EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:163:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 163, 2021. gada 3. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 163

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

64. gadagājums
2021. gada 3. maijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2021/C 163/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2021/C 163/02

Lieta C-664/18: Tiesas (septītā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 2008/50/EK – Apkārtējā gaisa kvalitāte – 13. panta 1. punkts un XI pielikums – Slāpekļa dioksīda (NO2) robežlielumu sistemātiska un ilgstoša pārsniegšana noteiktās Apvienotās Karalistes teritorijās un aglomerācijās – 23. panta 1. punkts – XV pielikums – “Pēc iespējas īsāks” pārsniegšanas laiks – Atbilstīgi pasākumi)

2

2021/C 163/03

Lieta C-193/19: Tiesas (ceturtā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums (Förvaltningsrätten i Malmö (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A/Migrationsverket (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu – Informācijas meklēšana Šengenas Informācijas sistēmā (SIS), izskatot tāda trešās valsts valstspiederīgā iesniegtu uzturēšanās atļaujas pieteikumu, par kuru ir izdots brīdinājums, lai atteiktu ieceļošanu – 25. panta 1. punkts – Šengenas Robežu kodekss – Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas nosacījumi – 6. panta 1. un 5. punkts – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 7. pants un 24. panta 2. punkts – Atteikums pagarināt uzturēšanās atļauju atkalapvienošanās nolūkā, pamatojoties uz to, ka pieteikuma iesniedzēja identitāte nav skaidri pierādīta)

3

2021/C 163/04

Lieta C-220/19: Tiesas (desmitā palāta) 2021. gada 3. marta spriedums (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Promociones Oliva Park SL/Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2008/118/EK – Akcīzes nodokļa vispārējais režīms – 1. panta 2. punkts – Papildu netiešie nodokļi akcīzes precēm – Direktīva 2009/28/EK – No atjaunojamajiem energoresursiem saražotas enerģijas izmantošanas sekmēšana – 1. pants un 3. panta 1. un 2. punkts, kā arī 3. punkta a) apakšpunkts, to interpretējot kopā ar 2. panta k) punktu – Direktīva 2009/72/EK – Kopīgie noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu – Saražotās elektroenerģijas vērtības nodoklis – Nodokļa raksturs un struktūra – Nodoklis, kas vienādi attiecas uz elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot neatjaunojamos energoresursus)

4

2021/C 163/05

Lieta C-362/19 P: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums – Eiropas Komisija/Fútbol Club Barcelona, Spānijas Karaliste (Apelācijas sūdzība – Valsts atbalsts – Atbalsts konkrētu profesionālā futbola klubu labā – LESD 107. panta 1. punkts – Jēdziens “priekšrocība” – Valsts atbalsta shēma – Regula (ES) 2015/1589 – 1. panta d) punkts – Samazināta nodokļu likme – Bezpeļņas organizācijas – Mazāk labvēlīgs nodokļu atskaitījums – Ietekme – Pretapelācijas sūdzība – Tiesas Reglamenta 169. un 178. pants)

5

2021/C 163/06

Apvienotās lietas C-434/19 un C-435/19: Tiesas (piektā palāta) 2021. gada 3. marta spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate – Riscossione (C-435/19)/Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Valsts atbalsts – Konkurence – LESD 107. panta 1. punkts – Piemērošanas nosacījumi – LESD 106. panta 2. punkts – Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi – Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanai paredzēta pasta norēķinu konta pakalpojuma pārvaldība – Uzņēmumi, kuriem dalībvalstis ir piešķīrušas īpašas vai ekskluzīvas tiesības – Saņēmējuzņēmuma vienpusēji noteiktas komisijas maksas – Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana – LESD 102. pants – Nepieņemamība)

5

2021/C 163/07

Apvienotās lietas C-473/19 un 474/19: Tiesas (otrā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums (Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19)/Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 92/43/EEK – Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība – 12. panta 1. punkts – Direktīva 2009/147/EK – Savvaļas putnu aizsardzība – 5. pants – Mežkopība – Aizliegumi, kuru mērķis ir aizsargājamo sugu aizsardzība – Galvenās cirtes projekts – Teritorija, kurā sastopamas aizsargājamas sugas)

