19.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/255 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пандемията от COVID-19 продължава да оказва въздействие върху международното и европейското гражданско въздухоплаване до степен, в която извършването на посещения на място за определяне и повторно определяне на въздушни превозвачи и товарни оператори в трети държави съгласно точка 6.8 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията (2) остава сериозно възпрепятствано поради обективни причини, които са извън контрола на тези превозвачи или товарни оператори.

(2)

Поради това е необходимо да се разшири приложимостта на алтернативния и ускорен процес за валидирането на сигурността на въздухоплаването в ЕС на операторите, участващи във веригата за входящи доставки в ЕС, които са засегнати от пандемията от COVID-19 след датата, посочена в точка 6.8.1.7 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998.

(3)

В контекста на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и Световната митническа организация (СМО) Съюзът насърчава разработването на международна политическа концепция за предварителната информация за товарите преди натоварването (PLACI), използвана за описание на специфичен набор от данни 7 + 1 (3), както е определен в Рамката от стандарти SAFE на СМО. Данните за пратките, които се предоставят на регулаторите от спедитори, въздушни превозвачи, пощенски оператори, превозвачи, предоставящи комплексни транспортни услуги, пълноправни контрольори или други субекти непосредствено преди натоварването на товарите на въздухоплавателното средство в последния пункт на излитане, позволяват изпълнението на допълнителен елемент на сигурност, който представлява анализ на заплахите и риска преди заминаване и се извършва от митницата на въвеждане на стоките.

(4)

Ето защо преди товарене на стоки във въздухоплавателно средство, излитащо от трета държава, за целите на сигурността на гражданското въздухоплаване, трябва да се извърши първи анализ на риска на стоките, които трябва да бъдат въведени на митническата територия на Съюза по въздух, възможно най-скоро след получаването на минималния набор от данни за обобщената декларация за въвеждане, посочена в член 106, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (4). Изискването за извършване на първи анализ на риска следва да се прилага от 15 март 2021 г.

(5)

С член 186 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (5) се установява процесът на анализ и контрол на риска, прилаган от митническото учреждение на първо въвеждане, а с член 182 от същия регламент се установява система за контрол на вноса (СКВ2), разработена от Комисията и държавите членки по взаимно съгласие като хармонизиран интерфейс на ЕС за търговци за подавания, искания за поправка, искания за анулиране, обработка и съхранение на данните от обобщената декларация за въвеждане и за обмена на свързана с тях информация с митническите органи.

(6)

Тъй като резултатите от анализа на риска на предварителната информация за товарите преди натоварването може да изискват от 15 март 2021 г. конкретни мерки, смекчаващи последиците за сигурността на въздухоплаването, които да се прилагат от оператори, участващи във веригата за входящи доставки в ЕС по време на техните операции в трета държава, е необходимо спешно да се интегрират правилата за прилагане на сигурността на гражданското въздухоплаване съобразно с това.

(7)

Способността на летищата в Съюза да завършат процеса на инсталиране на системи за откриване на експлозиви (EDS), отговарящи на стандарт 3 за EDS, е сериозно засегната от настоящата пандемия от COVID-19. Комисията и държавите членки остават силно ангажирани с процеса на завършване на внедряването на най-новите технологии за проверка на регистриран багаж. Разработена е нова пътна карта, чиято цел е да се даде възможност за допълнителна гъвкавост за адаптиране към текущата ситуация, в съответствие с механизъм за подреждане на приоритетите, основан на категориите летища, както и за осигуряване на видимост за въвеждането на по-високи стандарти за ефективността на откриване на експлозиви.

(8)

Опитът от прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията показа необходимостта от някои изменения в реда и условията за прилагане на някои общи основни стандарти. Условията за прилагане на някои от тези стандарти трябва да бъдат коригирани с цел да се изяснят, хармонизират, опростят и засилят определени специфични мерки за сигурност на въздухоплаването, да се подобри правната яснота, да се стандартизира общото тълкуване на законодателството и допълнително да се осигури най-доброто изпълнение на общите стандарти в сигурността на въздухоплаването.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 19 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това, точки 1 и 22 от приложението се прилагат от 15 март 2021 г., точка 2 от приложението се прилага от 1 март 2022 г., а точка 14 се прилага от 1 юли 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (ОВ L 299, 14.11.2015 г., стр. 1).

(3)  Име на изпращача, адрес на изпращача, име на получателя, адрес на получателя, брой на опаковките, общо бруто тегло, описание на товара, както и вътрешна или обща въздушна товарителница.

(4)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението се изменя, както следва:

1)

добавя се следната точка 6.0.4:

„6.0.4

За целите на настоящото приложение „предварителна информация за товарите преди натоварването“ или „PLACI“ означава процес на първи анализ на риска за целите на сигурността на въздухоплаването на стоките, които трябва да бъдат въведени на митническата територия на Съюза (*) по въздух.

