EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:163:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 163, 3 mei 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 163

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
3 mei 2021


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2021/C 163/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2021/C 163/02

Zaak C-664/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 4 maart 2021 — Europese Commissie / Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming – Milieu – Richtlijn 2008/50/EG – Luchtkwaliteit – Artikel 13, lid 1, en bijlage XI – Stelselmatige en voortdurende overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) in bepaalde zones van het Verenigd Koninkrijk – Artikel 23, lid 1 – Bijlage XV – “Zo kort mogelijke” periode van overschrijding – Passende maatregelen)

2

2021/C 163/03

Zaak C-193/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 4 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Förvaltningsrät i Malmö — Zweden) — A/Migrationsverket [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Raadpleging van het Schengeninformatiesysteem (SIS) bij de behandeling van een verblijfsaanvraag die is ingediend door een onderdaan van een derde land die in dat systeem is gesignaleerd ter fine van weigering van toegang – Artikel 25, lid 1 – Schengengrenscode – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen – Artikel 6, leden 1 en 5 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 en artikel 24, lid 2 – Weigering om een verblijfstitel met het oog op gezinshereniging te verlengen omdat de identiteit van de aanvrager niet ondubbelzinnig is aangetoond]

3

2021/C 163/04

Zaak C-220/19: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 3 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spanje) — Promociones Oliva Park SL / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana [Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2008/118/EG – Algemene regeling inzake accijns – Artikel 1, lid 2 – Andere indirecte belastingen op accijnsgoederen – Richtlijn 2009/28/EG – Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen – Artikel 1 en artikel 3, leden 1 en 2 en lid 3, onder a), dat laatste punt gelezen tegen de achtergrond van artikel 2, tweede alinea, onder k) – Richtlijn 2009/72/EG – Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit – Belasting over de waarde van elektriciteitsproductie – Aard en structuur van de belasting – Belasting die zonder onderscheid wordt geheven op elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen]

4

2021/C 163/05

Zaak C-362/19 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 maart 2021 — Europese Commissie / Fútbol Club Barcelona, Koninkrijk Spanje [Hogere voorziening – Staatssteun – Steun aan bepaalde professionele voetbalclubs – Artikel 107, lid 1, VWEU – Begrip “voordeel” – Steunregeling – Verordening (EU) 2015/1589 – Artikel 1, onder d) – Verlaagd belastingtarief – Entiteiten zonder winstoogmerk – Minder voordelige belastingaftrek – Invloed – Incidentele hogere voorziening – Artikelen 169 en 178 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof]

5

2021/C 163/06

Gevoegde zaken C-434/19 en C-435/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19) / Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (Prejudiciële verwijzing – Staatssteun – Mededinging – Artikel 107, lid 1, VWEU – Toepassingsvoorwaarden – Artikel 106, lid 2, VWEU – Diensten van algemeen economisch belang – Beheer van postrekeningen voor de inning van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting – Ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rechten genieten welke door de lidstaten zijn verleend – Eenzijdig door de begunstigde onderneming vastgestelde vergoedingen – Misbruik van machtspositie – Artikel 102 VWEU – Niet-ontvankelijkheid)

5

2021/C 163/07

Gevoegde zaken C-473/19 en C-474/19: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 maart 2021 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Zweden) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijn 92/43/EEG – Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna – Artikel 12, lid 1 – Richtlijn 2009/147/EG – Behoud van de vogelstand – Artikel 5 – Bosbouw – Verboden ter instandhouding van de beschermde soorten – Project inzake eindkap – Gebied waar beschermde soorten voorkomen)

6

2021/C 163/08

Zaak C-581/19: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 maart 2021 [verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Frenetikexito — Unipessoal Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 2, lid 1, onder c) – Aan de btw onderworpen dienstverrichtingen – Vrijstellingen – Artikel 132, lid 1, onder c) – Medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen – Voedingsbegeleiding en -advies – Sportactiviteiten, activiteiten voor lichamelijk welzijn en fitnessactiviteiten – Begrippen “één enkele samengestelde prestatie”, “nevenprestatie bij de hoofdprestatie” en “zelfstandigheid van prestaties” – Criteria]

