EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:163:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 163, 2021 m. gegužės 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 163

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. gegužės 3d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2021/C 163/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2021/C 163/02

Byla C-664/18: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Aplinka – Direktyva 2008/50/EB – Aplinkos oro kokybė – 13 straipsnio 1 dalis ir XI priedas – Sistemingas ir nuolatinis azoto dioksido (NO2) ribinių verčių viršijimas tam tikrose Jungtinės Karalystės zonose – 23 straipsnio 1 dalis – XV priedas – „Kuo trumpesnis“ viršijimo laikotarpis – Tinkamos priemonės)

2

2021/C 163/03

Byla C-193/19: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Malmö (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) A / Migrationsverket (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Konvencija, įgyvendinanti Šengeno susitarimą – Tikrinimas Šengeno informacinėje sistemoje (ŠIS), kai nagrinėjamas trečiosios šalies piliečio, dėl kurio duotas perspėjimas neįsileisti, pateiktas prašymas išduoti leidimą gyventi šalyje – 25 straipsnio 1 dalis – Šengeno sienų kodeksas – Trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos – 6 straipsnio 1 ir 5 dalys – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 7 straipsnis ir 24 straipsnio 2 dalis – Atsisakymas pratęsti leidimą gyventi šalyje, išduotą šeimos susijungimo tikslu, dėl to, kad prašytojo tapatybė nėra tiksliai nustatyta)

3

2021/C 163/04

Byla C-220/19: 2021 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Promociones Oliva Park SL / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2008/118/EB – Bendra akcizų sistema – 1 straipsnio 2 dalis – Papildomas netiesioginis mokestis už akcizais apmokestinamus produktus – Direktyva 2009/28/EB – Skatinimas naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją – 1 straipsnis, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 3 dalies a punktas, kuris taikomas kartu su 2 straipsnio k punktu – Direktyva 2009/72/EB – Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės – Elektros energijos gamybos vertės mokestis – Mokesčio pobūdis ir struktūra – Mokestis, taikomas vienodai už iš atsinaujinančiųjų ir iš neatsinaujinančiųjų šaltinių pagamintą elektrą)

4

2021/C 163/05

Byla C-362/19 P: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Fútbol Club Barcelona, Ispanijos Karalystė (Apeliacinis skundas – Valstybės pagalba – Tam tikriems profesionalų futbolo klubams suteikta pagalba – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Sąvoka „pranašumas“ – Pagalbos schema – Reglamentas (ES) 2015/1589 – 1 straipsnio d punktas – Lengvatinis mokesčio tarifas – Pelno nesiekiantys subjektai – Mažiau palankus mokesčių atskaitymas – Poveikis – Priešpriešinis apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 169 ir 178 straipsniai)

5

2021/C 163/06

Sujungtos bylos C-434/19 ir C-435/19: 2021 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Corte suprema di cassazione (Italija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate – Riscossione (C-435/19) / Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Valstybės pagalba – Konkurencija – SESV 107 straipsnio 1 dalis – Taikymo sąlygos – SESV 106 straipsnio 2 dalis – Visuotinės ekonominės svarbos paslaugos – Savivaldybių nekilnojamojo turto mokesčiui rinkti skirtos einamosios pašto sąskaitos paslaugos valdymas – Įmonės, gaunančios valstybių narių suteikiamas specialiąsias ar išimtines teises – Komisiniai mokesčiai, kuriuos vienašališkai nustato teises gaunanti įmonė – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – SESV 102 straipsnis – Nepriimtinumas)

5

2021/C 163/07

Sujungtos bylos C-473/19 ir C-474/19: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Švedija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Direktyva 92/43/EEB – Natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsauga – 12 straipsnio 1 dalis – Direktyva 2009/147/EB – Laukinių paukščių apsauga – 5 straipsnis – Miškininkystė – Draudimai, skirti saugomų rūšių apsaugai užtikrinti – Projektas dėl galutinio miško iškirtimo – Teritorija, kurioje aptinkama saugomų rūšių)

