EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1524

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1524, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6560) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/6560

EUVL L 256, 12.10.2018, p. 108–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1524/oj

12.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/108


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1524,

annettu 11 päivänä lokakuuta 2018,

valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6560)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä (EU) 2016/2102 säädetään yhteisistä saavutettavuusvaatimuksista, jotta voidaan parantaa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.

(2)

Jotta julkisen sektorin elinten olisi helpompi täyttää saavutettavuusvaatimukset, valvonnan avulla olisi myös lisättävä tietoisuutta ja edistettävä oppimista jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi ja avoimuuden lisäämiseksi valvontatoimien yleiset tulokset olisi julkistettava saavutettavassa muodossa.

(3)

Jotta käyttöön saataisiin tarkoituksenmukaiset ja vertailukelpoiset tiedot, valvontatoimien tulokset on tarpeen esittää jäsennellyllä tavalla, jossa yksilöidään julkisten palvelujen eri ryhmät ja hallinnon tasot.

(4)

Jotta valvonnan kohteina olevien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten otos olisi helpompi muodostaa, jäsenvaltioiden olisi voitava toteuttaa toimenpiteitä ajantasaisten luetteloiden ylläpitämiseksi direktiivin (EU) 2016/2102 soveltamisalaan kuuluvista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista.

(5)

Valvonnan yhteiskunnallisen vaikutuksen lisäämiseksi voidaan noudattaa riskiperusteista lähestymistapaa otoksen valinnassa ottamalla huomioon esimerkiksi yksittäisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten vaikutus, palautemekanismiin saadut ilmoitukset, valvonnasta aiemmin saadut tulokset, täytäntöönpanoelimeltä saadut tiedot sekä kansallisten sidosryhmien panos.

(6)

Koska mobiilisovellusten automatisoidun valvonnan teknologian odotetaan vähitellen paranevan, jäsenvaltioiden olisi harkittava tässä päätöksessä verkkosivustoille vahvistetun yksinkertaistetun valvontamenetelmän soveltamista myös mobiilisovelluksiin ottaen huomioon käytettävissä olevien välineiden tehokkuus ja kohtuuhintaisuus.

(7)

Valvontamenetelmän olisi perustuttava direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin.

(8)

Jotta voidaan edistää innovointia, välttää luomasta esteitä markkinoille ja varmistaa, että valvontamenetelmä on teknologianeutraali, siinä ei pitäisi määritellä erityisiä testejä, joiden avulla mitataan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta. Sen sijaan valvontamenetelmä olisi rajoitettava vaatimuksiin menetelmistä, joita käytetään direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa tarkoitettujen saavutettavuusvaatimusten noudattamisen todentamiseksi ja niiden laiminlyönnin havaitsemiseksi.

(9)

Jos jäsenvaltioiden lainsäädäntö sisältää säännöksiä, jotka menevät direktiivin 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin sisältyviä vaatimuksia pidemmälle, jäsenvaltioiden olisi valvonnan vertailukelpoisuuden parantamiseksi huolehdittava valvonnasta ja raportoinnista siten, että direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin sisältyvien vaatimusten noudattamista koskevat tulokset käyvät erikseen ilmi.

(10)

Valvontatulosten vertailtavuus olisi varmistettava käyttämällä tässä päätöksessä säädettyä valvontamenetelmää ja raportointia. Jotta voidaan edistää avoimuutta ja parhaiden käytäntöjen jakamista, jäsenvaltioiden olisi julkistettava tiedot siitä, miten ne huolehtivat valvonnasta, ja asetettava vastaavuustaulukon muodossa julkisesti saataville kuvaus siitä, miten valvonta ja sovellettavat testit kattavat direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määritellyt vaatimukset.

(11)

Jos jäsenvaltio käyttää 1 artiklan 5 kohdassa säädettyä mahdollisuutta jättää koulujen tai päiväkotien verkkosivustot tai mobiilisovellukset direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, niiden olisi käytettävä valvontamenetelmän asiaankuuluvia osia tällaisten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisällön saavutettavuuden valvomiseksi siltä osin kuin on kyse olennaisista hallinnollisista toiminnoista verkossa.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2016/2102 11 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan menetelmä, jonka mukaisesti valvotaan, täyttävätkö julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa tarkoitetut saavutettavuusvaatimukset.

