EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1524

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1524 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora [oznámené pod číslom C(2018) 6560] (Text s významom pre EHP)

C/2018/6560

OJ L 256, 12.10.2018, p. 108–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1524/oj

12.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 256/108


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1524

z 11. októbra 2018,

ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

[oznámené pod číslom C(2018) 6560]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 a 6,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2016/2102 sa stanovujú spoločné požiadavky na prístupnosť s cieľom zabezpečiť, aby sa webové sídla a mobilné aplikácie orgánov verejného sektora stali prístupnejšími, a to tak, že sa zabezpečí ich vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť.

(2)

S cieľom pomôcť subjektom verejného sektora splniť požiadavky na prístupnosť by monitorovanie malo tiež zvyšovať informovanosť a podporovať vzdelávanie v členských štátoch. Z tohto dôvodu a v záujme zvýšenia transparentnosti by sa celkové výsledky monitorovacích činností mali sprístupniť verejnosti v prístupnom formáte.

(3)

Na získanie zmysluplných a porovnateľných údajov je v prípade identifikácie rôznych skupín verejných služieb a úrovní správy potrebná štruktúrovaná prezentácia výsledkov monitorovacích činností.

(4)

S cieľom uľahčiť výber vzoriek z webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa majú monitorovať, by sa členským štátom malo umožniť, aby prijali opatrenia na udržiavanie aktuálnych zoznamov webových sídel a mobilných aplikácií patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2016/2102.

(5)

S cieľom posilniť sociálny vplyv monitorovania sa pri výbere vzorky môže uplatňovať prístup založený na riziku, a to aj posúdením vplyvu konkrétnych webových sídel a mobilných aplikácií, oznámení prijatých v rámci mechanizmu spätnej väzby, výsledkov predchádzajúceho monitorovania, ako aj príspevkov od orgánov presadzovania práva a príspevkov od vnútroštátnych zainteresovaných strán.

(6)

Keďže sa predpokladá, že technológie automatizovaného monitorovania mobilných aplikácií sa budú postupne zlepšovať, členské štáty by mali zvážiť uplatňovanie zjednodušenej metódy monitorovania, ktorá je zakotvená v tomto rozhodnutí v súvislosti s webovými sídlami, aj na mobilné aplikácie, pričom by sa mala zohľadniť účinnosť a cenová dostupnosť nástrojov, ktoré sú k dispozícii.

(7)

Základ metodiky monitorovania by mali tvoriť normy a technické špecifikácie uvedené v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102.

(8)

S cieľom podporiť inovácie, zabrániť vzniku prekážok na trhu a zabezpečiť, aby metodika monitorovania bola technologicky neutrálna, by sa nemali určiť konkrétne testy, ktoré sa majú využívať na meranie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií. Namiesto toho by sa mala metodika monitorovania obmedzovať na stanovenie požiadaviek na metódy overovania súladu a odhaľovania nesúladu s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102.

(9)

Ak ustanovenia uvedené v právnych predpisoch členského štátu idú nad rámec požiadaviek noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102, členské štáty by s cieľom zlepšiť porovnateľnosť monitorovania mali realizovať monitorovanie a podávať správy tak, aby sa dalo dospieť k jednoznačným výsledkom, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102.

(10)

Porovnateľnosť výsledkov monitorovania by sa mala zabezpečiť použitím metodiky monitorovania a podávania správ, ktoré upravuje toto rozhodnutie. S cieľom podporiť výmenu najlepších postupov a podporiť transparentnosť by členské štáty mali zverejniť, ako realizujú monitorovanie, a zároveň by mali verejne sprístupniť výsledky mapovania, ktorými sa preukáže, ako monitorovanie a použité testy zodpovedajú požiadavkám noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102, a to vo forme tabuľky zhody.

(11)

Ak členské štáty využijú možnosť uvedenú v článku 1 ods. 5 vylúčiť z uplatňovania smernice webové sídla alebo mobilné aplikácie škôl, materských škôl alebo škôlok, na monitorovanie prístupnosti obsahu takýchto webových sídel a mobilných aplikácií by mali použiť príslušné časti metodiky monitorovania, ktoré sa týkajú základných administratívnych online funkcií.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 11 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/2102,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovuje metodika monitorovania súladu webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102.

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pokyny na podávanie správ o výsledkoch monitorovania, ktoré členské štáty majú predkladať Komisii, vrátane údajov z merania.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„prístupný formát“ je elektronický dokument, ktorý je v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102;

2.

