19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/255

ze dne 18. února 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 stále ovlivňuje mezinárodní a evropské civilní letectví do té míry, že provádění kontrol na místě za účelem označování a opětovného označování leteckých dopravců a nákladních přepravců ve třetích zemích podle bodu 6.8 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (2) je i nadále do značné míry znemožňováno z objektivních důvodů, které tito dopravci a nákladní přepravci nemohou ovlivnit.

(2)

Je proto nezbytné rozšířit použitelnost alternativního a promptního postupu k ověřování hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci směrem do Unie, které byly zasaženy pandemií COVID-19, z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy, nad rámec data stanoveného v bodě 6.8.1.7 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/1998.

(3)

Unie podporuje v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Světové celní organizace (WCO) vypracování mezinárodní koncepce analýzy předběžných informací o nákladu před nakládkou (PLACI), která se používá k popisu konkrétního souboru údajů 7 + 1 (3) definovaného v normativním rámci SAFE Světové celní organizace. Údaje o zásilkách, které regulačním orgánům poskytují zasílatelé, letečtí dopravci, provozovatelé poštovních služeb, integrátoři, schválení agenti nebo jiné subjekty co nejdříve před nakládkou nákladu do letadla v posledním místě odletu, umožňují zavedení další bezpečnostní vrstvy spočívající v tom, že celní úřady vstupu provedou před odletem posouzení hrozeb a analýzu rizik.

(4)

Před naložením zboží do letadla odlétajícího ze třetí země by tedy měla být pro účely ochrany civilního letectví před protiprávními činy provedena první analýza rizik u zboží, které má být letecky dopraveno na celní území Unie, co nejdříve po obdržení minimálního datového souboru vstupního souhrnného celního prohlášení uvedeného v čl. 106 odst. 2 a v čl. 106 odst. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (4). Požadavek na provedení první analýzy rizik by měl platit od 15. března 2021.

(5)

Článek 186 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5) stanoví postup analýzy a kontroly rizik prováděný celním úřadem prvního vstupu, a článek 182 uvedeného nařízení stanoví systém kontroly dovozu (ICS2), který po vzájemné dohodě navrhne Komise a členské státy jako obchodní rozhraní harmonizované na úrovni EU pro předkládání, žádosti o změny, žádosti o zrušení platnosti, zpracování a uchovávání údajů ze vstupních souhrnných celních prohlášení a výměnu souvisejících informací s celními orgány.

(6)

Vzhledem k tomu, že výsledky analýzy rizik předběžných informací o nákladu před nakládkou mohou od 15. března 2021 vyžadovat, aby hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci směrem do Unie v průběhu své činnosti ve třetí zemi uplatňovaly konkrétní zmírňující opatření na ochranu letectví před protiprávními činy, je nezbytné neprodleně odpovídajícím způsobem integrovat prováděcí pravidla ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

(7)

Současná pandemie COVID-19 má závažný dopad na schopnost letišť v Unii dokončit proces instalace systémů detekce výbušnin (EDS) splňujících standard 3. Komise a členské státy mají i nadále velký zájem dokončit zavádění nejnovější technologie pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel. Byl vypracován nový pracovní plán, který umožní větší flexibilitu při přizpůsobování se současné situaci v souladu s mechanismem stanovení priorit založeným na kategoriích letišť a také zajistí viditelnost pro účely zavedení vyšších standardů účinnosti detekce.

(8)

Ze zkušeností získaných z uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 vyplynulo, že je třeba provést určité změny ve způsobech provádění některých společných základních norem. Je třeba upravit způsoby provádění některých těchto norem s cílem objasnit, harmonizovat, zjednodušit a posílit některá konkrétní opatření k ochraně letectví před protiprávními činy, zlepšit právní srozumitelnost, standardizovat společný výklad právních předpisů a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 19 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1 a 22 přílohy se však použijí ode dne 15. března 2021, bod 2 přílohy se použije ode dne 1. března 2022 a bod 14 se použije ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).

(3)  Název odesílatele, adresa odesílatele, název příjemce, adresa příjemce, počet balíků, celková hrubá hmotnost, popis nákladu a letecký nákladní list vydaný tranzitním dopravcem nebo letecký manifest.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

Příloha se mění takto:

1)

Vkládá se nový bod 6.0.4, který zní:

„6.0.4

Pro účely této přílohy se „analýzou předběžných informací o nákladu před nakládkou“ nebo „PLACI“ rozumí postup první analýzy rizik pro účely ochrany letectví před protiprávními činy u zboží, které má být letecky dopraveno na celní území Unie (*).