Tässä päätöksessä vahvistetaan järjestelyt, jotka koskevat jäsenvaltioiden raportointia komissiolle valvonnan tuloksista, mukaan lukien mittaustiedot.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’saavutettavalla muodolla’ sähköistä asiakirjaa, joka täyttää direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa tarkoitetut saavutettavuusvaatimukset;

2)

’valvontajaksolla’ ajanjaksoa, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on suoritettava valvontatoimet todentaakseen, täyttävätkö otoksen verkkosivustot ja mobiilisovellukset saavutettavuusvaatimukset. Valvontajakso voi käsittää myös otosten määrittelyn, valvontatulosten analyysin sekä järjestelyt, jotka koskevat raportointia komissiolle.

3 artikla

Valvontatiheys

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava tässä päätöksessä esitetyn menetelmän mukaisesti, täyttävätkö julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset.

2.   Ensimmäinen verkkosivustoja koskeva valvontajakso alkaa 1 päivänä tammikuuta 2020 ja päättyy 22 päivänä joulukuuta 2021. Ensimmäisen valvontajakson jälkeen valvonta suoritetaan vuosittain.

3.   Ensimmäinen mobiilisovelluksia koskeva valvontajakso alkaa 23 päivänä kesäkuuta 2021 ja päättyy 22 päivänä joulukuuta 2021. Ensimmäisellä valvontajaksolla mobiilisovellusten valvonta sisältää tulokset mobiilisovellusten supistetun otoksen pohjalta. Jäsenvaltioiden on kohtuullisin toimin pyrittävä siihen, että valvonta kattaa vähintään kolmasosan liitteessä I olevassa 2.1.5 kohdassa vahvistetusta määrästä.

4.   Ensimmäisen valvontajakson jälkeen mobiilisovelluksia koskeva valvonta suoritetaan vuosittain liitteessä I olevassa 2.1.5 kohdassa vahvistetun otoksen perusteella.

5.   Ensimmäisen valvontajakson jälkeen sekä verkkosivustoja että mobiilisovelluksia koskeva vuotuinen valvontajakso alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 22 päivänä joulukuuta.

4 artikla

Valvonnan soveltamisala ja lähtökohdat

1.   Jäsenvaltioiden on valvottava direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määriteltyjen vaatimusten perusteella, täyttävätkö julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset.

2.   Jos jäsenvaltion lainsäädäntö sisältää saavutettavuusvaatimuksia, jotka menevät direktiivin 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin sisältyviä vaatimuksia pidemmälle, valvonta on suoritettava siten, että direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin sisältyvien vaatimusten noudattamista koskevat tulokset voidaan erottaa tuloksista, jotka koskevat kyseiset vaatimukset ylittäviä vaatimuksia.

5 artikla

Valvonnan menetelmät

Jäsenvaltioiden on valvottava, täyttävätkö julkisen sektorin elinten verkkosivustot ja mobiilisovellukset direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa säädetyt saavutettavuusvaatimukset, käyttämällä

a)

kattavan valvonnan menetelmää vaatimusten mukaisuuden todentamiseksi liitteessä I olevassa 1.2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

b)

yksinkertaistetun valvonnan menetelmää vaatimusten vastaisuuden havaitsemiseksi liitteessä I olevassa 1.3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

6 artikla

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten otokset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvonnan kohteina olevien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten otoksiin sovelletaan liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa esitettyjä vaatimuksia

7 artikla

Tiedot valvontatuloksista

Jos havaitaan puutteita, jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisen sektorin elimet saavat tiedot saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta verkkosivustojensa ja mobiilisovellustensa puutteiden osalta kohtuullisessa ajassa ja sellaisessa muodossa, joka auttaa julkisen sektorin elimiä korjaamaan puutteet.

8 artikla

Raportin muoto

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava direktiivin (EU) 2016/2102 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu raportti komissiolle saavutettavassa muodossa jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä.

2.   Raportin on sisällettävä tulokset valvonnasta koskien direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin sisältyviä vaatimuksia. Raportti voi sisältää myös tuloksia, jotka koskevat kyseiset vaatimukset ylittäviä vaatimuksia, ja ne on esitettävä tällöin erikseen.

