EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32018D1524

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (нотифицирано под номер С(2018) 6560) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/6560

OB L 256, 12.10.2018г., стр. 108—116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила: Този акт е изменен. Настояща консолидирана версия: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1524/oj

12.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/108


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1524 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2018 година

за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

(нотифицирано под номер С(2018) 6560)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (1), и по-специално член 8, параграфи 2 и 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива (ЕС) 2016/2102 се установяват общи изисквания за достъпност, за да се гарантира, че уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор са по-достъпни, с лесно разпознаваеми елементи, оперативни и надеждни.

(2)

За да се помогне на организациите от обществения сектор да отговорят на изискванията за достъпност, наблюдението следва да повиши осведомеността и да насърчи ученето в държавите членки. По тази причина и с цел да се увеличи прозрачността, цялостните резултати от дейностите по наблюдение следва да се оповестяват публично в достъпен формат.

(3)

С цел извличане на съдържателни и съпоставими данни е необходимо структурирано представяне на резултатите от дейностите по наблюдение, където са разграничени отделните клъстери на публичните услуги и отделните нива на управление.

(4)

С цел улесняване подбора на извадка от уебсайтовете и мобилните приложения, които да бъдат предмет на наблюдение, държавите членки следва да могат да предприемат мерки за поддържане на актуални списъци на уебсайтовете и мобилните приложения в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2102.

(5)

За да се подобри социалното въздействие на наблюдението при подбора на извадката може да бъде приложен основан на риска подход, като се вземат предвид, наред с другото, влиянието на специфичните уебсайтове и мобилни приложения, уведомленията, получени посредством механизма за предоставяне на обратна информация, резултатите от предходно наблюдение, както и информацията, предоставена от правоприлагащия орган, и приносът на националните заинтересовани страни.

(6)

Тъй като се очаква технологията за автоматизирано наблюдение на мобилните приложения постепенно да се подобри, държавите членки следва да обмислят прилагането на методиката на опростено наблюдение, установена в настоящото решение за уебсайтовете, също и за мобилните приложения, като се вземат предвид ефективността и достъпността на наличните инструменти.

(7)

Стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102, следва да са в основата на методиката на наблюдение.

(8)

С цел насърчаване на иновациите, предотвратяване на създаването на пречки на пазара и гарантиране на неутралността на методиката на наблюдение по отношение на технологиите, тя следва да не определя специфичните тестове за измерване на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения. Вместо това методиката на наблюдение следва да се ограничи до определянето на изискванията за методите за проверка на съответствието и до установяването на несъответствие с изискванията за достъпност, предвидени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102.

(9)

Ако обхватът на разпоредбите, включени в законодателството на държавата членка, надхвърля обхвата на изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102, с цел подобряване на съпоставимостта на наблюдението, наблюдението и докладването от страна на държавите членки следва се извършват по начин, който осигурява разграничими резултати по отношение на съответствието с изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102.

(10)

Съпоставимостта на резултатите от наблюдението следва да бъде осигурена чрез използването на методиката на наблюдение и докладване, предвидена в настоящото решение. За да се стимулира споделянето на най-добри практики и да се насърчи прозрачността, държавите членки следва да оповестяват публично начина на наблюдение, както и да представят публично карта под формата на таблица на съответствието, която показва как наблюдението и използваните тестове изпълняват изискванията на стандартите и техническите спецификации, предвидени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102.

(11)

Ако държавите членки използват възможността, предвидена в член 1, параграф 5, да изключат уебсайтовете или мобилните приложения на училища, детски градини или ясли от прилагането на директивата, те следва да използват съответните части от методиката на наблюдение, за да наблюдават достъпността на съдържанието на тези уебсайтове и мобилни приложения, свързано с основни онлайн административни функции.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 11, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/2102,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящото решение се установява методика на наблюдение на съответствието на уебсайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор с изискванията за достъпност, посочени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102.

С настоящото решение се установяват редът и условията за докладване от държавите членки до Комисията на резултатите от наблюдението, включително измервателните данни.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„достъпен формат“ означава електронен документ, който отговаря на изискванията за достъпност, предвидени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102;

2)

„период на наблюдение“ означава период от време, в рамките на който държавите членки извършват дейностите по наблюдение с цел проверка на съответствието или несъответствието с изискванията за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения в извадката. Периодът на наблюдение може да включва и определянето на извадките, анализа на резултатите от наблюдението и реда и условията за докладване на Комисията.

Член 3

Периодичност на наблюдението

1.   Държавите членки наблюдават съответствието на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор с изискванията за достъпност, предвидени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102, въз основа на методиката, определена в настоящото решение.