(*)  Vzhledem k tomu, že Island není součástí celního území Unie, je pro účely bodu 6.8.7 této přílohy považován za třetí zemi.“"

2)

Vkládají se nové body 6.1.4, 6.1.5 a 6.1.6, které znějí:

„6.1.4

Přístup do vyhrazených bezpečnostních prostor pro náklad a poštu lze udělit až po zařazení subjektu přepravujícího zásilku z veřejného prostoru letiště do jedné z následujících kategorií:

a)

schválený agent;

b)

známý odesílatel;

c)

dopravce jmenovaný v souladu s bodem 6.6.1.1 písm. c), který přepravuje zásilky, u nichž byly již dříve provedeny bezpečnostní kontroly;

d)

ani jeden ze subjektů uvedených v písmenech a), b) a c).

6.1.5

Pokud se použije bod 6.1.4 písm. c), zpřístupní se schválenému agentovi, leteckému dopravci nebo provozovateli letiště, který uděluje přístup do vyhrazených bezpečnostních prostor, kopie podepsaného prohlášení obsaženého v doplňku 6-E, pokud neplatí některá z následujících podmínek:

a)

samotný dopravce je schváleným agentem;

b)

přeprava je prováděna jménem přijímajícího schváleného agenta nebo leteckého dopravce ve vyhrazených bezpečnostních prostorách.

Předložení kopie podepsaného prohlášení uvedeného v doplňku 6-E dopravcem může být nahrazeno rovnocenným způsobem předchozího oznámení zaslaného na přístupový bod, které zajišťuje buď mimo letiště známý odesílatel, nebo schválený agent, jehož jménem je přeprava prováděna, nebo přijímající schválený agent nebo letecký dopravce ve vyhrazených bezpečnostních prostorách.

6.1.6

Zásilky nákladu nebo pošty, u nichž nebyly dříve provedeny bezpečnostní kontroly, mohou být přemístěny do vyhrazených bezpečnostních prostor za předpokladu, že je provedena jedna z těchto možností:

a)

jsou před vstupem podrobeny detekční kontrole v souladu s bodem 6.2 a na odpovědnost přijímajícího schváleného agenta nebo leteckého dopravce;

b)

jsou dopraveny s doprovodem do prostorů schváleného agenta nebo leteckého dopravce nacházejících se ve vyhrazených bezpečnostních prostorách, a to na jejich odpovědnost.

Od doručení do provedení detekční kontroly jsou tyto zásilky chráněny před neoprávněnými činy.

Pracovníci, kteří tyto zásilky doprovázejí nebo je chrání před neoprávněnými činy, se přijmou v souladu s bodem 11.1.1 a absolvují odbornou přípravu v souladu alespoň s bodem 11.2.3.9.“

3)

V bodě 6.3.1.2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jedná jeho jménem, zkontroluje bezpečnostní program dříve, než uskuteční ověření na místě za účelem posouzení, zda žadatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008 a prováděcích předpisů přijatých na jeho základě.

S výjimkou požadavků na detekční kontrolu stanovených v bodě 6.2 se přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*) považuje za ověření na místě, pokud je provedeno ne dříve než tři roky před datem, kdy žadatel žádá o schválení jakožto schválený agent. Povolení AEO a příslušné posouzení celním orgánem zpřístupní žadatel pro další inspekci.

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“"

4)

V bodě 6.3.1.4 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou požadavků na detekční kontrolu stanovených v bodě 6.2 se přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem provedené v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 považuje za ověření na místě.“

5)

Bod 6.3.1.5 se nahrazuje tímto:

„6.3.1.5

Pokud již není příslušný orgán nadále přesvědčen, že schválený agent splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008, odejme status schváleného agenta pro konkrétní místo či místa.

Neprodleně po odnětí a nejpozději do 24 hodin po něm příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu bývalého schváleného agenta zaznamenána v databázi „Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

Pokud schválený agent již není držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*) a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, nebo pokud je jeho povolení AEO pozastaveno v důsledku nedodržení čl. 39 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 28 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, přijme příslušný orgán vhodná opatření k zajištění toho, aby schválený agent splňoval požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

Schválený agent informuje příslušný orgán o veškerých změnách týkajících se jeho povolení AEO uvedeného v čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a v článku 33 nařízení (EU) 2015/2447.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

6)

Bod 6.3.1.8 se nahrazuje tímto:

„6.3.1.8

Příslušný orgán zpřístupní celním orgánům veškeré informace týkající se statusu schváleného agenta, které mohou být důležité z hlediska držení povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Uvedené informace zahrnují informace týkající se nových schválení schválených agentů, odnětí statusu schváleného agenta, prodloužení platnosti a inspekcí, plánů ověřování a výsledků těchto posouzení.