9 artikla

Raportin sisältö

1.   Direktiivin (EU) 2016/2102 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa raportissa on oltava

a)

yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten valvonta toteutettiin;

b)

vastaavuustaulukon muodossa oleva kuvaus siitä, miten sovellettavat valvonnan menetelmät kattavat direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitettuihin standardeihin ja teknisiin eritelmiin sisältyvät vaatimukset, mukaan lukien myös mahdolliset merkittävät muutokset menetelmissä;

c)

valvonnan tulokset kultakin valvontajaksolta, mukaan lukien mittaustiedot;

d)

direktiivin (EU) 2016/2102 8 artiklan 5 kohdassa vaaditut tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on raporteissaan annettava liitteessä II esitetyissä ohjeissa täsmennetyt tiedot.

10 artikla

Raportointitiheys

1.   Ensimmäinen raportti kattaa 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistetun verkkosivustojen ja mobiilisovellusten ensimmäisen valvontajakson.

2.   Tämän jälkeen raportit kattavat direktiivin (EU) 2016/2102 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetun edellisen ja seuraavan raportointimääräajan väliset valvontajaksot verkkosivustojen ja mobiilisovellusten osalta.

11 artikla

Raportointia koskevat lisäjärjestelyt

Jäsenvaltioiden on julkistettava raportti saavutettavassa muodossa.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1.


LIITE I

VALVONTA

1.   VALVONNAN MENETELMÄT

1.1   Seuraavat valvonnan menetelmät eivät lisää vaatimuksia direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määriteltyihin vaatimuksiin eivätkä korvaa tai syrjäytä niitä. Menetelmät ovat riippumattomia yksittäisistä testeistä, saavutettavuuden arviointivälineistä, käyttöjärjestelmistä, selaimista tai yksittäisistä avustavista teknologioista.

1.2   Kattava valvonta

1.2.1

Jäsenvaltioiden on sovellettava kattavan valvonnan menetelmää, jonka avulla tarkistetaan perusteellisesti, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus kaikki direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määritellyt vaatimukset.

1.2.2

Kattavassa valvonnassa tarkistetaan otokseen sisältyvien prosessien kaikki vaiheet noudattaen ainakin prosessin vakiokulkua.

1.2.3

Kattavan valvonnan menetelmällä arvioidaan ainakin vuorovaikutus lomakkeiden, rajapinnan kontrollien ja viestiruutujen kanssa, vahvistukset tietojen syöttämiselle, virheilmoitukset ja muu käyttäjävuorovaikutuksesta johtuva palaute, jos se on mahdollista, sekä verkkosivuston tai mobiilisovelluksen käyttäytyminen erilaisin asetuksin.

1.2.4

Kattavan valvonnan menetelmään voi tarvittaessa kuulua käytettävyystestejä, joissa esimerkiksi seurataan ja analysoidaan, miten vammaiset käyttäjät kokevat verkkosivuston tai mobiilisovelluksen sisällön ja miten monimutkaista heidän on käyttää rajapinnan komponentteja, kuten navigointivalikkoja tai lomakkeita.

1.2.5

Valvontaelin voi käyttää julkisen sektorin elimen antamia arviointituloksia tai osaa niistä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

julkisen sektorin elin on antanut saatavilla olevan tuoreimman yksityiskohtaisen arviointiraportin;

b)

tällainen arviointi tehtiin aikaisintaan 3 vuotta ennen valvonnan ajankohtaa ja suoritettiin tämän liitteen 1.2.1–1.2.4 kohdan ja 3 kohdan mukaisesti;

c)

valvontaelin katsoo seuraavin perustein, että arviointiraportti soveltuu käytettäväksi kattavassa valvonnassa:

i)

tulokset, jotka on saatu yksinkertaistetun valvonnan menetelmän soveltamisesta verkkosivustoon tai mobiilisovellukseen; ja

ii)

jos arviointi tehtiin yli vuosi ennen valvonnan ajankohtaa, raportin analyysi mukautettuna sen ominaisuuksiin, kuten ikään ja detaljitasoon.