6

2021/C 163/08

Lieta C-581/19: Tiesas (trešā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Frenetikexito – Unipessoal Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Ar PVN apliekamie pakalpojumi – Atbrīvojumi – 132. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Aprūpes pakalpojumu sniegšana, darbojoties medicīniskās vai paramedicīniskās profesijās – Uztura uzraudzība un konsultācijas – Sporta, labsajūtas un fiziskās formas darbības – Jēdzieni “vienots komplekss pakalpojums”, “galveno pakalpojumu papildinošs pakalpojums” un “no pamatpakalpojuma neatkarīgs pakalpojums” – Kritēriji)

7

2021/C 163/09

Lieta C-912/19: Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agrimotion S.A./ADAMA Deutschland GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū – Regula (EK) Nr. 1107/2009 – 52. panta 1. punkts – Paralēlas tirdzniecības atļauja – Šīs atļaujas personiskais raksturs)

7

2021/C 163/10

Lieta C-947/19 P: Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 4. marta spriedums – Carmen Liaño Reig/Vienotā noregulējuma valde (VNV) (Apelācija – Ekonomikas un monetārā savienība – Banku savienība – Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošana un noregulējums – Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību vienotais noregulējuma mehānisms (VNM) – Noregulējuma procedūra – Noregulējuma shēmas pieņemšana attiecībā uz Banco Popular Español SA – Regula (ES) Nr. 806/2014 – 24. pants – Uzņēmuma pārdošanas instruments – 21. pants – Kapitāla instrumentu norakstīšana un konvertācija – Otrā līmeņa kapitāla instrumenti – Prasība atcelt tiesību aktu – Daļēja atcelšana – Nenodalāmība – Nepieņemamība)

8

2021/C 163/11

Lieta C-7/20: Tiesas (sestā palāta) 2021. gada 3. marta spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VS/Hauptzollamt Münster (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Muitas savienība – Savienības Muitas kodekss – Regula (ES) Nr. 952/2013 – 87. panta 4. punkts – Muitas parāda rašanās vieta – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – 2. panta 1. punkts – 70. un 71. pants – Importam piemērojamā PVN iekasējamības gadījums un iekasējamība – Nodokļu parāda rašanās vieta – Savienības muitas tiesību aktos paredzētā pienākuma neizpildes konstatējums – Prece, kas ir fiziski ievesta Savienības muitas teritorijā kādā dalībvalstī, bet nokļūst Savienības ekonomiskajā apritē dalībvalstī, kurā šis konstatējums ir veikts)

9

2021/C 163/12

Lieta C-403/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 26. augustā iesniedza CF, TB, LO S.A. un UM S.L. par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 25. jūnija rīkojumu lietā T-22/19 Noguer Enríquez u.c./Komisija

9

2021/C 163/13

Lieta C-557/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 23. oktobrī iesniedza Tribunal correctionnel de Limoges (Francija) – kriminālprocess pret DS

10

2021/C 163/14

Lieta C-727/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 16. oktobrī iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Lieta C-37/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. janvārī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – flightright GmbH/Ryanair DAC, iepriekš Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Lieta C-58/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 1. februārī iesniedza Verwaltungsgericht Wien (Austrija) – FK

12

2021/C 163/17

Lieta C-66/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 29. janvārī iesniedza Rechtbank Den Haag, tiesas sēžu vieta Zwolle (Nīderlande) – O.T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Lieta C-69/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. februārī iesniedza Rechtbank Den Haag, tiesas sēžu vieta 's-Hertogenbosch (Nīderlande) – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Lieta C-88/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Lieta C-89/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – “RomegaUAB/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

15

2021/C 163/21

Lieta C-97/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 16. februārī iesniedza Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgārija) – МV – 98/Nachalnik na otdel “Operativni deynosti” – grad Sofia pret Glavna direktsia “Fiskalen kontrol” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

15

2021/C 163/22

Lieta C-105/21: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. februārī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess pret IR

16

2021/C 163/23

Lieta C-115/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 25. februārīOriol Junqueras i Vies iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2020. gada 15. decembra rīkojumu lietā T-24/20 Junqueras i Vies/Parlaments

17

2021/C 163/24

Lieta C-119/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 25. februārīPlasticsEurope iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2020. gada 16. decembra spriedumu lietā T-207/18 PlasticsEurope/ECHA