Postupy pro tuto výměnu informací se stanoví mezi příslušným orgánem a vnitrostátními celními orgány.“

7)

V bodě 6.3.2.6 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

jedinečný identifikátor přidělený příslušným orgánem schválenému agentovi, který uznal bezpečnostní status udělený zásilce jiným schváleným agentem, a to i v průběhu transferových činností.“

8)

V bodě 6.3.2.6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Transferový náklad nebo pošta, u nichž letecký dopravce nebo schválený agent působící jeho jménem není schopen potvrdit v průvodních dokladech informace požadované v tomto bodě nebo případně v bodě 6.3.2.7, se podrobí detekční kontrole před nakládkou do letadla pro následující let.“

9)

V bodě 6.4.1.2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Přezkoumání prostor žadatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se považuje za ověření na místě, pokud je provedeno ne dříve než tři roky před datem, kdy žadatel žádá o schválení jakožto známý odesílatel. V těchto případech žadatel vyplní informace požadované v části 1 „Ověřovacího kontrolního seznamu pro známé odesílatele“ obsaženého v doplňku 6-C a zašle je příslušnému orgánu společně s prohlášením o závazcích, které podepíše právní zástupce žadatele nebo osoba odpovědná za bezpečnost v daném místě.

Povolení AEO a příslušné posouzení celním orgánem zpřístupní žadatel pro další inspekci.

Podepsané prohlášení uchovává dotčený příslušný orgán nebo osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, která jej na žádost zpřístupní dotčenému příslušnému orgánu.“

10)

V bodě 6.4.1.4 se třetí odstavec nahrazuje tímto:

„Přezkoumání prostor známého odesílatele příslušným celním orgánem v souladu s článkem 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 se považuje za ověření na místě.“

11)

Bod 6.4.1.5 se nahrazuje tímto:

„6.

4.1.5 Není-li příslušný orgán nadále přesvědčen, že známý odesílatel splňuje požadavky nařízení (ES) č. 300/2008, odejme status známého odesílatele pro konkrétní místo (místa).

Neprodleně po odnětí a nejpozději do 24 hodin po něm příslušný orgán zajistí, aby byla změna statusu známého odesílatele zaznamenána v databázi „Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“.

Pokud známý odesílatel již není držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, nebo pokud je jeho povolení AEO pozastaveno v důsledku nedodržení čl. 39 písm. e) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 28 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, přijme příslušný orgán vhodná opatření k zajištění toho, aby známý odesílatel splňoval požadavky nařízení (ES) č. 300/2008.

Známý odesílatel informuje příslušný orgán o veškerých změnách týkajících se jeho povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.“

12)

Bod 6.4.1.7 se nahrazuje tímto:

„6.4.1.7

Příslušný orgán zpřístupní celním orgánům veškeré informace týkající se statusu známého odesílatele, které mohou být důležité v případě, že je držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 a článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Uvedené informace zahrnují informace týkající se nových schválení známých odesílatelů, odnětí statusu známého odesílatele, prodloužení platnosti a inspekcí, plánů ověřování a výsledků těchto posouzení.

Postupy pro tuto výměnu informací se stanoví mezi příslušným orgánem a vnitrostátními celními orgány.“

13)

Bod 6.5.1 se nahrazuje tímto:

„6.5.1

Schválený agent vede databázi, jež o každém stálém odesílateli, kterého jmenoval před 1. červnem 2017, obsahuje všechny tyto informace:

a)

údaje o společnosti včetně skutečné obchodní adresy;

b)

povahu podnikání;

c)

kontaktní údaje, včetně údajů osoby či osob odpovědných za ochranu před protiprávními činy;

d)

číslo plátce DPH nebo registrační číslo společnosti;

e)

podepsané „Prohlášení o závazcích – stálý odesílatel“ uvedené v doplňku 6-D.

Je-li stálý odesílatel držitelem povolení AEO podle čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo článku 33 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, uchovává se číslo povolení AEO v databázi podle prvního pododstavce.

Databáze se zpřístupní ke kontrole příslušnému orgánu.“

14)

Vkládají se nové body 6.6.1.3, 6.6.1.4 a 6.6.1.5, které znějí:

„6.6.1.3

Dopravce zajistí, aby zaměstnanci, kteří vyzvedávají, přepravují, skladují a doručují letecký náklad a poštu, u nichž byly provedeny bezpečnostní kontroly, absolvovali minimálně následující:

a)

kontrolu osobní integrity, která spočívá v ověření totožnosti a životopisu a/nebo poskytnutých referencí;

b)

obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7.

6.6.1.4

Každý zaměstnanec dopravce, kterému byl při výkonu některé z funkcí uvedených v bodě 6.6.1.3 nebo při provádění některé z bezpečnostních kontrol stanovených v této kapitole umožněn přístup k nákladu a poště bez dozoru, musí:

a)

úspěšně absolvovat ověření spolehlivosti;

b)

absolvovat odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.3.9.

6.6.1.5

Pokud dopravce využívá k výkonu jedné nebo více funkcí uvedených v bodě 6.6.1.3 služby jiné společnosti, musí tato jiná společnost splňovat následující podmínky:

a)

uzavřít s dopravcem dohodu o přepravě;

b)

zdržet se zadávání subdodávek;

c)

provést ustanovení bodů 6.6.1.3, případně 6.6.1.4.