1.2.6

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaelimellä on pääsy ekstranetin tai intranetin sivustoille valvontaa varten, jollei muuta johdu sovellettavista säännöksistä, joissa asetetaan tiettyjä ehtoja luottamuksellisuuden suojaamiseksi, myös kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Jos pääsyä ei voida myöntää, vaan arviointitulokset saadaan julkisen sektorin elimeltä, valvontaelin voi käyttää tällaisia arviointituloksia tai osaa niistä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

julkisen sektorin elin on antanut saatavilla olevan tuoreimman yksityiskohtaisen arviointiraportin;

b)

tällainen arviointi tehtiin aikaisintaan 3 vuotta ennen valvonnan ajankohtaa ja suoritettiin tämän liitteen 1.2.1–1.2.4 kohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

1.3   Yksinkertaistettu valvonta

1.3.1

Jäsenvaltioiden on sovellettava verkkosivustoihin yksinkertaistetun valvonnan menetelmää, jonka avulla havaitaan vaatimustenvastaisuudet rajoittuen osaan direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määritellyistä vaatimuksista.

1.3.2

Yksinkertaistetun valvonnan menetelmään kuuluu testejä, jotka liittyvät kuhunkin direktiivin (EU) 2016/2102 4 artiklassa tarkoitettuun vaatimukseen eli havaittavuuteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen ja toimintavarmuuteen. Testeissä verkkosivustot on tarkastettava vaatimusten laiminlyöntien varalta. Yksinkertaistetussa valvonnassa on pyrittävä kattamaan seuraavat käyttäjien saavutettavuustarpeet niin pitkälle kuin se kohtuudella on mahdollista automatisoituja testejä käytettäessä:

a)

käyttö ilman näkökykyä;

b)

käyttö rajoitetulla näkökyvyllä;

c)

käyttö ilman värien erottamiskykyä;

d)

käyttö ilman kuulokykyä;

e)

käyttö rajoitetulla kuulokyvyllä;

f)

käyttö ilman puhekykyä;

g)

käyttö rajoitetulla käsittelykyvyllä tai voimalla;

h)

tarve minimoida valonherkkyyskohtauksien mahdollisuus;

i)

käyttö rajoitetulla kognitiokyvyllä.

Jäsenvaltiot voivat yksinkertaistetussa valvonnassa käyttää myös muita kuin automatisoituja testejä.

1.3.3

Direktiivin (EU) 2016/2102 8 artiklan 4 kohdassa vahvistetun kunkin raportointimääräajan jälkeen jäsenvaltioiden on tarkistettava yksinkertaistetun valvonnan menetelmän testisääntöjä.

2.   VERKKOSIVUSTOJEN JA MOBIILISOVELLUSTEN OTOKSET

2.1   Otoksen koko

2.1.1

Kullakin valvontajaksolla valvonnan kohteina olevien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten lukumäärä lasketaan jäsenvaltion väkiluvun perusteella.

2.1.2

Ensimmäisellä ja toisella valvontajaksolla otoksen vähimmäiskoko verkkosivustoja koskevassa yksinkertaistetussa valvonnassa on 2 verkkosivustoa 100 000:ta asukasta kohti plus 75 verkkosivustoa.

2.1.3

Seuraavilla valvontajaksoilla otoksen vähimmäiskoko verkkosivustoja koskevassa yksinkertaistetussa valvonnassa on 3 verkkosivustoa 100 000:ta asukasta kohti plus 75 verkkosivustoa.

2.1.4

Otoskoko verkkosivustoja koskevassa kattavassa valvonnassa on vähintään 5 prosenttia 2.1.2 kohdassa esitetystä yksinkertaistetun valvonnan otoksen vähimmäiskoosta plus 10 verkkosivustoa.

2.1.5

Otoksen vähimmäiskoko mobiilisovelluksia koskevassa kattavassa valvonnassa on 1 mobiilisovellus 1 000 000:aa asukasta kohti plus 6 mobiilisovellusta.

2.1.6

Jos verkkosivustojen lukumäärä jää jäsenvaltiossa alle valvonnan edellyttämän lukumäärän, jäsenvaltion on otettava valvonnan kohteeksi vähintään 75 prosenttia kaikista verkkosivustoista.

2.1.7

Jos mobiilisovellusten lukumäärä jää jäsenvaltiossa alle valvonnan edellyttämän lukumäärän, jäsenvaltion on otettava valvonnan kohteeksi vähintään 50 prosenttia kaikista mobiilisovelluksista.

2.2   Verkkosivustojen otoksen valinta

2.2.1

Verkkosivustojen otoksen valinnassa on pyrittävä monimuotoiseen, edustavaan ja maantieteellisesti tasapainoiseen jakautumiseen.