(*)  Тъй като Исландия не е част от митническата територия на Съюза, за целите на точка 6.8.7 от настоящото приложение Исландия се счита за трета държава.“;"

2)

добавят се следните точки 6.1.4, 6.1.5 и 6.1.6:

„6.1.4

Достъп до зоните с ограничен достъп за товари и поща може да бъде предоставен само след като бъде установено към коя от следните категории принадлежи субектът, превозващ пратката от охраняемите граници:

а)

пълноправен контрольор;

б)

познат изпращач;

в)

превозвач, определен в съответствие с точка 6.6.1.1, буква в), превозващ пратки, преминали необходимия контрол за сигурност;

г)

нито един от субектите, посочени в букви а), б) и в).

6.1.5

Когато се прилага точка 6.1.4, буква в), копие от подписаната декларация, съдържаща се в притурка 6-Д, се предоставя на пълноправния контрольор, въздушния превозвач или летищния оператор, предоставящ достъп в зоните с ограничен достъп, освен ако не се прилага някое от следните условия:

а)

самият превозвач е пълноправен контрольор;

б)

превозът се извършва от името на получаващия пълноправен контрольор или на въздушния превозвач в зоните с ограничен достъп.

Представянето от превозвача на копие от подписаната декларация съгласно притурка 6-Д може да бъде заменено от еквивалентен механизъм за предварително уведомяване на точката на достъп, гарантиран от познатия изпращач или от пълноправния контрольор извън летището, от чието име се извършва транспортирането, или от получаващия пълноправен контрольор или въздушен превозвач в зоните с ограничен достъп.

6.1.6

Товарни или пощенски пратки, които не са преминали необходимия контрол за сигурност, могат да бъдат допуснати до зоните с ограничен достъп, при условие че са предмет на прилагането на една от следните възможности:

а)

проверени преди влизане в съответствие с точка 6.2 и под отговорността на получаващия пълноправен контрольор или въздушен превозвач;

б)

придружени до помещенията на пълноправния контрольор или на въздушния превозвач, разположени в зоните с ограничен достъп, под тяхна отговорност.

При доставка такива пратки се пазят защитени от неразрешена намеса, докато не бъдат подложени на проверка.

Персоналът, който придружава такива пратки или ги предпазва от неразрешена намеса, трябва да бъде нает в съответствие с точка 11.1.1 и обучен най-малко в съответствие с точка 11.2.3.9.“;

3)

в точка 6.3.1.2, буква б) се заменя със следното:

„б)

съответният компетентен орган или валидатор на сигурността на въздухоплаването в ЕС, който действа от негово име, разглежда програмата за сигурност преди извършването на проверка на място на посочените обекти, за да прецени съответствието на заявителя с изискванията на Регламент (ЕО) № 300/2008 и на актовете за неговото изпълнение, приети въз основа на този регламент.

Освен за изискванията за проверка, определени в точка 6.2, проучването на обекта на заявителя от съответните митнически органи съгласно член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (*) се счита за проверка на място, когато е извършено не по-рано от 3 години преди датата, на която заявителят кандидатства за одобрение като пълноправен контрольор. Разрешението за АЕО и съответната оценка на митническите органи се представят от заявителя за допълнителна инспекция.

(*)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“;"

4)

в точка 6.3.1.4 третият параграф се заменя със следното:

„Освен за изискванията, определени в точка 6.2, проучването на обекта на пълноправния контрольор от съответните митнически органи, извършено съгласно член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се счита за проверка на място.“;

5)

точка 6.3.1.5 се заменя със следното:

„6.3.1.5

Когато съответният компетентен орган вече не е убеден, че пълноправният контрольор спазва изискванията на Регламент (ЕО) № 300/2008, той отнема предоставения статут на пълноправен контрольор за конкретния обект или обекти.

Съответният компетентен орган гарантира, че непосредствено след отнемането на статуса и при всички случаи в срок от 24 часа след това промяната в статуса на предишния пълноправен контрольор е посочена в „База данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки“.

Когато пълноправният контрольор вече не е притежател на разрешение за АЕО съгласно член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*) и съгласно член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 или когато действието на разрешението му за АЕО е спряно поради неспазване на член 39, буква д) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и член 28 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, съответният компетентен орган предприема подходящи действия, за да осигури съответствието на пълноправния контрольор с изискванията на Регламент (ЕО) № 300/2008.

Пълноправният контрольор информира съответния компетентен орган за всички промени, свързани с неговото разрешение за АЕО, посочено в член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и в член 33 от Регламент (ЕС) 2015/2447.

(*)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“;"

6)

точка 6.3.1.8 се заменя със следното:

„6.3.1.8

Съответният компетентен орган предоставя на митническите органи цялата информация, свързана със статуса на даден пълноправен контрольор, която може да е от значение за притежаването на разрешение за АЕО, посочено в член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и в член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Тази информация включва информацията, свързана с нови одобрения на пълноправни контрольори, отнемане на статуса на пълноправен контрольор, потвърждаване на валидността и инспекции, както и графици за проверки и резултати от тези оценки.