Dopravce zadávající subdodávku má nadále plnou odpovědnost za celou přepravu jménem daného agenta nebo odesílatele.“

15)

V bodě 6.8.1.7 se úvodní část nahrazuje tímto:

„V období od 1. dubna 2020 až 30. června 2021 se příslušný orgán může odchýlit od postupu stanoveného v bodě 6.8.2 a dočasně označit leteckého dopravce jako ACC3 v případě, že ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy nebylo možné provést z objektivních důvodů, které souvisejí s krizí způsobenou pandemií COVID-19 a jsou mimo odpovědnost leteckého dopravce. Na označení se vztahují tyto podmínky:“

16)

Body 6.8.3.6 a 6.8.3.7 se nahrazují tímto:

„6.8.3.6

Po provedení bezpečnostních kontrol uvedených v bodech 6.8.3.1 až 6.8.3.5 zajistí dopravce ACC3 nebo schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3) odpovědný za provedení bezpečnostních kontrol, aby byly v průvodních dokladech ve formě leteckého nákladního listu, rovnocenného poštovního dokladu nebo ve zvláštním prohlášení poskytnutém v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě uvedeny přinejmenším následující informace:

a)

jedinečný alfanumerický identifikátor dopravce ACC3;

b)

bezpečnostní status zásilky podle bodu 6.3.2.6 písm. d) vydaný dopravcem ACC3, případně schváleným agentem ověřeným z hlediska ochrany letectví EU před protiprávními činy (RA3);

c)

jedinečný identifikátor zásilky, například číslo leteckého nákladního listu vydaného tranzitním dopravcem nebo leteckého manifestu;

d)

obsah zásilky nebo případně označení konsolidace;

e)

důvody pro vydání bezpečnostního statusu, včetně použitého prostředku nebo metody detekční kontroly nebo důvodů pro osvobození zásilky od detekční kontroly, s využitím standardů přijatých v rámci předpisů ICAO týkajících se Prohlášení o bezpečnosti zásilky.

V případě konsolidací uchová dopravce ACC3 nebo schválený agent ověřený z hlediska ochrany letectví EU (RA3), který provedl konsolidaci, informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) až e) pro každou jednotlivou zásilku alespoň do předpokládaného času příletu zásilek na první letiště v Unii, nebo po dobu 24 hodin, podle toho, která doba je delší.

6.8.3.7

Kterýkoli letecký dopravce přilétající ze třetí země uvedené v doplňku 6-F zajistí dodržování příslušných bodů stanovených v bodě 6.8.3.6, pokud jde o náklad a poštu přepravované na palubě. Průvodní doklady týkající se těchto zásilek musí splňovat alespoň předpisy ICAO týkající se Prohlášení o bezpečnosti zásilky, nebo alternativní předpisy poskytující požadované informace rovnocenným způsobem.“

17)

Bod 6.8.3.9 se nahrazuje tímto:

„6.8.3.9

Zásilky, jež jsou předmětem tranzitu nebo transferu, přilétají ze třetí země neuvedené v bodě 6.8.3.8 a jejichž průvodní doklady nesplňují požadavky bodu 6.8.3.6, podléhají před následujícím letem ustanovením bodu 6.2.“

18)

V bodě 6.8.4.11 se úvodní část nahrazuje tímto:

„V období od 1. dubna 2020 do 30. června 2021 se příslušný orgán může odchýlit od postupu stanoveného v bodě 6.8.5 a subjekt z třetí země dočasně označit jako RA3 nebo KC3 v případě, že ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy nebylo možné provést z objektivních důvodů, které souvisejí s krizí způsobenou pandemií COVID-19 a jsou mimo odpovědnost dotčeného subjektu. Na označení se vztahují tyto podmínky:“

19)

V bodě 6.8.4.12 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

označení se uděluje na dobu ne delší než šest měsíců a může být prodlouženo v rámci doby výjimky stanovené v bodě 6.8.4.11.“

20)

Body 6.8.5.5, 6.8.5.6 a 6.8.5.7 se zrušují.

21)

V bodě 6.8.6.1 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Pokud Komise nebo příslušný orgán zjistí v činnosti dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 závažný nedostatek, u kterého se má za to, že má zásadní dopad na celkovou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy v Unii, nebo obdrží-li o něm písemnou informaci:

a)

informuje neprodleně dotčeného leteckého dopravce nebo subjekt a vyžádá si stanovisko a odpovídající opatření k odstranění závažných nedostatků;

b)

neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi.

