EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0255

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/255 2021 m. vasario 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/992

OL L 58, 2021 2 19, p. 23–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/255/oj

2021 2 19   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/255

2021 m. vasario 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

COVID-19 pandemija toliau daro tokio masto poveikį tarptautinei ir Europos civilinei aviacijai, kad patikrinimai vietoje, kuriais siekiama trečiosiose valstybėse naujai arba pakartotinai skirti oro vežėjus ir krovinių tvarkymo veiklos vykdytojus, kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 (2) priedo 6.8 punkte, tebėra sunkiai įgyvendinami dėl objektyvių priežasčių, kurių tie vežėjai ar veiklos vykdytojai negali kontroliuoti;

(2)

todėl būtina alternatyvią ir skubią ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą, taikomą nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems tiekimo į Sąjungą grandinės veiklos vykdytojams, taikyti ilgiau, nei nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedo 6.8.1.7 punkte;

(3)

Sąjunga rėmė Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Pasaulio muitinių organizacijos pastangas apibrėžti prieš kraunant pateikiamos išankstinės informacijos apie krovinius, naudojamos apibūdinant konkretų 7 + 1 duomenų rinkinį (3), kaip apibrėžta Pasaulio muitinių organizacijos Pasaulinės prekybos saugumo ir supaprastinimo standartų sistemoje (SAFE), tarptautinę politikos koncepciją. Siuntų duomenys, kuriuos reguliavimo institucijoms ekspeditoriai, oro vežėjai, pašto paslaugų teikėjai, integruoto krovinių vežimo paslaugų teikėjai, reguliuojami arba kiti subjektai pateikia kiek įmanoma anksčiau prieš krovinius pakraunant į orlaivį paskutinėje išvykimo vietoje, padeda užtikrinti dar vieną saugumo lygmenį, kai įvežimo vietos muitinė grėsmės ir rizikos analizę gali atlikti prieš orlaivio išvykimą;

(4)

todėl, prieš prekes pakraunant į orlaivį, išvykstantį iš trečiosios valstybės, į Sąjungos muitų teritoriją oro transportu įvežamų prekių pirmoji rizikos analizė civilinės aviacijos saugumo tikslais turėtų būti atliekama kuo greičiau, kai tik gaunamas minimalus įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinys, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (4) 106 straipsnio 2 ir 2a dalyse. Reikalavimas atlikti pirmąją rizikos analizę turėtų būti taikomas nuo 2021 m. kovo 15 d.;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (5) 186 straipsnyje yra nustatytas rizikos analizės ir kontrolės procesas, taikomas pirmojoje įvežimo muitinėje, o to reglamento 182 straipsnyje yra nustatyta Komisijos ir valstybių narių bendru susitarimu sukurta importo kontrolės sistema (ICS2), kaip ES darnioji verslininko sąsaja, naudojama įvežimo bendrajai deklaracijai, prašymams ją pataisyti, prašymams ją pripažinti negaliojančia teikti, deklaracijos duomenims apdoroti ir laikyti, taip pat naudojama su muitinės įstaigomis keičiantis atitinkama informacija;

(6)

kadangi dėl prieš kraunant pateikiamos išankstinės informacijos apie krovinius rizikos analizės rezultatų tiekimo į Sąjungą grandinės veiklos vykdytojams, vykdantiems veiklą trečiojoje valstybėje, nuo 2021 m. kovo 15 d. gali reikėti taikyti konkrečias rizikos mažinimo aviacijos saugumo priemones, būtina skubiai įtraukti atitinkamas civilinės aviacijos saugumo įgyvendinimo taisykles;

(7)

kilusi COVID-19 pandemija daro didelį poveikį Sąjungos oro uostų gebėjimui užbaigti diegti 3 standartą atitinkančią sprogmenų aptikimo sistemos įrangą. Komisija ir valstybės narės uoliai tebesiekia užbaigti diegti naujausias bagažo skyriuje vežamo bagažo tikrinimo technologijas. Siekiant didesnio lankstumo prisitaikant prie esamos padėties, remiantis prioritetų nustatymo pagal oro uostų kategorijas mechanizmu, taip pat siekiant užtikrinti, kad aukštesnių aptikimo rodiklių standartų taikymas būtų matomas, buvo parengtos naujos veiksmų gairės;

(8)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 įgyvendinimo patirtis parodė, kad tam tikrų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo sąlygas reikia iš dalies pakeisti. Siekiant paaiškinti, suderinti, supaprastinti ir sustiprinti tam tikras konkrečias aviacijos saugumo priemones, padidinti teisinį aiškumą, standartizuoti bendrą teisės aktų aiškinimą ir toliau užtikrinti geriausią bendrų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimą, tam tikrų tų standartų įgyvendinimo sąlygos turi būti pakoreguotos;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau priedo 1 ir 22 punktai taikomi nuo 2021 m. kovo 15 d., priedo 2 punktas – nuo 2022 m. kovo 1 d., o 14 punktas – 2021 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.

(2)  2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL L 299, 2015 11 14, p. 1).

(3)  Siuntėjo pavadinimas (vardas, pavardė), siuntėjo adresas, gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė), gavėjo adresas, paketų skaičius, visas bendras svoris, krovinio aprašymas ir vidinis arba pagrindinis oro transporto važtaraštis.

(4)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(5)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).


PRIEDAS

Priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašomas šis 6.0.4 punktas:

„6.0.4.

Šiame priede „prieš kraunant pateikiama išankstinė informacija apie krovinius“ reiškia prekių, kurios oro transportu bus įvežtos į Sąjungos (*) muitų teritoriją, pirmosios rizikos analizės, atliekamos aviacijos saugumo tikslais, procesą.