Условията за извършване на този обмен на информация се определят между съответния компетентен орган и националните митнически органи.“;

7)

в точка 6.3.2.6, буква ж) се заменя със следното:

„ж)

уникалния идентификатор, получен от съответния компетентен орган, за всеки пълноправен контрольор, приел определения за дадена пратка статут по отношение на сигурността от друг пълноправен контрольор, включително по време на дейности по прехвърляне.“;

8)

към точка 6.3.2.6 се добавя следният параграф:

„Трансферни товари или поща, за които въздушният превозвач или пълноправният контрольор, действащ от негово име, не е в състояние да потвърди в съпровождащата документация информацията, изисквана в тази точка или в точка 6.3.2.7, както е приложимо, подлежат на проверка преди да бъдат натоварени на борда на въздухоплавателно средство за следващия полет.“;

9)

в точка 6.4.1.2, буква в) се заменя със следното:

„в)

проучването на обекта на заявителя от съответните митнически органи съгласно член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се счита за проверка на място, когато е извършено не по-рано от 3 години преди датата, на която заявителят кандидатства за одобрение като познат изпращач. В тези случаи кандидатът трябва да попълни информацията, изисквана в първата част от „Контролен списък за валидиране за познати изпращачи“, който се съдържа в притурка 6-В, и да го изпрати на съответния компетентен орган заедно с декларация за поемане на ангажименти, която се подписва от законния представител на заявителя или от лицето, което отговаря за сигурността на обекта.

Разрешението за АЕО и съответната оценка на митническите органи се представят от заявителя за допълнителна инспекция.

Подписаната декларация се съхранява от съответния компетентен орган или от валидатора на сигурността на въздухоплаването в ЕС и се предоставя при поискване на съответния компетентен орган;“;

10)

в точка 6.4.1.4 третият параграф се заменя със следното:

„Проучването на обекта на познатия изпращач от съответните митнически органи съгласно член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 се счита за проверка на място.“;

11)

точка 6.4.1.5 се заменя със следното:

„6.4.1.5

Когато съответният компетентен орган вече не е убеден, че познатият изпращач спазва изискванията на Регламент (ЕО) № 300/2008, той отнема предоставения статус на познат изпращач за конкретния обект или обекти.

Съответният компетентен орган гарантира, че непосредствено след отнемането на статуса и при всички случаи в срок от 24 часа след това промяната в статуса на познатия изпращач е посочена в „База данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки“.

Когато познатият изпращач вече не е притежател на разрешение за АЕО съгласно член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и съгласно член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 или когато разрешението му за АЕО е спряно поради неспазване на член 39, буква д) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и член 28 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, съответният компетентен орган предприема подходящи действия, за да осигури съответствието на познатия изпращач с изискванията на Регламент (ЕО) № 300/2008.

Познатият изпращач информира съответния компетентен орган за всички промени, свързани с неговото разрешение за АЕО, посочено в член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и в член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.“;

12)

точка 6.4.1.7 се заменя със следното:

„6.4.1.7

Съответният компетентен орган предоставя на митническите органи цялата информация, свързана със статуса на даден познат изпращач, която може да е от значение за притежаването на разрешение за АЕО, посочено в член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и в член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. Тази информация включва информацията, свързана с нови одобрения на познати изпращачи, отнемане на статуса на познат изпращач, потвърждаване на валидността и инспекции, както и графици за проверки и резултати от тези оценки.

Условията за извършване на този обмен на информация се определят между съответния компетентен орган и националните митнически органи.“;

13)

точка 6.5.1 се заменя със следното:

„6.5.1

Пълноправният контрольор поддържа база данни, съдържаща следната информация за всеки регистриран изпращач, определен от него преди 1 юни 2017 г.:

а)

данни за търговското дружество, включително официалното му седалище и адрес;

б)

характер на дейността;

в)

данни за установяване на контакт, включително данните за лицето или лицата, които отговарят за сигурността;

г)

данъчен номер по ДДС или идентификационен номер, получен при регистрацията на дружеството;

д)

подписана „Декларация за поемане на ангажименти — регистриран изпращач“, включена в притурка 6–Г.

Когато регистрираният изпращач е притежател на разрешение за АЕО съгласно член 38, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 и съгласно член 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, номерът на разрешението за АЕО се съхранява в базата данни, посочена в първия параграф.

Базата данни е на разположение за инспекции от страна на съответния компетентен орган.“;

14)

добавят се следните точки 6.6.1.3, 6.6.1.4 и 6.6.1.5:

„6.6.1.3

Превозвачът гарантира, че персоналът, който събира, пренася, съхранява и доставя въздушни товари и поща, на които е извършен контрол за сигурност, преминава най-малко следното:

а)

проверка на професионалната етика, състояща се от проверка на самоличността и на автобиографията и/или на представените препоръки;

б)

общо обучение по сигурност в съответствие с точка 11.2.7.