Závažný nedostatek uvedený v prvním pododstavci lze zjistit během některé z následujících činností:

1)

při činnostech v oblasti sledování dodržování předpisů;

2)

při zkoumání dokumentace, včetně zprávy o ověřování ochrany letectví EU před protiprávními činy od jiných provozovatelů, kteří jsou součástí dodavatelského řetězce ACC3, RA3 nebo KC3;

3)

po obdržení věcných písemných informací od jiných orgánů a/nebo provozovatelů ohledně činností dotčeného dopravce ACC3, agenta RA3 nebo odesílatele KC3 ve formě doložených důkazů jednoznačně označujících porušení bezpečnosti.“

22)

Doplňuje se nový bod 6.8.7, který zní:

„6.8.7   Analýza předběžných informací o nákladu před nakládkou (PLACI)

6.8.7.1

V souladu s článkem 186 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se PLACI provede před odletem ze třetí země poté, co celní úřad místa prvního vstupu obdrží minimální soubor údajů vstupního souhrnného celního prohlášení podle čl. 106 odst. 2 a odst. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (*).

6.8.7.2

V průběhu PLACI a v případě, že úřad prvního vstupu může důvodně předpokládat, že zásilka letecky vstupující na celní území Unie by mohla představovat závažnou hrozbu pro civilní letectví, zachází se s touto zásilkou jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.7.

6.8.7.3

Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba v jiné třetí zemi, než jsou země uvedené v doplňku 6-F, a na Islandu, po obdržení oznámení od celního úřadu prvního vstupu vyžadujícího, aby se se zásilkou zacházelo jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.8.7.2:

a)

provede v případě této konkrétní zásilky bezpečnostní kontroly uvedené v bodech 6.7.3 a 6.7.4 přílohy prováděcího rozhodnutí C(2015) 8005 v případě dopravců ACC3 nebo agentů RA3 schválených pro provádění těchto bezpečnostních kontrol;

b)

zajistí, aby dopravci ACC3 nebo agenti RA3 schválení pro provádění těchto bezpečnostních kontrol dodržovali ustanovení uvedená v písmenu a). Informace celnímu úřadu prvního vstupu se poskytují v případě, že zásilka má být nebo byla předána jinému provozovateli, subjektu nebo orgánu za účelem provedení bezpečnostních kontrol. Tento jiný provozovatel, subjekt nebo orgán zajistí provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a) a potvrdí leteckému dopravci, provozovateli, subjektu nebo osobě, od níž (nějž) byla zásilka přijata, jak provedení těchto bezpečnostních kontrol, tak jejich výsledky;

c)

potvrdí celnímu úřadu prvního vstupu jak provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a), tak jejich výsledky.

První pododstavec písm. a) a b) se nepoužijí v případě, že požadované bezpečnostní kontroly byly provedeny již dříve. Pokud by však existovaly informace o konkrétním ohrožení, které by vyšly najevo až po provedení předchozích bezpečnostních kontrol, může být daný letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba požádán/požádána o zopakování bezpečnostních kontrol s využitím konkrétních prostředků a metod a o poskytnutí potvrzení v souladu s prvním pododstavcem písm. c). Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba mohou být informováni o veškerých prvcích a informacích nezbytných k účinnému splnění daného bezpečnostního cíle.

6.8.7.4

Letečtí dopravci, provozovatelé, subjekty nebo osoby ve třetí zemi uvedené v doplňku 6-F nebo na Islandu, kteří obdrží od celního úřadu prvního vstupu oznámení, v němž se požaduje, aby se zásilkou bylo zacházeno jako s vysoce rizikovým nákladem nebo poštou (HRCM) v souladu s bodem 6.8.7.2:

a)

provedou v případě této konkrétní zásilky alespoň bezpečnostní kontroly stanovené v příloze 17 ICAO pro vysoce rizikový náklad nebo poštu (**);

b)

zajistí, aby provozovatel, subjekt nebo orgán schválený příslušným orgánem ve třetí zemi za účelem provádění těchto bezpečnostních kontrol splňoval požadavky uvedené v písmenu a). Informace celnímu úřadu prvního vstupu se poskytují v případě, že zásilka má být nebo byla předána jinému provozovateli, subjektu nebo orgánu za účelem provedení bezpečnostních kontrol. Tento jiný provozovatel, subjekt nebo orgán zajistí provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a) a potvrdí leteckému dopravci, provozovateli, subjektu nebo osobě, od níž (nějž) byla zásilka přijata, jak provedení těchto bezpečnostních kontrol, tak jejich výsledky;

c)

potvrdí celnímu úřadu prvního vstupu jak provedení bezpečnostních kontrol uvedených v písmenu a), tak jejich výsledky.

První pododstavec písm. a) a b) se nepoužijí v případě, že požadované bezpečnostní kontroly byly provedeny již dříve. Pokud by však existovaly informace o konkrétním ohrožení, které by vyšly najevo až po provedení předchozích bezpečnostních kontrol, může být daný letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba požádán/požádána o zopakování bezpečnostních kontrol s využitím konkrétních prostředků a metod a o poskytnutí potvrzení v souladu s prvním pododstavcem písm. c). Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba mohou být informováni o veškerých prvcích a informacích nezbytných k účinnému splnění daného bezpečnostního cíle.