(*)  Kadangi Islandija nepatenka į Sąjungos muitų teritoriją, taikant šio priedo 6.8.7 punktą Islandija laikoma trečiąja valstybe.“;"

2)

įrašomi šie 6.1.4, 6.1.5 ir 6.1.6 punktai:

„6.1.4.

Leidimas patekti į riboto patekimo zonas, kuriose laikomi kroviniai ir paštas, gali būti suteikiamas tik nustačius, kuriai iš šių kategorijų priskiriamas siuntą iš nekontroliuojamos zonos vežantis subjektas:

a)

reguliuojamas subjektas;

b)

žinomas siuntėjas;

c)

pagal 6.6.1.1 punkto c papunktį paskirtas vežėjas, vežantis siuntas, kurių saugumo kontrolė jau buvo atlikta;

d)

nė vienas iš a, b ir c papunkčiuose nurodytų subjektų.

6.1.5.

Kai taikomas 6.1.4 punkto c papunktis, 6-E priedėlyje nurodyto pasirašyto pareiškimo kopija turi būti pateikta reguliuojamam subjektui, oro vežėjui arba oro uosto operatoriui, suteikiančiam leidimą patekti į riboto patekimo zonas, išskyrus atvejus, kai taikoma viena iš šių sąlygų:

a)

pats vežėjas yra reguliuojamas subjektas;

b)

riboto patekimo zonose vežama priimančiojo reguliuojamo subjekto arba oro vežėjo vardu.

Reikalavimas, kad vežėjas pateiktų 6-E priedėlyje nurodytą pasirašytą pareiškimą, gali būti pakeistas lygiaverte išankstinio pranešimo, teikiamo patekimo vietai, priemone, kurios taikymą užtikrina ne oro uosto teritorijoje esantis žinomas vežėjas ar reguliuojamas subjektas, kurio vardu vežama, arba priimantysis reguliuojamas subjektas ar oro vežėjas riboto patekimo zonose.

6.1.6.

Krovinių arba pašto siuntos, kurių saugumo kontrolė nebuvo prieš tai atlikta, gali būti leidžiamos į riboto patekimo zonas, jeigu joms buvo atlikta viena iš šių procedūrų:

a)

prieš jas įnešant jos buvo patikrintos pagal 6.2 skirsnį, ir už tai atsako priimantysis reguliuojamas subjektas arba oro vežėjas;

b)

į reguliuojamo subjekto arba oro vežėjo patalpas, esančias riboto patekimo zonose, jos pateko su palyda, ir jie už tai atsako.

Tokios siuntos, jas pristačius, laikomos apsaugotos nuo nesankcionuoto poveikio, kol bus patikrintos.

Tokias siuntas lydintys arba nuo nesankcionuoto poveikio jas saugantys darbuotojai turi būti pasamdyti pagal 11.1.1 punktą ir išmokyti bent pagal 11.2.3.9 punktą.“;

3)

6.3.1.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)

kad įvertintų, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 ir pagal jį priimtų įgyvendinimo aktų reikalavimus, atitinkama institucija arba jos vardu veikiantis ES aviacijos saugumo tikrintojas patikrina saugumo programą prieš nurodytose teritorijose atlikdamas patikrinimą vietoje.

Išskyrus 6.2 skirsnyje nustatytus tikrinimo reikalavimus, atitinkamos muitinės įstaigos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 (*) 29 straipsnį atliekamas pareiškėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje, jeigu jis buvo atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki datos, kurią pareiškėjas siekia būti patvirtintas reguliuojamu subjektu. Pareiškėjas tolesniam patikrinimui pateikia įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimą ir atitinkamą muitinės įstaigos vertinimą.

(*)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).“;"

4)

6.3.1.4 punkto trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Išskyrus 6.2 skirsnyje nustatytus tikrinimo reikalavimus, atitinkamos muitinės įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 29 straipsnį atliekamas reguliuojamo subjekto teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje.“;

5)

6.3.1.5 punktas pakeičiamas taip:

„6.3.1.5.

Jeigu atitinkama institucija mano, kad reguliuojamas subjektas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimų, ji panaikina reguliuojamo subjekto statusą konkrečios teritorijos arba konkrečių teritorijų atžvilgiu.

Iškart po panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas nuo panaikinimo atitinkama institucija užtikrina, kad apie buvusio reguliuojamo subjekto statuso pakeitimą būtų įrašyta Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazėje.

Jeigu reguliuojamas subjektas nebeturi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (*) 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje nurodyto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo arba jeigu šio įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo galiojimas sustabdomas dėl Reglamento (ES) Nr. 952/2013 39 straipsnio e punkto ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio nesilaikymo, atitinkama institucija imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų reguliuojamo subjekto atitiktį Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimams.

Reguliuojamas subjektas atitinkamą instituciją informuoja apie visus pasikeitimus, susijusius su jo turimu įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje.

(*)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).“;"

6)

6.3.1.8 punktas pakeičiamas taip:

„6.3.1.8 .

Atitinkama institucija muitinės įstaigai pateikia visą su reguliuojamo subjekto statusu susijusią informaciją, kuri galėtų būti svarbi turimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje, atžvilgiu. Ta informacija apima informaciją, susijusią su nauju reguliuojamų subjektų patvirtinimu, reguliuojamų subjektų statuso panaikinimu, pakartotiniu patvirtinimu ir patikrinimu, patikrinimo tvarkaraščiais ir tų vertinimų rezultatais.