„obdobie monitorovania“ je obdobie, počas ktorého členské štáty vykonávajú monitorovacie činnosti na overenie súladu alebo nesúladu s požiadavkami na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií vo vzorke. Obdobie monitorovania môže zahŕňať aj vymedzenie vzoriek, analýzu výsledkov monitorovania a pokyny na podávanie správ Komisii.

Článok 3

Periodicita monitorovania

1.   Členské štáty musia monitorovať súlad webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102 na základe metodiky stanovenej v tomto rozhodnutí.

2.   Prvé obdobie monitorovania internetových stránok sa začína 1. januára 2020 a končí sa 22. decembra 2021. Po prvom období monitorovania sa monitorovanie vykonáva každý rok.

3.   Prvé obdobie monitorovania mobilných aplikácií sa začína 23. júna 2021 a končí sa 22. decembra 2021. V prvom období monitorovania monitorovanie mobilných aplikácií zahŕňa výsledky založené na redukovanej vzorke mobilných aplikácií. Členské štáty musia vynaložiť primerané úsilie na to, aby monitorovali aspoň jednu tretinu počtu uvedeného v prílohe I bode 2.1.5.

4.   Po prvom období monitorovania sa monitorovanie mobilných aplikácií vykonáva raz ročne, a to na vzorke uvedenej v prílohe I bode 2.1.5.

5.   Po prvom období monitorovania sa ročné obdobie monitorovania webových sídel a mobilných aplikácií bude začínať 1. januára a bude sa končiť 22. decembra.

Článok 4

Rozsah a základná línia monitorovania

1.   Členské štáty musia monitorovať súlad webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102 na základe požiadaviek zakotvených v normách a technických špecifikáciách uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102.

2.   Ak požiadavky na prístupnosť uvedené v právnych predpisoch členského štátu idú nad rámec požiadaviek noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102, monitorovanie sa musí realizovať tak, aby sa dalo dospieť k výsledkom, ktoré rozlišujú medzi súladom s požiadavkami noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102 a súladom s požiadavkami, ktoré idú nad ich rámec.

Článok 5

Metódy monitorovania

Členské štáty musia monitorovať súlad webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102 s použitím:

a)

metódy hĺbkového monitorovania na overenie súladu, ktorá sa vykonáva v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I bode 1.2;

b)

metódy zjednodušeného monitorovania na zistenie nesúladu, ktorá sa vykonáva v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I bode 1.3.

Článok 6

Výber vzoriek z webových sídel a mobilných aplikácií

Členské štáty zabezpečia, aby sa výber vzoriek z webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa majú monitorovať, vykonával v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I bodoch 2 a 3.

Článok 7

Informácie o výsledkoch monitorovania

Ak sa zistili nedostatky, členské štáty musia zabezpečiť, aby subjektom verejného sektora boli poskytnuté údaje a informácie o dodržiavaní požiadaviek na prístupnosť v súvislosti s nedostatkami ich príslušných webových sídel a mobilných aplikácií v primeranom čase a vo formáte, ktorý orgánom verejného sektora uľahčí dané nedostatky opraviť.

Článok 8

Formát správy

1.   Členské štáty predložia Komisii správu uvedenú v článku 8 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/2102 v prístupnom formáte v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

2.   Táto správa musí obsahovať výsledok monitorovania v súvislosti s požiadavkami noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102. Do správy sa môžu zahrnúť aj výsledky týkajúce sa požiadaviek, ktoré idú nad rámec uvedených požiadaviek, ale musia sa uviesť osobitne.

Článok 9

Obsah správy

1.   Správa uvedená v článku 8 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/2102 musí obsahovať:

a)

podrobný opis spôsobu, akým sa realizovalo monitorovanie;

b)

výsledky mapovania, ktorým sa preukazuje, ako použité metódy monitorovania zodpovedajú požiadavkám noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102 vrátane akýchkoľvek významných zmien v metódach, pričom tieto výsledky sa musia uviesť vo forme tabuľky zhody;

c)

výsledok monitorovania za každé obdobie monitorovania vrátane údajov z merania;

d)

informácie požadované v článku 8 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/2102.

2.   Členské štáty vo svojich správach musia poskytovať informácie uvedené v pokynoch stanovených v prílohe II.