6.6.1.4

Всяко лице от персонала на превозвача, получило неконтролиран достъп до товари и поща, докато изпълнява някоя от функциите, посочени в точка 6.6.1.3, или докато извършва какъвто и да било контрол за сигурност, посочени в настоящата глава:

а)

е преминало успешно цялостна проверка;

б)

трябва да премине курс на обучение по сигурност в съответствие с точка 11.2.3.9.

6.6.1.5

Когато превозвач използва услугите на друго дружество с цел изпълнение на една или повече от функциите, посочени в точка 6.6.1.3, това друго дружество трябва да отговаря на следните условия:

а)

да подпише споразумение за превоз с превозвача;

б)

да не възлага изпълнението на следващ подизпълнител;

в)

прилага разпоредбите на точки 6.6.1.3 и 6.6.1.4, според случая.

Подизпълнителят превозвач запазва пълната отговорност за целия превоз от името на агента или изпращача.“;

15)

в точка 6.8.1.7 уводният текст се заменя със следното:

„През периода от 1 април 2020 г. до 30 юни 2021 г. съответният компетентен орган може да се отклони от процеса, установен в точка 6.8.2, и временно да определи въздушен превозвач като ACC3, в случай че не може да се проведе валидиране на сигурността на въздухоплаването в ЕС по обективни причини, които са свързани с пандемичната криза, причинена от COVID-19, и са извън отговорността на въздушния превозвач. По отношение на определянето се прилагат следните условия:“;

16)

точки 6.8.3.6 и 6.8.3.7 се заменят със следното:

„6.8.3.6

След извършването на контрола за сигурност, посочен в точки 6.8.3.1—6.8.3.5, ACC3 или пълноправният контрольор, валидиран по отношение на сигурността на въздухоплаването в ЕС (RA3), отговорен за контрола за сигурност, гарантира, че съпровождащата документация под формата на въздушна товарителница, равностойна пощенска документация или отделна декларация, представена в електронен формат или в писмен вид, съдържа поне следната информация:

а)

уникалния буквено-цифров идентификатор на ACC3;

б)

статута на пратката по отношение на сигурността, посочен в точка 6.3.2.6, буква г) и определен от ACC3 или от пълноправния контрольор, валидиран по отношение на сигурността на въздухоплаването в ЕС (RA3), според случая;

в)

уникалния идентификатор на пратката — например номер на вътрешната или общата въздушна товарителница, според случая;

г)

съдържанието на пратката или данни за извършено консолидиране, където е приложимо;

д)

причините за определяне на статута по отношение на сигурността, включително използваните средства или методи за проверка или основанията за освобождаване на пратката от проверка, чрез използване на стандартите, приети в схемата на ИКАО за декларация за сигурността на пратката.

В случай на консолидирани пратки, ACC3 или пълноправният контрольор, валидиран по отношение на сигурността на въздухоплаването в ЕС (RA3), който е извършил консолидирането, запазва информацията, посочена в точки а)—д) на първия параграф за всяка отделна пратка поне до предвиденото време на пристигане на пратката на първото летище на територията на Съюза или за 24 часа, в зависимост от това кой от двата периода е по-дълъг.

6.8.3.7

Всеки въздушен превозвач, пристигащ от трета държава, включена в притурка 6-Е, трябва да осигури спазването на приложимите подточки, определени в точка 6.8.3.6 по отношение на превозваните на борда товари и поща. Съпровождащата документация на такива пратки трябва да съответства най-малко на схемата за декларация за сигурността на пратката на ИКАО или на алтернативна схема, предоставяща необходимата информация по еквивалентен начин.“;

17)

точка 6.8.3.9 се заменя със следното:

„6.8.3.9

Пратките в транзит или трансфер, пристигащи от трета държава, която не е посочена в точка 6.8.3.8, чиято съпровождаща документация не е в съответствие с точка 6.8.3.6, се третират в съответствие с глава 6.2 преди следващия полет.“;

18)

В точка 6.8.4.11 уводният текст се заменя със следното:

„През периода от 1 април 2020 г. до 30 юни 2021 г. съответният компетентен орган може да се отклони от процеса, установен в точка 6.8.5, и временно да определи субект от трета държава като RA3 или KC3, в случай че не може да се проведе валидиране на сигурността на въздухоплаването в ЕС по обективни причини, които са свързани с пандемичната криза, причинена от COVID-19, и са извън отговорността на субекта. По отношение на определянето се прилагат следните условия:“;

19)

в точка 6.8.4.12, буква г) се заменя със следното:

„г)

определянето се предоставя за период не по-дълъг от шест месеца и може да подлежи на удължаване в рамките на периода на дерогация, както е посочено в точка 6.8.4.11.“;

20)

точки 6.8.5.5, 6.8.5.6 и 6.8.5.7 се заличават;

21)

в точка 6.8.6.1 точка 1 се заменя със следното:

„1.