Tokio keitimosi informacija būdus tarpusavyje nustato atitinkama institucija ir nacionalinės muitinės įstaigos.“;

7)

6.3.2.6 punkto g papunktis pakeičiamas taip:

„g)

bet kurio reguliuojamo subjekto, kuris sutiko su kito reguliuojamo subjekto siuntai suteiktu saugumo statusu, įskaitant atvejus, kai tai daroma per perdavimo operacijas, atitinkamos institucijos suteiktas unikalus identifikavimo kodas.“;

8)

6.3.2.6 punktas papildomas šia pastraipa:

„Perkraunami kroviniai arba paštas, kurių atžvilgiu oro vežėjas arba jo vardu veikiantis reguliuojamas subjektas negali lydraščiuose patvirtinti informacijos, reikalaujamos atitinkamai šiuo punktu arba 6.3.2.7 punktu, turi būti tikrinami prieš juos pakraunant į orlaivį tolesniam skrydžiui.“;

9)

6.4.1.2 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

atitinkamos muitinės įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 29 straipsnį atliekamas pareiškėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje, jeigu jis buvo atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki datos, kurią pareiškėjas siekia būti patvirtintas žinomu siuntėju. Tokiais atvejais pareiškėjas pateikia 6-C priedėlyje nustatyto „Žinomų siuntėjų patikrinimo kontrolinio sąrašo“ pirmoje dalyje reikalaujamą informaciją ir ją kartu su įsipareigojimų pareiškimu, kurį pasirašo pareiškėjo teisėtas atstovas arba už saugumą toje teritorijoje atsakingas asmuo, išsiunčia atitinkamai institucijai.

Pareiškėjas tolesniam patikrinimui pateikia įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimą ir atitinkamą muitinės įstaigos vertinimą.

Pasirašytą pareiškimą saugo suinteresuota atitinkama institucija arba ES aviacijos saugumo tikrintojas ir, paprašius, pateikia suinteresuotai atitinkamai institucijai;“;

10)

6.4.1.4 punkto trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Atitinkamos muitinės įstaigos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 29 straipsnį atliekamas žinomo siuntėjo teritorijos patikrinimas laikomas patikrinimu vietoje.“;

11)

6.4.1.5 punktas pakeičiamas taip:

„6.4.1.5.

Jeigu atitinkama institucija mano, kad žinomas siuntėjas nebeatitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimų, ji panaikina žinomo siuntėjo statusą konkrečios (-ių) teritorijos (-ų) atžvilgiu.

Iškart po panaikinimo ir visais atvejais per 24 valandas po panaikinimo atitinkama institucija užtikrina, kad apie buvusio žinomo siuntėjo statuso pasikeitimą būtų įrašyta į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę.

Jeigu žinomas siuntėjas nebeturi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje nurodyto įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo arba jeigu jo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo galiojimas sustabdomas dėl Reglamento (ES) Nr. 952/2013 39 straipsnio e punkto ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio nesilaikymo, atitinkama institucija imasi reikiamų veiksmų, kad užtikrintų žinomo siuntėjo atitiktį Reglamento (EB) Nr. 300/2008 reikalavimams.

Žinomas siuntėjas atitinkamą instituciją informuoja apie visus pasikeitimus, susijusius su jo turimu įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje.“;

12)

6.4.1.7 punktas pakeičiamas taip:

„6.4.1.7.

Atitinkama institucija muitinės įstaigai pateikia visą su žinomo siuntėjo statusu susijusią informaciją, kuri galėtų būti svarbi turimo įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje, atžvilgiu. Ta informacija apima informaciją, susijusią su nauju žinomų siuntėjų patvirtinimu, žinomų siuntėjų statuso panaikinimu, pakartotiniu patvirtinimu ir patikrinimu, patikrinimo tvarkaraščiais ir tų vertinimų rezultatais.

Tokio keitimosi informacija būdus tarpusavyje nustato atitinkama institucija ir nacionalinės muitinės įstaigos.“;

13)

6.5.1 punktas pakeičiamas taip:

„6.5.1.

Reguliuojamas subjektas turi duomenų bazę, kurioje kaupia visą šią informaciją apie visus patikimus siuntėjus, kuriuos jis paskyrė iki 2017 m. birželio 1 d.:

a)

bendrovės duomenis, įskaitant bona fide buveinės adresą;

b)

veiklos pobūdį,

c)

kontaktinę informaciją, įskaitant už saugumą atsakingo (-ų) asmens (-ų) kontaktinę informaciją,

d)

PVM mokėtojo kodą arba bendrovės registracijos numerį,

e)

pasirašytą 6-D priedėlyje pateiktą „Patikimo siuntėjo įsipareigojimų pareiškimą“.

Jeigu patikimas siuntėjas turi Reglamento (ES) Nr. 952/2013 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 33 straipsnyje nurodytą įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimą, ekonominės veiklos vykdytojo leidimo numeris saugomas pirmoje pastraipoje nurodytoje duomenų bazėje.

Šią duomenų bazę gali patikrinti atitinkama institucija.“;

14)

įrašomi šie 6.6.1.3, 6.6.1.4 ir 6.6.1.5 punktai:

„6.6.1.3.

Vežėjas turi užtikrinti, kad darbuotojai, paimantys, vežantys, sandėliuojantys ir pristatantys oro transporto krovinius ir paštą, kurių saugumo kontrolė atlikta, būtų bent:

a)

patikrinti, atliekant jų sąžiningumo patikrinimą, apimantį tapatybės patikrinimą ir gyvenimo aprašymo ir (arba) pateiktų rekomendacijų patikrinimą;

b)

baigę bendrąjį pažintinį saugumo mokymo kursą pagal 11.2.7 punktą.

