizējai situācijai saskaņā ar prioritātes noteikšanas mehānismu, kura pamatā ir lidostu kategorijas, kā arī nodrošina redzamību augstāku atklāšanas veiktspējas standartu ieviešanai.

(8)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 īstenošanā gūtā pieredze liecina, ka vajadzīgi daži grozījumi dažu kopīgo pamatstandartu īstenošanas kārtībā. Dažu minēto standartu īstenošanas kārtība ir jāpielāgo, lai precizētu, saskaņotu, vienkāršotu un pastiprinātu dažus īpašus aviācijas drošības pasākumus, uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu tiesību aktu vienoto interpretāciju un vēl lielākā mērā nodrošinātu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu optimālu īstenošanu.

(9)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. pantā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr pielikuma 1. un 22. punktu piemēro no 2021. gada 15. marta un pielikuma 2. punktu piemēro no 2022. gada 1. marta, un 14. punktu piemēro no 2021. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 18. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 (2015. gada 5. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp.).

(3)  Nosūtītāja nosaukums/vārds, uzvārds, nosūtītāja adrese, saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds, saņēmēja adrese, iepakojumu skaits, kopējais bruto svars, kravas apraksts un kravas ekspeditora vai galvenā gaisa kravas pavadzīme.

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).


PIELIKUMS

Pielikumu groza šādi:

1)

pievieno šādu 6.0.4. punktu:

“6.0.4.

Šajā pielikumā “pirmsiekraušanas iepriekšējā informācija par kravu” jeb “PLACI” attiecas uz pirmās riska analīzes procesu, ko aviācijas drošības nolūkā īsteno attiecībā uz precēm, kuras Savienības muitas teritorijā (*) paredzēts ievest ar gaisa transportu.

(*)  Tā kā Islande nav Savienības muitas teritorijas daļa, šā pielikuma 6.8.7. punkta nolūkā Islandi uzskata par trešo valsti.”;"

2)

pievieno šādu 6.1.4., 6.1.5. un 6.1.6. punktu:

“6.1.4.

Piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām kravām un pastam var piešķirt tikai pēc tam, kad ir konstatēts, kurai no turpmāk norādītajām kategorijām pieder tiesību subjekts, kas transportē sūtījumu no atklātās teritorijas:

a)

oficiālais kravu aģents;

b)

zināmais nosūtītājs;

c)

saskaņā ar 6.6.1.1. punkta c) apakšpunktu norīkots transportuzņēmējs, kas transportē sūtījumus, kuriem iepriekš veikta drošības kontrole;

d)

neviens no a), b) vai c) apakšpunktā minētajiem tiesību subjektiem.

6.1.5.

Ja piemēro 6.1.4. punkta c) apakšpunktu, oficiālajam kravu aģentam, gaisa pārvadātājam vai lidostas ekspluatantam, kas piešķir piekļuvi ierobežotas iekļuves drošības zonām, dara pieejamu parakstīta 6.E papildinājumā iekļautā paziņojuma kopiju, ja vien nav piemērojams kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

transportuzņēmējs pats ir oficiālais kravu aģents;

b)

transportēšanu veic tāda sūtījumu saņemošā oficiālā kravu aģenta vai gaisa pārvadātāja vārdā, kurš atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonās.

To, ka transportuzņēmējs uzrāda parakstīta 6.E papildinājumā iekļautā paziņojuma kopiju, var aizstāt ar līdzvērtīgu mehānismu, kas ļauj veikt iepriekšēju paziņošanu piekļuves punktam un ko nodrošina ārpus lidostas esošs zināmais nosūtītājs vai oficiālais kravu aģents, kura vārdā transportēšana tiek veikta, vai arī sūtījumu saņemošais oficiālais kravu aģents vai gaisa pārvadātājs, kurš atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonās.

6.1.6.

Kravas vai pasta sūtījumus, kuriem iepriekš nav veikta drošības kontrole, var atļaut ievest ierobežotas iekļuves drošības zonās ar nosacījumu, ka tiek īstenota viena no šādām darbībām:

a)

sūtījumus pirms ievešanas pārbauda saskaņā ar 6.2. punktu uz sūtījumu saņemošā oficiālā kravu aģenta vai gaisa pārvadātāja atbildību;

b)

sūtījumus pilnvarotas personas pavadībā nogādā tāda oficiālā kravu aģenta vai gaisa pārvadātāja telpās, kurš atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonās, uz šā oficiālā kravu aģenta vai gaisa pārvadātāja atbildību.

Pēc piegādes šādus sūtījumus līdz to pārbaudei aizsargā pret neatļautu iejaukšanos.

Personāls, kas pavada šādus sūtījumus vai aizsargā tos pret neatļautu iejaukšanos, ir pieņemts darbā saskaņā ar 11.1.1. punktu un pabeidzis mācības vismaz saskaņā ar 11.2.3.9. punktu.”;

3)

pielikuma 6.3.1.2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

pilnvarotā iestāde vai ES aviācijas drošības vērtētājs, kas rīkojas tās vārdā, izvērtē drošības programmu, pirms uz vietas pārbauda norādītās atrašanās vietas, lai izvērtētu pieteikuma iesniedzēja atbilstību Regulas (EK) Nr. 300/2008 un uz tās pamata pieņemto īstenošanas tiesību aktu prasībām.

