EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:163:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 163, 3 maja 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 163

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
3 maja 2021


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2021/C 163/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2021/C 163/02

Sprawa C-664/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 marca 2021 r. – Komisja Europejska / Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekroczenie wartości dopuszczalnych dla dwutlenku azotu (NO2) w niektórych strefach Zjednoczonego Królestwa – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki]

2

2021/C 163/03

Sprawa C-193/13: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 marca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Malmö – Szwecja) – A / Migrationsverket [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Konwencja wykonawcza do układu z Schengen – Dokonanie sprawdzenia w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) w trakcie rozpatrywania wniosku złożonego przez obywatela państwa trzeciego, wobec którego dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu – Artykuł 25 ust. 1 – Kodeks graniczny Schengen – Warunki wjazdu obywateli państw trzecich – Artykuł 6 ust. 1 i 5 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 7 i art. 24 ust. 2 – Odmowa przedłużenia ważności dokumentu pobytowego dla celów łączenia rodzin z powodu braku ustalenia tożsamości wnioskodawcy w sposób pewny]

3

2021/C 163/04

Sprawa C-220/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 marca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Hiszpania) – Promociones Oliva Park SL / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2008/118/WE – Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego – Artykuł 1 ust. 2 – Dodatkowe podatki pośrednie nakładane na wyroby akcyzowe – Dyrektywa 2009/28/WE – Promowanie używania energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych – Artykuł 1, art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 3 lit. a), ten ostatni przepis rozpatrywany w związku z art. 2 lit. k) – Dyrektywa 2009/72/WE – Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej – Podatek od wartości wytworzonej energii elektrycznej – Charakter i struktura podatku – Podatek obciążający w ten sam sposób energię elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych i energię elektryczną wytworzoną ze źródeł nieodnawialnych]

4

2021/C 163/05

Sprawa C-362/19 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 4 marca 2021 r. – Komisja Europejska / Fútbol Club Barcelona, Królestwo Hiszpanii [Odwołanie – Pomoc państwa – Pomoc przyznana na rzecz określonych klubów piłkarskich – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Pojęcie „korzyści” – System pomocy – Rozporządzenie (UE) 2015/1589 – Artykuł 1 lit. d) – Obniżona stawka podatkowa – Podmioty o celu niezarobkowym – Mniej korzystne odliczenie podatkowe – Wpływ – Odwołanie wzajemne – Artykuły 169 i 178 regulaminu postępowania przed Trybunałem]

5

2021/C 163/06

Sprawy połączone C-434/19 i C-435/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 marca 2021 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate – Riscossione (C-435/19) / Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19) [Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Konkurencja – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Przesłanki stosowania – Artykuł 106 ust. 2 TFUE – Usługi w ogólnym interesie gospodarczym – Prowadzenie usługi pocztowego rachunku bieżącego w celu poboru komunalnego podatku od nieruchomości – Przedsiębiorstwa korzystające ze specjalnych lub z wyłącznych praw przyznanych im przez państwa członkowskie – Prowizje ustalone jednostronnie przez przedsiębiorstwo będące beneficjentem – Nadużycie pozycji dominującej – Artykuł 102 TFUE – Niedopuszczalność]

5

2021/C 163/07

Sprawy połączone C-473/19 i C-474/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 marca 2021 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen – Szwecja) – Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 92/43/EWG – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Artykuł 12 ust. 1 – Dyrektywa 2009/147/WE – Ochrona dzikiego ptactwa – Artykuł 5 – Leśnictwo – Zakazy mające na celu zapewnienie ochrony gatunków chronionych – Przedsięwzięcie ostatecznej wycinki lasu – Teren, na którym występują gatunki chronione]

6

2021/C 163/08

Sprawa C-581/19: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 marca 2021 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia] – Frenetikexito – Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c) – Świadczenia podlegające opodatkowaniu VAT – Zwolnienia – Artykuł 132 ust. 1 lit. c) – Świadczenia opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych – Coaching i doradztwo żywieniowe – Działalność sportowa, działalność związana z utrzymaniem i poprawą kondycji fizycznej – Pojęcia „jednego złożonego świadczenia”, „świadczenia pomocniczego względem świadczenia głównego” i „niezależności świadczeń” – Kryteria]

7

2021/C 163/09

Sprawa C-912/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 4 marca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf – Niemcy) – Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Zbliżanie ustawodawstw – Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Artykuł 52 ust. 1 – Pozwolenie na handel równoległy – Indywidualny charakter tego pozwolenia]

7

2021/C 163/10

Sprawa C-947/19 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 4 marca 2021 r. – Carmen Liaño Reig / Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) [Odwołanie – Unia gospodarcza i walutowa – Unia bankowa – Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) – Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – Przyjęcie programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español SA – Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – Artykuł 24 – Instrument zbycia działalności – Artykuł 21 – Umorzenie i konwersja instrumentów kapitałowych – Instrumenty w Tier II – Skarga o stwierdzenie nieważności – Stwierdzenie częściowej nieważności – Brak możliwości oddzielenia – Niedopuszczalność]

