EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:163:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 163, 3. května 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 163

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
3. května 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2021/C 163/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2021/C 163/02

Věc C-664/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 4. března 2021 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Směrnice 2008/50/ES – Kvalita vnějšího ovzduší – Článek13 odst. 1 a příloha XI – Systematické a trvající překračování mezních hodnot pro oxid dusičitý (NO2) v některých zónách na území Spojeného království – Článek 23 odst. 1 – Příloha XV – „Co možná nejkratší“ období překračování hodnot – Náležitá opatření)

2

2021/C 163/03

Věc C-193/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 4. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Förvaltningsrätten i Malmö – Švédsko) – A v. Migrationsverket („Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví – Úmluva k provedení Schengenské dohody – Vyhledávání informací v Schengenském informačním systému (SIS) při přezkumu žádosti o povolení k pobytu podané státním příslušníkem třetí země, který je v tomto systému veden jako osoba, které má být odepřen vstup – Článek 25 odst. 1 – Schengenský hraniční kodex – Podmínky vstupu pro státní příslušníky třetích zemí – Článek 6 odst. 1 a 5 – Listina základních práv Evropské unie – Článek 7 a čl. 24 odst. 2 – Odmítnutí obnovit povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny z důvodu, že totožnost žadatele není jednoznačně prokázána“)

3

2021/C 163/04

Věc C-220/19: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Španělsko) – Promociones Oliva Park SL v. Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2008/118/ES – Obecná úprava spotřebních daní – Článek 1 odst. 2 – Další nepřímé daně na zboží podléhající spotřební dani – Směrnice 2009/28/ES – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů – Článek 1, čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 3 odst. 3 písm. a), přičemž ten ve spojení s čl. 2 písm. k) – Směrnice 2009/72/ES – Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou – Daň z výrobní hodnoty elektrické energie – Povaha a struktura daně – Daň zatěžující stejným způsobem elektřinu vyrobenou z obnovitelných i z neobnovitelných zdrojů“)

4

2021/C 163/05

Věc C-362/19 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 4. března 2021 – Evropská komise v. Fútbol Club Barcelona, Španělské království („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Podpora poskytnutá ve prospěch některých profesionálních fotbalových klubů – Článek 107 odst. 1 SFEU – Pojem ‚výhoda‘ – Režim podpory – Nařízení (EU) 2015/1589 – Článek 1 písm. d) – Snížená daňová sazba – Neziskové organizace – Méně výhodný daňový odpočet – Dopad – Vedlejší kasační opravný prostředek – Články 169 a 178 jednacího řádu Soudního dvora“)

5

2021/C 163/06

Spojené věci C-434/19 a C-435/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate – Riscossione (C-435/19) v. Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19) („Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Hospodářská soutěž – Článek 107 odst. 1 SFEU – Podmínky použití – Článek 106 odst. 2 SFEU – Služby obecného hospodářského zájmu – Poskytování služby vedení běžného poštovního účtu za účelem výběru místní daně z nemovitostí – Podniky se zvláštními nebo výlučnými právy přiznanými členskými státy – Poplatky stanovené jednostranně podnikem, který je příjemcem – Zneužití dominantního postavení – Článek 102 SFEU – Nepřípustnost“)

5

2021/C 163/07

Spojené věci C-473/19 a C-474/19: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen – Švédsko) – Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) v. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) („Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Směrnice 92/43/EHS – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Článek 12 odst. 1 – Směrnice 2009/147/ES – Ochrana volně žijících ptáků – Článek 5 – Lesní hospodářství – Zákazy zaměřené na zajištění ochrany chráněných druhů – Projekt vykácení lesa – Místo poskytující úkryt chráněným druhům“)

