EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:163:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 163, 3 май 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 163

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
3 май 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2021/C 163/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2021/C 163/02

Дело C-664/18: Решение на Съда (седми състав) от 4 март 2021 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 и приложение XI — Системно и постоянно превишаване на пределно допустимите стойности за азотен диоксид (NO2) в някои зони на Обединеното кралство — Член 23, параграф 1 — Приложение XV — „Възможно най-кратък“ период на превишаване — Подходящи мерки)

2

2021/C 163/03

Дело C-193/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 4 март 2021 г. (преюдициално запитване от Förvaltningsrätten i Malmö — Швеция) — А/Migrationsverket (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Контрол по границите, убежище и имиграция — Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген — Справка в Шенгенската информационна система (ШИС) при проверка на заявлението за издаване на разрешение за пребиваване, подадено от гражданин на трета страна, за когото в тази система е подаден сигнал за целите на отказ за влизане — Член 25, параграф 1 — Кодекса на шенгенските граници — Условия за влизане на гражданите на трети страни — Член 6, параграфи 1 и 5 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 7 и член 24, параграф 2 — Отказ за подновяване на разрешение за пребиваване с цел събиране на семейството, с мотива че не е установена със сигурност самоличността на заявителя)

3

2021/C 163/04

Дело C-220/19: Решение на Съда (десети състав) от 3 март 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Испания) — Promociones Oliva Park SL/Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana (Преюдициално запитване — Директива 2008/118/ЕО — Общ режим на облагане с акциз — Член 1, параграф 2 — Допълнителни косвени данъци по отношение на акцизните стоки — Директива 2009/28/ЕО — Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници — Член 1 и член 3, параграфи 1 и 2, както и параграф 3, буква а), последният във връзка с член 2, буква к) — Директива 2009/72/ЕО — Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия — Данък върху стойността на производството на електрическа енергия — Същност и структура на данъка — Данък, с който по един и същи начин се облага електроенергията, произведена от възобновяеми източници, и тази, произведена от невъзобновяеми източници)

4

2021/C 163/05

Дело C-362/19 P: Решение на Съда (пети състав) от 4 март 2021 г. — Европейска комисия/Fútbol Club Barcelona, Кралство Испания (Обжалване — Държавни помощи — Помощ, предоставена в полза на някои професионални футболни клубове — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие „предимство“ — Схема за помощ — Регламент (ЕС) 2015/1589 — Член 1, буква г) — Намалена ставка на облагане — Образувания с нестопанска цел — По-неблагоприятно данъчно приспадане — Въздействие — Насрещна жалба — Членове 169 и 178 от Процедурния правилник на Съда)

5

2021/C 163/06

Съединени дела C-434/19 и С-435/19: Решение на Съда (пети състав) от 3 март 2021 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19)/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19) (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Конкуренция — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Условия за прилагане — Член 106, параграф 2 ДФЕС — Услуги от общ икономически интерес — Управление на услугата пощенска разплащателна сметка, предназначена за събирането на общинския данък върху недвижимите имоти — Предприятия със специални или изключителни права, предоставени от държавите членки — Права на комисиона, определени едностранно от предприятието получател — Злоупотреба с господстващо положение — Член 102 ДФЕС — Недопустимост)

5

2021/C 163/07

Съединени дела C-473/19 и С-474/19: Решение на Съда (втори състав) от 4 март 2021 г. (преюдициално запитване от Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Швеция) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19)/Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Член 12, параграф 1 — Директива 2009/147/ЕО — Опазване на дивите птици — Член 5 — Горско стопанство — Забрани, целящи да гарантират опазването на защитени видове — Проект за окончателна сеч на гори — Местообитание на защитени видове)

6

2021/C 163/08

Дело C-581/19: Решение на Съда (трети състав) от 4 март 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Frenetikexito — Unipessoal Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква в) — Облагаеми с ДДС доставки — Случаи на освобождаване — Член 132, параграф 1, буква в) — Предоставяне на медицинска помощ при упражняване на медицински и парамедицински професии — Консултации в областта на храненето — Фитнес и поддържане на добро физическо състояние — Понятия „единна комплексна доставка“, „доставка, съпътстваща основната доставка“ и „самостоятелност на доставките“ — Критерии)

7

2021/C 163/09

Дело C-912/19: Решение на Съда (девети състав) от 4 март 2021 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Пускане на пазара на продукти за растителна защита — Регламент (EО) № 1107/2009 — Член, 52, параграф 1 — Разрешителното за паралелна търговия — Личен характер на това разрешително)

7

2021/C 163/10

Дело C-947/19 P: Решение на Съда (осми състав) от 4 март 2021 г. — Carmen Liaño Reig/Единен съвет за преструктуриране (ЕСП) (Обжалване — Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Процедура за преструктуриране — Приемане на схема за преструктуриране на Banco Popular Español SA — Регламент (ЕС) № 806/2014 — Член 24 — Инструмент за продажба на стопанска дейност — Член 21 — Обезценяване и преобразуване на капиталови инструменти — Инструменти на капитала от втори ред — Жалба за отмяна — Частична отмяна — Невъзможност за отделяне — Недопустимост)