Článok 10

Periodicita podávania správ

1.   Prvá správa sa vzťahuje na prvé obdobie monitorovania webových sídel a mobilných aplikácií, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 a 3.

2.   Následne sa správy vzťahujú na obdobia monitorovania webových sídel a mobilných aplikácií medzi predchádzajúcimi a nasledujúcimi termínmi podávania správ stanovenými v článku 8 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/2102.

Článok 11

Ďalšie pokyny na podávanie správ

Členské štáty musia správy zverejňovať v prístupnom formáte.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1.


PRÍLOHA I

MONITOROVANIE

1.   METÓDY MONITOROVANIA

1.1.   Nasledujúce metódy monitorovania nedopĺňajú ani nenahrádzajú žiadne požiadavky zakotvené v normách a technických špecifikáciách uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102. Metódy sú nezávislé od akýchkoľvek špecifických testov, nástrojov na posudzovanie prístupnosti, operačných systémov, webových prehliadačov alebo špeciálnych asistenčných technológií.

1.2.   Hĺbkové monitorovanie

1.2.1.

Členské štáty uplatnia metódu hĺbkového monitorovania, v rámci ktorej dôkladne overia, či webové sídlo alebo mobilná aplikácia spĺňajú všetky požiadavky zakotvené v normách a technických špecifikáciách uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102.

1.2.2.

Metódou hĺbkového monitorovania sa overujú všetky kroky procesov vo vzorke, a to na základe aspoň štandardnej postupnosti pri vykonávaní daného procesu.

1.2.3.

Metódou hĺbkového monitorovania sa musí hodnotiť aspoň interakcia s formulármi, ovládacími prvkami rozhraní a dialógovými oknami, potvrdenia pri vkladaní údajov, chybové správy a podľa možnosti aj iná spätná väzba vyplývajúca z interakcie používateľa, ako aj správanie webového sídla alebo mobilnej aplikácie pri voľbe rôznych nastavení alebo preferencií.

1.2.4.

Metóda hĺbkového monitorovania môže prípadne zahŕňať testy použiteľnosti, ako napríklad pozorovanie a analýzu toho, ako používatelia so zdravotným postihnutím vnímajú obsah webového sídla alebo mobilnej aplikácie a aké zložité je pre nich používať komponenty rozhrania, ako sú navigačné menu či formuláre.

1.2.5.

Monitorovací orgán môže plne alebo čiastočne použiť výsledky hodnotenia, ktoré poskytol subjekt verejného sektora, a to za týchto kumulatívnych podmienok:

a)

subjekt verejného sektora poskytol najnovšiu podrobnú hodnotiacu správu;

b)

takéto hodnotenie sa uskutočnilo najviac 3 roky pred monitorovaním a vykonalo sa v súlade s touto prílohou bodmi 1.2.1 až 1.2.4 a bodom 3;

c)

monitorovací orgán považuje hodnotiacu správu za platnú na použitie pri hĺbkovom monitorovaní na základe:

i)

výsledkov uplatnenia zjednodušenej metódy monitorovania na webové sídlo alebo mobilnú aplikáciu a

ii)

ak sa hodnotenie uskutočnilo viac než jeden rok pred začiatkom monitorovania, analýzy správy s úpravami podľa jej príslušných charakteristík, ako je čas uplynutý od hodnotenia a miera podrobností.

1.2.6.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa s výhradou akýchkoľvek príslušných právnych ustanovení, ktoré ukladajú určité podmienky na ochranu dôvernosti vrátane dôvodov národnej bezpečnosti, monitorovaciemu orgánu na účely monitorovania udelil prístup k webovým stránkam extranetu alebo intranetu. Ak prístup nie je možné poskytnúť, ale subjekt verejného sektora poskytol výsledky hodnotenia, monitorovací orgán môže úplne alebo čiastočne použiť výsledky hodnotenia za týchto kumulatívnych podmienok:

a)

subjekt verejného sektora poskytol najnovšiu podrobnú hodnotiacu správu;

b)

takéto hodnotenie sa uskutočnilo najviac 3 roky pred monitorovaním a vykonalo sa v súlade s touto prílohou bodmi 1.2.1 až 1.2.4 a bodom 3.

1.3.   Zjednodušené monitorovanie

1.3.1.

Členské štáty uplatnia metódu zjednodušeného monitorovania na webové sídlo, v prípade ktorého bol identifikovaný nesúlad s podsúborom požiadaviek noriem a technických špecifikácií uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102.