6

2021/C 163/08

Věc C-581/19: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Frenetikexito – Unipessoal Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 2 odst. 1 písm. c) – Plnění, která jsou předmětem DPH – Osvobození – Článek 132 odst. 1 písm. c) – Poskytnutí péče při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání – Nutriční poradenství a monitoring – Sportovní, tréninkové a wellness aktivity – Pojmy ‚jediné komplexní plnění‘, ‚vedlejší plnění k hlavnímu plnění‘ a ‚samostatnost plnění‘ – Kritéria“)

7

2021/C 163/09

Věc C-912/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 4. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – Agrimotion S.A. v. ADAMA Deutschland GmbH („Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh – Nařízení (ES) č. 1107/2009 – Článek 52 odst. 1 – Povolení k souběžnému obchodu – Osobní povaha tohoto povolení“)

7

2021/C 163/10

Věc C-947/19 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 4. března 2021 – Carmen Liaño Reig v. Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) („Kasační opravný prostředek – Hospodářská a měnová unie – Bankovní unie – Ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků – Jednotný mechanismus pro řešení krizí úvěrových institucí a některých investičních podniků – Postup řešení krize – Přijetí programu řešení krize pro Banco Popular Español SA – Nařízení (EU) č. 806/2014 – Článek 24 – Nástroj převodu činnosti – Článek 21 – Odpis a konverze kapitálových nástrojů – Nástroje kapitálu tier 2 – Žaloba na neplatnost – Částečné zrušení – Neoddělitelnost – Nepřípustnost“)

8

2021/C 163/11

Věc C-7/20: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 3. března 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – VS v. Hauptzollamt Münster („Řízení o předběžné otázce – Celní unie – Celní kodex Unie – Nařízení (EU) č. 952/2013 – Článek 87 odst. 4 – Místo vzniku daňového dluhu – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 2 odst. 1 – Články 70 a 71 – Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti k DPH při dovozu – Místo vzniku daňového dluhu – Zjištění nesplnění povinnosti uložené unijními celními právními předpisy – Zboží, které bylo fyzicky uvedeno na celní území Unie v členském státě, které však vstoupilo do hospodářského oběhu Unie v členském státě, kde bylo toto zjištění učiněno“)

9

2021/C 163/12

Věc C-403/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. srpna 2020 CF, TB, LO S.A. a UM S.L. proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 25. června 2020 ve věci T-22/19, Noguer Enríquez a další v. Komise

9

2021/C 163/13

Věc C-557/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal correctionnel de Limoges (Francie) dne 23. října 2020 – Trestní řízení proti DS

10

2021/C 163/14

Věc C-727/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 16. října 2020 – AR v. St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Věc C-37/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 22. ledna 2021 – flightright GmbH v. Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Věc C-58/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wien (Rakousko) dne 1. února 2021 – FK

12

2021/C 163/17

Věc C-66/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo jednání Zwolle (Nizozemsko) dne 29. ledna 2021 – O.T. E. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Věc C-69/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo jednání 's-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 4. února 2021 – X v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Věc C-88/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 12. února 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Věc C-89/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 12. února 2021 – UAB „Romega“ v. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

15

2021/C 163/21

Věc C-97/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen săd Blagoevgrad (Bulharsko) dne 16. února 2021 – MV – 98 v. Načalnik na otděl „Operativni dějnosti“ – Sofia v glavna direkcia „Fiskalen kontrol“ pri Centralno upravlenie na Nacionalna agencia za prichodite

15

2021/C 163/22

Věc C-105/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 22. února 2021 – trestní řízení proti IR

16

2021/C 163/23

Věc C-115/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2021 Oriolem Junqueras i Viesem proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. prosince 2020 ve věci T-24/20, Junqueras i Vies v. Parlament

17

2021/C 163/24

Věc C-119/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2021 PlasticsEurope proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-207/18, PlasticsEurope v. ECHA

18

2021/C 163/25

Věc C-124/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2021 International Skating Union proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého, rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-93/18, International Skating Union v. Evropská komise

19

2021/C 163/26

Věc C-127/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. února 2021 American Airlines, Inc. proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-430/18, American Airlines v. Komise