6

2021/C 163/08

Byla C-581/19: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Frenetikexito – Unipessoal Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Apmokestinimas – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 2 straipsnio 1 dalies c punktas – PVM apmokestinamas teikimas – Neapmokestinimas – 132 straipsnio 1 dalies c punktas – Medicininės priežiūros paslaugų, kurias teikia gydytojai ir paramedikai, teikimas – Mitybos priežiūra ir konsultacijos – Sporto veikla ir veikla, susijusi su gera fizine savijauta ir sporto treniruotėmis – Sąvokos „viena sudėtinė paslauga“, „pagrindinę paslaugą papildanti paslauga“ ir „paslaugų savarankiškumas“ – Kriterijai)

7

2021/C 163/09

Byla C-912/19: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Augalų apsaugos produktų pateikimas rinkai – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 – 52 straipsnio 1 dalis – Lygiagrečios prekybos leidimas – Šio leidimo individualus pobūdis)

7

2021/C 163/10

Byla C-947/19 P: 2021 m. kovo 4 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Carmen Liaño Reig / Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) (Apeliacinis skundas – Ekonominė ir pinigų sąjunga – Bankų sąjunga – Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimas ir pertvarkymas – Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių bendras pertvarkymo mechanizmas (BPeM) – Pertvarkymo procedūra – Banco Popular Español SA pertvarkymo schemos priėmimas – Reglamentas (ES) Nr. 806/2014 – 24 straipsnis – Verslo pardavimo priemonė – 21 straipsnis – Kapitalo priemonių nurašymas ir konvertavimas – 2 lygio nuosavo kapitalo priemonės – Ieškinys dėl panaikinimo – Dalinis panaikinimas – Neatskiriamumas – Nepriimtinumas)

8

2021/C 163/11

Byla C-7/20: 2021 m. kovo 3 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VS / Hauptzollamt Münster (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Muitų sąjunga – Sąjungos muitų kodeksas – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 – 87 straipsnio 4 dalis – Skolos muitinei atsiradimo vieta – Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – Direktyva 2006/112/EB – 2 straipsnio 1 dalis – 70 ir 71 straipsniai – Apmokestinimo momentas ir prievolė apskaičiuoti PVM – Mokesčio skolos atsiradimo vieta – Sąjungos muitų teisės aktuose nustatytos prievolės neįvykdymo konstatavimas – Įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją vienoje valstybėje narėje, bet išleidimas į Sąjungos ekonominę apyvartą valstybėje narėje, kurioje atliktas konstatavimas)

9

2021/C 163/12

Byla C-403/20: 2020 m. rugpjūčio 26 d. CF, TB, LO S.A. ir UM S.L. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. birželio 25 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-22/19 Noguer Enríquez ir kt. / Komisija

9

2021/C 163/13

Byla C-557/20: 2020 m. spalio 23 d.Tribunal correctionnel de Limoges (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą – baudžiamoji byla prieš DS

10

2021/C 163/14

Byla C-727/20: 2020 m. spalio 16 d.Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Byla C-37/21: 2021 m. sausio 22 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje flightright GmbH / Ryanair DAC, anksčiau Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Byla C-58/21: 2021 m. vasario 1 d.Verwaltungsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FK

12

2021/C 163/17

Byla C-66/21: 2021 m. sausio 29 d.Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Byla C-69/21: 2021 m. vasario 4 d.Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Byla C-88/21: 2021 m. vasario 12 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Byla C-89/21: 2021 m. vasario 12 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UAB „Romega“ prieš Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą

15

2021/C 163/21

Byla C-97/21: 2021 m. vasario 16 d.Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje МV – 98 / Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – grad Sofia v glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

15

2021/C 163/22

Byla C-105/21: 2021 m. vasario 22 d.Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš IR

16

2021/C 163/23

Byla C-115/21 P: 2021 m. vasario 25 d. Oriol Junqueras i Vies pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 15 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-24/20 Junqueras i Vies / Parlamentas

17

2021/C 163/24

Byla C-119/21 P: 2021 m. vasario 25 d.PlasticsEurope pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-207/18 P PlasticsEurope / ECHA

