EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lyčių lygybė darbo rinkoje

Lyčių lygybė darbo rinkoje

Šios direktyvos tikslas – apjungti kelias direktyvas dėl lyčių lygybės, supaprastinant, modernizuojant ir pagerinant ES teisės aktus vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo srityje.

SANTRAUKA

Moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš pagrindinių ES teisės principų, taikomas visiems visuomeninio gyvenimo aspektams, įskaitant darbą.

Lygybė užimtumo ir darbo sąlygų srityje

Direktyva draudžiama moterų ir vyrų tiesioginė* ar netiesioginė diskriminacija* šiais aspektais:

 • priėmimo į darbą, įsidarbinimo ir savarankiško įsidarbinimo;
 • atleidimo iš darbo;
 • profesinio mokymo ir paaukštinimo pareigose;
 • narystės darbuotojų ir darbdavių organizacijose.

Be to, Sutarties dėl ES veikimo 157 straipsniu draudžiama diskriminacija dėl lyties užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą srityje. Šis principas taikomas ir pareigybių klasifikacijos sistemoms, naudojamoms nustatant darbo užmokesčio dydį.

Tačiau skirtingas požiūris į moteris ir vyrus gali būti pateisinamas konkrečios profesinės veiklos pobūdžiu, jei įgyvendinamos priemonės yra teisėtos ir proporcingos.

ES šalys turi skatinti darbdavius ir profesijos mokytojus kovoti su diskriminacija (tiek tiesiogine, tiek netiesiogine) dėl lyties, visų pirma su priekabiavimu* ir seksualiniu priekabiavimu*.

Lygybė socialinės apsaugos srityje

Moterys ir vyrai yra vertinami vienodai pagal profesinio socialinio draudimo sistemas, ypač šiais aspektais:

 • šių sistemų aprėpties ir sąlygų, kuriomis įgyjama teisė jomis naudotis;
 • įmokų;
 • išmokų apskaičiavimo, įskaitant papildomas išmokas, taip pat sąlygų, kurios reguliuoja teisės į išmokas trukmę ir išsaugojimą.

Šis principas yra taikomas visiems dirbantiems asmenims, įskaitant:

 • savarankiškai dirbančius asmenis (tačiau šiai kategorijai ES šalys gali numatyti skirtingas nuostatas, visų pirma dėl pensinio amžiaus);
 • asmenis, kurie nutraukė darbą dėl ligos, motinystės, nelaimingo atsitikimo ar priverstinės bedarbystės;
 • darbo ieškančius asmenis, pensininkus bei neįgalius darbuotojus ir jų vardu reikalaujančius asmenis.

Motinystės, tėvystės ir įvaikinimo atostogos

Pasibaigus motinystės, tėvystės ar įvaikinimo atostogoms, darbuotojai turi teisę:

 • grįžti į savo darbą arba lygiavertes pareigas tokiomis sąlygomis, kurios būtų ne mažiau palankios jiems;
 • pasinaudoti visomis geresnėmis darbo sąlygomis, į kurias jie būtų turėję teisę, kol nedirbo.

Teisių gynimas

ES šalys privalo nustatyti teisių gynimo priemones nuo diskriminacijos nukentėjusiems darbuotojams, kaip antai taikinimo ir teismines procedūras. Be to, jos turi imtis reikiamų priemonių, kad apsaugotų darbuotojus ir jų atstovus nuo netinkamo elgesio, kai darbdavys reaguoja į skundą, pateiktą įmonėje, arba į kokią nors teisinę procedūrą.

Galiausiai jos turi nustatyti sankcijas ir sudaryti galimybes atlyginti ar kompensuoti patirtą žalą.

Teismo procese įrodinėjimo pareiga tenka diskriminacija kaltinamai šaliai, kuri turi įrodyti, kad nebuvo pažeistas vienodo požiūrio principas.

Vienodo požiūrio skatinimas

ES šalys paskiria institucijas, kurios turi skatinti, analizuoti ir stebėti vienodo principo taikymą, užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų, ir teikti nepriklausomą pagalbą nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims.

Be to, įmonės turi skatinti lyčių lygybės principą ir stiprinti socialinių bei nevyriausybinių organizacijų vaidmenį.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Tiesioginė diskriminacija – kai dėl lyties vienam asmeniui sudaromos mažiau palankios sąlygos palyginti su sąlygomis, kurios panašioje situacijoje yra, buvo ar būtų sudarytos kitam asmeniui.

*Netiesioginė diskriminacija – kai dėl akivaizdžiai neutralios nuostatos, kriterijaus ar praktikos vienos lyties asmenys gali atsidurti tam tikroje prastesnėje padėtyje nei kitos lyties asmenys, išskyrus atvejus, kai tą nuostatą, kriterijų ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

*Priekabiavimas – kai nepageidaujamu elgesiu, susijusiu su asmens lytimi, siekiama pakenkti arba pakenkiama žmogaus orumui ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka.

*Seksualinis priekabiavimas – kai bet kokiu nepageidaujamu žodiniu, nežodiniu ar fiziniu seksualinio pobūdžio elgesiu siekiama pakenkti arba pakenkiama žmogaus orumui, ypač kai sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka.

DOKUMENTAS

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) (OL L 204, 2006 7 26, p. 23–36)

paskutinis atnaujinimas 29.10.2015

Top