6.6.1.4.

Bet kurie vežėjo darbuotojai, kuriems suteikta nekontroliuojama prieiga prie krovinių ir pašto, jiems vykdant bet kurias 6.6.1.3 punkte nurodytas funkcijas arba atliekant bet kurios rūšies saugumo kontrolę, nustatytą šiame skyriuje, turi būti:

a)

patikrinti, ir jų asmens reputacijos patikrinimo išvados turi būti teigiamos;

b)

baigę saugumo mokymo kursą pagal 11.2.3.9 punktą.

6.6.1.5.

Kai vežėjas naudojasi kitos įmonės paslaugomis vienai arba kelioms 6.6.1.3 punkte nurodytoms funkcijoms atlikti, tokia kita įmonė turi įvykdyti šias sąlygas:

a)

pasirašyti vežimo susitarimą su vežėju;

b)

nesudarinėti kitų subrangos sutarčių;

c)

įgyvendinti atitinkamai 6.6.1.3 ir 6.6.1.4 punktų nuostatas.

Subrangos sutartį pasirašęs vežėjas yra visiškai atsakingas už visą subjekto arba siuntėjo vardu vykdomą vežimo veiklą.“;

15)

6.8.1.7 punkto įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. atitinkama institucija gali nukrypti nuo 6.8.2 punkte nustatytos procedūros ir oro vežėją laikinai paskirti ACC3 vežėju, jei dėl objektyvių priežasčių, kurios susijusios su COVID-19 sukelta pandemijos krize ir už kurias oro vežėjas nėra atsakingas, ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūra negalėjo būti atlikta. Paskyrimui taikomos šios sąlygos:“;

16)

6.8.3.6 ir 6.8.3.7 punktai pakeičiami taip:

„6.8.3.6.

Atlikus 6.8.3.1–6.8.3.5 punktuose nurodytą saugumo kontrolę, ACC3 vežėjas arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3), atsakingas už saugumo kontrolės atlikimą, užtikrina, kad lydraščiuose, pvz., elektroniniame arba rašytiniame važtaraštyje, lygiaverčiame pašto dokumente arba atskiroje deklaracijoje, būtų įrašyta bent ši informacija:

a)

ACC3 vežėjo unikalus raidinis skaitinis identifikavimo kodas;

b)

6.3.2.6 punkto d papunktyje nurodytas siuntos saugumo statusas, kurį suteikia atitinkamai ACC3 arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3);

c)

unikalus siuntos identifikavimo kodas, pvz., oro transporto važtaraščio (vidinio arba pagrindinio, jeigu taikoma) numeris;

d)

siuntos turinys arba, kai taikoma, siuntų sujungimo nuoroda;

e)

saugumo statuso suteikimo priežastys, įskaitant naudotas tikrinimo priemones ar taikytus tikrinimo metodus arba priežastis, kodėl siuntai padaryta tikrinimo išimtis, pagal ICAO Siuntų saugumo deklaravimo sistemos standartus.

Kai esama siuntų sujungimo, ACC3 vežėjas arba pagal ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūrą patikrintas reguliuojamas subjektas (RA3), kuris atliko siuntų sujungimą, pirmos pastraipos a–e punktuose nurodytą informaciją apie kiekvieną atskirą siuntą laiko bent iki numatyto siuntų atvežimo į pirmąjį oro uostą Sąjungoje arba 24 valandas, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.

6.8.3.7.

Bet kuris oro vežėjas, atvykstantis iš 6-F priedėlyje nurodytos trečiosios valstybės, užtikrina, kad orlaivyje vežamų krovinių ir pašto atžvilgiu būtų laikomasi 6.8.3.6 punkte nurodytų taikytinų punktų. Tokių siuntų lydraščiai turi atitikti bent ICAO Siuntų saugumo deklaravimo sistemos arba alternatyvios sistemos, pagal kurią lygiavertiškai pateikiama reikalaujama informacija, standartus.“;

17)

6.8.3.9 punktas pakeičiamas taip:

„6.8.3.9.

Tranzitu iš 6.8.3.8 punkte nenurodytos trečiosios valstybės atvežamos arba tokioje trečiojoje valstybėje perkrautos siuntos, kurių lydraščiai neatitinka 6.8.3.6 punkto nuostatų, prieš kitą tolesnį skrydį tvarkomos pagal 6.2 skirsnį.“;

18)

6.8.4.11 punkto įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Laikotarpiu nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. atitinkama institucija gali nukrypti nuo 6.8.5 punkte nustatytos procedūros ir trečiosios valstybės subjektą laikinai paskirti RA3 subjektu arba KC3 siuntėju, jeigu dėl objektyvių priežasčių, kurios susijusios su COVID-19 sukelta pandemijos krize ir už kurias subjektas nėra atsakingas, ES aviacijos saugumo patikrinimo procedūra negalėjo būti atlikta. Paskyrimui taikomos šios sąlygos:“;

19)

6.8.4.12 punkto d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

paskyrimas suteikiamas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir gali būti pratęstas neviršijant nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpio, kaip nustatyta 6.8.4.11 punkte.“;

20)

6.8.5.5, 6.8.5.6 ir 6.8.5.7 punktai išbraukiami;

21)

6.8.6.1 punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1.