18

2021/C 163/25

Byla C-124/21 P: 2021 m. vasario 26 d.International Skating Union pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-93/18, International Skating Union / Europos Komisija

19

2021/C 163/26

Byla C-127/21 P: 2021 m. vasario 26 d.American Airlines, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-430/18, American Airlines / Komisija

21

2021/C 163/27

Byla C-144/21: 2021 m. kovo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Parlamentas / Europos Komisija

22

 

Bendrasis Teismas

2021/C 163/28

Byla T-245/17: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje ViaSat / Komisija (Ieškiniai dėl neveikimo ir dėl panaikinimo – Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos – Suderintas 2 GHz dažnių spektro naudojimas – Europinės sistemos, teikiančios judriojo palydovinio ryšio paslaugas (MSS) – Sprendimas 2007/98/EB – Suderinta operatorių atrankos procedūra – Leidimai atrinktiems operatoriams – Sprendimas Nr. 626/2008/EB – Raginimas imtis veiksmų – Oficialaus pranešimo nebuvimas – Komisijos pozicija – Nepriimtinumas – Atsisakymas imtis veiksmų – Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio – Nepriimtinumas – Komisijos įgaliojimai)

23

2021/C 163/29

Byla T-539/18: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ayuntamiento de Quart de Poblet / Komisija (Arbitražinė išlyga – Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (2007-2013) – Sutartys „Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern“ (DIEGO) ir „Speeding Every European Digital“ (SEED) – Debetiniai dokumentai – Finansuotinos išlaidos – Išlaidų pagrindimas – Projektams skirtų užduočių sąrašų patikimumas)

24

2021/C 163/30

Byla T-693/19: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kerry Luxembourg / EUIPO – Ornua (KERRYMAID) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo KERRYMAID paraiška – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „Kerrygold“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Geografinis pavadinimas – Dominuojantis elementas – Taikus koegzistavimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Teisės akto taikymas laiko atžvilgiu)

24

2021/C 163/31

Byla T-694/19: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje FI / Komisija (Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pergyvenęs sutuoktinis – Maitintojo netekimo išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 18, 19 ir 20 straipsniai – Tinkamumo reikalavimai – Santuokos trukmė – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Vienodas požiūris – Proporcingumas)

25

2021/C 163/32

Byla T-809/19: 2021 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Liga Nacional de Fútbol Profesional / EUIPO (El Clasico) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Vaizdinis prekių ženklas „El Clasico“ – Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai – Skiriamojo požymio nebuvimas – Apibūdinamasis pobūdis – Dėl naudojimo įgyto skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai ir 3 dalis))

25

2021/C 163/33

Byla T-56/20: 2021 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Bezos Family Foundation / EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo VROOM paraiška – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas POP & VROOM – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

26

2021/C 163/34

Byla T-61/20: 2021 m. vasario 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sonova / EUIPO – Digitmarket (B-Direct) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija – Žodinis prekių ženklas „B-Direct“ – Ankstesnis vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „bizdirect“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

27

2021/C 163/35

Byla T-66/20: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „HAUZ LONDON“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „HOUZZ“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

27

2021/C 163/36

Byla T-67/20: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „HAUZ NEW YORK“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „HOUZZ“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2021/C 163/37

Byla T-68/20: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hauz 1929 / EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „HAUZ EST 1929“ paraiška – Ankstesnis žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „HOUZZ“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

28

2021/C 163/38

Byla T-71/20: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Puma / EUIPO – CAMäleon (PUMA-System) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „PUMA-System“ paraiška – Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos prekių ženklai PUMA – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Žala reputacijai – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis)

29

2021/C 163/39

Byla T-99/20: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Golvabia Innovation / EUIPO (MaxWear) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „MaxWear“ paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Skiriamojo požymio nebuvimas – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punktas)

30

2021/C 163/40

Byla T-728/18: 2021 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Brand IP Licensing / EUIPO – Facebook (lovebook) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Registracijos paraiškos atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