6.8.7.5

V průběhu PLACI a v případě, že celní úřad prvního vstupu může důvodně předpokládat, že zásilka letecky vstupující na celní území Unie představuje závažné ohrožení bezpečnosti, což jej vede k vydání oznámení „Nenakládat“, nesmí být tato zásilka naložena na palubu letadla, případně musí být vyložena.

6.8.7.6

Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba ve třetí zemi, kteří obdrží od celního úřadu prvního vstupu oznámení požadující, aby zásilka nebyla naložena na palubu letadla v souladu s bodem 6.8.7.5:

a)

zajistí, aby zásilka, kterou mají v držení, nebyla naložena na palubu letadla, nebo aby byla okamžitě vyložena v případě, že se již na palubě letadla nachází;

b)

předloží celnímu úřadu prvního vstupu na celní území Unie potvrzení, že tuto žádost splnili;

c)

spolupracují s příslušnými orgány členského státu celního úřadu prvního vstupu;

d)

informují příslušný orgán pro bezpečnost civilního letectví státu, kde se nachází letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba přijímající oznámení, a třetí země, ve které se aktuálně nachází zásilka, pokud jsou odlišné.

6.8.7.7

Pokud se zásilka již nachází u jiného leteckého dopravce, provozovatele nebo subjektu v rámci dodavatelského řetězce, pak letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který (která) obdrží oznámení „Nenakládat“ podle bodu 6.8.7.5 neprodleně uvědomí tohoto jiného leteckého dopravce, provozovatele, subjekt nebo osobu, že musí:

a)

zajistit soulad s ustanoveními bodu 6.8.7.6 písm. a), c) a d);

b)

potvrdit uplatnění bodu 6.8.7.6 písm. b) na leteckého dopravce, provozovatele, subjekt nebo osobu, který/která obdržel/obdržela oznámení stanovené v bodě 6.8.7.5.

6.8.7.8

Pokud by letadlo již vzlétlo a na palubě mělo zásilku, u které celní úřad prvního vstupu oznámil podle bodu 6.8.7.5, že nesmí být naložena, pak letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který (která) toto oznámení přijme, neprodleně informuje:

a)

příslušné orgány členského státu uvedené v bodě 6.8.7.6 písm. c) za účelem informování příslušných orgánů členského státu prvního přeletu v Unii a spolupráce s nimi;

b)

příslušný orgán pro bezpečnost civilního letectví dané třetí země, ve které se nachází letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který/která oznámení obdržel/obdržela, a třetí země, z níž se daný let uskutečnil, pokud jsou odlišné.

6.8.7.9

Poté, co obdrží oznámení od celního úřadu prvního vstupu, který vydal oznámení podle bodu 6.8.7.5, příslušný orgán téhož členského státu provede, případně zajistí provedení tohoto oznámení, nebo bude spolupracovat na jakýchkoli následných opatřeních, včetně koordinace s orgány třetí země odeslání a případně i země nebo zemí tranzitu a/nebo transferu, podle příslušných bezpečnostních pohotovostních protokolů v souladu s národním bezpečnostním programem ochrany civilního letectví před protiprávními činy daného členského státu a s mezinárodními standardy a doporučenými postupy upravujícími krizové řízení a reakci na protiprávní činy.

6.8.7.10

Letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba ve třetí zemi, který (která) obdrží oznámení vydané celním orgánem třetí země uplatňujícím systém analýzy předběžných informací o nákladu před nakládkou v souladu se zásadami stanovenými v normativním rámci SAFE Světové celní organizace, zajistí provedení požadavků stanovených v bodech 6.8.7.3 a 6.8.7.4 a v bodech 6.8.7.6, 6.8.7.7 a 6.8.7.8.

Tento bod se vztahuje pouze na zásilky nákladu nebo pošty, které splňují některé z níže uvedených kritérií:

a)

jsou přepravovány pro tranzit nebo transfer na letišti Unie před dosažením konečného místa určení na letišti nacházejícím se ve třetí zemi oznamujícího celního orgánu;

b)

jsou přepravovány pro tranzit nebo transfer na letišti Unie před dalším tranzitem nebo transferem na letišti nacházejícím se ve třetí zemi oznamujícího celního orgánu.

Pro účely požadavků stanovených v bodech 6.8.7.6 písm. c) a 6.8.7.8 písm. a) letecký dopravce, provozovatel, subjekt nebo osoba, který/která obdrží oznámení ve třetí zemi, neprodleně uvědomí příslušné orgány členského státu prvního přistání v Unii.