8

2021/C 163/11

Дело C-7/20: Решение на Съда (шести състав) от 3 март 2021 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — VS/Hauptzollamt Münster (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Митнически кодекс на Съюза — Регламент (ЕС) № 952/2013 — Член 87, параграф 4 — Място на възникване на митническото задължение — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1 — Членове 70 и 71 — Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при внос — Място на възникване на данъчното задължение — Констатация за неизпълнението на задължение, предвидено от митническото законодателство на Съюза — Стока, която физически е въведена на митническата територия на Съюза в една държава членка, но е включена в икономическия оборот на Съюза в държавата членка, в която е била направена констатацията)

9

2021/C 163/12

Дело C-403/20 P: Жалба, подадена на 26 август 2020 г. от CF, TB, LO S.A. и UM срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 25 юни 2020 г. по дело T-22/19, Noguer Enríquez и др./Комисия

9

2021/C 163/13

Дело C-557/20: Преюдициално запитване от Tribunal correctionnel de Limoges (Франция), постъпило на 23 октомври 2020 г. — наказателно производство срещу DS

10

2021/C 163/14

Дело C-727/20: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 16 октомври 2020 г. — AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Дело C-37/21: Преюдициално запитване от Amtsgerichts Hamburg (Германия), постъпило на 22 януари 2021 г. — flightright GmbH/Ryanair DAC, преди това Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Дело C-58/21: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichts Виена (Австрия), постъпило на 1 февруари 2021 г. — FK

12

2021/C 163/17

Дело C-66/21: Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, заседаващ в Зволе (Нидерландия), постъпило на 29 януари 2021 г. — O. T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Дело C-69/21: Преюдициално запитване от rechtbank Den Haag, заседаващ в 'с-Херотогенбос (Нидерландия), постъпило на 4 февруари 2021 г. — Х/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Дело C-88/21: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 12 февруари 2021 г. — Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Дело C-89/21: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 12 февруари 2021 г. — „Romega“ UAB/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

15

2021/C 163/21

Дело C-97/21: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Благоевград (България) на 16 февруари 2021 година — MV — 98 / Началник на отдел „Оперативни дейности“ — гр. София в главна дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Национална агенция за приходите

15

2021/C 163/22

Дело C-105/21: Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 22 февруари 2021 година — наказателно производство срещу IR

16

2021/C 163/23

Дело C-115/21 P: Жалба, подадена на 25 февруари 2021 г. от Oriol Junqueras i Vies срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 декември 2020 г. по дело T-24/20, Junqueras i Vies/Парламент

17

2021/C 163/24

Дело C-119/21 P: Жалба, подадена на 25 февруари 2021 г. от PlasticsEurope срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

18

2021/C 163/25

Дело C-124/21 P: Жалба, подадена на 26 февруари 2021 г. от International Skating Union срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-93/18, International Skating Union/Европейска комисия

19

2021/C 163/26

Дело C-127/21 P: Жалба, подадена на 26 февруари 2021 г. от American Airlines, Inc., срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-430/18, American Airlines/Комисия

21

2021/C 163/27

Дело C-144/21: Жалба, подадена на 5 март 2021 г. — Европейски парламент/Европейска комисия

22

 

Общ съд

2021/C 163/28

Дело T-245/17: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — ViaSat/Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие и искане за отмяна — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Хармонизирано използване на честотния спектър от 2 GHz — Общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) — Решение 2007/98/ЕО — Хармонизирана система за подбор на оператори — Разрешения за избраните оператори — Решение № 626/2008/ЕО — Покана за предприемане на действия — Липса на покана за действие — Изразяване на становище от Комисията — Недопустимост — Отказ да се предприемат действия — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост — Правомощия на Комисията)

23

2021/C 163/29

Дело T-539/18: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Комисия (Арбитражна клауза — Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност (2007 — 2013 г.) — Договори „Highly scalable Deployment model of Inclusive E-Govern“ (DIEGO) и „Speeding Every European Digital“ (SEED) — Дебитни известия — Допустими разходи — Обосноваване на разходите — Достоверност на описанията на задачите по проектите)

24

2021/C 163/30

Дело T-693/19: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Kerry Luxembourg/EUIPO — Ornua („KERRYMAID“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „KERRYMAID“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „Kerrygold“ — Относително основание за отказ — Географско наименование — Доминиращ елемент — Мирно съвместно съществуване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Прилагане на закона във времето)

24

2021/C 163/31

Дело T-694/19: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — FI/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Преживял съпруг — Наследствена пенсия — Членове 18, 19 и 20 от приложение VIII към Правилника — Условия за допустимост — Продължителност на брака — Възражение за незаконосъобразност — Равно третиране — Пропорционалност)

25

2021/C 163/32

Дело T-809/19: Решение на Общия съд от 24 февруари 2021 г. — Liga Nacional de Fútbol ProfesionalLiga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „El Clasico“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