21

2021/C 163/27

Věc C-144/21: Žaloba podaná dne 5. března 2021 – Evropský parlament v. Evropská komise

22

 

Tribunál

2021/C 163/28

Věc T-245/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – ViaSat v. Komise („Žaloba pro nečinnost a žaloba na neplatnost – Sítě a služby elektronických komunikací – Harmonizované využívání kmitočtového pásma 2 GHz – Celoevropské soustavy poskytující družicové pohyblivé služby (MSS) – Rozhodnutí 2007/98/ES – Harmonizovaný postup pro výběr provozovatelů – Povolení pro vybrané provozovatele – Rozhodnutí č. 626/2008/ES – Výzva k jednání – Absence výzvy – Vyjádření Komise – Nepřípustnost – Odmítnutí jednat – Akt, který nelze napadnout žalobou – Nepřípustnost – Pravomoc Komise“)

23

2021/C 163/29

Věc T-539/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Ayuntamiento de Quart de Poblet v. Komise („Rozhodčí doložka – Rámcový program pro inovace a konkurenceschopnost (2007-2013) – Smlouvy ‚Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern‘ (DIEGO) a ‚Speeding Every European Digital‘ (SEED) – Oznámení o dluhu – Způsobilé náklady – Odůvodnění nákladů – Věrohodnost výkazů práce vynaložené v rámci projektů“)

24

2021/C 163/30

Věc T-693/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Kerry Luxembourg v. EUIPO – Ornua (KERRYMAID) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie KERRYMAID – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie Kerrygold – Relativní důvod pro zamítnutí – Zeměpisný název – Dominantní prvek – Pokojná koexistence – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 207/2009 – Časová působnost právních předpisů“)

24

2021/C 163/31

Věc T-694/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – FI v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Pozůstalý manžel/manželka – Pozůstalostní důchod – Články 18, 19 a 20 přílohy VIII služebního řádu – Podmínky způsobilosti – Doba trvání manželství – Námitka protiprávnosti – Rovné zacházení – Přiměřenost“)

25

2021/C 163/32

Věc T-809/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. února 2021 – Liga Nacional de Fútbol Profesional v. EUIPO (El Clasico) („Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka El Clasico – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Popisný charakter – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“)

25

2021/C 163/33

Věc T-56/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. února 2021 – Bezos Family Foundation v. EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie VROOM – Starší národní slovní ochranná známka POP & VROOM – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

26

2021/C 163/34

Věc T-61/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. února 2021 – Sonova v. EUIPO – Digitmarket (B-Direct) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka B-Direct – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie bizdirect – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

27

2021/C 163/35

Věc T-66/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Hauz 1929 v. EUIPO – Houzz (HAUZ LONDON) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie HAUZ LONDON – Starší slovní ochranná známka Evropské unie HOUZZ – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

27

2021/C 163/36

Věc T-67/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Hauz 1929 v. EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie HAUZ NEW YORK – Starší slovní ochranná známka Evropské unie HOUZZ – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

28

2021/C 163/37

Věc T-68/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Hauz 1929 v. EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie HAUZ EST 1929 – Starší slovní ochranná známka Evropské unie HOUZZ – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

28

2021/C 163/38

Věc T-71/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Puma v. EUIPO – CAMäleon (PUMA System) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie PUMA-System – Starší obrazové ochranné známky Evropské unie PUMA – Relativní důvod pro zamítnutí – Zásah do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001]“)

29

2021/C 163/39

Věc T-99/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. března 2021 – Golvabia Innovation v. EUIPO (MaxWear) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MaxWear – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

30

2021/C 163/40

Věc T-728/18: Usnesení Tribunálu ze dne 4. března 2021 – Brand IP Licensing v. EUIPO – Facebook (lovebook) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí přihlášky k zápisu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