18

2021/C 163/25

Lieta C-124/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 26. februārīInternational Skating Union iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 16. decembra spriedumu lietā T-93/18 International Skating Union/Eiropas Komisija

19

2021/C 163/26

Lieta C-127/21 P: Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 26. februārīAmerican Airlines, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 16. decembra spriedumu lietā T-430/18 American Airlines/Komisija

21

2021/C 163/27

Lieta C-144/21: Prasība, kas celta 2021. gada 5. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Komisija

22

 

Vispārējā tiesa

2021/C 163/28

Lieta T-245/17: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – ViaSat/Komisija (Prasība sakarā ar bezdarbību un prasība atcelt tiesību aktu – Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi – 2 GHz frekvenču spektra saskaņota izmantošana – Eiropas mēroga sistēmas, kas nodrošina mobilo satelītsakaru pakalpojumus (MSP) – Lēmums 2007/98/EK – Saskaņota operatoru atlases procedūra – Atļaujas izraudzītajiem operatoriem – Lēmums Nr. 626/2008/EK – Aicinājums rīkoties – Brīdinājuma neesamība – Komisijas nostājas formulēšana – Nepieņemamība – Atteikšanās rīkoties – Nepārsūdzams akts – Nepieņemamība – Komisijas kompetence)

23

2021/C 163/29

Lieta T-539/18: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Ayuntamiento de Quart de Poblet/Komisija (Šķīrējklauzula – Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma (2007. līdz 2013. gads) – Līgumi “Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) un “Speeding Every European Digital” (SEED) – Paziņojumi par parādu – Pieļaujamās izmaksas – Izmaksu pamatojums – Projektu īstenošanai veikto uzdevumu uzskaitījuma uzticamība)

24

2021/C 163/30

Lieta T-693/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (“KERRYMAID”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “KERRYMAID” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Kerrygold” – Relatīvs atteikuma pamats – Ģeogrāfiskais nosaukums – Dominējošais elements – Mierīga līdzāspastāvēšana – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Likuma piemērošana laikā)

24

2021/C 163/31

Lieta T-694/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – FI/Komisija (Civildienests – Ierēdņi – Pārdzīvojušais laulātais – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18., 19. un 20. pants – Atbilstības nosacījumi – Laulības ilgums – Iebilde par prettiesiskumu – Vienlīdzīga attieksme – Samērīgums)

25

2021/C 163/32

Lieta T-809/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 24. februāra spriedums – Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (“El Clasico”) (Eiropas Savienības preču zīme – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Grafiska preču zīme “El Clasico” – Absolūti atteikuma pamati – Atšķirtspējas neesamība – Aprakstošs raksturs – Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts))

25

2021/C 163/33

Lieta T-56/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 24. februāra spriedums – Bezos Family Foundation/EUIPO – SNCF Mobilités (“VROOM”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “VROOM” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “POP & VROOM” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

26

2021/C 163/34

Lieta T-61/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 24. februāra spriedums – Sonova/EUIPO – Digitmarket (“B-Direct”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “B-Direct” – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “bizdirect” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

27

2021/C 163/35

Lieta T-66/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (“HAUZ LONDON”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “HAUZ LONDON” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HOUZZ” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

27

2021/C 163/36

Lieta T-67/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (“HAUZ NEW YORK”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “HAUZ NEW YORK” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HOUZZ” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

28

2021/C 163/37

Lieta T-68/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Hauz 1929/EUIPO – Houzz (“HAUZ EST 1929”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “HAUZ EST 1929” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HOUZZ” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

28

2021/C 163/38

Lieta T-71/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Puma/EUIPO – CAMäleon (“PUMA-System”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “PUMA-System” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “PUMA” – Relatīvs atteikuma pamats – Reputācijas aizskārums – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts))

29

2021/C 163/39

Lieta T-99/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta spriedums – Golvabia Innovation/EUIPO (“MaxWear”) (Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MaxWear” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

30

2021/C 163/40

Lieta T-728/18: Vispārējās tiesas 2021. gada 4. marta rīkojums – Brand IP Licensing/EUIPO – Facebook (“lovebook”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