Когато Комисията или съответен компетентен орган установи или получи писмена информация за сериозен недостатък във връзка с операция на ACC3, RA3 или KC3, за която се счита, че оказва сериозно въздействие върху цялостното ниво на сигурност на въздухоплаването в Съюза, Комисията или компетентният орган:

а)

незабавно информира съответния въздушен превозвач или субект, отправя искане за обяснения и подходящи мерки по отношение на сериозния недостатък;

б)

незабавно информира останалите държави членки и Комисията.

Сериозният недостатък, посочен в първия параграф, може да бъде установен по време на някоя от следните дейности:

1)

при дейности по мониторинг за съответствие;

2)

при проверката на документацията, включително доклада за валидиране по отношение на сигурността на въздухоплаването в ЕС на други оператори, които са част от веригата за доставки на ACC3, RA3 или KC3;

3)

при получаване на фактическа писмена информация от други органи и/или оператори във връзка с дейностите на съответния ACC3, RA3 или KC3 под формата на документирани доказателства, ясно посочващи нарушения на сигурността.“;

22)

добавя се следната точка 6.8.7:

„6.8.7   Предварителна информация за товарите преди натоварването (PLACI)

6.8.7.1

Съгласно член 186 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, PLACI се извършва преди отпътуване от трета държава, след получаване от митническия орган на първата точка на влизане на минималния набор от данни, посочен в обобщената декларация за въвеждане съгласно член 106, параграфи 2 и 2а от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (*).

6.8.7.2

В хода на PLACI и когато има основателни причини за митническото учреждение на първо въвеждане да подозира, че пратка, която влиза на митническата територия на Съюза по въздух, може да представлява сериозна заплаха за гражданското въздухоплаване, тази пратка се третира като високорискови товари или поща (ВРТП) в съответствие с точка 6.7.

6.8.7.3

Въздушният превозвач, оператор, субект или лице в трета държава, различна от изброените в притурка 6-Е, и Исландия, след получаване на уведомление от митническото учреждение на първо въвеждане, изискващо пратката да се третира като високорисков товар или поща (ВРТП) в съответствие с точка 6.8.7.2:

а)

извършва по отношение на конкретната пратка контрола за сигурност, посочен в точки 6.7.3 и 6.7.4 от приложението към Решение за изпълнение C(2015) 8005, в случай на одобрен ACC3 или RA3 за извършване на такъв контрол за сигурност;

б)

гарантира, че ACC3 или RA3, одобрени за извършване на такъв контрол за сигурност, отговарят на разпоредбите, посочени в буква а). Информация до митническото учреждение на първо въвеждане се предоставя в случай, че пратката трябва да бъде предложена или е била предложена на друг оператор, субект или орган за извършването на контрола за сигурност. Този друг оператор, субект или орган осигурява изпълнението на контрола за сигурност, посочен в буква а), и потвърждава на въздушния превозвач, оператор, субект или лице, от което е получена пратката, както извършването на този контрол за сигурност, така и резултатите от него;

в)

потвърждава на митническото учреждение на първо въвеждане както извършването на контрола за сигурност, посочени в буква а), така и резултатите от него.

Букви а) и б) от първа алинея не се прилагат в случай, че необходимият контрол за сигурност е извършен предварително. Въпреки това, ако има конкретна информация за заплаха, която е станала известна едва след извършването на предишния контрол за сигурност, от въздушния превозвач, оператора, субекта или лицето може да бъде поискано да повтори контрола за сигурност чрез използване на специфични средства и методи и да предостави потвърждение съгласно посоченото в буква в) от първия параграф. Въздушният превозвач, оператор, субект или лице може да бъде уведомен за всеки елемент и информация, необходими за ефективно постигане на целта за сигурност.

6.8.7.4

Въздушният превозвач, оператор, субект или лице в трета държава, посочена в притурка 6-Е, или в Исландия, след получаване на уведомление от митническото учреждение на първо въвеждане, изискващо пратката да се третира като високорисков товар или поща (ВРТП) в съответствие с точка 6.8.7.2:

а)

извършва по отношение на конкретната пратка поне контрола за сигурност, установен в приложение 17 към Конвенцията за международната гражданска авиация за високорискови товари или поща (**);

б)

гарантира, че изискванията на буква а) са изпълнени от оператор, субект или орган, одобрен от съответния компетентен орган в третата държава за извършването на такъв контрол за сигурност. Информация до митническото учреждение на първо въвеждане се предоставя в случай, че пратката трябва да бъде предложена или е била предложена на друг оператор, субект или орган за извършването на контрола за сигурност. Този друг оператор, субект или орган осигурява изпълнението на контрола за сигурност, посочен в буква а), и потвърждава на въздушния превозвач, оператор, субект или лице, от което е получена пратката, както извършването на този контрол за сигурност, така и резултатите от него;

в)

потвърждава на митническото учреждение на първо въвеждане както извършването на контрола за сигурност, посочен в буква а), така и резултатите от него.

