EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rovnost žen a mužů na trhu práce

Rovnost žen a mužů na trhu práce

Cílem této směrnice je konsolidovat několik směrnic o rovnosti žen a mužů, a tím zjednodušit, modernizovat a zlepšit právní předpisy EU týkající se rovného zacházení se ženami a muži v oblasti zaměstnání.

PŘEHLED

Rovnost mezi muži a ženami je základní zásadou práva EU, která se vztahuje na všechny oblasti společenského života, včetně světa zaměstnání a práce.

Rovnost v zaměstnání a pracovní podmínky

Tato směrnice zakazuje přímou* nebo nepřímou diskriminaci* žen a mužů, pokud jde o podmínky:

 • náboru, přístupu k zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti;
 • propouštění;
 • odborného vzdělávání a postupu v zaměstnání;
 • členství v organizaci zaměstnanců nebo zaměstnavatelů.

Navíc článek 157 Smlouvy o fungování EU zakazuje diskriminaci na základě pohlaví při odměňování za stejnou nebo rovnocennou práci. Tato zásada se vztahuje také na systémy profesní klasifikace používané pro stanovení odměn.

Rozdíl v zacházení se ženami a muži však může být zdůvodněn povahou dotčených profesních činností, pokud jsou přijatá opatření legitimní a přiměřená.

Země EU musí povzbuzovat zaměstnavatele a poskytovatele odborného vzdělání, aby potlačovali diskriminaci (přímou i nepřímou) na základě pohlaví, zejména obtěžování* a sexuální obtěžování*.

Rovnost v oblasti sociální ochrany

Ženy a muži mají právo na rovné zacházení v rámci systémů sociálního zabezpečení pracovníků, zejména pokud jde o:

 • oblast působnosti těchto systémů a podmínky přístupu k nim;
 • příspěvky;
 • výpočet dávek, včetně dodatkových dávek, a podmínky trvání a zachování nároku na dávky.

Tato zásada se vztahuje na pracující, včetně:

 • samostatně výdělečně činných osob, ovšem pro tuto kategorii mohou země EU stanovit jiná pravidla, zejména pokud jde o stanovení důchodového věku;
 • pracovníků, jejichž činnost je přerušena nemocí, mateřstvím, úrazem nebo nedobrovolnou nezaměstnaností;
 • osob ucházejících se o zaměstnání, důchodců a invalidních pracovníků a těch, kteří uplatňují nárok za ně.

Mateřská dovolená, otcovská dovolená a dovolená v případě osvojení dítěte

Při návratu z mateřské dovolené, otcovské dovolené nebo dovolené v případě osvojení mají pracovníci nárok:

 • vrátit se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo za podmínek, které nejsou méně příznivé;
 • na prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na který by měli nárok během své nepřítomnosti.

Ochrana práv

Země EU musí stanovit opravné prostředky pro pracovníky, kteří se stali oběťmi diskriminace, jako jsou dohodovací řízení a soudní řízení. Také přijmou nezbytná opatření na ochranu pracovníků a jejich zástupců před veškerým nepříznivým zacházením v reakci na stížnost podanou na úrovni podniku nebo v reakci na soudní žalobu.

A konečně stanoví sankční režimy a opatření pro zajištění náhrady nebo vyrovnání přiměřeného utrpěné škodě.

V případě soudního řízení je důkazní břemeno na straně žalované z diskriminace, která musí prokázat, že neporušila zásadu rovného zacházení.

Podpora rovného zacházení

Země EU určí subjekty pověřené podporou, rozborem, sledováním a prosazováním rovného zacházení, aby zajistily dodržování právních předpisů a poskytly nezávislou pomoc obětem diskriminace.

Podniky také musí podporovat zásadu rovnosti pohlaví a posilovat roli sociálních partnerů a nevládních organizací.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Přímá diskriminace: situace, kdy se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.

* Nepřímá diskriminace: situace, kdy v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné.

* Obtěžování: situace, kdy dojde k nežádoucímu chování v souvislosti s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti dotyčné osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

* Sexuální obtěžování: situace, při které dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Poslední aktualizace 29.10.2015

Top