7

2021/C 163/09

Zaak C-912/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 4 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH (Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Artikel 52, lid 1 – Vergunning voor parallelhandel – Persoonsgebonden karakter van deze vergunning)

7

2021/C 163/10

Zaak C-947/19 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 4 maart 2021 — Carmen Liaño Reig / Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) [Hogere voorziening – Economische en monetaire unie – Bankenunie – Herstel en afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen – Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) – Afwikkelingsprocedure – Vaststelling van een afwikkelingsregeling voor Banco Popular Español, SA – Verordening (EU) nr. 806/2014 – Artikel 24 – Instrument van verkoop van de onderneming – Artikel 21 – Afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten – Tier 2-instrumenten – Beroep tot nietigverklaring – Gedeeltelijke nietigverklaring – Niet-scheidbaarheid – Niet-ontvankelijkheid]

8

2021/C 163/11

Zaak C-7/20: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 3 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — VS / Hauptzollamt Münster [Prejudiciële verwijzing – Douane-unie – Douanewetboek van de Unie – Verordening (EU) nr. 952/2013 – Artikel 87, lid 4 – Plaats waar de douaneschuld ontstaat – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 2, lid 1 – Artikelen 70 en 71 – Belastbaar feit en verschuldigd worden van de btw bij invoer – Plaats waar de belastingschuld ontstaat – Vaststelling dat een door de douanewetgeving van de Unie opgelegde verplichting niet is nageleefd – Goed dat het douanegebied van de Unie fysiek is binnengebracht in een bepaalde lidstaat maar in het economische circuit van de Unie is gebracht in de lidstaat waar de vaststelling heeft plaatsgevonden]

9

2021/C 163/12

Zaak C-403/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 augustus 2020 door CF, TB, LO S.A. en UM S.L. tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 25 juni 2020 in zaak T-22/19, Noguer Enríquez e.a. / Commissie

9

2021/C 163/13

Zaak C-557/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal correctionnel de Limoges (Frankrijk) op 23 oktober 2020 — strafprocedure tegen DS

10

2021/C 163/14

Zaak C-727/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesarbeitsgericht (Duitsland) op 16 oktober 2020 — AR / St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

10

2021/C 163/15

Zaak C-37/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 22 januari 2021 — flightright GmbH / Ryanair DAC, voorheen Ryanair Ltd

11

2021/C 163/16

Zaak C-58/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Wien (Oostenrijk) op 1 februari 2021 — FK

12

2021/C 163/17

Zaak C-66/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Nederland) op 29 januari 2021 — O.T. E. tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

12

2021/C 163/18

Zaak C-69/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nederland) op 4 febuari 2021 — X tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

13

2021/C 163/19

Zaak C-88/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 12 februari 2021 — Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

14

2021/C 163/20

Zaak C-89/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 12 februari 2021 — UAB “Romega” / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

15

2021/C 163/21

Zaak C-97/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Blagoevgrad (Roemenië) op 16 februari 2021 — МV — 98 / Nachalnik na otdel “Operativni deynosti” — grad Sofia v glavna direktsia “Fiskalen kontrol” pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite

15

2021/C 163/22

Zaak C-105/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 22 februari 2021 — Strafzaak tegen IR

16

2021/C 163/23

Zaak C-115/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 februari 2021 door Oriol Junqueras i Vies tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 december 2020 in zaak T-24/20, Junqueras i Vies / Parlement

17

2021/C 163/24

Zaak C-119/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 februari 2021 door PlasticsEurope tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 december 2020 in zaak T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

18

2021/C 163/25

Zaak C-124/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 februari 2021 door de International Skating Union tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer — uitgebreid) van 16 december 2020 in zaak T-93/18, International Skating Union/Europese Commissie

19

2021/C 163/26

Zaak C-127/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 februari 2021 door American Airlines, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer — Uitgebreid) van 16 december 2020 in zaak T-430/18, American Airlines/Commissie