30

2021/C 163/41

Lieta T-587/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 23. februāra rīkojums – Frutas Tono/EUIPO – Agrocazalla (“Marién”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Otra procesa EUIPO apelācijas padomē dalībnieka iestāšanās lietā – Pēc termiņa beigām iesniegts atbildes raksts – Iestāšanās lietā atbilstoši Reglamenta 173. panta 1. punktam neatļaušana – Agrākas vārdiskas preču zīmes, uz ko ir balstīts apstrīdētais lēmums, atzīšana par spēkā neesošu – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

31

2021/C 163/42

Lieta T-885/19: Vispārējās tiesas 2021. gada 5. marta rīkojums – Aquind u.c./Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu – Enerģētika – Eiropas enerģētikas infrastruktūras – Regula (ES) Nr. 347/2013 – Pilnvaru deleģēšana Komisijai – LESD 290. pants – Deleģēts akts, ar ko groza Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu – Akta raksturs termiņā, kurā Parlaments un Padome var izteikt iebildumus – Nepārsūdzams akts – Acīmredzama nepieņemamība)

32

2021/C 163/43

Lieta T-132/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 4. marta rīkojums – NEC OncoImmunity/EASME (Prasība atcelt tiesību aktu – Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (2014 – 2020) – Vienošanās par subsīdiju – Vēstule par vienošanās darbības izbeigšanu – Akts, kurš ir saistīts tikai ar līgumiskām attiecībām un nav no tām nodalāms – Nepieņemamība – Regula (ES) Nr. 1290/2013 – MVU statusa zaudēšana)

32

2021/C 163/44

Lieta T-135/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 26. februāra rīkojums – Vulkano Research and Development/EUIPO – Ega (“EGA Master”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

33

2021/C 163/45

Lieta T-251/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 8. marta rīkojums – KG/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus – Civildienests – Pensija – Korekcijas koeficienta izmantošana pensijas tiesību aprēķinā – Atteikums ieņemt nostāju par prasītāja pieteikumu – Nelabvēlīga akta neesamība – Nepieņemamība)

34

2021/C 163/46

Lieta T-437/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 25. februāra rīkojums – Ultrasun/EUIPO (“ULTRASUN”) (Prasība atcelt tiesību aktu – Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ULTRASUN” reģistrācijas pieteikums – Absolūts atteikuma pamats – Aprakstošs raksturs – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

34

2021/C 163/47

Lieta T-655/20 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 23. februāra rīkojums – Symrise/ECHA (Pagaidu noregulējums – REACH regula – Viela salicilāta 2-etilheksils – Reģistrācijas pieteikumu pareizības izskatīšana – Pienākums sniegt konkrētu informāciju, kuras dēļ ir nepieciešami izmēģinājumi ar dzīvniekiem – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Steidzamības neesamība)

35

2021/C 163/48

Lieta T-7/21: Vispārējās tiesas 2021. gada 10. marta rīkojums – El Corte Inglés/EUIPO – Kassl (“STUDIO KASSL”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

35

2021/C 163/49

Lieta T-727/20: Prasība, kas celta 2020. gada 7. decembrī – Kirimova/EUIPO

36

2021/C 163/50

Lieta T-33/21: Prasība, kas celta 2021. gada 22. janvārī – Rumānija/Komisija

37

2021/C 163/51

Lieta T-81/21: Prasība, kas celta 2021. gada 3. februārī – Sistem ecologica/Komisija

38

2021/C 163/52

Lieta T-101/21: Prasība, kas celta 2021. gada 5. februārī – Primagra/Komisija

39

2021/C 163/53

Lieta T-134/21: Prasība, kas celta 2021. gada 3. martā – Malacalza Investimenti un Malacalza/ECB

41

2021/C 163/54

Lieta T-144/21: Prasība, kas celta 2021. gada 11. martā – El Corte Inglés/EUIPO – Rimex Trading (“UNK UNIK”)

42

2021/C 163/55

Lieta T-147/21: Prasība, kas celta 2021. gada 12. martā – Gugler France/EUIPO – Gugler (“GUGLER”)

43


 

Labojumi

2021/C 163/56

Labojums Oficiālajā Vēstnesī publicētā paziņojumā lietā C-518/20 ( OV C 19, 18.1.2021. )

44


LV

 

Top