Jeigu Komisija arba atitinkama institucija nustato arba gauna rašytinės informacijos apie didelį ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo veiklos trūkumą ir jeigu laikoma, kad tas trūkumas turi didelį poveikį bendram Sąjungos aviacijos saugumo lygiui, ji:

a)

nedelsdama informuoja susijusį oro vežėją arba subjektą, paprašo pateikti pastabų ir imtis deramų priemonių dideliam trūkumui ištaisyti;

b)

nedelsdama informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

Pirmojoje pastraipoje nurodytas didelis trūkumas gali būti nustatytas atliekant bet kurią šią veiklą:

1)

atliekant atitikties stebėjimo veiklą;

2)

tikrinant dokumentus, įskaitant kitų operatorių, patenkančių į ACC3 vežėjų, RA3 subjektų arba KC3 siuntėjų tiekimo grandinę, ES aviacijos saugumo patikrinimo ataskaitą;

3)

iš kitų institucijų ir (arba) operatorių gavus faktinės rašytinės informacijos apie atitinkamo ACC3 vežėjo, RA3 subjekto arba KC3 siuntėjo veiklą, kai esama dokumentinių įrodymų, iš kurių aiškiai matyti saugumo pažeidimai.“;

22)

įrašomas šis 6.8.7 punktas:

„6.8.7.   Prieš kraunant pateikiama išankstinė informacija apie krovinius

6.8.7.1.

Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 186 straipsnį prieš kraunant pateikiama išankstinė informacija apie krovinius turi būti pateikiama prieš išvykimą iš trečiosios valstybės, kai pirmojo įvežimo punkto muitinės įstaiga gauna minimalų įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų rinkinį, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (*) 106 straipsnio 2 ir 2a dalyse.

6.8.7.2.

Analizuojant prieš kraunant pateikiamą išankstinę informaciją apie krovinius, kai esama pagrįstų priežasčių pirmajai įvežimo muitinės įstaigai įtarti, kad oro transportu į Sąjungos muitų teritoriją įvežama siunta gali kelti didelį pavojų civilinei aviacijai, ta siunta tvarkoma kaip didelės rizikos krovinys arba paštas pagal 6.7 skirsnį.

6.8.7.3.

Oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo trečiojoje valstybėje, išskyrus nurodytąsias 6-F priedėlyje ir Islandiją, gavęs pirmosios įvežimo muitinės įstaigos pranešimą, kuriuo reikalaujama siuntą tvarkyti kaip didelės rizikos krovinį arba paštą pagal 6.8.7.2 punktą:

a)

atlieka tos konkrečios siuntos saugumo kontrolę, nurodytą Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6.7.3 ir 6.7.4 punktuose, jeigu ACC3 vežėjui arba RA3 subjektui leidžiama atlikti tokią saugumo kontrolę;

b)

užtikrina, kad ACC3 vežėjas arba RA3 subjektas, kuriam leidžiama atlikti tokią saugumo kontrolę, laikytųsi a punkto nuostatų. Informacija pirmajai įvežimo muitinės įstaigai teikiama tuo atveju, kai siunta turi būti arba buvo pristatyta kitam operatoriui, subjektui arba institucijai, kad būtų atlikta saugumo kontrolė. Toks kitas operatorius, subjektas arba institucija užtikrina, kad būtų atlikta a punkte nurodyta saugumo kontrolė, ir patvirtina oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, iš kurio siunta buvo gauta, kad tokia kontrolė atlikta, bei praneša jos rezultatus;

c)

pirmajai įvežimo muitinės įstaigai patvirtina, kad a punkte nurodyta saugumo kontrolė buvo atlikta, ir praneša jos rezultatus.

Pirmos pastraipos a ir b punktai netaikomi tuo atveju, kai saugumo kontrolė, kurios prašoma, jau buvo atlikta anksčiau. Tačiau, jeigu yra konkrečios informacijos apie grėsmę, kuri buvo gauta tik po anksčiau atliktos saugumo kontrolės, oro vežėjo, operatoriaus, subjekto arba asmens gali būti paprašyta pakartotinai atlikti saugumo kontrolę taikant konkrečias priemones ir metodus ir pateikti pirmos pastraipos c punkte nurodytą patvirtinimą. Oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui gali būti pranešta apie bet kokius veiksnius ir informaciją, būtiną siekiant veiksmingai pasiekti saugumo tikslą.

6.8.7.4.

Trečiojoje valstybėje, kuri yra nurodyta 6-F priedėlyje, arba Islandijoje esantys oro vežėjai, operatoriai, subjektai arba asmenys, gavę pirmosios įvežimo muitinės įstaigos pranešimą, kuriuo reikalaujama siuntą tvarkyti kaip didelės rizikos krovinį arba paštą pagal 6.8.7.2 punktą:

a)

tos konkrečios siuntos atžvilgiu atlieka bent saugumo kontrolę, ICAO 17 priede nustatytą didelės rizikos kroviniams arba paštui (**);

b)

užtikrina, kad operatorius, subjektas arba institucija, kuriems atitinkama institucija trečiojoje valstybėje leidžia atlikti tokią saugumo kontrolę, įvykdytų a punkto reikalavimus. Informacija pirmajai įvežimo muitinės įstaigai teikiama tuo atveju, kai siunta turi būti arba buvo pristatyta kitam operatoriui, subjektui arba institucijai, kad būtų atlikta saugumo kontrolė. Toks kitas operatorius, subjektas arba institucija užtikrina, kad būtų atlikta a punkte nurodyta saugumo kontrolė, ir patvirtina oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, iš kurio siunta buvo gauta, kad tokia kontrolė atlikta, bei praneša jos rezultatus;

c)

pirmajai įvežimo muitinės įstaigai patvirtina, kad a punkte nurodyta saugumo kontrolė buvo atlikta, ir praneša jos rezultatus.