21

2021/C 163/27

Zaak C-144/21: Beroep ingesteld op 5 maart 2021 — Europees Parlement/Europese Commissie

22

 

Gerecht

2021/C 163/28

Zaak T-245/17: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — ViaSat / Commissie (Beroep wegens nalaten en beroep tot nietigverklaring – Elektronische-communicatienetwerken en -diensten – Geharmoniseerd gebruik van het spectrum in de 2 GHz-frequentieband – Pan-Europese systemen die mobiele satellietdiensten (MSS) aanbieden – Beschikking 2007/98/EG – Geharmoniseerde procedure voor de selectie van exploitanten – Machtigingen voor de geselecteerde operatoren – Beschikking nr. 626/2008/EG – Uitnodiging tot handelen – Geen aanmaning – Standpuntbepaling door de Commissie – Niet-ontvankelijkheid – Weigering om te handelen – Niet voor beroep vatbare handeling – Niet-ontvankelijkheid – Bevoegdheid van Commissie)

23

2021/C 163/29

Zaak T-539/18: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commissie [“Arbitragebeding – Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) – Overeenkomsten ‚Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern’ (DIEGO) en ‚Speeding Every European Digital’ (SEED) – Debetnota’s – Subsidiabele kosten – Rechtvaardiging van de kosten – Betrouwbaarheid van de takenlijsten voor de projecten”]

24

2021/C 163/30

Zaak T-693/19: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Ornua (KERRYMAID) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk KERRYMAID – Ouder Uniebeeldmerk Kerrygold – Relatieve weigeringsgrond – Geografische benaming – Dominerend bestanddeel – Vreedzame co-existentie – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Toepassing van de wet in de tijd”]

24

2021/C 163/31

Zaak T-694/19: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — FI/Commissie (“Openbare dienst – Ambtenaren – Overlevende echtgenoot – Overlevingspensioen – Artikelen 18, 19 en 20 van bijlage VIII bij het Statuut – Voorwaarden – Duur van het huwelijk – Exceptie van onrechtmatigheid – Gelijke behandeling – Evenredigheid”)

25

2021/C 163/32

Zaak T-809/19: Arrest van het Gerecht van 24 februari 2021 — Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico) [“Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk El Clasico – Absolute weigeringsgronden – Geen onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Geen onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]”]

25

2021/C 163/33

Zaak T-56/20: Arrest van het Gerecht van 24 februari 2021 — Bezos Family Foundation/EUIPO — SNCF Mobilités (VROOM) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk VROOM – Ouder nationaal woordmerk POP & VROOM – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

26

2021/C 163/34

Zaak T-61/20: Arrest van het Gerecht van 24 februari 2021 — Sonova/EUIPO — Digitmarket (B-Direct) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk B-Direct – Ouder Uniebeeldmerk bizdirect – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

27

2021/C 163/35

Zaak T-66/20: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk HAUZ LONDON – Ouder Uniewoordmerk HOUZZ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

27

2021/C 163/36

Zaak T-67/20: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk HAUZ NEW YORK – Ouder Uniewoordmerk HOUZZ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

28

2021/C 163/37

Zaak T-68/20: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk HAUZ EST 1929 – Ouder Uniewoordmerk HOUZZ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

28

2021/C 163/38

Zaak T-71/20: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Puma/EUIPO — CAMäleon (PUMA-System) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk PUMA-System – Oudere Uniebeeldmerken PUMA – Relatieve weigeringsgrond – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”]

29

2021/C 163/39

Zaak T-99/20: Arrest van het Gerecht van 10 maart 2021 — Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk MaxWear – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

30

2021/C 163/40

Zaak T-728/18: Beschikking van het Gerecht van 4 maart 2021 — Brand IP Licensing/EUIPO — Facebook (lovebook) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de inschrijvingsaanvraag – Afdoening zonder beslissing”)