Izņemot prasības, kas 6.2. punktā noteiktas attiecībā uz pārbaudēm, pieteikuma iesniedzēja telpu pārbaudi uz vietas, ko attiecīgie muitas dienesti veic saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (*) 29. pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas, ja tā ir veikta ne agrāk kā 3 gadus pirms dienas, kad pieteikuma iesniedzējs pieprasa to apstiprināt kā oficiālo kravu aģentu. Pieteikuma iesniedzējs turpmākai pārbaudei dara pieejamu atzītā uzņēmēja (AEO) atļauju un muitas dienestu attiecīgo novērtējumu;

(*)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).”;"

4)

pielikuma 6.3.1.4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Izņemot prasības, kas 6.2. punktā noteiktas attiecībā uz pārbaudēm, oficiālā kravu aģenta telpu pārbaudi uz vietas, ko attiecīgie muitas dienesti veic saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 29. pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas.”;

5)

pielikuma 6.3.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“6.3.1.5.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka oficiālais kravu aģents atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 prasībām, tā norādītajā atrašanās vietā vai vietās anulē oficiālā kravu aģenta statusu.

Pēc oficiālā kravu aģenta statusa anulēšanas pilnvarotā iestāde uzreiz un noteikti 24 stundu laikā pēc anulēšanas nodrošina, lai bijušā oficiālā kravu aģenta statusa maiņa būtu norādīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”.

Ja oficiālajam kravu aģentam vairs nav AEO atļaujas, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (*) 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33. pantā, vai ja tā AEO atļauja ir apturēta tāpēc, ka nav nodrošināta atbilstība Regulas (ES) Nr. 952/2013 39. panta e) punktam un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 28. pantam, pilnvarotā iestāde attiecīgi rīkojas nolūkā nodrošināt oficiālā kravu aģenta atbilstību Regulas (EK) Nr. 300/2008 prasībām.

Oficiālais kravu aģents informē pilnvaroto iestādi par visām izmaiņām saistībā ar tā AEO atļauju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Regulas (ES) 2015/2447 33. pantā.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).”;"

6)

pielikuma 6.3.1.8. punktu aizstāj ar šādu:

“6.3.1.8.

Pilnvarotā iestāde sniedz muitas dienestiem visu informāciju saistībā ar oficiālā kravu aģenta statusu, kura varētu attiekties uz Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33. pantā minētās AEO atļaujas turējumu. Tostarp tiek sniegta informācija par jaunu oficiālo kravu aģentu apstiprināšanu, oficiālā kravu aģenta statusa anulēšanu, atkārtotu novērtēšanu un pārbaudēm, pārbaužu grafikiem un minēto novērtējumu rezultātiem.

Izstrādā kārtību, kā veicama minētā informācijas apmaiņa starp pilnvaroto iestādi un valsts muitas dienestiem.”;

7)

pielikuma 6.3.2.6. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

tā oficiālā kravu aģenta, kas akceptējis cita oficiālā kravu aģenta piešķirto sūtījuma drošības statusu, pilnvarotās iestādes piešķirto unikālo identifikatoru, arī transfēra darbībām.”;

8)

pielikuma 6.3.2.6. punktam pievieno šādu daļu:

“Transfēram paredzētu kravu vai pastu, attiecībā uz kuru gaisa pārvadātājs vai oficiālais kravu aģents, kas darbojas tā vārdā, pavaddokumentos nevar apstiprināt šajā punktā vai attiecīgā gadījumā 6.3.2.7. punktā prasīto informāciju, pārbauda, pirms to iekrauj gaisa kuģī nākamajam lidojumam.”;

9)

pielikuma 6.4.1.2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

pieteikuma iesniedzēja telpu pārbaudi uz vietas, ko attiecīgie muitas dienesti veic saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 29. pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas, ja tā ir veikta ne agrāk kā 3 gadus pirms dienas, kad pieteikuma iesniedzējs pieprasa to apstiprināt kā zināmo nosūtītāju. Šādos gadījumos pieteikuma iesniedzējs ieraksta prasīto informāciju 6.C papildinājumā ietvertā “Zināmo nosūtītāju pārbaudes kontrolsaraksta” 1. daļā un nosūta to pilnvarotajai iestādei kopā ar paziņojumu par saistībām, ko paraksta pieteikuma iesniedzēja juridiskais pārstāvis vai persona, kas atrašanās vietā atbild par drošību.

Pieteikuma iesniedzējs turpmākai pārbaudei dara pieejamu atzītā uzņēmēja (AEO) atļauju un muitas dienestu attiecīgo novērtējumu.

Parakstīto paziņojumu glabā attiecīgā pilnvarotā iestāde, vai arī to glabā ES aviācijas drošības vērtētājs un pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajai pilnvarotajai iestādei;”;

10)

pielikuma 6.4.1.4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Zināmā nosūtītāja telpu pārbaudi uz vietas, ko attiecīgie muitas dienesti veic saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 29. pantu, uzskata par pārbaudi uz vietas.”;

11)

pielikuma 6.4.1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“6.4.1.5.

Ja pilnvarotā iestāde zaudē pārliecību, ka zināmais nosūtītājs atbilst Regulas (EK) Nr. 300/2008 prasībām, tā norādītajā atrašanās vietā vai vietās anulē zināmā nosūtītāja statusu.