Pirmos pastraipos a ir b punktai netaikomi tuo atveju, kai saugumo kontrolė, kurios prašoma, jau buvo atlikta anksčiau. Tačiau, jeigu yra konkrečios informacijos apie grėsmę, kuri buvo gauta tik po anksčiau atliktos saugumo kontrolės, oro vežėjo, operatoriaus, subjekto arba asmens gali būti paprašyta pakartotinai atlikti saugumo kontrolę taikant konkrečias priemones ir metodus ir pateikti pirmos pastraipos c punkte nurodytą patvirtinimą. Oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui gali būti pranešta apie bet kokius veiksnius ir informaciją, būtiną siekiant veiksmingai pasiekti saugumo tikslą.

6.8.7.5.

Analizuojant prieš kraunant pateikiamą išankstinę informaciją apie krovinius, kai esama pagrįstų priežasčių pirmajai įvežimo muitinės įstaigai įtarti, kad oro transportu į Sąjungos muitų teritoriją įvežama siunta kelia didelį pavojų saugumui, ir dėl to ji pateikia pranešimą, kad ta siunta negali būti kraunama, ta siunta neturi būti kraunama į orlaivį arba atitinkamai turi būti iškrauta.

6.8.7.6.

Oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo trečiojoje valstybėje, pagal 6.8.7.5 punktą gavęs pirmosios įvežimo muitinės įstaigos pranešimą, kuriuo reikalaujama siuntos nekrauti į orlaivį:

a)

užtikrina, kad jo turima siunta nebūtų pakrauta į orlaivį, arba, jeigu ji jau pakrauta į orlaivį, kad ji būtų nedelsiant iškrauta;

b)

pateikia patvirtinimą, kad įvykdė pirmosios įvežimo į Sąjungos muitų teritoriją muitinės įstaigos prašymą;

c)

bendradarbiauja su pirmosios įvežimo muitinės įstaigos valstybės narės atitinkamomis institucijomis;

d)

informuoja valstybės, kurioje yra pranešimą gavęs oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, ir trečiosios valstybės, kurioje tuo metu yra siunta, atitinkamą civilinės aviacijos saugumo instituciją.

6.8.7.7.

Jeigu siuntą jau turi kitas tiekimo grandinės oro vežėjas, operatorius arba subjektas, oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, gavęs pranešimą, kad siunta negali būti kraunama, kaip nustatyta 6.8.7.5 punkte, apie tai iškart praneša tokiam kitam oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, kad šis:

a)

užtikrintų 6.8.7.6 punkto a, c ir d papunkčių nuostatų laikymąsi;

b)

oro vežėjui, operatoriui, subjektui arba asmeniui, gavusiam 6.8.7.5 punkte nurodytą pranešimą, patvirtintų, kad taiko 6.8.7.6 punkto b papunkčio nuostatas.

6.8.7.8.

Jeigu orlaivis jau pakilęs į orą ir jame yra siunta, kurios atžvilgiu pirmoji įvežimo muitinės įstaiga pagal 6.8.7.5 punktą pateikė pranešimą, kad siunta neturi būti kraunama, tokį pranešimą gavęs oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo nedelsdamas praneša:

a)

6.8.7.6 punkto c papunktyje nurodytoms valstybės narės atitinkamoms institucijoms, kad šios praneštų pirmosios valstybės narės, virš kurios teritorijos Sąjungoje skrendama, atitinkamoms institucijoms ir palaikytų su jomis ryšį;

b)

trečiosios valstybės, kurioje yra pranešimą gavęs oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, ir trečiosios valstybės, iš kurios išskrido orlaivis, atitinkamai civilinės aviacijos saugumo institucijai, jeigu jos skiriasi.

6.8.7.9.

Iš pirmosios įvežimo muitinės įstaigos, pateikusios 6.8.7.5 punkte nurodytą pranešimą, gavusi pranešimą atitinkama tos pačios valstybės narės institucija atitinkamai taiko arba užtikrina, kad būtų taikomi atitinkami su saugumu susijusios nepaprastosios padėties protokolai pagal valstybės narės nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą, tarptautinius standartus ir rekomenduojamą krizių valdymo bei atsako į neteisėtą veiklą reglamentavimo praktiką, arba bendradarbiauja, kai imamasi bet kurių tolesnių veiksmų, įskaitant veiksmų derinimą su išvykimo trečiosios valstybės ir, kai taikytina, tranzito ir (arba) perdavimo vežti toliau valstybės arba valstybių, institucijomis.

6.8.7.10.

Trečiojoje valstybėje esantis oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, gavęs trečiosios valstybės muitinės įstaigos, taikančios prieš kraunant pateikiamos išankstinės informacijos apie krovinius sistemą pagal principus, nustatytus Pasaulio muitinių organizacijos Pasaulinės prekybos saugumo ir supaprastinimo standartų sistema (SAFE), užtikrina, kad būtų įvykdyti 6.8.7.3, 6.8.7.4, 6.8.7.6, 6.8.7.7 ir 6.8.7.8. punktuose nustatyti reikalavimai.

Šis punktas taikomas tik krovinių ir pašto siuntoms, atitinkančioms bet kurį iš šių kriterijų:

a)

prieš pasiekdamos galutinę paskirties vietą oro uoste, esančiame pranešimą pateikusios muitinės įstaigos trečiojoje valstybėje, jos yra vežamos tranzitu per Sąjungos oro uostą arba Sąjungos oro uoste perduodamos vežti toliau;

b)

prieš jas vežant tranzitu per oro uostą, esantį pranešimą pateikusios muitinės įstaigos trečiojoje valstybėje, arba prieš jas oro uoste, esančiame pranešimą pateikusios muitinės įstaigos trečiojoje valstybėje, perduodant vežti toliau, jos yra vežamos tranzitu per Sąjungos oro uostą arba Sąjungos oro uoste perduodamos vežti toliau.