8

2021/C 163/11

Sprawa C-7/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 marca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf – Niemcy) – VS / Hauptzollamt Münster [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Unijny kodeks celny – Rozporządzenie (UE) nr 952/2013 – Artykuł 87 ust. 4 – Miejsce powstania długu celnego – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 – Artykuły 70 i 71 – Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego w zakresie VAT w przywozie i jego wymagalności – Miejsce powstania zobowiązania podatkowego – Stwierdzenie niewypełnienia obowiązku określonego w przepisach celnych Unii – Towar fizycznie wwieziony na obszar celny Unii w jednym państwie członkowskim, lecz wprowadzony do obrotu gospodarczego Unii w państwie członkowskim, w którym stwierdzono naruszenie]

9

2021/C 163/12

Sprawa C-403/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie T-22/19, Noguer Enríquez i in./Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 sierpnia 2020 r. przez CF, TB, LO S.A. i UM S.L.

9

2021/C 163/13

Sprawa C-557/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal correctionnel de Limoges (Francja) w dniu 23 października 2020 r. – postępowanie karne przeciwko DS

10

2021/C 163/14

Sprawa C-727/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 16 października 2020 r. – AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Sprawa C-37/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 22 stycznia 2021 r. – flightright GmbH / Ryanair DAC, dawniej Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Sprawa C-58/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wien (Austria) w dniu 1 lutego 2021 r. – FK

12

2021/C 163/17

Sprawa C-66/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Niderlandy) w dniu 29 stycznia 2021 r. – O.T.E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Sprawa C-69/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 4 lutego 2021 r. – X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Sprawa C-88/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 lutego 2021 r. – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Sprawa C-89/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 lutego 2021 r. – „Romega” UAB / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

15

2021/C 163/21

Sprawa C-97/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd – Błagojewgrad (Bułgaria) w dniu 16 lutego 2021 r. – МV – 98 / Naczałnik na otdeł „Operatiwni dejnosti” – grad Sofia w gławna direkcija „Fiskalen kontroł” pri Centrałno uprawlenie na Nacjonałnata agencija za prichodite

15

2021/C 163/22

Sprawa C-105/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 22 lutego 2021 r. – postępowanie karne przeciwko IR

16

2021/C 163/23

Sprawa C-115/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2020 r. w sprawie T-24/20, Junqueras i Vies / Parlament, wniesione w dniu 25 lutego 2021 r. przez Oriola Junquerasa i Viesa

17

2021/C 163/24

Sprawa C-119/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-207/18, PlasticsEurope / ECHA, wniesione w dniu 25 lutego 2021 r. przez PlasticsEurope

18

2021/C 163/25

Sprawa C-124/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudni 2020 r. w sprawie T-93/18, International Skating Union / Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 lutego 2021 r. przez International Skating Union

19

2021/C 163/26

Sprawa C-127/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2020 r. w sprawie T-430/18, American Airlines / Komisja Europejska, wniesione w dniu 26 lutego 2021 r. przez American Airlines, Inc.

21

2021/C 163/27

Sprawa C-144/21: Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2021 r. – Parlament Europejski / Komisja Europejska

22

 

Sąd

2021/C 163/28

Sprawa T-245/17: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – ViaSat / Komisja [Skarga na bezczynność i o stwierdzenie nieważności – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Zharmonizowane wykorzystanie widma częstotliwości 2 GHz – Ogólnoeuropejskie systemy dostarczające satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) – Decyzja 2007/98/WE – Zharmonizowana procedura selekcji operatorów – Zezwolenia dla wybranych operatorów – Decyzja 626/2008/WE – Wezwanie do działania – Brak wezwania do usunięcia uchybienia – Zajęcie stanowiska przez Komisję – Niedopuszczalność – Odmowa działania – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność – Kompetencje Komisji]

23

2021/C 163/29

Sprawa T-539/18: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Ayuntamiento de Quart de Poblet / Komisja [Klauzula arbitrażowa – Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007 – 2013) – Umowy „Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) i „Speeding Every European Digital” (SEED) – Noty obciążeniowe – Koszty kwalifikowalne – Uzasadnienie kosztów – Wiarygodność harmonogramów prac poświęconych realizacji projektów]

24

2021/C 163/30

Sprawa T-693/19: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Kerry Luxembourg / EUIPO – Ornua (KERRYMAID) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie unijnego słownego znaku towarowego KERRYMAID – Wcześniejszy unijny graficzny znak towarowy zawierający element słowny Kerrygold – Względna podstawa odmowy rejestracji – Nazwa geograficzna – Element dominujący – Zgodne współistnienie – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Stosowanie prawa w czasie]

24

2021/C 163/31

Sprawa T-694/19: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – FI / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Żyjący małżonek – Renta rodzinna – Artykuły 18, 19 i 20 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przesłanki kwalifikujące – Czas trwania małżeństwa – Zarzut niezgodności z prawem – Równość traktowania – Proporcjonalność]

25

2021/C 163/32

Sprawa T-809/19: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Liga Nacional de Fútbol Profesional / EUIPO (El Clasico) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy El Clasico – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