Pēc zināmā nosūtītāja statusa anulēšanas pilnvarotā iestāde uzreiz un noteikti 24 stundu laikā pēc anulēšanas nodrošina, lai zināmā nosūtītāja statusa maiņa būtu norādīta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”.

Ja zināmajam nosūtītājam vairs nav AEO atļaujas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33. pantā, vai ja tā AEO atļauja ir apturēta tāpēc, ka nav nodrošināta atbilstība Regulas (ES) Nr. 952/2013 39. panta e) punktam un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 28. pantam, pilnvarotā iestāde attiecīgi rīkojas nolūkā nodrošināt zināmā nosūtītāja atbilstību Regulas (EK) Nr. 300/2008 prasībām.

Zināmais nosūtītājs informē pilnvaroto iestādi par visām izmaiņām saistībā ar tā AEO atļauju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33. pantā.”;

12)

pielikuma 6.4.1.7. punktu aizstāj ar šādu:

“6.4.1.7.

Pilnvarotā iestāde sniedz muitas dienestiem visu informāciju saistībā ar zināmā nosūtītāja statusu, kura varētu attiekties uz Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33. pantā minētās AEO atļaujas turējumu. Tostarp tiek sniegta informācija par jaunu zināmo nosūtītāju apstiprināšanu, zināmā nosūtītāja statusa anulēšanu, atkārtotu novērtēšanu un pārbaudēm, pārbaužu grafikiem un minēto novērtējumu rezultātiem.

Izstrādā kārtību, kā veicama minētā informācijas apmaiņa starp pilnvaroto iestādi un valsts muitas dienestiem.”;

13)

pielikuma 6.5.1. punktu aizstāj ar šādu:

“6.5.1.

Oficiālais kravu aģents uztur datubāzi, kurā iekļauta šāda informācija par visiem pazīstamajiem nosūtītājiem, ko tas iecēlis pirms 2017. gada 1. jūnija:

a)

ziņas par uzņēmumu, tostarp uzņēmuma faktiskā darījumdarbības adrese;

b)

darījumdarbības veids;

c)

kontaktinformācija, tostarp par drošību atbildīgās personas vai par drošību atbildīgo personu kontaktinformācija;

d)

PVN maksātāja vai uzņēmuma reģistrācijas numurs;

e)

parakstīts “Paziņojums par saistībām – pazīstamais nosūtītājs”, kas ietverts 6.D papildinājumā.

Ja pazīstamajam nosūtītājam ir AEO atļauja, kas minēta Regulas (ES) Nr. 952/2013 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33. pantā, šīs AEO atļaujas numuru iekļauj pirmajā daļā minētajā datubāzē.

Datubāze ir pieejama pilnvarotajai iestādei pārbaudes veikšanai.”;

14)

pievieno šādu 6.6.1.3., 6.6.1.4. un 6.6.1.5. punktu:

“6.6.1.3.

Transportuzņēmējs nodrošina, ka attiecībā uz personālu, kas savāc, pārvadā, uzglabā un piegādā gaisa kravu un gaisa pastu, kam veikta drošības kontrole, īsteno vismaz:

a)

personas integritātes pārbaudi, kas ietver identitātes pārbaudi un curriculum vitae un/vai iesniegto atsauksmju pārbaudi;

b)

vispārējas drošības izpratnes mācības saskaņā ar 11.2.7. punktu.

6.6.1.4.

Viss transportuzņēmējs personāls, kas drīkst bez uzraudzības piekļūt kravai un pastam, veicot jebkuru no 6.6.1.3. punktā minētajām funkcijām vai īstenojot jebkuru no šajā nodaļā noteiktajām drošības kontrolēm:

a)

ir sekmīgi izturējis iepriekšējās darbības pārbaudi;

b)

ir pabeidzis drošības mācības saskaņā ar 11.2.3.9. punktu.

6.6.1.5.

Ja transportuzņēmējs izmanto cita uzņēmuma pakalpojumus vienas vai vairāku 6.6.1.3. punktā minēto funkciju veikšanai, šis cits uzņēmums izpilda šādus nosacījumus:

a)

paraksta transportuzņēmēja līgumu ar transportuzņēmēju;

b)

atturas no turpmāku apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas;

c)

īsteno attiecīgi 6.6.1.3. un 6.6.1.4. punkta noteikumus.

Transportuzņēmējs, kas noslēdzis apakšuzņēmuma līgumu, saglabā pilnu atbildību par visu transporta pakalpojumu aģenta vai nosūtītāja vārdā.”;

15)

pielikuma 6.8.1.7. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Ja ES aviācijas drošības novērtējumu nevar veikt tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar Covid-19 izraisīto pandēmijas krīzi un par kuriem gaisa pārvadātājs nav atbildīgs, pilnvarotā iestāde no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam var atkāpties no 6.8.2. punktā noteiktās procedūras un gaisa pārvadātājam uz laiku piešķirt ACC3 apzīmējumu. Apzīmējuma piešķiršanai piemēro šādus nosacījumus:”;

16)

pielikuma 6.8.3.6. un 6.8.3.7. punktu aizstāj ar šādu:

“6.8.3.6.