2.   Първият период на наблюдение за уебсайтовете е между 1 януари 2020 г. и 22 декември 2021 г. След първия период на наблюдение наблюдението се извършва ежегодно.

3.   Първият период на наблюдение за мобилните приложения е между 23 юни 2021 г. и 22 декември 2021 г. През първия период на наблюдение наблюдението на мобилните приложения включва резултатите въз основа на намалена извадка от мобилни приложения. Държавите членки полагат разумни усилия да обхванат в наблюдението поне една трета от броя, определен в точка 2.1.5 от приложение I.

4.   След първия период на наблюдение наблюдението на мобилните приложения се извършва ежегодно, въз основа на извадка, установена в точка 2.1.5 от приложение I.

5.   След първия период на наблюдение ежегодният период на наблюдение на уебсайтовете и мобилните приложения е между 1 януари и 22 декември.

Член 4

Обхват и основа на наблюдението

1.   Държавите членки наблюдават съответствието на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор с изискванията за достъпност, предвидени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102, въз основа на изискванията, установени в стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102.

2.   Ако обхватът на изискванията за достъпност, заложени в разпоредбите, включени в законодателството на държава членка, надхвърля обхвата на изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102, наблюдението се извършва по начин, по който се достига до резултати, които позволяват да се направи разграничение между съответствието с изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102, и изискванията, които надхвърлят техния обхват.

Член 5

Методи на наблюдение

Държавите членки наблюдават съответствието на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор с изискванията за достъпност, предвидени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102, като използват:

а)

метод на задълбочено наблюдение за проверка на съответствието, провеждано в съответствие с изискванията, определени в точка 1.2 от приложение I;

б)

метод на опростено наблюдение за установяване на несъответствието, провеждано в съответствие с изискванията, определени в точка 1.3 от приложение I.

Член 6

Подбор на извадка от уебсайтове и мобилни приложения

Държавите членки гарантират, че подборът на извадки от уебсайтовете и мобилните приложения, които да бъдат предмет на наблюдение, се извършва в съответствие с изискванията, определени в точки 2 и 3 от приложение I.

Член 7

Информация за резултатите от наблюдението

Ако се установят пропуски, държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор получават данни и информация за съответствието с изискванията за достъпност на съответните им уебсайтове и мобилни приложения по отношение на тези пропуски в рамките на разумен срок и във формат, който дава възможност на организациите от обществения сектор да ги коригират.

Член 8

Формат на доклада

1.   Държавите членки представят доклада, посочен в член 8, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/2102 на Комисията, в достъпен формат на официален език на Европейския съюз.

2.   Докладът включва резултатите от наблюдението във връзка с изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102. Резултатите, свързани с изисквания, които надхвърлят горепосочените изисквания, също може да бъдат включени в доклада и, в случай че са включени, се представят отделно.

Член 9

Съдържание на доклада

1.   Докладът, посочен в член 8, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/2102, съдържа:

а)

подробно описание на начина, по който е извършено наблюдението;

б)

карта под формата на таблица на съответствието, която показва как приложените методи на наблюдение са свързани с изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102, включително и всякакви значителни промени в методите;

в)

резултатите от наблюдението за всеки период на наблюдение, включително измервателните данни;

г)

информацията, изисквана съгласно член 8, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/2102.

2.   В своите доклади държавите членки предоставят информацията, посочена в указанията, установени в приложение II.

Член 10

Периодичност на докладването

1.   Първият доклад обхваща първия период на наблюдение за уебсайтовете и мобилните приложения, както е посочено в член 3, параграфи 2 и 3.

2.   След това докладите обхващат периодите на наблюдение за уебсайтовете и мобилните приложения между крайните срокове за предходното и следващото докладване, установени в член 8, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/2102.

Член 11

Допълнителни разпоредби за докладване

Държавите членки оповестяват публично доклада в достъпен формат.

Член 12

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НАБЛЮДЕНИЕ

1.   МЕТОДИ НА НАБЛЮДЕНИЕ

1.1.   Следните методи на наблюдение не добавят, заменят или отменят изискванията, установени в стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102. Методите не са обвързани с никакви специфични изпитвания, инструменти за оценка на достъпността, операционни системи, уеб браузъри или специфични помощни технологии.

1.2.   Задълбочено наблюдение

1.2.1.

Държавите членки прилагат метод на задълбочено наблюдение, при който старателно се проверява дали даден уебсайт или мобилно приложение отговаря на всички изисквания на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102.

1.2.2.