1.3.2.

Metóda zjednodušeného monitorovania zahŕňa testy súvisiace s každou z požiadaviek vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti, ktoré sú uvedené v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102. Testy sa musia zameriavať na nesúlad webových sídel. Cieľom zjednodušeného monitorovania je tak, ako je to len možné s použitím automatizovaných skúšok, zohľadniť potreby používateľa v oblasti prístupnosti:

a)

používanie bez zraku;

b)

používanie s obmedzeným videním;

c)

používanie bez vnímania farieb;

d)

používanie bez sluchu;

e)

používanie s obmedzeným sluchom;

f)

používanie bez hlasových schopností;

g)

používanie s obmedzenou motorikou alebo silou;

h)

potreba minimalizácie spúšťacích mechanizmov fotosenzitívnych záchvatov;

i)

používanie s obmedzenými kognitívnymi schopnosťami.

Členské štáty môžu pri zjednodušenom monitorovaní použiť aj iné než automatizované testy.

1.3.3.

Členské štáty po každej lehote na predloženie správy, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/2102, preskúmajú pravidlá testov v prípade metódy zjednodušeného monitorovania.

2.   VÝBER VZORIEK Z WEBOVÝCH SÍDEL A MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ

2.1.   Veľkosť vzorky

2.1.1.

Počet webových sídel a mobilných aplikácií, ktoré sa majú monitorovať v každom období monitorovania, sa vypočíta na základe počtu obyvateľov členského štátu.

2.1.2.

Minimálna veľkosť vzorky pre zjednodušené monitorovanie webových sídel v prvom a druhom monitorovacom období sú 2 webové sídla na 100 000 obyvateľov plus 75 webových sídel.

2.1.3.

Minimálna veľkosť vzorky pre zjednodušené monitorovanie webových sídel v ďalších monitorovacích obdobiach sú 3 webové sídla na 100 000 obyvateľov plus 75 webových sídel.

2.1.4.

Veľkosť vzorky na účely hĺbkového monitorovania webových sídel musí byť aspoň 5 % minimálnej veľkosti vzorky v prípade zjednodušeného monitorovania podľa bodu 2.1.2 plus 10 webových sídel.

2.1.5.

Minimálna veľkosť vzorky na účely hĺbkového monitorovania mobilných aplikácií je 1 mobilná aplikácia na 1 000 000 obyvateľov plus 6 mobilných aplikácií.

2.1.6.

Ak je počet webových sídel v členskom štáte nižší ako počet potrebný na monitorovanie, členský štát monitoruje aspoň 75 % všetkých webových sídel.

2.1.7.

Ak je počet mobilných aplikácií v členskom štáte nižší ako počet potrebný na monitorovanie, členský štát monitoruje aspoň 50 % všetkých mobilných aplikácií.

2.2.   Výber vzorky webových sídel

2.2.1.

Pri výbere vzorky webových sídel sa musí dbať na rôznorodé, reprezentatívne a geograficky vyvážené rozdelenie.

2.2.2.

Vzorka musí zahŕňať webové sídla z rôznych úrovní správy v členských štátoch. So zreteľom na nomenklatúru územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) a lokálne správne jednotky stanovené v NUTS vzorka musí obsahovať tieto druhy sídel, ak existujú:

a)

štátne webové sídla;

b)

regionálne webové sídla (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

lokálne webové sídla (LAU1, LAU2);

d)

webové sídla subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom a nepatria do kategórií a) až c).

2.2.3.

Vzorka musí zahŕňať webové sídla, ktoré zastupujú čo najväčšie množstvo služieb poskytovaných subjektmi verejného sektora, ako sú najmä: sociálna ochrana, zdravotníctvo, doprava, vzdelávanie, zamestnanosť a dane, ochrana životného prostredia, rekreácia a kultúra, bývanie a občianska vybavenosť a verejný poriadok a bezpečnosť.

2.2.4.

Členské štáty musia zloženie vzorky webových sídel, ktoré sa majú monitorovať, konzultovať s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami, najmä s organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím, a musia zohľadniť názory zainteresovaných strán na to, ktoré konkrétne webové sídla sa majú monitorovať.

2.3.   Výber vzorky mobilných aplikácií

2.3.1.

Pri výbere vzorky mobilných aplikácií sa musí dbať na rôznorodé a reprezentatívne rozdelenie.

