EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας

Ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η ενοποίηση αρκετών οδηγιών, για την ισότητα των δύο φύλων μέσω της απλοποίησης, του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

ΣΥΝΟΨΗ

Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου της ΕΕ που βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, μέρος της οποίας είναι ο κόσμος της εργασίας.

Ισότητα στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας

Η παρούσα οδηγία απαγορεύει τις άμεσες* ή έμμεσες διακρίσεις* μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά:

 • την πρόσληψη, την πρόσβαση στην απασχόληση ή σε ελεύθερο επάγγελμα·
 • την απόλυση·
 • την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη·
 • την υπαγωγή σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών.

Επιπλέον, το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου σε θέματα αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας. Η αρχή αυτή ισχύει επίσης στα συστήματα επαγγελματικής κατάταξης που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αμοιβών.

Παρά ταύτα, μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετική μεταχείριση των φύλων λόγω της φύσεως συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εφόσον τα μέτρα που λήφθηκαν είναι νόμιμα και αναλογικά.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργοδότες και τους επαγγελματίες εκπαιδευτές να καταπολεμούν τις διακρίσεις (τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες) λόγω φύλου, ιδίως την παρενόχληση* και τη σεξουαλική παρενόχληση*.

Ισότητα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας

Η μεταχείριση ανδρών και γυναικών είναι ίση στο πλαίσιο των επαγγελματικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά:

 • το πεδίο εφαρμογής και τους όρους υπαγωγής στα συστήματα αυτά·
 • τις εισφορές·
 • τον υπολογισμό των παροχών, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων, των προϋποθέσων διάρκειας και διατήρησης του δικαιώματος παροχών.

Η εν λόγω αρχή ισχύει για το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων:

 • των αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο, στην εν λόγω κατηγορία, οι χώρες της ΕΕ δύνανται να εφαρμόζουν προβλέψεις διαφορετικής μεταχείρισης ιδίως όσον αφορά την ηλικία σύνταξης·
 • των εργαζομένων η δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω ασθένειας, μητρότητας, ατυχήματος ή μη ηθελημένης ανεργίας·
 • των προσώπων που αναζητούν εργασία, των συνταξιούχων ή αναπήρων εργαζομένων, καθώς και όσων έλκουν δικαιώματα εξ αυτών.

Άδεια μητρότητας, πατρότητας και υιοθεσίας

Κατά την εκπνοή της άδειας μητρότητας, πατρότητας και/ή υιοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται:

 • να επιστρέψουν στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση απασχόλησης, με συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκές για αυτούς·
 • να επωφελούνται από τις βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας τις οποίες θα δικαιούντο κατά τη διάρκεια της απουσίας τους.

Προάσπιση των δικαιωμάτων

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να θεσπίσουν ένδικα βοηθήματα για τους εργαζομένους που ζημιώθηκαν από διακρίσεις, όπως διαδικασίες συνδιαλλαγής και δικαστικές διαδικασίες. Λαμβάνουν επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους κατά οποιασδήποτε δυσμενούς μεταχείρισης που θα συνιστούσε αντίδραση του εργοδότη σε καταγγελία εντός της εταιρείας ή σε κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

Τέλος, θεσπίζουν συστήματα κυρώσεων, δυνατότητες αποζημίωσης ή αντιστάθμισης κατά τρόπο ανάλογο προς την υποσθείσα ζημία.

Σε περίπτωση προσφυγής στη δικαιοσύνη, το βάρος της απόδειξης φέρει ο εναγόμενος για διακρίσεις, στον οποίο επιβάλλεται να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Προώθηση της ίσης μεταχείρισης

Οι χώρες της ΕΕ ορίζουν τους φορείς που έχουν ως ρόλο την προώθηση, την ανάλυση και την εποπτεία της αρχής της ίσης μεταχείρισης, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας και την παροχή ανεξάρτητης υποστήριξης στα θύματα διακρίσεων.

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προωθούν την αρχή της ισότητας των φύλων και να ενισχύουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

*Άμεση διάκριση : όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.

*Έμεση διάκριση : όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση πρόσωπα ενός φύλου σε σύγκριση με πρόσωπα του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία.

*Παρενόχληση : όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

*Σεξουαλική παρενόχληση : όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23–36)

τελευταία ενημέρωση 29.10.2015

Top