Pēc to drošības kontroļu veikšanas, kas minētas 6.8.3.1.–6.8.3.5. punktā, par drošības kontroļu piemērošanu atbildīgais ACC3 vai oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3), nodrošina, ka pavaddokumentos – gaisa kravas pavadzīmē, līdzvērtīgā pasta dokumentā vai atsevišķā deklarācijā –, ko iesniedz elektroniski vai rakstiski, ir ietverta vismaz šāda informācija:

a)

ACC3 unikālais burtciparu identifikators;

b)

sūtījuma drošības statuss, kas minēts 6.3.2.6. punkta d) apakšpunktā un ko piešķīris attiecīgi ACC3 vai oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3);

c)

sūtījuma unikālais identifikators, piemēram, attiecīgā gadījumā kravas ekspeditora vai galvenās gaisa kravas pavadzīmes numurs;

d)

sūtījuma saturs vai attiecīgā gadījumā norāde par konsolidāciju;

e)

drošības statusa piešķiršanas pamatojums, norādot izmantotos pārbaudes līdzekļus vai metodi, vai arī pamatojumu sūtījuma atbrīvošanai no pārbaudes, izmantojot ICAO Sūtījuma drošības deklarācijas shēmā pieņemtos standartus.

Konsolidācijas gadījumā konsolidāciju veikušais ACC3 vai oficiālais kravu aģents, kam ir veikts ES aviācijas drošības novērtējums (RA3), pirmās daļas a) līdz e) apakšpunktā noteikto informāciju par katru atsevišķu sūtījumu saglabā vismaz līdz sūtījuma plānotajam ierašanās laikam pirmajā lidostā Savienībā, vai arī 24 stundas, atkarībā no tā, kurš no šiem laikposmiem ir ilgāks.

6.8.3.7.

Jebkurš gaisa pārvadātājs, kurš ierodas no trešās valsts, kas minēta 6.F papildinājumā, nodrošina atbilstību 6.8.3.6. punktā norādītajiem piemērojamiem punktiem attiecībā uz kravu un pastu, ko pārvadā gaisa kuģī. Pavaddokumentiem, kas attiecas uz šādiem sūtījumiem, jāatbilst vismaz ICAO Sūtījuma drošības deklarācijas shēmai vai alternatīvai shēmai, kurā prasītā informācija sniegta līdzvērtīgā veidā.”;

17)

pielikuma 6.8.3.9. punktu aizstāj ar šādu:

“6.8.3.9.

Tranzīta vai transfēra sūtījumiem, kas no trešās valsts, kura nav minēta 6.8.3.8. punktā, tiek ievesti ar 6.8.3.6. punktam neatbilstošiem pavaddokumentiem, pirms nākamā lidojuma piemēro pasākumus saskaņā ar 6.2. punktu.”;

18)

pielikuma 6.8.4.11. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Ja ES aviācijas drošības novērtējumu nevar veikt tādu objektīvu iemeslu dēļ, kuri ir saistīti ar Covid-19 izraisīto pandēmijas krīzi un par kuriem trešās valsts tiesību subjekts nav atbildīgs, pilnvarotā iestāde no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 30. jūnijam var atkāpties no 6.8.5. punktā noteiktās procedūras un trešās valsts tiesību subjektam uz laiku piešķirt RA3 vai KC3 apzīmējumu. Apzīmējuma piešķiršanai piemēro šādus nosacījumus:”;

19)

pielikuma 6.8.4.12. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

apzīmējumu piešķir uz laikposmu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, un to var pagarināt 6.8.4.11. punktā noteiktajā atkāpes piemērošanas periodā.”;

20)

pielikuma 6.8.5.5., 6.8.5.6. un 6.8.5.7. punktu svītro;

21)

pielikuma 6.8.6.1. punkta 1. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“1.

Ja Komisija vai pilnvarotā iestāde konstatē tādu nopietnu trūkumu vai saņem rakstisku informāciju par tādu nopietnu trūkumu ACC3, RA3 vai KC3 darbībā, kurš būtiski ietekmē vispārējo aviācijas drošības līmeni Savienībā, tā:

a)

nekavējoties informē attiecīgo gaisa pārvadātāju vai tiesību subjektu, lūdz komentārus un prasa veikt attiecīgus pasākumus nopietnā trūkuma novēršanai;

b)

nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

Pirmajā daļā minēto nopietno trūkumu var konstatēt, veicot kādu no šādām darbībām:

1)

veicot atbilstības uzraudzības darbības;

2)

pārbaudot dokumentāciju, tostarp ES aviācijas drošības novērtējuma ziņojumu par citiem operatoriem, kuri ir daļa no ACC3, RA3 vai KC3 piegādes ķēdes;

3)

saņemot no citām iestādēm un/vai operatoriem rakstisku faktu informāciju par attiecīgā ACC3, RA3 vai KC3 darbībām, kura dokumentētu pierādījumu veidā skaidri norāda uz drošības pārkāpumiem.”;

22)

pievieno šādu 6.8.7. punktu:

“6.8.7.   Pirmsiekraušanas iepriekšējā informācija par kravu (PLACI)

6.8.7.1.

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 186. pantu PLACI riska analīzi īsteno pirms izbraukšanas no trešās valsts pēc tam, kad muitas dienests pirmajā ievešanas punktā ir saņēmis kopsavilkuma deklarācijas minimuma datu kopu, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (*) 106. panta 2. un 2.a punktā.

6.8.7.2.