25

2021/C 163/33

Дело T-56/20: Решение на Общия съд от 24 февруари 2021 г. — Bezos Family Foundation/EUIPO — SNCF Mobilités (VROOM) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „VROOM“ — По-ранна национална словна марка „POP & VROOM“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

26

2021/C 163/34

Дело T-61/20: Решение на Общия съд от 24 февруари 2021 г. — Sonova/EUIPO — Digitmarket (B-Direct) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „B-Direct“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „bizdirect“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

27

2021/C 163/35

Дело T-66/20: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „HAUZ LONDON“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „HOUZZ“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

27

2021/C 163/36

Дело T-67/20: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Hauz 1929/EUIPO — Houzz („HAUZ NEW YORK“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „HAUZ NEW YORK“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „HOUZZ“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

28

2021/C 163/37

Дело T-68/20: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Hauz 1929/EUIPO — Houzz („HAUZ EST 1929“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „HAUZ EST 1929 — По-ранна словна марка на Европейския съюз „HOUZZ“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

28

2021/C 163/38

Дело T-71/20: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Puma/EUIPO — CAMäleon (PUMA-System) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „PUMA-System“ — По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз „PUMA“ — Относително основание за отказ — Засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001])

29

2021/C 163/39

Дело T-99/20: Решение на Общия съд от 10 март 2021 г. — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MaxWear“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

30

2021/C 163/40

Дело T-728/18: Определение на Общия съд от 4 март 2021 г. — Brand IP Licensing/EUIPO — Facebook (lovebook) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

30

2021/C 163/41

Дело T-587/19: Определение на Общия съд от 23 февруари 2021 г. — Frutas Tono/EUIPO — Agrocazalla (Marién) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Встъпване на другата страна в производството пред апелативния състав — Писмен отговор, представен след предвидения срок — Недопускане на встъпване на основание на член 173у параграф 1 от Процедурния правилник — Отмяна на по-ранната словна марка, на която се основава обжалваното решение — Липса на основание за произнасяне)

31

2021/C 163/42

Дело T-885/19: Определение на Общия съд от 5 март 2021 г. — Aquind и др./Комисия (Жалба за отмяна — Енергопотребление — Трансевропейска енергийна инфраструктура — Регламент (ЕС) № 347/2013 — Делегиране на правомощия на Комисията — Член 290 ДФЕС — Делегиран акт за изменение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес — Естество на акта по време на срока, в който Парламентът и Съветът могат да представят възражения — Акт, неподлежащ на обжалване — Явна недопустимост)

32

2021/C 163/43

Дело T-132/20: Определение на Общия съд от 4 март 2021 г. — NEC OncoImmunity/EASME (Обжалване — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.) „Хоризонт 2020“ — Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства — Писмо за прекратяване — Акт, който се вписва в контекста на чисто договорно правоотношение и е неотделим от него — Недопустимост — Регламент (ЕС) № 1290/2013 — Загуба на статута на МСП)

32

2021/C 163/44

Дело T-135/20: Определение на Общия съд от 26 февруари 2021 г. — Vulkano Research and Development/EUIPO — Ega (EGA Master) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на искането за обявяване на недействителност — Липса на основание за произнасяне по същество)

33

2021/C 163/45

Дело T-251/20: Определение на Общия съд от 8 март 2021 г. — KG/Парламент (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Публична служба — Пенсия — Възможност да се ползва корекционен коефициент при определяне на пенсионните права — Отказ за произнасяне по искането на жалбоподателя — Липса на увреждащ акт — Недопустимост)

34

2021/C 163/46

Дело T-437/20: Определение на Общия съд от 25 февруари 2021 г. — Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN) (Жалба за отмяна — Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ULTRASUN“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

34

2021/C 163/47

Дело T-655/20 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 февруари 2021 г. — Symrise/ECHA (Обезпечително производство — REACH — Вещество 2-етилхексил салицилат — Проверка за съответствие на регистрации — Задължение за предоставяне на определена информация, което налага изпитвания върху животни — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

35

2021/C 163/48

Дело T-7/21: Определение на Общия съд от 10 март 2021 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

35

2021/C 163/49

Дело T-727/20: Жалба, подадена на 7 декември 2020 г. — Kirimova/EUIPO

36

2021/C 163/50

Дело T-33/21: Жалба, подадена на 22 януари 2021 г. — Румъния/Комисия

37

2021/C 163/51

Дело T-81/21: Жалба, подадена на 3 февруари 2021 г. — Sistem ecologica/Комисия

38

2021/C 163/52

Дело T-101/21: Жалба, подадена на 5 февруари 2021 г. — Primagra/Комисия

39

2021/C 163/53

Дело T-134/21: Жалба, подадена на 3 март 2021 г. — Malacalza Investimenti и Malacalza/ЕЦБ

41

2021/C 163/54

Дело T-144/21: Жалба, подадена на 11 март 2021 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Rimex Trading (UNK UNIK)

42

2021/C 163/55

Дело T-147/21: Жалба, подадена на 12 март 2021 г. — Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

43


 

Поправки

2021/C 163/56

Поправка на известието в Официален вестник по дело C-518/20 ( ОВ C 19, 18.1.2021 г. )

44


BG

 

Top