Pokud by letadlo již vzlétlo, poskytnou se tyto informace příslušným orgánům členského státu prvního přeletu v Unii, který zajistí provedení opatření uvedených v bodě 6.8.7.9 v koordinaci s příslušnými orgány členského státu prvního přistání v Unii.

Příslušné orgány jak členského státu prvního přeletu v Unii, tak členského státu prvního přistání v Unii informují příslušný celní orgán.

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1)."

(**)  Letečtí dopravci, provozovatelé a subjekty na Islandu použijí body 6.7.3 a 6.7.4 přílohy prováděcího rozhodnutí C(2015) 8005.“"

23)

V bodě 11.6.3.6 se doplňuje nová věta, která zní:

„Příslušný orgán poskytne osobám ověřujícím ochranu letectví EU před protiprávními činy, které schvaluje, příslušné části neveřejných právních předpisů a vnitrostátních programů týkajících se operací a oblastí, které mají být ověřeny.“

24)

Bod 11.6.3.8 se nahrazuje tímto:

„11.6.3.8

Příslušný orgán, který jedná jako osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy, může provádět ověřování pouze ve vztahu k leteckým dopravcům, provozovatelům a subjektům, za které odpovídá nebo za které odpovídá příslušný orgán jiného členského státu, pokud jej o to tento orgán výslovně požádal nebo jej za tímto účelem jmenoval.“

25)

Vkládá se nový bod 11.6.3.11, který zní:

„11.6.3.11

Platnost schválení osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy trvá po dobu nejvýše pěti let.“

26)

Bod 11.6.4.1 se nahrazuje tímto:

„11.6.4.1

Osoba ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy:

a)

se nepovažuje za schválenou, dokud nejsou její údaje zaneseny do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“;

b)

této osobě musí být příslušným orgánem nebo jeho jménem poskytnut důkaz o jejím statusu;

c)

nesmí provádět ověření ochrany letectví EU před protiprávními činy, pokud má status osoby ověřující ochranu letectví před protiprávními činy v rámci rovnocenného systému zavedeného ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pokud se nepoužije bod 11.6.4.5.

Orgány nebo osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy uvedené v databázi „Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ z podnětu určitého příslušného orgánu, mohou provádět ověřování leteckých společností, provozovatelů nebo subjektů pouze v rámci odpovědnosti tohoto příslušného orgánu.“

27)

Bod 11.6.5.6 se nahrazuje tímto:

„11.6.5.6

Zpráva o ověření se standardně vyhotovuje v anglickém jazyce a předává se příslušnému orgánu a ověřovanému subjektu nejpozději do jednoho měsíce po ověření na místě.

Příslušný orgán posoudí zprávu o ověření nejpozději do šesti týdnů po jejím přijetí.

Pokud se tato zpráva týká letecké společnosti, provozovatele nebo subjektu, u něhož/níž je prováděno ověření pro účely stávajícího označení, jehož platnost končí po uplynutí lhůt stanovených ve výše uvedených odstavcích, může příslušný orgán stanovit pro dokončení posouzení delší lhůtu.

V tomto případě a pokud nejsou k úspěšnému dokončení posouzení nezbytné další informace a dodatečné písemné doklady, příslušný orgán zajistí, aby byl tento proces dokončen před skončením platnosti statusu.

Do tří měsíců ode dne obdržení zprávy se orgánu nebo osobě ověřujícímu/ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy poskytne písemná zpětná vazba ohledně kvality zprávy a případně veškerá doporučení a připomínky, které příslušný orgán může považovat za nezbytné. Kopie této zpětné vazby se případně předá příslušnému orgánu, který ověřující osobu schválil.

Příslušný orgán si může pro účely označení jiných leteckých společností, provozovatelů nebo subjektů podle tohoto nařízení vyžádat kopii úplné zprávy o ověření v anglickém jazyce a v tomto případě ji od příslušného orgánu, který zprávu o ověření vypracoval ve svém národním jazyce nebo o její vypracování požádal ověřující osobu provádějící ověření, obdrží do patnácti dnů.“

28)

Bod 12.0.2.1 se nahrazuje tímto:

„12.0.2.1

Na základě ustanovení bodu 12.0.5 mohou být po 1. říjnu 2020 následující bezpečnostní vybavení instalována pouze tehdy, pokud jim bylo uděleno označení „známka EU“ nebo pokud byl udělen status označení „známka EU dosud neudělena“, jak je uvedeno v bodě 12.0.2.5:

a)

průchozí detektor kovů (WTMD);

b)

systémy detekce výbušnin (EDS);

c)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

d)

zařízení systémů pro detekci kapalných výbušnin (LEDS);

e)

zařízení pro detekci kovů (MDE);

f)

bezpečnostní skenery;

g)

zařízení pro skenování obuvi;

h)

zařízení pro detekci výbušných par (EVD).“

29)

Bod 12.0.2.3 se nahrazuje tímto:

„12.0.2.3

Označení „známka EU“ se udělí pouze bezpečnostnímu vybavení, které bylo vyzkoušeno zkušebními středisky, jež provádějí opatření kontroly kvality v souladu se společným postupem hodnocení Evropské konference civilního letectví, za něž zodpovídá příslušný orgán.“

30)

Bod 12.0.5.3 se nahrazuje tímto:

„12.