Ja, īstenojot PLACI riska analīzi, pirmajai ievešanas muitas iestādei ir pamatotas aizdomas, ka sūtījums, ko Savienības muitas teritorijā ieved ar gaisa transportu, varētu radīt nopietnu civilās aviācijas apdraudējumu, minēto sūtījumu uzskata par augsta riska kravu vai pastu (HRCM) saskaņā ar 6.7. punktu.

6.8.7.3.

Gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona trešā valstī, kas nav valsts, kura norādīta 6.F papildinājumā, un nav Islande, no pirmās ievešanas muitas iestādes saņemot paziņojumu, kurā prasīts sūtījumu uzskatīt par augsta riska kravu vai pastu (HRCM) saskaņā ar 6.8.7.2. punktu:

a)

konkrētajam sūtījumam veic drošības kontroles, kas norādītas Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 pielikuma 6.7.3. un 6.7.4. punktā, ja ACC3 vai RA3 ir apstiprināts šādu drošības kontroļu veikšanai;

b)

nodrošina, ka ACC3 vai RA3, kas apstiprināts šādu drošības kontroļu veikšanai, atbilst a) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem. Informāciju pirmajai ievešanas muitas iestādei sniedz, ja par sūtījumu paredzēts noslēgt līgumu vai ja par sūtījumu ir noslēgts līgums ar citu operatoru, tiesību subjektu vai iestādi par drošības kontroļu piemērošanu. Šāds cits operators, tiesību subjekts vai iestāde nodrošina a) apakšpunktā minēto drošības kontroļu veikšanu un gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai, no kuras sūtījums saņemts, sniedz apstiprinājumu par šo drošības kontroļu veikšanu un to rezultātiem;

c)

pirmajai ievešanas muitas iestādei sniedz apstiprinājumu par a) apakšpunktā minēto drošības kontroļu veikšanu un to rezultātiem.

Pirmās daļas a) un b) apakšpunktu nepiemēro, ja prasītās drošības kontroles ir veiktas iepriekš. Tomēr gadījumā, ja informācija par konkrētu apdraudējumu kļuvusi pieejama tikai pēc iepriekšējo drošības kontroļu veikšanas, gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai var lūgt atkārtot drošības kontroles, izmantojot īpašus līdzekļus un metodes, un sniegt apstiprinājumu, kas noteikts pirmās daļas c) apakšpunktā. Gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai var darīt zināmu jebkuru elementu un informāciju, kas vajadzīga drošības mērķa efektīvai sasniegšanai.

6.8.7.4.

Gaisa pārvadātāji, operatori, tiesību subjekti vai personas trešā valstī, kas ir norādīta 6.F papildinājumā, vai Islandē, no pirmās ievešanas muitas iestādes saņemot paziņojumu, kurā prasīts sūtījumu uzskatīt par augsta riska kravu vai pastu (HRCM) saskaņā ar 6.8.7.2. punktu:

a)

konkrētajam sūtījumam veic vismaz drošības kontroles, kas noteiktas ICAO 17. pielikumā par augsta riska kravām vai pastu (**);

b)

nodrošina, ka operators, tiesību subjekts vai iestāde, ko attiecīgā pilnvarotā iestāde trešā valstī apstiprinājusi šādu drošības kontroļu veikšanai, izpilda a) apakšpunktā paredzētās prasības. Informāciju pirmajai ievešanas muitas iestādei sniedz, ja par sūtījumu paredzēts noslēgt līgumu vai ja par sūtījumu ir noslēgts līgums ar citu operatoru, tiesību subjektu vai iestādi par drošības kontroļu piemērošanu. Šāds cits operators, tiesību subjekts vai iestāde nodrošina a) apakšpunktā minēto drošības kontroļu veikšanu un gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai, no kuras sūtījums saņemts, sniedz apstiprinājumu par šo drošības kontroļu veikšanu un to rezultātiem;

c)

pirmajai ievešanas muitas iestādei sniedz apstiprinājumu par a) apakšpunktā minēto drošības kontroļu veikšanu un to rezultātiem.

Pirmās daļas a) un b) apakšpunktu nepiemēro, ja prasītās drošības kontroles ir veiktas iepriekš. Tomēr gadījumā, ja informācija par konkrētu apdraudējumu kļuvusi pieejama tikai pēc iepriekšējo drošības kontroļu veikšanas, gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai var lūgt atkārtot drošības kontroles, izmantojot īpašus līdzekļus un metodes, un sniegt apstiprinājumu, kas noteikts pirmās daļas c) apakšpunktā. Gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai var darīt zināmu jebkuru elementu un informāciju, kas vajadzīga drošības mērķa efektīvai sasniegšanai.

6.8.7.5.

Ja, īstenojot PLACI riska analīzi, pirmajai ievešanas muitas iestādei ir pamatotas aizdomas, ka sūtījums, ko Savienības muitas teritorijā ieved ar gaisa transportu, rada nopietnu drošības apdraudējumu, un tāpēc tā izdod paziņojumu “Neiekraut!”, attiecīgo sūtījumu neiekrauj gaisa kuģī vai attiecīgā gadījumā izkrauj no gaisa kuģa.

6.8.7.6.

Gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona trešā valstī, no pirmās ievešanas muitas iestādes saņemot paziņojumu, kurā prasīts sūtījumu neiekraut gaisa kuģī saskaņā ar 6.8.7.5. punktu:

a)

nodrošina, ka tā valdījumā esošais sūtījums netiek iekrauts gaisa kuģī vai nekavējoties tiek izkrauts, ja sūtījums jau atrodas gaisa kuģī;

b)

pirmajai ievešanas muitas iestādei Savienības muitas teritorijā sniedz apstiprinājumu, ka tas ir izpildījis pieprasījumu;

c)

sadarbojas ar tās dalībvalsts attiecīgajām iestādēm, kurā atrodas pirmā ievešanas muitas iestāde;

d)

informē pilnvaroto civilās aviācijas drošības iestādi valstī, kurā atrodas gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts, persona, kas saņem paziņojumu, un tās trešās valsts pilnvaroto civilās aviācijas drošības iestādi, kurā tobrīd atrodas sūtījums, ja tā atšķiras.

6.8.7.7.

Ja sūtījums jau atrodas pie cita gaisa pārvadātāja, operatora vai tiesību subjekta piegādes ķēdē, gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona, kas saņem 6.8.7.5. punktā paredzēto paziņojumu “Neiekraut!”, nekavējoties informē šo citu gaisa pārvadātāju, operatoru tiesību subjektu vai personu, prasot:

a)

nodrošināt atbilstību 6.8.7.6. punkta a), c) un d) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem;

b)

gaisa pārvadātājam, operatoram, tiesību subjektam vai personai, kas saņēma 6.8.7.5. punktā paredzēto paziņojumu, sniegt apstiprinājumu par 6.8.7.6. punkta b) apakšpunkta piemērošanu.

6.8.7.8.

Ja gaisa kuģis, kurā ir sūtījums, par kuru pirmā ievešanas muitas iestāde saskaņā ar 6.8.7.5. punktu ir paziņojusi, ka sūtījumu nedrīkst iekraut, jau atrodas gaisā, gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona, kas saņem paziņojumu, nekavējoties informē:

a)

šā pielikuma 6.8.7.6. punkta c) apakšpunktā minētās dalībvalsts attiecīgās iestādes nolūkā sniegt informāciju un nodrošināt sadarbību ar tās dalībvalsts attiecīgajām iestādēm, kuras teritorija pirmā tiek pārlidota Savienībā;

b)

pilnvaroto civilās aviācijas drošības iestādi trešā valstī, kurā atrodas gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona, kas saņem paziņojumu, un tās trešās valsts pilnvaroto civilās aviācijas drošības iestādi, no kuras gaisa kuģis ir izlidojis, ja tā atšķiras.

6.8.7.9.

Pēc tam, kad no pirmās ievešanas muitas iestādes saņemts paziņojums, ko tā izdevusi saskaņā ar 6.8.7.5. punktu, tās pašas dalībvalsts pilnvarotā iestāde īsteno attiecīgos drošības ārkārtas situāciju protokolus saskaņā ar dalībvalsts civilās aviācijas drošības programmu, kā arī starptautiskos standartus un ieteicamo praksi, kas reglamentē krīžu pārvarēšanu un atbildes pasākumus nelikumīgas iejaukšanās gadījumos, vai attiecīgā gadījumā nodrošina to īstenošanu vai sadarbojas visu turpmāko darbību veikšanā, tostarp nodrošina koordināciju ar izlidošanas trešās valsts iestādēm un attiecīgā gadījumā ar iestādēm tranzīta un/vai transfēra valstī vai valstīs.

6.8.7.10.

Gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona trešā valstī, kas saņem paziņojumu no trešās valsts muitas dienesta, kurš īsteno shēmu, kas attiecas uz pirmsiekraušanas iepriekšējo informāciju par kravu, ievērojot principus, kuri noteikti Pasaules Muitas organizācijas SAFE pamatstandartos, nodrošina 6.8.7.3. un 6.8.7.4. punktā un 6.8.7.6., 6.8.7.7. un 6.8.7.8. punktā noteikto prasību īstenošanu.

Šis punkts attiecas tikai uz kravas vai pasta sūtījumiem, kas atbilst kādam no turpmāk norādītajiem kritērijiem:

a)

tos pārvadā saskaņā ar tranzīta vai transfēra procedūru Savienības lidostā pirms galamērķa sasniegšanas lidostā, kura atrodas paziņotāja muitas dienesta trešā valstī;

b)

tos pārvadā saskaņā ar tranzīta vai transfēra procedūru Savienības lidostā pirms citas tranzīta vai transfēra procedūras veikšanas lidostā, kura atrodas paziņotāja muitas dienesta trešā valstī.

Lai izpildītu 6.8.7.6. punkta c) apakšpunktā un 6.8.7.8. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības, gaisa pārvadātājs, operators, tiesību subjekts vai persona, kas saņem paziņojumu trešā valstī, nekavējoties informē attiecīgās iestādes dalībvalstī, kurā notiek pirmā nosēšanās Savienībā.

Ja gaisa kuģis jau atrodas gaisā, informāciju sniedz tās dalībvalsts attiecīgajām iestādēm, kuras teritorija pirmā tiek pārlidota Savienībā, un tā nodrošina 6.8.7.9. punktā minēto darbību īstenošanu, koordinējot to ar tās dalībvalsts attiecīgajām iestādēm, kurā notiek pirmā nosēšanās Savienībā.