30

2021/C 163/41

Věc T-587/19: Usnesení Tribunálu ze dne 23. února 2021 – Frutas Tono v. EUIPO – Agrocazalla (Marién) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Vedlejší účastenství dalšího účastníka řízení před odvolacím senátem – Vyjádření k žalobě předložené po lhůtě – Nepovolení vedlejšího účastenství podle čl. 173 odst. 1 jednacího řádu – Prohlášení neplatnosti starší slovní ochranné známky, na které bylo založeno napadané rozhodnutí – Nevydání rozhodnutí ve věci“)

31

2021/C 163/42

Věc T-885/19: Usnesení Tribunálu ze dne 5. března 2021 – Aquind a další v. Komise („Žaloba na neplatnost – Energetika – Transevropská energetická infrastruktura – Nařízení (EU) č. 347/2013 – Přenesení pravomoci na Komisi – Článek 290 SFEU – Akt v přenesené pravomoci, kterým se mění unijní seznam projektů společného zájmu – Povaha aktu v průběhu lhůty, během níž mohou Parlament a Rada vyslovit námitky – Akt, který nelze napadnout žalobou – Zjevná nepřípustnost“)

32

2021/C 163/43

Věc T-132/20: Usnesení Tribunálu ze dne 4. března 2021 – NEC OncoImmunity v. EASME („Žaloba na neplatnost – ‚Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020)‘ – Grantová dohoda – Dopis s oznámením o výpovědi dohody – Akt, jenž je součástí čistě smluvního rámce, od něhož je neoddělitelný – Nepřípustnost – Nařízení (EU) č. 1290/2013 – Ztráta statusu MSP“)

32

2021/C 163/44

Věc T-135/20: Usnesení Tribunálu ze dne 26. února 2021 – Vulkano Research and Development v. EUIPO – Ega (EGA Master) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

33

2021/C 163/45

Věc T-251/20: Usnesení Tribunálu ze dne 8. března 2021 – KG v. Parlament („Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody – Veřejná služba – Důchod – Využití opravného koeficientu při stanovení nároků na důchod – Odmítnutí vyjádřit se k návrhu žalobce – Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Nepřípustnost“)

34

2021/C 163/46

Věc T-437/20: Usnesení Tribunálu ze dne 25. února 2021 – Ultrasun v. EUIPO (ULTRASUN) („Žaloba na neplatnost – Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ULTRASUN – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

34

2021/C 163/47

Věc T-655/20 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. února 2021 – Symrise v. ECHA („Řízení o předběžných opatřeních – REACH – Látka 2-ethylhexyl salicylát – Kontrola souladu žádostí o registraci – informace vyžadující testování na zvířatech – Návrh na předběžné opatření – Neexistence naléhavosti“)

35

2021/C 163/48

Věc T-7/21: Usnesení Tribunálu ze dne 10. března 2021 – El Corte Inglés v. EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí přihlášky k zápisu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

35

2021/C 163/49

Věc T-727/20: Žaloba podaná dne 7. prosince 2020 – Kirimova v. EUIPO

36

2021/C 163/50

Věc T-33/21: Žaloba podaná dne 22. ledna 2021 – Rumunsko v. Komise

37

2021/C 163/51

Věc T-81/21: Žaloba podaná dne 3. února 2021 – Sistem ecologica v. Komise

38

2021/C 163/52

Věc T-101/21: Žaloba podaná dne 5. února 2021 – Primagra v. Komise

39

2021/C 163/53

Věc T-134/21: Žaloba podaná dne 3. března 2021 – Malacalza Investimenti a Malacalza v. ECB

41

2021/C 163/54

Věc T-144/21: Žaloba podaná dne 11. března 2021 – El Corte Inglés v. EUIPO – Rimex Trading (UNK UNIK)

42

2021/C 163/55

Věc T-147/21: Žaloba podaná dne 12. března 2021 – Gugler France v. EUIPO – Gugler (GUGLER)

43


 

Opravy

2021/C 163/56

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci C-518/20 ( Úř. věst. C 19, 18.1.2021 )

44


CS

 

Top