30

2021/C 163/41

Byla T-587/19: 2021 m. vasario 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Frutas Tono / EUIPO – Agrocazalla (Marién) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Kitos proceso šalies įstojimas procedūroje Apeliacinėje taryboje – Pavėluotas pastabų pateikimas – Neleidimas įstoti pagal procedūros reglamento 173 straipsnio 1 dalį – Ankstesnio žodinio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas ginčijamas sprendimas, registracijos panaikinimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

31

2021/C 163/42

Byla T-885/19: 2021 m. kovo 5 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Aquind ir kt. / Komisija (Ieškinys dėl panaikinimo – Energetika – Transeuropinė energetikos infrastruktūra – Reglamentas (ES) Nr. 347/2013 – Komisijai deleguotas įgaliojimas – SESV 290 straipsnis – Deleguotasis aktas, kuriuo iš dalies pakeičiamas Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas – Akto pobūdis laikotarpiu, per kurį Parlamentas ir Taryba gali pareikšti prieštaravimus – Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio – Akivaizdus nepriimtinumas)

32

2021/C 163/43

Byla T-132/20: 2021 m. kovo 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje NEC OncoImmunity / EASME (Ieškinys dėl panaikinimo – Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014 – 2020 m.) – Dotacijos susitarimas – Raštas dėl sutarties nutraukimo – Aktas, parengtas remiantis sutartimi, nuo kurios jis neatskiriamas – Nepriimtinumas – Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013 – MVĮ statuso praradimas)

32

2021/C 163/44

Byla T-135/20: 2021 m. vasario 26 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Vulkano Research and Development / EUIPO – Ega (EGA Master) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Panaikinimo procedūra – Prašymo pripažinti registraciją negaliojančia atsiėmimas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

33

2021/C 163/45

Byla T-251/20: 2021 m. kovo 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje KG / Parlamentas (Ieškinys dėl panaikinimo ir žalos atlyginimo – Viešoji tarnyba – Pensija – Korekcinio koeficiento pritaikymas nustatant teises į pensiją – Atsisakymas pareikšti nuomonę dėl ieškovės prašymo – Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas – Nepriimtinumas)

34

2021/C 163/46

Byla T-437/20: 2021 m. vasario 25 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Ultrasun / EUIPO (ULTRASUN) (Ieškinys dėl panaikinimo – Europos Sąjungos prekių ženklas – Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo ULTRASUN paraiška – Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas – Apibūdinamasis pobūdis – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

34

2021/C 163/47

Byla T-655/20 R: 2021 m. vasario 23 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Symrise / ECHA (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – REACH – Cheminė medžiaga 2-etilheksilsalicilatas – Registracijos dokumentacijų atitikties patikra – Pareiga pateikti tam tikrą informaciją, kuriai gauti būtini bandymai su gyvūnais – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Skubos nebuvimas)

35

2021/C 163/48

Byla T-7/21: 2021 m. kovo 10 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje El Corte Inglés / EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL) (Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Registracijos paraiškos atsiėmimas – Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

35

2021/C 163/49

Byla T-727/20: 2020 m. gruodžio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Kirimova / EUIPO

36

2021/C 163/50

Byla T-33/21: 2021 m. sausio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Rumunija / Komisija

37

2021/C 163/51

Byla T-81/21: 2021 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Sistem ecologica / Komisija

38

2021/C 163/52

Byla T-101/21: 2021 m. vasario 5 d. pareikštas ieškinys byloje Primagra / Komisija

39

2021/C 163/53

Byla T-134/21: 2021 m. kovo 3 d. pareikštas ieškinys byloje Malacalza Investimenti ir Malacalza / ECB

41

2021/C 163/54

Byla T-144/21: 2021 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje El Corte Inglés / EUIPO – Rimex Trading (UNK UNIK)

42

2021/C 163/55

Byla T-147/21: 2021 m. kovo 12 d. pareikštas ieškinys byloje Gugler France / EUIPO – Gugler (GUGLER)

43


 

Klaidų ištaisymas

2021/C 163/56

Pranešimo Oficialiajame leidinyje apie bylą C-518/20 klaidų ištaisymas ( OL C 19, 2021 1 18 )

44


LT

 

Top