30

2021/C 163/41

Zaak T-587/19: Beschikking van het Gerecht van 23 februari 2021 — Frutas Tono/EUIPO — Agrocazalla (Marién) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Interventie van de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep – Te laat ingediende memorie van antwoord – Niet-toelating tot interventie op grond van artikel 173, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Nietigverklaring van het oudere woordmerk dat ten grondslag ligt aan de bestreden beslissing – Afdoening zonder beslissing”)

31

2021/C 163/42

Zaak T-885/19: Beschikking van het Gerecht van 5 maart 2021 — Aquind e.a./Commissie [“Beroep tot nietigverklaring – Energie – Trans-Europese energie-infrastructuur – Verordening (EU) nr. 347/2013 – Delegatie van bevoegdheden aan de Commissie – Artikel 290 VWEU – Gedelegeerde handeling waarbij de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang wordt gewijzigd – Aard van de handeling gedurende de termijn waarbinnen het Parlement en de Raad bezwaar kunnen maken – Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

32

2021/C 163/43

Zaak T-132/20: Beschikking van het Gerecht van 4 maart 2021 — NEC OncoImmunity / Easme [“Beroep tot nietigverklaring – Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie “Horizon 2020” (2014-2020) – Subsidieovereenkomst – Opzeggingsbrief – Handeling die deel uitmaakt van een zuiver contractuele context en die daarmee onlosmakelijk verbonden is – Niet-ontvankelijkheid – Verordening (EU) nr. 1290/2013 – Verlies van de kmo-status”]

32

2021/C 163/44

Zaak T-135/20: Beschikking van het Gerecht van 26 februari 2021 — Vulkano Research and Development/EUIPO — Ega (EGA Master) (“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Intrekking van de vordering tot nietigverklaring – Afdoening zonder beslissing”)

33

2021/C 163/45

Zaak T-251/20: Beschikking van het Gerecht van 8 maart 2021 — KG/Parlement (“Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding – Openbare dienst – Recht op aanpassingscoëfficiënt bij vaststelling van de pensioenrechten – Weigering om een standpunt in te nemen over het verzoek van de verzoeker – Ontbreken van een bezwarend besluit – Niet-ontvankelijkheid”)

34

2021/C 163/46

Zaak T-437/20: Beschikking van het Gerecht van 25 februari 2021 — Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN) [“Beroep tot nietigverklaring – Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk ULTRASUN – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

34

2021/C 163/47

Zaak T-655/20 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 23 februari 2021 — Symrise / ECHA (“Kort geding – REACH – Stof 2-ethylhexylsalicylaat – Nalevingscontrole van registraties – Verplichting om bepaalde inlichtingen te verstrekken waarvoor dierproeven noodzakelijk zijn – Verzoek om voorlopige maatregelen – Geen spoedeisendheid”)

35

2021/C 163/48

Zaak T-7/21: Beschikking van het Gerecht van 10 maart 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de inschrijvingsaanvraag – Afdoening zonder beslissing”)

35

2021/C 163/49

Zaak T-727/20: Beroep ingesteld op 7 december 2020 — Kirimova/EUIPO

36

2021/C 163/50

Zaak T-33/21: Beroep ingesteld op 22 januari 2021 — Roemenië/Commissie

37

2021/C 163/51

Zaak T-81/21: Beroep ingesteld op 3 februari 2021 — Sistem ecologica / Commissie

38

2021/C 163/52

Zaak T-101/21: Beroep ingesteld op 5 februari 2021 — Primagra/Commissie

39

2021/C 163/53

Zaak T-134/21: Beroep ingesteld op 3 maart 2021 — Malacalza Investmenti en Malacalza / ECB

41

2021/C 163/54

Zaak T-144/21: Beroep ingesteld op 11 maart 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Rimex Trading (UNK UNIK)

42

2021/C 163/55

Zaak T-147/21: Beroep ingesteld op 12 maart 2021 — Gugler France/EUIPO — Gugler (GUGLER)

43


 

Rectificaties

2021/C 163/56

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak C-518/20 ( PB C 19 van 18.1.2021 )

44


NL

 

Top