Enakost spolov na trgu dela

Cilj te direktive je združiti več direktiv o enakosti spolov s poenostavitvijo, posodobitvijo in izboljšanjem zakonodaje EU na področju enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju.

POVZETEK

Enakost moških in žensk je temeljno načelo prava EU, ki velja za vse vidike življenja v družbi, vključno s svetom dela.

Enakost pri zaposlovanju in delovnih pogojih

Ta direktiva prepoveduje neposredno* ali posredno diskriminacijo* moških in žensk v zvezi s/z:

Poleg tega člen 157 Pogodbe o delovanju EU prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola v zvezi s plačilom za enako delo ali delom enake vrednosti. To načelo se uporablja tudi za sisteme razvrstitve delovnih mest, ki se uporabljajo za določanje plačila.

Različno obravnavanje moških in žensk pa se lahko upraviči z naravo določene poklicne dejavnosti, če so sprejeti ukrepi legitimni in sorazmerni.

Države EU morajo spodbujati delodajalce in izvajalce poklicnih usposabljanj, da ukrepajo proti diskriminaciji (neposredni in posredni) na podlagi spola, zlasti pa proti nadlegovanju* in spolnemu nadlegovanju*.

Enakost v socialnem varstvu

Ženske in moški so obravnavani enako v okviru poklicnih sistemov socialne varnosti, zlasti v zvezi z:

To načelo se uporablja za celotno delovno aktivno prebivalstvo, vključno s/z:

Porodniški, starševski in posvojiteljski dopust

Zaposleni imajo po izteku porodniškega, starševskega ali posvojiteljskega dopusta pravico:

Pravno varstvo

Države EU morajo za zaposlene, ki so žrtve diskriminacije, zagotoviti pravna sredstva, kot so postopki poravnave in sodni postopki. Sprejmejo tudi potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in njihovih zastopnikov pred negativnim obravnavanjem zaradi pritožbe znotraj podjetja ali kakršnega koli pravnega postopka.

Določijo tudi kazni in možnosti za povračilo ali nadomestilo za škodo.

V primeru pravnih postopkov dokazno breme nosi stranka, ki je obtožena diskriminacije in ki mora dokazati, da ni prišlo do kršitve načela enakega obravnavanja.

Spodbujanje enakega obravnavanja

Države EU imenujejo organe, katerih naloga je spodbujati, analizirati in spremljati enako obravnavanje, zagotoviti upoštevanje zakonodaje in hkrati zagotoviti neodvisno pomoč žrtvam diskriminacije.

Podjetja morajo tudi spodbujati načelo enakosti spolov in okrepiti vlogo socialnih partnerjev in nevladnih organizacij.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Neposredna diskriminacija: kadar se ena oseba zaradi spola obravnava manj ugodno, kakor se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala oseba drugega spola v primerljivi situaciji.

* Posredna diskriminacija: kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe enega spola v posebej neugodnem položaju v primerjavi z osebami drugega spola, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

* Nadlegovanje: kadar ima neželeno vedenje, povezano s spolom osebe, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

* Spolno nadlegovanje: kadar ima kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

AKT

Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L 204, 26.7.2006, str. 23–36)

Zadnja posodobitev 29.10.2015