При метода на задълбочено наблюдение се проверяват всички етапи от процесите в извадката, като се следва поне последователността, използвана по подразбиране за приключване на процеса.

1.2.3.

При метода на задълбочено наблюдение се оценява най-малко взаимодействието с формулярите, елементите на интерфейса за управление на приложението, диалоговите прозорци, потвържденията за въвеждане на данни, съобщенията за грешки и друга обратна информация в резултат от взаимодействието с потребителя, когато това е възможно, както и поведението на уебсайта или мобилното приложение, когато се прилагат различни настройки и предпочитания.

1.2.4.

Методът на задълбочено наблюдение може да включва, когато това е целесъобразно, изпитвания за използваемост, като например наблюдение и анализ на начина, по който потребителите с увреждания възприемат съдържанието на уебсайта или мобилното приложение и колко сложно е за тях да използват компоненти на интерфейса като менюта за навигация или формуляри.

1.2.5.

Органът, който извършва наблюдението, може да използва изцяло или частично резултатите от оценката, предоставени от организацията от обществения сектор, при спазване на следните кумулативни условия:

а)

организацията от обществения сектор е предоставила последния подробен доклад за оценка, с който разполага;

б)

тази оценка е извършена не по-рано от 3 години преди момента на наблюдението и в съответствие с точки 1.2.1—1.2.4 и точка 3 от настоящото приложение;

в)

органът, който извършва наблюдението, счита доклада за оценка за валиден за употреба при задълбочено наблюдение, въз основа на:

i)

резултатите от прилагането на метода на опростено наблюдение на уебсайта или мобилното приложение; както и

ii)

ако оценката е извършена по-рано от 1 година преди момента на наблюдението, анализ на доклада, приспособен към неговите характеристики, като давност и степен на подробност.

1.2.6.

Държавите членки гарантират, че при спазване на съответните правни разпоредби, които налагат определени условия по отношение на защитата на поверителността, в това число и от съображения, свързани с националната сигурност, органът, който извършва наблюдението, има достъп до екстранет или интранет уебсайтове за целите на наблюдението. Ако такъв достъп не може да бъде предоставен, но организацията от обществения сектор е предоставила резултати от оценката, органът, който извършва наблюдението, може да използва изцяло или частично резултатите от оценката, при спазване на следните кумулативни условия:

а)

организацията от обществения сектор е предоставила последния подробен доклад за оценка, с който разполага;

б)

тази оценка е извършена не по-рано от 3 години преди момента на наблюдението и в съответствие с точки 1.2.1—1.2.4 и точка 3 от настоящото приложение.

1.3.   Опростено наблюдение

1.3.1.

Държавите членки прилагат метод на опростено наблюдение на уебсайтове, при който се установяват случаи на несъответствие с набора от изисквания на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102.

1.3.2.

Методът на опростено наблюдение включва изпитвания, свързани с всяко от изискванията за лесна разпознаваемост, оперативност, разбираемост и надеждност, посочени в член 4 от Директива (ЕС) 2016/2102. Изпитванията проверяват уебсайтовете за установяване на несъответствие. Опростеното наблюдение има за цел да обхване следните потребителски нужди, свързани с достъпността, доколкото това е възможно чрез автоматизирани изпитвания:

а)

използване при липса на зрение;

б)

използване с ограничено зрение;

в)

използване без възприемане на цветове;

г)

използване при липса на слух;

д)

използване с ограничен слух;

е)

използване без гласови способности;

ж)

използване с ограничени способности за боравене с ръце или сила;

з)

необходимостта от свеждане до минимум на елементите, предизвикващи фотосензитивни епилептични припадъци;

и)

използване с ограничени когнитивни способности.

При опростеното наблюдение държавите членки могат да използват и неавтоматизирани изпитвания.

1.3.3.

Държавите членки преразглеждат правилата за изпитванията във връзка с метода на опростено наблюдение след всеки краен срок за представяне на доклада, както е установено в член 8, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/2102.

2.   ПОДБОР НА ИЗВАДКА ОТ УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1.   Размер на извадкатa

2.1.1.

Броят на уебсайтовете и мобилните приложения, които трябва да бъдат подложени на наблюдение през всеки период на наблюдение, се изчислява въз основа на населението на държавата членка.

2.1.2.

През първия и втория период на наблюдение минималният размер на извадката за опростеното наблюдение на уебсайтовете е 2 на 100 000 жители плюс 75 уебсайта.

2.1.3.

През следващите периоди на наблюдение минималният размер на извадката за опростеното наблюдение на уебсайтовете е 3 на 100 000 жители плюс 75 уебсайта.

2.1.4.