2.3.2.

Do vzorky sa musia zahrnúť často sťahované mobilné aplikácie.

2.3.3.

Pri výbere vzorky mobilných aplikácií sa musia zohľadňovať rôzne operačné systémy. Na účely odberu vzoriek sa verzie mobilnej aplikácie vytvorené pre rôzne operačné systémy považujú za odlišné mobilné aplikácie.

2.3.4.

Do vzorky sa zahrnie iba najnovšia verzia mobilnej aplikácie s výnimkou prípadov, keď najaktuálnejšia verzia mobilnej aplikácie nie je kompatibilná so starým, ale stále podporovaným operačným systémom. V takom prípade možno do vzorky zahrnúť aj jednu z týchto predchádzajúcich verzií mobilnej aplikácie.

2.3.5.

Členské štáty musia zloženie vzorky mobilných aplikácií, ktoré sa majú monitorovať, konzultovať s vnútroštátnymi zainteresovanými stranami, najmä s organizáciami zastupujúcimi osoby so zdravotným postihnutím, a musia zohľadniť názory zainteresovaných strán na to, ktoré konkrétne mobilné aplikácie sa majú monitorovať.

2.4.   Opakujúca sa vzorka

Počnúc druhým obdobím monitorovania, ak to umožňuje počet existujúcich webových sídel alebo mobilných aplikácií, musí vzorka zahŕňať aspoň 10 % webových sídel a mobilných aplikácií monitorovaných v predchádzajúcom období monitorovania a najmenej 50 % takých, ktoré v predchádzajúcom období monitorované neboli.

3.   VÝBER VZORIEK STRÁNOK

3.1.   Na účely tejto prílohy „stránka“ znamená webovú stránku alebo jedno zobrazené okno v mobilnej aplikácii.

3.2.   V prípade metódy hĺbkového monitorovania sa musia monitorovať tieto stránky a dokumenty, ak existujú:

a)

domovská stránka, stránka na prihlasovanie, mapa stránok, stránka s kontaktnými údajmi, stránka s vysvetlivkami a stránka s právnymi informáciami;

b)

aspoň jedna relevantná stránka za každý typ služby poskytovanej cez webové sídlo alebo mobilnú aplikáciu a akékoľvek iné primárne zamýšľané použitia vrátane funkcie vyhľadávania;

c)

stránky, ktoré obsahujú vyhlásenie o prístupnosti alebo pravidlá prístupnosti a stránky, ktoré umožňujú odovzdávanie spätnej väzby;

d)

príklady stránok, ktoré majú podstatne neštandardný vzhľad alebo predstavujú odlišný typ obsahu;

e)

prípadne aspoň jeden relevantný stiahnuteľný dokument za každý typ služby poskytovanej cez webové sídlo alebo mobilnú aplikáciu a akékoľvek iné primárne zamýšľané použitia;

f)

akékoľvek iné stránky, ktoré monitorovací orgán považuje za relevantné;

g)

náhodne vybrané stránky, ktoré predstavujú aspoň 10 % vzorky stanovenej v bode 3.2 písm. a) až f).

3.3.   Ak niektorá zo stránok vo vzorke vybranej podľa bodu 3.2 zahŕňa krok, ktorý je súčasťou procesu, musia sa overiť všetky kroky procesu, ako sa stanovuje v bode 1.2.2.

3.4.   V prípade metódy zjednodušeného monitorovania sa okrem domovskej stránky musí monitorovať viacero stránok, pričom ich počet musí zodpovedať odhadovanej veľkosti a zložitosti webového sídla.


PRÍLOHA II

POKYNY NA PODÁVANIE SPRÁV

1.   ZHRNUTIE SPRÁVY

Správa musí obsahovať zhrnutie jej obsahu.

2.   OPIS ČINNOSTÍ MONITOROVANIA

V správe sa opíšu monitorovacie činnosti vykonávané členským štátom, pričom sa jasne oddelia webové sídla a mobilné aplikácie, a uvedú sa tieto informácie:

2.1.   Všeobecné informácie

a)

dátumy, v ktorých sa monitorovanie vykonalo v každom období monitorovania;

b)

identifikácia orgánu zodpovedného za monitorovanie;

c)

opis reprezentatívnosti a rozdelenia vzorky podľa prílohy I bodov 2.2 a 2.3.