Taikant 6.8.7.6 punkto c papunktyje ir 6.8.7.8 punkto a papunktyje nustatytus reikalavimus, oro vežėjas, operatorius, subjektas arba asmuo, gavęs panešimą trečiojoje valstybėje, nedelsdamas informuoja pirmosios nusileidimo Sąjungoje valstybės narės atitinkamas institucijas.

Jeigu orlaivis jau yra pakilęs į orą, informacija turi būti pateikta pirmosios valstybės narės, virš kurios teritorijos Sąjungoje skrendama, atitinkamoms institucijoms, ir jos užtikrina, kad būtų imamasi 6.8.7.9 punkte nurodytų veiksmų, veiksmus derinant su pirmosios nusileidimo Sąjungoje valstybės narės atitinkamomis institucijomis.

Ir pirmosios valstybės narės, virš kurios teritorijos Sąjungoje skrendama, ir pirmosios nusileidimo Sąjungoje valstybės narės atitinkamos institucijos informuoja atitinkamą muitinės įstaigą.

(*)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1)."

(**)  Oro vežėjams, operatoriams ir subjektams, esantiems Islandijoje, taikomi Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6.7.3 ir 6.7.4 punktai.“;"

23)

11.6.3.6 punktas papildomas šiuo sakiniu:

„Atitinkama institucija savo patvirtintiems tikrintojams pateikia aktualias neskelbtinų teisės aktų ir nacionalinių programų dalis, susijusias su operacijomis ir sritimis, kurias reikia patikrinti.“;

24)

11.6.3.8 punktas pakeičiamas taip:

„11.6.3.8.

Atitinkama institucija, veikianti kaip tikrintojas, gali tikrinti tik oro vežėjus, operatorius ir subjektus, už kuriuos ji yra atsakinga arba už kuriuos yra atsakinga kitos valstybės narės atitinkama institucija, kai ta institucija to aiškiai paprašo arba aiškiai nurodo tai padaryti.“;

25)

įrašomas šis 11.6.3.11 punktas:

„11.6.3.11.

ES aviacijos saugumo tikrintojo patvirtinimas galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.“;

26)

11.6.4.1 punktas pakeičiamas taip:

„11.6.4.1.

ES aviacijos saugumo tikrintojas:

a)

nelaikomas patvirtintu tol, kol informacija apie jį neįrašoma į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę;

b)

gauna savo statuso įrodymus, kuriuos pateikia atitinkama institucija arba jie pateikiami tos institucijos vardu;

c)

negali atlikti ES aviacijos saugumo patikrinimų, jeigu jam aviacijos saugumo tikrintojo statusas suteiktas pagal lygiavertę sistemą, taikomą trečiojoje valstybėje arba tarptautinėje organizacijoje, nebent taikomas 11.6.4.5 punktas.

ES aviacijos saugumo tikrintojas, įtrauktas į Sąjungos tiekimo grandinės saugumo duomenų bazę atitinkamos institucijos vardu, gali tikrinti tik tuos oro vežėjus, operatorius arba subjektus, už kuriuos atsakinga ta atitinkama institucija.“;

27)

11.6.5.6 punktas pakeičiamas taip:

„11.6.5.6.

Ataskaita paprastai rengiama anglų kalba, o atitinkamai institucijai ir patikrintam subjektui pateikiama ne vėliau kaip per mėnesį po patikrinimo vietoje.

Atitinkama institucija patikrinimo ataskaitą įvertina ne vėliau kaip per šešias savaites nuo jos gavimo.

Kai ataskaita yra susijusi su oro vežėju, operatoriumi arba subjektu, kuris tikrinamas esamo paskyrimo, kurio galiojimas baigiasi pasibaigus pirmesnėse pastraipose nurodytiems laikotarpiams, tikslais, atitinkama institucija gali nustatyti ilgesnį vertinimo atlikimo laikotarpį.

Tokiu atveju ir išskyrus atvejus, kai sėkmingam vertinimo užbaigimui reikia daugiau informacijos ir papildomų dokumentinių įrodymų, atitinkama institucija užtikrina, kad šis procesas būtų užbaigtas prieš baigiant galioti statusui.

Per tris mėnesius nuo ataskaitos gavimo dienos tikrintojui pateikiami rašytiniai atsiliepimai apie ataskaitos kokybę ir, kai taikytina, bet kokios rekomendacijos ir pastabos, kurios, atitinkamos institucijos manymu, yra būtinos. Tam tikrais atvejais tokių atsiliepimų kopija siunčiama atitinkamai institucijai, patvirtinusiai tikrintoją.

Kitų oro vežėjų, operatorių arba subjektų skyrimo, kaip nustatyta šiame reglamente, tikslais atitinkama institucija gali paprašyti, kad atitinkama institucija, patikrinimo ataskaitą parengusi savo nacionaline kalba arba pareikalavusi, kad ta kalba ją parengtų tikrinimą atlikęs tikrintojas, pateiktų visos tikrinimo ataskaitos kopiją anglų kalba, ir tokia kopija turi būti pateikta per penkiolika dienų.“;

28)

12.0.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„12.0.2.1.