Attiecīgās iestādes gan dalībvalstī, kuras teritorija pirmā tiek pārlidota Savienībā, gan dalībvalstī, kurā notiek pirmā nosēšanās Savienībā, informē attiecīgo muitas dienestu.

(*)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.)."

(**)  Gaisa pārvadātāji, operatori un tiesību subjekti Islandē piemēro Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 pielikuma 6.7.3. un 6.7.4. punktu.”;"

23)

pielikuma 11.6.3.6. punktam pievieno šādu teikumu:

“Pilnvarotā iestāde tās apstiprinātajiem vērtētājiem nodrošina publiski nepieejamo tiesību aktu un valsts programmu attiecīgās daļas, kas attiecas uz novērtējamajām darbībām un jomām.”;

24)

pielikuma 11.6.3.8. punktu aizstāj ar šādu:

“11.6.3.8.

Pilnvarotā iestāde, kas darbojas kā vērtētājs, drīkst novērtēt tikai tos gaisa pārvadātājus, operatorus un tiesību subjektus, kuri ir tās atbildībā vai kuri ir citas dalībvalsts pilnvarotās iestādes atbildībā, ja minētā iestāde to ir skaidri pieprasījusi vai uzdevusi.”;

25)

pievieno šādu 11.6.3.11. punktu:

“11.6.3.11.

ES aviācijas drošības vērtētāja apstiprinājums ir derīgs ne ilgāk kā piecus gadus.”;

26)

pielikuma 11.6.4.1. punktu aizstāj ar šādu:

“11.6.4.1.

ES aviācijas drošības vērtētāju:

a)

neuzskata par apstiprinātu, līdz informācija par šo vērtētāju nav iekļauta “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”

b)

tam no pilnvarotās iestādes vai šīs pilnvarotās iestādes vārdā ir jāsaņem sava statusa apliecinājums;

c)

tas nevar veikt ES aviācijas drošības vērtēšanu, ja tam ir aviācijas drošības vērtētāja statuss saskaņā ar līdzvērtīgu shēmu trešā valstī vai starptautiskā organizācijā, izņemot, ja tiek piemērots 11.6.4.5. punkts.

ES aviācijas drošības vērtētāji, kuri iekļauti “Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē”, pilnvarotās iestādes vārdā drīkst novērtēt tikai tās aviosabiedrības, tos operatorus vai tiesību subjektus, kas ir attiecīgās pilnvarotā iestādes atbildībā.”;

27)

pielikuma 11.6.5.6. punktu aizstāj ar šādu:

“11.6.5.6.

Ziņojuma standarta valoda ir angļu valoda, un šo ziņojumu pilnvarotajai iestādei un novērtētajam tiesību subjektam izsniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc uz vietas veiktās verifikācijas.

Pilnvarotā iestāde novērtējuma ziņojumu novērtē ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas.

Ja ziņojums attiecas uz aviosabiedrību, operatoru vai tiesību subjektu, kas tiek novērtēts saistībā ar jau piešķirtu apzīmējumu, kura derīguma laiks beidzas pēc iepriekšējos punktos minētajiem laikposmiem, pilnvarotā iestāde var noteikt ilgāku laikposmu novērtējuma pabeigšanai.

Šādā gadījumā un ja vien novērtēšanas sekmīgai pabeigšanai nav vajadzīga plašāka informācija un papildu dokumentāri pierādījumi, pilnvarotā iestāde nodrošina, ka process tiek pabeigts pirms statusa derīguma laika beigām.

Trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma saņemšanas dienas vērtētājam sniedz rakstisku atsauksmi par ziņojuma kvalitāti un, attiecīgā gadījumā, ieteikumus un piezīmes, ko pilnvarotā iestāde uzskata par vajadzīgām. Attiecīgā gadījumā šādas atsauksmes kopiju nosūta pilnvarotajai iestādei, kas apstiprinājusi vērtētāju.

Lai piešķirtu apzīmējumu citām aviosabiedrībām, operatoriem vai tiesību subjektiem, kā paredzēts šajā regulā, pilnvarotā iestāde var pieprasīt un piecpadsmit dienu laikā saņem pilna novērtējuma ziņojuma kopiju angļu valodā no pilnvarotās iestādes, kas ir sagatavojusi vai ir pieprasījusi vērtētājam, kurš veic novērtēšanu, sagatavot novērtējuma ziņojumu savā valsts valodā.”;

28)

pielikuma 12.0.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“12.0.2.1.

Ievērojot 12.0.5. punkta noteikumus, pēc 2020. gada 1. oktobra turpmāk norādītās drošības iekārtas drīkst uzstādīt tikai tad, ja tām ir piešķirts marķējums “ES zīmogs” vai marķējuma statuss “ES zīmogs – pagaidu”, kas minēts 12.0.2.5. punktā:

a)

arkveida metāla detektori (WTMD);

b)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

c)

sprāgstvielu palieku detektori (ETD);

d)

šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (LEDS) iekārtas;

e)

metāla detektori (MDE);

f)

drošības skeneri;

g)

apavu skenēšanas iekārtas;

h)

sprāgstvielu izgarojumu detektori (EVD).”;

29)

pielikuma 12.0.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“12.0.2.3.