Размерът на извадката за задълбоченото наблюдение на уебсайтове е най-малко 5 % от минималния размер на извадката за опростеното наблюдение, както е посочено в точка 2.1.2, плюс 10 уебсайта.

2.1.5.

Минималният размер на извадката за задълбоченото наблюдение на мобилни приложения е 1 на 1 000 000 жители плюс 6 мобилни приложения.

2.1.6.

Ако броят на уебсайтовете в дадена държава членка е по-малък от броя, който трябва да бъде наблюдаван, държавата членка извършва наблюдение най-малко на 75 % от всички уебсайтове.

2.1.7.

Ако броят на мобилните приложения в дадена държава членка е по-малък от броя, който трябва да бъде наблюдаван, държавата членка извършва наблюдение най-малко на 50 % от всички мобилни приложения.

2.2.   Подбор на извадка от уебсайтове

2.2.1.

При подбора на извадка от уебсайтове се взема предвид разнородността, представителността и географската балансираност на разпределението.

2.2.2.

Извадката обхваща уебсайтове от различните нива на администрацията в държавите членки. С оглед на общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) и местните административни единици (LAU), посочени в NUTS, извадката включва следните уебсайтове, ако такива съществуват:

а)

държавни уебсайтове;

б)

регионални уебсайтове (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

в)

местни уебсайтове (LAU1, LAU2);

г)

уебсайтове на публичноправни организации, които не принадлежат към категории а)—в).

2.2.3.

Извадката включва уебсайтове, представляващи възможно най-голямо разнообразие от услуги, предоставяни от организациите от обществения сектор, и по-специално: социална защита, здравеопазване, транспорт, образование, заетост и данъчна система, опазване на околната среда, култура и отдих, жилищно настаняване и комунални услуги и обществен ред и безопасност.

2.2.4.

Държавите членки провеждат консултации с националните заинтересовани страни, по-специално организации, представляващи хората с увреждания, във връзка със състава на извадката от уебсайтовете, които трябва да бъдат наблюдавани, и надлежно вземат под внимание становището на заинтересованите страни по отношение на уебсайтовете, които трябва да бъдат наблюдавани.

2.3.   Подбор на извадка от мобилни приложения

2.3.1.

При подбора на извадка от мобилни приложения се взема предвид разнородността и представителността на разпределението.

2.3.2.

Често изтегляни мобилни приложения се включват в извадката.

2.3.3.

При подбора на мобилните приложения, които трябва да бъдат включени в извадката, се вземат предвид различни операционни системи. За целите на подбора на извадки, версии на мобилно приложение, създадени за различни операционни системи, трябва да бъдат разглеждани като различни мобилни приложения.

2.3.4.

В състава на извадката влиза само последната версия на мобилно приложение освен в случаите, когато последната версия на мобилно приложение не е съвместима със стара, но все още поддържана операционна система. В този случай една от предишните версии на мобилното приложение също може да бъде включена в извадката.

2.3.5.

Държавите членки провеждат консултации с националните заинтересовани страни, по-специално организации, представляващи хората с увреждания, във връзка със състава на извадката от мобилните приложения, които трябва да бъдат наблюдавани, и надлежно вземат под внимание становището на заинтересованите страни по отношение на мобилните приложения, които трябва да бъдат наблюдавани.

2.4.   Повтаряща се извадка

От втория период на наблюдение нататък, ако броят на съществуващи уебсайтове или мобилни приложения го позволява, извадката включва най-малко 10 % от уебсайтовете и мобилните приложения, наблюдавани през предходния период на наблюдение, и най-малко 50 %, които не са били наблюдавани през предходния период.

3.   ПОДБОР НА ИЗВАДКА ОТ СТРАНИЦИ

3.1.   За целите на настоящото приложение „страница“ означава уебстраница или екран от мобилно приложение.

3.2.   При метода на задълбочено наблюдение на наблюдение се подлагат следните страници и документи, ако има такава:

а)

началната страница, страницата за влизане, картата на сайта, страниците за контакт, помощ и правна информация;

б)

поне една представителна страница за всеки вид услуга, предоставяна от уебсайта или мобилното приложение, и всякакви други основни предназначения, включително функцията за търсене;

в)

страниците, съдържащи декларацията или политиката за достъпност, и страниците, съдържащи механизма за предоставяне на обратна информация;

г)

примери на страници, които имат значително отличителен външен вид или представящи различен вид съдържание;

д)

поне един представителен документ, който може да се изтегли, за всеки вид услуга, предоставяна от уебсайта или мобилното приложение, и за всякакви други основни предназначения;

е)

всяка друга страница, която се смята за представителна от органа, който извършва наблюдението;

ж)

страници, подбрани на случаен принцип в размер на най-малко 10 % от извадката, подбрана в съответствие с точка 3.2, букви а)—е).