Букви а) и б) от първа алинея не се прилагат в случай, че необходимият контрол за сигурност е извършен предварително. Въпреки това, ако има конкретна информация за заплаха, която е станала известна едва след извършването на предишния контрол за сигурност, от въздушния превозвач, оператора, субекта или лицето може да бъде поискано да повтори контрола за сигурност чрез използване на специфични средства и методи и да предостави потвърждение съгласно посоченото в буква в) от първия параграф. Въздушният превозвач, оператор, субект или лице може да бъде уведомен за всеки елемент и информация, необходими за ефективно постигане на целта за сигурност.

6.8.7.5

В хода на PLACI и когато има основателни причини за митническото учреждение на първо въвеждане да подозира, че пратка, която влиза на митническата територия на Съюза по въздух, може да представлява сериозна заплаха за сигурността, поради което трябва да издаде уведомление за забрана на товаренето, тази пратка не трябва да се товари на борда на въздухоплавателно средство или трябва да се разтовари, в зависимост от случая.

6.8.7.6

Въздушният превозвач, оператор, субект или лице в трета държава, което получава уведомление от митническото учреждение на първо въвеждане, изискващо пратката да не бъде натоварена на борда на въздухоплавателно средство в съответствие с точка 6.8.7.5:

а)

гарантира, че пратката, с която разполага, не е натоварена на борда на въздухоплавателно средство или е разтоварена незабавно, в случай че пратката вече е на борда на самолета;

б)

предоставя потвърждение за изпълнено искане на митническото учреждение на първо въвеждане на митническата територия на Съюза;

в)

сътрудничи си със съответните органи на държавата членка на митническото учреждение на първо въвеждане;

г)

информира съответния компетентен орган за сигурност на гражданското въздухоплаване на държавата, в която се намира въздушният превозвач, оператор, субект или лице, което получава уведомлението и на третата държава, в която се намира пратката в момента, ако е различна.

6.8.7.7

Ако пратката вече се намира при друг въздушен превозвач, оператор или субект по веригата на доставки, въздушният превозвач, оператор, субект или лице, което получава уведомлението за забрана за товарене, посочено в точка 6.8.7.5, незабавно информира този друг въздушен превозвач, субект или лице, което:

а)

гарантира спазването на разпоредбите на букви а), в) и г) от точка 6.8.7.6;

б)

потвърждава прилагането на точка 6.8.7.6, буква б) по отношение на въздушния превозвач, оператор, субект или лице, получило уведомлението, посочено в точка 6.8.7.5.

6.8.7.8

Ако въздухоплавателното средство вече е във въздуха с пратка на борда, за която митническото учреждение на първо въвеждане е уведомило съгласно точка 6.8.7.5, че пратката не трябва да бъде натоварена, въздушният превозвач, оператор, субект или лице, което получава уведомлението, незабавно информира:

а)

съответните органи на държавата членка, посочена в точка 6.8.7.6, буква в), с цел информиране и връзка със съответните органи на държавата членка на първото прелитане в Съюза;

б)

съответния компетентен орган за сигурност на гражданското въздухоплаване на третата държава, в която се намира въздушният превозвач, оператор, субект или лице, което получава уведомлението, и третата държава, от която е излетяло въздухоплавателното средство, ако е различна.

6.8.7.9

След уведомлението, получено от митническото учреждение на първо въвеждане, което е издало уведомление съгласно точка 6.8.7.5, съответният компетентен орган на същата държава членка, в зависимост от случая, изпълнява или осигурява изпълнението му или си сътрудничи при всички следващи действия, включително координация, с властите на третата държава на отпътуване, а когато е приложимо — държавата или държавите на транзит и/или трансфер, по отношение на съответните протоколи за сигурност при извънредни ситуации в съответствие с националната програма за сигурност на гражданското въздухоплаване на държавата членка и международните стандарти и препоръчани практики, регулиращи управлението на кризи и реагирането при актове на незаконна намеса.

6.8.7.10

Въздушният превозвач, оператор, субект или лице в трета държава, което получава уведомление, издадено от митническия орган на трета държава, прилагаща схема за предварителна информация за товарите преди натоварването в съответствие с принципите, установени от Рамката от стандарти SAFE на Световната митническа организация, осигурява изпълнението на изискванията, посочени в точки 6.8.7.3 и 6.8.7.4 и в точки 6.8.7.6, 6.8.7.7 и 6.8.7.8.

Тази точка се прилага само по отношение на пратки с товари или поща, отговарящи на някой от критериите по-долу:

а)

превозват се за транзит или трансфер на летище на Съюза, преди да стигнат до крайно местоназначение на летище, разположено в третата държава на митническия орган, извършил уведомлението;

б)

превозват се за транзит или трансфер на летище на Съюза, преди да се извърши друг транзит или трансфер на летище, разположено в третата държава на митническия орган, извършил уведомлението.

