EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Равенство между половете на пазара на труда

Равенство между половете на пазара на труда

Целта на тази директива е да консолидира няколко директиви относно равенството между половете чрез опростяване, модернизиране и подобряване на законодателството на ЕС в областта на равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта.

ОБОБЩЕНИЕ

Равенството между мъжете и жените е основен принцип на законодателството на ЕС, който се прилага за всички аспекти на обществения живот, включително по отношение на работата.

Равенство в областта на заетостта и условията на труд

Тази директива забранява пряката* или непряката дискриминация* между мъжете и жените по отношение на условията на:

 • наемане на работа, достъпа до заетост и до самостоятелна заетост;
 • уволнения;
 • професионално обучение и повишение;
 • членство в организации на работници или служители.

Освен това член 157 от Договора за функционирането на ЕС забранява дискриминацията на основата на пола по въпроси, свързани със заплащането за една и съща работа или за работа с еднаква стойност. Този принцип се прилага също и за системите за класифициране на работни места, използвани за определяне на заплащането.

Различното третиране на мъжете и жените обаче може да бъде обосновано с причини, свързани с естеството на конкретната трудова дейност, ако предприетите мерки са легитимни и пропорционални.

Държавите от ЕС трябва да насърчават работодателите и преподавателите да действат против дискриминацията (както пряка, така и непряка) на основата на пола и по-специално, по отношение на тормоза* и сексуалния тормоз*.

Равенство при социалната защита

Жените и мъжете се третират еднакво по професионални социално-осигурителни схеми, засягащи по-специално:

 • обхвата и условията за достъп до схемите;
 • вноските;
 • изчисляването на обезщетенията, включително допълнителните обезщетения, както и условията, регулиращи продължителността и запазването на правото на обезщетения.

Тези принципи се прилагат по отношение на цялото трудоспособно население, включително на:

 • самостоятелно заети лица, като за тази категория държавите от ЕС могат да осигуряват различно третиране, по-специално по отношение на възрастта за пенсиониране;
 • лица, които са прекъснали дейността си поради заболяване, майчинство, злополука или принудителна безработица;
 • лица, търсещи работа, както и по отношение на пенсионираните работещи или работещите с увреждания, както и на лица, които имат техните права.

Отпуск по майчинство, за бащинство и за осиновяване

В края на отпуск по майчинство, за бащинство и за осиновяване служителите имат право:

 • да се завърнат на работното си място или на равностойна позиция в срокове и при условия, които са не по-малко благоприятни за тях;
 • да се възползват от всяко подобряване на условията на труд, на което биха имали право по време на отсъствието си.

Защита на правата

Държавите от ЕС трябва да въведат средства за защита за служители, които са станали жертви на дискриминация, като например помиряване и съдебни процедури. Освен това те следва да предприемат необходимите мерки за защита на служителите и на техните представители от неблагоприятно третиране като реакция на жалба в рамките на дружеството или на други правни производства.

На последно място те следва да определят санкции и възможности за възстановяване или компенсация във връзка с претърпяната вреда.

В случай на правно производство тежестта на доказване е върху страната, обвинена в дискриминация, която трябва да докаже, че не е имало нарушаване на принципа за равно третиране.

Насърчаване на равното третиране

Държавите от ЕС назначават органи, чиято роля е да насърчават, анализират и следят за равно третиране, да гарантират, че законодателството се спазва и също така да осигуряват независима помощ на жертви на дискриминация.

В допълнение предприятията трябва да насърчават принципа на равенство между половете и да засилват ролята на социални партньори и неправителствени организации.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Пряка дискриминация: когато едно лице се третира по-неблагоприятно въз основа на пола, отколкото друго лице е, било е или би било третирано в сравнима ситуация.

* Непряка дискриминация: когато привидно неутрална разпоредба, критерий или практика би поставила лица от един пол в по-неблагоприятно положение от лица от друг пол, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно обоснована от легитимна цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи и необходими.

* Тормоз: нежелано поведение, свързано с пола на лице, имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството на лицето и създаване на смущаваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

* Сексуален тормоз: всяка форма на нежелано словесно, несловесно или физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до накърняване на достойнството на лицето, и по-специално, създаване на смущаваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

АКТ

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23—36)

последно актуализация 29.10.2015

Top