3.3.   Ако някоя от страниците в извадката, подбрана в съответствие с точка 3.2, включва етап от процес, всички етапи на процеса трябва се проверят, както е предвидено в точка 1.2.2.

3.4.   При метода на опростено наблюдение освен началната страница на наблюдение се подлага подходящ брой страници с оглед на предполагаемия размер и сложност на уебсайта.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УКАЗАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

1.   ОБОБЩЕНИЕ НА ДОКЛАДА

Докладът съдържа обобщение на съдържанието.

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ

Докладът съдържа описание на дейностите по наблюдение, извършени от държавата членка, в което се прави ясно разграничение между уебсайтовете и мобилните приложения и се включва следната информация:

2.1.   Обща информация

а)

датите, на които е извършено наблюдението, за всеки период на наблюдение;

б)

идентификация на органа, отговарящ за наблюдението;

в)

описанието на представителността и разпределението на извадката, както е посочено в точки 2.2 и 2.3 от приложение I.

2.2.   Състав на извадката

а)

общия брой на уебсайтовете и мобилните приложения, включени в извадката;

б)

броя на уебсайтовете, наблюдавани посредством метода на опростено наблюдение;

в)

броя на уебсайтовете и мобилните приложения, наблюдавани посредством метода на задълбочено наблюдение;

г)

броя на наблюдаваните уебсайтове от всяка от четирите категории, изброени в точка 2.2.2 от приложение I;

д)

разпределението на извадката от уебсайтове, доказващо покритието на обществените услуги (съгласно точка 2.2.3 от приложение I);

е)

разпределението на извадката от мобилни приложения по отношение на различните операционни системи (съгласно точка 2.3.3 от приложение I);

ж)

броя на уебсайтовете и мобилните приложения, наблюдавани през периода на наблюдение, които са били включени и в предходния период на наблюдение (повтарящата се извадка, описана в точка 2.4 от приложение I).

2.3.   Съответствие със стандартите, техническите спецификации и инструментите, използвани за наблюдение

а)

карта под формата на таблица на съответствието, която показва как методите на наблюдение, включително използваните изпитвания, проверяват съответствието с изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102;

б)

подробна информация за използваните инструменти и извършените проверки, както и дали са проведени изпитвания за използваемост.

3.   РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Докладът съдържа подробно описание на резултатите от наблюдението, проведено от държавата членка.

3.1.   Подробни резултати

За всеки приложен метод на наблюдение (задълбочен и опростен, за уебсайтове и мобилни приложения) докладът съдържа следното:

а)

подробно описание на резултатите от наблюдението, включително измервателните данни;

б)

качествен анализ на резултатите от наблюдението, включително:

i)

констатациите за често или сериозно несъответствие с изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102;

ii)

при възможност, промените, настъпили от един период на наблюдение до следващия, по отношение на общата достъпност на наблюдаваните уебсайтове и мобилни приложения.

3.2.   Допълнително съдържание (незадължително)

Докладът може включва следната информация:

а)

резултатите от наблюдението на уебсайтовете или мобилните приложения на организациите от обществения сектор извън обхвата на Директива (ЕС) 2016/2102;

б)

подробна информация за приноса на различните технологии, използвани от наблюдаваните уебсайтове и мобилни приложения, по отношение на достъпността;

в)

резултатите от наблюдението във връзка с изискванията, които надхвърлят обхвата на изискванията на стандартите и техническите спецификации, посочени в член 6 от Директива (ЕС) 2016/2102;

г)

поуките, извлечени от обратната информация, изпратена от органа, който извършва наблюдението, до организациите от обществения сектор;

д)

други важни аспекти на наблюдението на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор извън обхвата на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102;

е)

обобщение на резултатите от консултацията със заинтересованите страни и списък на консултираните страни;

ж)

подробна информация относно използването на дерогацията във връзка с прекомерната тежест, предвидена в член 5 на Директива (ЕС) 2016/2102.

4.   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИЛАГАНЕ И ОБРАТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Докладът съдържа подробно описание на процедурата по прилагане, установена от държавите членки, и нейното използване.

Държавите членки могат да включат в доклада всички качествени или количествени данни във връзка с обратната информация, получена от организациите от обществения сектор чрез механизма за предоставяне на обратна информация, установен в член 7, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2016/2102.

5.   СЪДЪРЖАНИЕ, СВЪРЗАНО С ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

Докладът включва съдържанието по член 8, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/2102.


Нагоре