Taikant 12.0.5 punkto nuostatas, toliau nurodyta saugumo įranga po 2020 m. spalio 1 d. gali būti įrengiama tik jeigu jai yra suteiktas ES spaudo ženklas arba statusas „Laukiama ES spaudo ženklo suteikimo“, kaip nurodyta 12.0.2.5 punkte:

a)

arkiniai metalo ieškikliai;

b)

sprogmenų aptikimo sistemos įranga;

c)

mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškikliai;

d)

skystųjų sprogmenų aptikimo sistemos įranga;

e)

metalo ieškikliai;

f)

kūno skeneriai;

g)

batų skenavimo įranga;

h)

sprogstamųjų medžiagų garų aptikimo įranga.“;

29)

12.0.2.3 punktas pakeičiamas taip:

„12.0.2.3.

ES spaudo ženklas suteikiamas tik bandymų centruose, už kuriuos atsakinga atitinkama institucija ir kurie taiko kokybės kontrolės priemones pagal Europos civilinės aviacijos konferencijos nustatytą bendrą vertinimo procedūrą, išbandytai saugumo įrangai.“;

30)

12.0.5.3 punktas pakeičiamas taip:

„12.0.5.3.

Pagal 12.0.5.1 arba 12.0.5.2 punktą nacionaliniu lygmeniu patvirtintai saugumo įrangai ES spaudo ženklas automatiškai nesuteikiamas.“;

31)

įrašomas šis 12.3.1 punktas:

„12.3.1.

Visa ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d. įdiegta įranga, naudotina tikrinant krovinius ir paštą, taip pat oro vežėjo paštą ir oro vežėjo medžiagas, kurių saugumo kontrolė turi būti atliekama pagal 6 skyrių, turi gebėti pateikti iš karto kelis vaizdus.

Atitinkama institucija vieno vaizdo rentgeno įrangą, įdiegtą iki 2023 m. sausio 1 d., dėl objektyvių priežasčių gali leisti naudoti:

a)

ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., kai tai vieno vaizdo rentgeno įranga, įdiegta iki 2016 m. sausio 1 d.;

b)

ne ilgiau kaip dešimt metų nuo įdiegimo arba ne ilgiau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kuri diena yra ankstesnė, kai tai vieno vaizdo rentgeno įranga, įdiegta nuo 2016 m. sausio 1 d.

Atitinkama institucija Komisijai praneša apie atvejus, kai taiko antros pastraipos nuostatas.“;

32)

12.4.2 punktas pakeičiamas taip:

„12.4.2.   Sprogmenų aptikimo sistemos standartai

12.4.2.1.

Visa sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

iki 2014 m. rugsėjo 1 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 2 standartą;

b)

2014 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. rugpjūčio 31 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 3 standartą;

c)

2022 m. rugsėjo 1 d. – 2026 m. rugpjūčio 31 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 3.1 standartą;

d)

nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. įdiegta įranga turi atitikti bent 3.2 standartą.

12.4.2.2.

2 standartas baigia galioti 2021 m. rugsėjo 1 d.

12.4.2.3.

Siekiant leisti pratęsti 2 standarto sprogmenų aptikimo sistemos naudojimo laikotarpį, oro uostai suskirstomi į keturias kategorijas:

a)

I kategorijos oro uostai yra tie, kuriuose 2019 m. keleivių buvo daugiau kaip 25 mln.;

b)

II kategorijos oro uostai yra tie, kuriuose teikiamos reguliariojo oro susisiekimo su bent viena iš trečiųjų valstybių, nurodytų šio reglamento 5-A priedėlyje, išskyrus Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, paslaugos;

c)

III kategorijos oro uostai yra tie, kuriuose 2019 m. buvo didžiausi eismo srautai kiekvienoje valstybėje narėje, jeigu jie dar nepriskirti prie I arba II kategorijos;

d)

IV kategorijos oro uostai yra kiti oro uostai.

12.4.2.4.

Atitinkama institucija 2 standarto sprogmenų aptikimo sistemas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. gali leisti naudoti pagal šią lentelę iki:

 

2 standarto sprogmenų aptikimo įranga, įdiegta iki 2011 m. sausio 1 d.

2 standarto sprogmenų aptikimo įranga, įdiegta 2011 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 1 d.

I kategorijos oro uostuose

2022 m. kovo 1 d.

2023 m. kovo 1 d.

II arba III kategorijos oro uostuose

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. rugsėjo 1 d.

IV kategorijos oro uostuose

2023 m. kovo 1 d.

2024 m. kovo 1 d.

12.4.2.5.

Atitinkama institucija Komisijai praneša, kai leidžia 2 standartą atitinkančią sprogmenų aptikimo sistemą toliau naudoti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

12.4.2.6.

Visa rankiniam bagažui tikrinti sukurta sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti bent C1 standartą.

12.4.2.7.

Visa rankiniam bagažui, kuriame yra nešiojamųjų kompiuterių ir kitų didelių elektros prietaisų, tikrinti sukurta sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti bent C2 standartą.

12.4.2.8.

Visa rankiniam bagažui, kuriame yra nešiojamųjų kompiuterių ir kitų didelių elektros prietaisų, taip pat skysčių, aerozolių ir gelių, tikrinti sukurta sprogmenų aptikimo sistemos įranga turi atitikti bent C3 standartą.

12.4.2.9.

Visa C3 standartą atitinkanti sprogmenų aptikimo sistemos įranga laikoma lygiaverte skystųjų sprogmenų aptikimo sistemų įrangai, atitinkančiai skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo 2 standartą.“

(*)  Kadangi Islandija nepatenka į Sąjungos muitų teritoriją, taikant šio priedo 6.8.7 punktą Islandija laikoma trečiąja valstybe.“;

(*)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).“;

(*)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).“;

(*)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(**)  Oro vežėjams, operatoriams ir subjektams, esantiems Islandijoje, taikomi Įgyvendinimo sprendimo C(2015) 8005 priedo 6.7.3 ir 6.7.4 punktai.“;“


Top