За целите на изискванията, посочени в точка 6.8.7.6, буква в) и точка 6.8.7.8, буква а), въздушният превозвач, оператор, субект или лице, което получава уведомлението в трета държава, незабавно информира съответните органи на държавата членка на първо кацане в Съюза.

Ако въздухоплавателното средство вече е във въздуха, информацията се предоставя на съответните органи на държавата членка на първо прелитане в Съюза, които осигуряват изпълнението на действията, посочени в точка 6.8.7.9, в координация със съответните органи на държавата членка на първо кацане в Съюза.

Съответните органи както на държавата членка на първо прелитане в Съюза, така и на държавата членка на първо кацане в Съюза, информират съответния митнически орган.

(*)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1)."

(**)  Въздушните превозвачи, оператори и субекти в Исландия прилагат точки 6.7.3 и 6.7.4 от приложението към Решение за изпълнение C(2015) 8005.“;"

23)

в точка 11.6.3.6 се добавя следното изречение:

„Компетентният орган предоставя на валидаторите, които одобрява, съответните части от непубличното законодателство и от националните програми, отнасящи се до операциите и областите за валидиране.“;

24)

точка 11.6.3.8 се заменя със следното:

„11.6.3.8

Компетентният орган, действащ като валидатор, може да извършва валидиране само по отношение на въздушни превозвачи, оператори и субекти, които са под негова отговорност или под отговорността на съответния компетентен орган на друга държава членка, когато това е изрично поискано или възложено от този орган.“;

25)

добавя се следната точка 11.6.3.11:

„11.6.3.11

Одобрението на валидатор на сигурността на въздухоплаването в ЕС е валидно за срок, който не надвишава пет години.“;

26)

точка 11.6.4.1 се заменя със следното:

„11.6.4.1

Валидатор на сигурността на въздухоплаването в ЕС:

а)

не се счита за одобрен, докато неговите данни не бъдат включени в „База данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки“.;

б)

получава доказателство за своя статут от компетентния орган или от името на компетентния орган;

в)

не може да осъществява валидиране на сигурността на въздухоплаването в ЕС, ако има статут на валидатор на сигурността на въздухоплаването по равностойна схема, въведена в трета държава или международна организация, освен ако не е в сила точка 11.6.4.5.

Валидаторите на сигурността на въздухоплаването в ЕС, изброени в „База данни на Съюза относно сигурността на веригата за доставки“, могат да извършват валидиране за сметка на компетентния орган само на въздушни превозвачи, оператори или субекти под отговорността на този компетентен орган.“;

27)

точка 11.6.5.6 се заменя със следното:

„11.6.5.6

По правило докладът се изготвя на английски език и се предава на компетентния орган и на валидирания субект в срок, не по-дълъг от един месец след проверката на място.

Съответният компетентен орган оценява доклада за валидиране в рамките на не повече от шест седмици след получаването му.

Когато докладът се отнася до въздушен превозвач, оператор или субект, който е подложен на валидиране за целите на съществуващо определяне, което изтича след периодите, посочени в параграфите по-горе, компетентният орган може да определи по-дълъг период за завършване на оценката.

В такъв случай и освен ако не е необходима допълнителна информация и допълнителни документални доказателства за успешно приключване на оценката, компетентният орган гарантира, че процесът е завършен преди изтичането на валидността на статута.

В срок от три месеца от датата на получаване на доклада на валидатора се предоставя писмена обратна връзка относно качеството на доклада и, когато е приложимо, всички препоръки и забележки, които компетентният орган може да сметне за необходими. Когато е приложимо, копие от такава обратна връзка се изпраща на съответния орган, одобрил валидатора.

За целите на определянето на други въздушни превозвачи, оператори или субекти, както е предвидено в настоящия регламент, даден компетентен орган може да поиска и да получи в срок от петнадесет дни от компетентния орган, който е изготвил доклад за валидиране на своя национален език или който е поискал от валидатора, извършващ валидирането да го изготви, копие от пълния доклад за валидиране на английски език.“;

28)

точка 12.0.2.1 се заменя със следното:

„12.0.2.1

В съответствие с разпоредбите на точка 12.0.5, следното оборудване за сигурност може да се инсталира след 1 октомври 2020 г., само ако му е присъдена маркировка „EU Stamp“ (печат на ЕС) или „EU Stamp pending“ (очаква печат на ЕС) съгласно точка 12.0.2.5:

а)

рамкови метал-детектори (WTMD);

б)

системи за откриване на експлозив (EDS);

в)

оборудване за откриване на следи от експлозив (ETD);

г)

оборудване със системи за откриване на течни експлозиви (LEDS);

д)

оборудване за откриване на метал (MDE);

е)

скенери за сигурност;

ж)

оборудване за проверка на обувки;

з)

оборудване за откриване на изпарения от експлозиви (EVD).“;

29)

точка 12.0.2.3 се заменя със следното:

„12.0.2.3

Маркировката „EU Stamp“ (печат на ЕС) се присъжда на оборудване за сигурност, изпитано от изпитвателни центрове, които изпълняват мерките за контрол на качеството в съответствие с общата процедура за оценка на Европейската конференция за гражданско въздухоплаване под отговорността на съответния компетентен орган.“;

30)

точка 12.0.5.3 се заменя със следното:

„12.0.5.3

Оборудване за сигурност, одобрено на национално равнище въз основа на точки 12.0.5.1 или 12.0.5.2, не получава автоматично маркировката „EU Stamp“ (печат на ЕС).“;

31)

добавя се следната точка 12.3.1:

„12.3.1

Цялото оборудване, което ще се инсталира най-късно от 1 януари 2023 г. нататък и което ще се използва за проверка на товари и поща, както и на пощата и материалите на въздушния превозвач, подлежащи на контрол за сигурност в съответствие с глава 6, трябва да бъде оборудване с множество изгледи.

Съответният компетентен орган може по обективни причини да разреши използването на рентгеново оборудване с един изглед, инсталирано преди 1 януари 2023 г., до следните дати:

а)

рентгеново оборудване с един изглед, инсталирано преди 1 януари 2016 г., най-късно до 31 декември 2025 г.;

б)

рентгеново оборудване с един изглед, инсталирано след 1 януари 2016 г., за максимален период от десет години от датата на неговото инсталиране или най-късно до 31 декември 2027 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

Съответният компетентен орган информира Комисията, когато прилага разпоредбите на втория параграф.“;

32)

точка 12.4.2 се заменя със следното:

„12.4.2   Стандарти за системите за откриване на експлозив (EDS)

12.4.2.1

Всички системи за откриване на експлозив трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

системи, инсталирани преди 1 септември 2014 г., трябва да отговарят поне на стандарт 2;

б)

системи, инсталирани в периода от 1 септември 2014 г. до 31 август 2022 г., трябва да отговарят поне на стандарт 3;

в)

системи, инсталирани в периода от 1 септември 2022 г. до 31 август 2026 г., трябва да отговарят поне на стандарт 3.1;

г)

системи, инсталирани след 1 септември 2026 г., трябва да отговарят поне на стандарт 3.2.

12.4.2.2

Стандарт 2 е валиден до 1 септември 2021 г.

12.4.2.3

За да може да се разшири използването на системи за откриване на експлозиви, отговарящи на стандарт 2, се определят четири категории летища:

а)

категория I — летище с над 25 милиона пътници през 2019 г.;

б)

категория II — летище с редовни полети до поне една от третите държави, изброени в притурка 5-А от настоящия регламент, с изключение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;

в)

категория III — летище с най-голям обем на трафик през 2019 г. във всяка държава членка, ако това летище не е вече включено в категория I или II;

г)

категория IV — друго летище.

12.4.2.4

Съответният компетентен орган може да разреши използването на системи за откриване на експлозив, отговарящи на стандарт 2, считано от 1 септември 2021 г. в съответствие със следната таблица, до:

 

Системи за откриване на експлозив, отговарящи на стандарт 2, инсталирани преди 1 януари 2011 г.

Системи за откриване на експлозив, отговарящи на стандарт 2, инсталирани в периода 1 януари 2011 г. — 1 септември 2014 г.

Летища в категория I

1 март 2022 г.

1 март 2023 г.

Летища в категория II или категория III

1 септември 2022 г.

1 септември 2023 г.

Летища в категория IV

1 март 2023 г.

1 март 2024 г.

12.4.2.5

Компетентният орган информира Комисията, когато разрешава използването на системи за откриване на експлозиви, отговарящи на стандарт 2, да продължи считано от 1 септември 2021 г.

12.4.2.6

Цялото оборудване със системи за откриване на експлозиви, предназначено за проверка на ръчен багаж, отговаря на изискванията най-малко на стандарт C1.

12.4.2.7

Цялото оборудване със системи за откриване на експлозиви, предназначено за проверка на ръчен багаж, в който има портативни компютри или други големи електрически уреди, отговаря на изискванията най-малко на стандарт С2.

12.4.2.8

Цялото оборудване със системи за откриване на експлозиви, предназначено за проверка на ръчен багаж, в който има портативни компютри или други големи електрически уреди и течности, аерозоли и гелове (ТАГ), отговаря на изискванията най-малко на стандарт С3.

12.4.2.9

Цялото оборудване със системи за откриване на експлозиви, което отговаря на стандарт C3, се счита за еквивалентно на оборудване LEDS, което отговаря на стандарт 2 за проверка на течности, аерозоли и гелове.“

(*)  Тъй като Исландия не е част от митническата територия на Съюза, за целите на точка 6.8.7 от настоящото приложение Исландия се счита за трета държава.“;

(*)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“;

(*)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“;

(*)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(**)  Въздушните превозвачи, оператори и субекти в Исландия прилагат точки 6.7.3 и 6.7.4 от приложението към Решение за изпълнение C(2015) 8005.“;“