25

2021/C 163/33

Sprawa T-56/20: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Bezos Family Foundation / EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego VROOM – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy POP & VROOM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

26

2021/C 163/34

Sprawa T-61/20: Wyrok Sądu z dnia 24 lutego 2021 r. – Sonova / EUIPO – Digitmarket (B-Direct) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy B-Direct – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy bizdirect – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

27

2021/C 163/35

Sprawa T-66/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ LONDON – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOUZZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

27

2021/C 163/36

Sprawa T-67/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ NEW YORK – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOUZZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

28

2021/C 163/37

Sprawa T-68/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAUZ EST 1929 – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy HOUZZ – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

28

2021/C 163/38

Sprawa T-71/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Puma / EUIPO – CAMäleon (PUMA-System) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PUMA-System – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe PUMA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Naruszenie renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

29

2021/C 163/39

Sprawa T-99/20: Wyrok Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – Golvabia Innovation / EUIPO (MaxWear) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MaxWear – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

30

2021/C 163/40

Sprawa T-728/18: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2021 r. – Brand IP Licensing / EUIPO – Facebook (lovebook) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie zgłoszenia do rejestracji – Umorzenie postepowania]

30

2021/C 163/41

Sprawa T-587/19: Postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2021 r. – Frutas Tono / EUIPO – Agrocazalla (Marién) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Interwencja drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą – Odpowiedź na skargę złożona po terminie – Niedopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta na podstawie art. 173 § 1 regulaminu postępowania – Unieważnienie wcześniejszego słownego znaku towarowego służącego za podstawę zaskarżonej decyzji – Umorzenie postępowania]

31

2021/C 163/42

Sprawa T-885/19: Postanowienie Sądu z dnia 5 marca 2021 r. – Aquind i in. / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Energia – Transeuropejska infrastruktura energetyczna – Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 – Przekazanie uprawnień Komisji – Artykuł 290 TFUE – Akt delegowany zmieniający unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – Charakter aktu w okresie, w którym Parlament i Rada mogą wyrazić sprzeciw – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Oczywista niedopuszczalność]

32

2021/C 163/43

Sprawa T-132/20: Postanowienie Sądu z dnia 4 marca 2021 r. – NEC OncoImmunity / EASME [Skarga o stwierdzenie nieważności – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horizon 2020” (2014 – 2020) – Umowa o udzielenie dotacji – Pismo w sprawie wypowiedzenia – Akt wpisujący się w ramy czysto umowne, z którymi jest nierozerwalnie związany – Niedopuszczalność – Rozporządzenie (UE) nr 1290/2013 – Utrata statusu MŚP]

32

2021/C 163/44

Sprawa T-135/20: Postanowienie Sądu z dnia 26 lutego 2021 r. – Vulkano Research and Development / EUIPO – Ega (EGA Master) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku – Umorzenie postępowania]

33

2021/C 163/45

Sprawa T-251/20: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2021 r. – KG / Parlament [Skarga o stwierdzenie nieważności i o zadośćuczynienie – Służba publiczna – Emerytura – Skorzystanie ze współczynnika korygującego w odniesieniu do ustalenia praw emerytalnych – Odmowa zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku skarżącego – Brak niekorzystnego aktu – Niedopuszczalność]

34

2021/C 163/46

Sprawa T-437/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 lutego 2021 r. – Ultrasun / EUIPO (ULTRASUN) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego ULTRASUN – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

34

2021/C 163/47

Sprawa T-655/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 lutego 2021 r. – Symrise / ECHA [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – REACH – Substancja 2-ethylhexyl salicylate – Kontrola zgodności rejestracji z przepisami – Obowiązek dostarczenia pewnych informacji, do których uzyskania konieczne jest przeprowadzenie badań na zwierzętach – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

35

2021/C 163/48

Sprawa T-7/21: Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2021 r. – El Corte Inglés / EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie zgłoszenia do rejestracji – Umorzenie postępowania]

35

2021/C 163/49

Sprawa T-727/20: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2020 r. – Kirimova / EUIPO

36

2021/C 163/50

Sprawa T-33/21: Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2021 r. – Rumunia / Komisja

37

2021/C 163/51

Sprawa T-81/21: Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2021 r. – Sistem ecologica / Komisja

38

2021/C 163/52

Sprawa T-101/21: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2021 r. – Primagra / Komisja

39

2021/C 163/53

Sprawa T-134/21: Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2021 r. – Malacalza Investimenti i Malacalza / EBC

41

2021/C 163/54

Sprawa T-144/21: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2021 r. – El Corte Inglés / EUIPO – Rimex Trading (UNK UNIK)

42

2021/C 163/55

Sprawa T-147/21: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2021 r. – Gugler France / EUIPO – Gugler (GUGLER)

43


 

Sprostowania

2021/C 163/56

Sprostowanie do komunikatu w Dzienniku Urzędowym w sprawie C-518/20 ( Dz.U. C 19 z 18.1.2021 )

44


PL

 

Top