Marķējumu “ES zīmogs” var piešķirt tikai drošības iekārtām, kas testētas testēšanas centros, kuri pilnvarotās iestādes atbildībā īsteno kvalitātes kontroles pasākumus saskaņā ar Eiropas Civilās aviācijas konferences kopīgo izvērtēšanas procesu.”;

30)

pielikuma 12.0.5.3. punktu aizstāj ar šādu:

“12.0.5.3.

Drošības iekārtām, kas valsts līmenī apstiprinātas, pamatojoties uz 12.0.5.1. vai 12.0.5.2. punktu, marķējums “ES zīmogs” netiek piešķirts automātiski.”;

31)

pievieno šādu 12.3.1. punktu:

“12.3.1.

Visām iekārtām, kuras uzstādītas, vēlākais, no 2023. gada 1. janvāra un kuras izmanto, lai pārbaudītu kravu un pastu, kā arī gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus, kam piemēro drošības kontroli saskaņā ar 6. nodaļu, jābūt vairākrakursu iekārtām.

Pilnvarotā iestāde objektīvu iemeslu dēļ var atļaut izmantot viena rakursa rentgena iekārtas, kas uzstādītas pirms 2023. gada 1. janvāra, līdz šādiem datumiem:

a)

viena rakursa rentgena iekārtas, kas uzstādītas pirms 2016. gada 1. janvāra, – vēlākais, līdz 2025. gada 31. decembrim;

b)

viena rakursa rentgena iekārtas, kas uzstādītas no 2016. gada 1. janvāra, – uz laiku, kas nepārsniedz desmit gadus no uzstādīšanas dienas, vai, vēlākais, līdz 2027. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas drīzāk.

Ja pilnvarotā iestāde piemēro otrās daļas noteikumus, tā attiecīgi informē Komisiju.”;

32)

pielikuma 12.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.4.2.    EDS standarti

12.4.2.1.

Visām EDS iekārtām jāatbilst šādām prasībām:

a)

iekārtām, kas uzstādītas pirms 2014. gada 1. septembra, jāatbilst vismaz 2. standartam;

b)

iekārtām, kas uzstādītas laikā no 2014. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam, jāatbilst vismaz 3. standartam;

c)

iekārtām, kas uzstādītas laikā no 2022. gada 1. septembra līdz 2026. gada 31. augustam, jāatbilst vismaz 3.1. standartam;

d)

iekārtām, kas uzstādītas no 2026. gada 1. septembra, jāatbilst vismaz 3.2. standartam.

12.4.2.2.

EDS 2. standarts zaudē spēku 2021. gada 1. septembrī.

12.4.2.3.

Lai atļautu turpināt 2. standartam atbilstošu EDS izmantošanu, lidostas iedala četrās kategorijās:

a)

I kategorija – lidosta, kas 2019. gadā apkalpoja vairāk nekā 25 miljonus pasažieru;

b)

II kategorija – lidosta, kas nodrošina regulārus pārvadājumus uz vismaz vienu no trešām valstīm, kas norādītas šīs regulas 5.A papildinājumā, izņemot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;

c)

III kategorija – lidosta ar vislielāko satiksmes apjomu 2019. gadā katrā dalībvalstī, ja tā jau nav iekļauta I vai II kategorijā;

d)

IV kategorija – cita lidosta.

12.4.2.4.

Pilnvarotā iestāde var atļaut 2. standartam atbilstošu EDS izmantošanu no 2021. gada 1. septembra saskaņā ar šādu tabulu līdz:

 

2. standartam atbilstošas EDS iekārtas, kas uzstādītas pirms 2011. gada 1. janvāra

2. standartam atbilstošas EDS iekārtas, kas uzstādītas laikā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 1. septembrim

I kategorijas lidostas

2022. gada 1. marts

2023. gada 1. marts

II kategorijas vai III kategorijas lidostas

2022. gada 1. septembris

2023. gada 1. septembris

IV kategorijas lidostas

2023. gada 1. marts

2024. gada 1. marts

12.4.2.5.

Ja pilnvarotā iestāde atļauj turpināt 2. standartam atbilstošu EDS izmantošanu no 2021. gada 1. septembra, tā attiecīgi informē Komisiju.

12.4.2.6.

Visām EDS iekārtām, kas paredzētas rokas bagāžas pārbaudēm, jāatbilst vismaz standartam C1.

12.4.2.7.

Visām EDS iekārtām, kas paredzētas tādas rokas bagāžas pārbaudēm, kurā ir pārnēsājamie datori un citas lielas elektroierīces, jāatbilst vismaz standartam C2.

12.4.2.8.

Visām EDS iekārtām, kas paredzētas tādas rokas bagāžas pārbaudēm, kurā ir pārnēsājamie datori un citas lielas elektroierīces, un šķidrumi, aerosoli un geli jāatbilst vismaz standartam C3.

12.4.2.9.

Visas EDS iekārtas, kas atbilst standartam C3, šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudes vajadzībām uzskata par līdzvērtīgām LEDS iekārtām, kas atbilst 2. standartam.”

(*)  Tā kā Islande nav Savienības muitas teritorijas daļa, šā pielikuma 6.8.7. punkta nolūkā Islandi uzskata par trešo valsti.”;

(*)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).”;

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).”;

(*)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(**)  Gaisa pārvadātāji, operatori un tiesību subjekti Islandē piemēro Īstenošanas lēmuma C(2015) 8005 pielikuma 6.7.3. un 6.7.4. punktu.”;”