0.5.3 Bezpečnostní vybavení schválené na vnitrostátní úrovni na základě bodu 12.0.5.1 nebo 12.0.5.2 neobdrží automaticky označení „známka EU“.“

31)

Vkládá se nový bod 12.3.1, který zní:

„12.3.1

Veškerá zařízení, která byla nainstalována nejpozději od 1. ledna 2023 a která mají být použita k detekční kontrole nákladu a pošty, jakož i pošty leteckého dopravce a materiálů leteckého dopravce, na něž se vztahují bezpečnostní kontroly v souladu s kapitolou 6, musí být vícepohledová.

Příslušný orgán může z objektivních důvodů povolit použití jednopohledového rentgenu nainstalovaného před 1. lednem 2023 v následujících lhůtách:

a)

jednopohledový rentgen nainstalovaný před 1. lednem 2016, nejpozději do 31. prosince 2025;

b)

jednopohledový rentgen nainstalovaný od 1. ledna 2016 po dobu nejvýše deseti let ode dne instalace nebo nejpozději do 31. prosince 2027, podle toho, co nastane dříve.

Pokud příslušný orgán použije ustanovení druhého odstavce, informuje o tom Komisi.“

32)

Bod 12.4.2 se nahrazuje tímto:

„12.4.2   Standardy pro zařízení EDS

12.4.2.1

Všechna zařízení EDS musí splňovat následující požadavky:

a)

zařízení nainstalovaná před 1. zářím 2014 musí splňovat alespoň standard 2;

b)

zařízení nainstalovaná od 1. září 2014 do 31. srpna 2022 musí splňovat alespoň standard 3;

c)

zařízení nainstalovaná od 1. září 2022 do 31. srpna 2026 musí splňovat alespoň standard 3.1;

d)

zařízení nainstalovaná od 1. září 2026 musí splňovat alespoň standard 3.2.

12.4.2.2

Platnost standardu 2 skončí dne 1. září 2021.

12.4.2.3

Aby bylo možno rozšířit používání zařízení EDS odpovídajících standardu 2, zřizují se čtyři kategorie letišť:

a)

kategorie I – letiště s více než 25 miliony cestujících v roce 2019;

b)

kategorie II – letiště obsluhovaná pravidelnými spoji alespoň do jedné ze třetích zemí uvedených v doplňku 5-A tohoto nařízení s výjimkou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;

c)

kategorie III – letiště s nejvyšším objemem dopravy v roce 2019 v každém členském státě, pokud již není uvedeno v kategorii I nebo II;

d)

kategorie IV – jiná letiště.

12.4.2.4

Příslušný orgán může povolit používání zařízení EDS odpovídajících standardu 2 od 1. září 2021, v souladu s následující tabulkou, do:

 

Zařízení EDS odpovídající standardu 2, které bylo nainstalováno před 1. lednem 2011

Zařízení EDS odpovídající standardu 2, které bylo nainstalováno mezi 1. lednem 2011 a 1. zářím 2014

Letiště kategorie I

1. března 2022

1. března 2023

Letiště kategorie II nebo kategorie III

1. září 2022

1. září 2023

Letiště kategorie IV

1. března 2023

1. března 2024

12.4.2.5

Příslušný orgán informuje Komisi, pokud umožní používání zařízení EDS odpovídajícího standardu 2 i nadále od 1. září 2021.

12.4.2.6

Všechna zařízení EDS určená k detekční kontrole kabinových zavazadel odpovídají alespoň standardu C1.

12.4.2.7

Všechna zařízení EDS určená k detekční kontrole kabinových zavazadel obsahujících přenosné počítače a jiná velká elektrická zařízení odpovídají alespoň standardu C2.

12.4.2.8

Všechna zařízení EDS určená k detekční kontrole kabinových zavazadel obsahujících přenosné počítače, jiná velká elektrická zařízení a tekutiny, aerosoly a gely odpovídají alespoň standardu C3.

12.4.2.9

Pro účely detekční kontroly tekutin, aerosolů a gelů se všechna zařízení EDS, která odpovídají standardu C3, považují za rovnocenná zařízením systémů pro detekci kapalných výbušnin, která odpovídají standardu 2.“

(*)  Vzhledem k tomu, že Island není součástí celního území Unie, je pro účely bodu 6.8.7 této přílohy považován za třetí zemi.“

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(**)  Letečtí dopravci, provozovatelé a subjekty na Islandu použijí body 6.7.3 a 6.7.4 přílohy prováděcího rozhodnutí C(2015) 8005.““