2.2.   Zloženie vzorky

a)

celkový počet webových sídel a mobilných aplikácií zahrnutých do vzorky;

b)

počet webových sídel monitorovaných zjednodušenou metódou monitorovania;

c)

počet webových sídel a mobilných aplikácií monitorovaných hĺbkovou metódou monitorovania;

d)

počet monitorovaných webových sídel z každej zo štyroch kategórií uvedených v prílohe I bode 2.2.2;

e)

rozdelenie vzorky podľa webových sídel preukazujúce pokrytie rôznych verejných služieb (ako sa vyžaduje v prílohe I bode 2.2.3);

f)

rozdelenie vzorky podľa mobilných aplikácií fungujúcich na rôznych operačných systémoch (ako sa vyžaduje v prílohe I bode 2.3.3);

g)

počet webových sídel a mobilných aplikácií monitorovaných počas obdobia monitorovania, ktoré boli zahrnuté aj v predchádzajúcom období monitorovania (opakujúca sa vzorka opísaná v prílohe I bode 2.4).

2.3.   Zhoda s normami, technickými špecifikáciami a nástrojmi používanými na monitorovanie

a)

výsledky mapovania vo forme tabuľky zhody preukazujúce, ako metódy monitorovania vrátane použitých testov overujú súlad s požiadavkami stanovenými v normách a technických špecifikáciách uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102;

b)

podrobnosti o použitých nástrojoch, vykonaných kontrolách a o tom, či sa zrealizovali aj testy použiteľnosti.

3.   VÝSLEDOK MONITOROVANIA

V správe sa podrobne uvedú výsledky monitorovania, ktoré vykonal členský štát.

3.1.   Podrobné výsledky

V prípade každej použitej metódy monitorovania (hĺbkovej aj zjednodušenej, v prípade webových sídel aj mobilných aplikácií) sa v správe uvedú tieto údaje:

a)

podrobný opis výsledkov monitorovania vrátane údajov z merania;

b)

kvalitatívna analýza výsledkov monitorovania vrátane:

i)

zistení týkajúcich sa častého alebo kritického nesúladu s požiadavkami stanovenými v normách a technických špecifikáciách uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102;

ii)

ak je to možné, vývoja medzi jednotlivými obdobiami monitorovania, pokiaľ ide o celkovú prístupnosť monitorovaných webových sídel a mobilných aplikácií.

3.2.   Ďalší obsah (nepovinné)

Správa môže zahŕňať aj tieto informácie:

a)

výsledky monitorovania webových sídel alebo mobilných aplikácií subjektov verejného sektora mimo rozsahu pôsobnosti smernice (EÚ) 2016/2102;

b)

podrobnosti o tom, aké výsledky dosahujú rôzne technológie používané na webových sídlach a vo webových aplikáciách, ktoré boli monitorované, z hľadiska prístupnosti;

c)

výsledky monitorovania dodržiavania požiadaviek nad rámec požiadaviek stanovených v normách a technických špecifikáciách uvedených v článku 6 smernice (EÚ) 2016/2102;

d)

poznatky získané zo spätnej väzby, ktorú monitorovací orgán zaslal subjektom verejného sektora, ktoré boli monitorované;

e)

akékoľvek ďalšie relevantné aspekty monitorovania prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora nad rámec požiadaviek smernice (EÚ) 2016/2102;

f)

zhrnutie výsledkov konzultácií so zainteresovanými stranami a zoznam tých, s ktorými sa uskutočnili konzultácie;

g)

podrobnosti o využití výnimky na základe neprimeraného zaťaženia stanovenej v článku 5 smernice (EÚ) 2016/2102.

4.   POUŽÍVANIE POSTUPU PRESADZOVANIA PRÁVA A SPÄTNÁ VÄZBA OD KONCOVÝCH POUŽÍVATEĽOV

V správe sa musí podrobne uviesť použitie a opis postupu presadzovania práva stanoveného členskými štátmi.

Členské štáty môžu do správy zahrnúť akékoľvek kvalitatívne alebo kvantitatívne údaje o spätnej väzbe, ktorú dostali subjekty verejného sektora prostredníctvom mechanizmu spätnej väzby stanoveného v článku 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102.

5.   OBSAH TÝKAJÚCI SA DODATOČNÝCH OPATRENÍ

Správa musí obsahovať obsah požadovaný v článku 8 ods. 5 smernice (EÚ) 2016/2102.


Top