2.2.2

Otoksen on katettava verkkosivustoja jäsenvaltion eri hallintotasoilta. Tilastollisen alueluokituksen (NUTS) ja sen LAU-tason (Local Administrative Unit) mukaisesti jaoteltuna otokseen on sisällytettävä seuraavat, jos niitä on:

a)

valtion verkkosivustot;

b)

alueelliset verkkosivustot (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

c)

paikalliset verkkosivustot (LAU1, LAU2);

d)

sellaisten julkisoikeudellisten laitosten verkkosivustot, jotka eivät kuulu ryhmiin a–c.

2.2.3

Otoksen on sisällettävä verkkosivustoja, jotka edustavat mahdollisimman kattavasti erilaisia julkisen sektorin elinten tarjoamia palveluja, kuten sosiaalinen suojelu, terveys, liikenne, koulutus, työllisyys ja verotus, ympäristönsuojelu, kulttuuri ja vapaa-aika, asuminen ja yhdyskuntapalvelut sekä yleinen järjestys ja turvallisuus.

2.2.4

Jäsenvaltioiden on kuultava kansallisia sidosryhmiä, erityisesti vammaisjärjestöjä, verkkosivustojen otoksen koostumuksesta ja otettava asianmukaisesti huomioon sidosryhmien kannat liittyen valvonnan kohteeksi otettaviin yksittäisiin verkkosivustoihin.

2.3   Mobiilisovellusten otoksen valinta

2.3.1

Mobiilisovellusten otoksen valinnassa on pyrittävä monimuotoiseen ja edustavaan jakautumiseen.

2.3.2

Usein ladattavat mobiilisovellukset on otettava huomioon otoksessa.

2.3.3

Eri käyttöjärjestelmät on otettava huomioon, kun otokseen valitaan mobiilisovelluksia. Yksittäisen mobiilisovelluksen versiot, jotka on luotu eri käyttöjärjestelmille, katsotaan otantaa varten erillisiksi mobiilisovelluksiksi.

2.3.4

Otokseen otetaan vain mobiilisovelluksen viimeisin versio lukuun ottamatta tapauksia, joissa viimeisin versio ei ole yhteensopiva vanhan mutta edelleen tuetun käyttöjärjestelmän kanssa. Tällöin otokseen voidaan ottaa myös jokin näistä aiemmista versioista.

2.3.5

Jäsenvaltioiden on kuultava kansallisia sidosryhmiä, erityisesti vammaisjärjestöjä, mobiilisovellusten otoksen koostumuksesta ja otettava asianmukaisesti huomioon sidosryhmien kannat liittyen valvonnan kohteeksi otettaviin yksittäisiin mobiilisovelluksiin.

2.4   Toistuva otos

Jos olemassa olevien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten määrä sallii, toisesta valvontajaksosta lähtien otoksen on sisällettävä vähintään 10 prosenttia edellisellä valvontajaksolla valvonnan kohteiksi otetuista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista ja vähintään 50 prosenttia sellaisia verkkosivustoja tai mobiilisovelluksia, jotka eivät olleet valvonnan kohteina edellisellä valvontajaksolla.

3.   OTANTA SIVUISTA

3.1   Tässä liitteessä ’sivulla’ tarkoitetaan verkkosivua tai mobiilisovelluksessa näyttöruutua.

3.2   Kattavan valvonnan menetelmää käytettäessä tarkistetaan seuraavat sivut ja asiakirjat, jos niitä on:

a)

etusivu, sisäänkirjautumissivu, sivustokartta, yhteystietosivu, opastussivu ja oikeudellisten tietojen sivu;

b)

ainakin yksi relevantti sivu verkkosivuston tai mobiilisovelluksen tarjoaman kunkin palvelutyypin osalta ja sen aiotut muut ensisijaiset käyttötarkoitukset, kuten hakutoiminto;

c)

saavutettavuusselosteen tai -lausunnon sisältävät sivut ja palautemekanismin sisältävät sivut;

d)

esimerkkejä sivuista, joilla on selvästi erilainen ulkoasu tai erityyppinen sisältö;

e)

soveltuvin osin ainakin yksi relevantti ladattava asiakirja verkkosivuston tai mobiilisovelluksen tarjoaman kunkin palvelutyypin osalta ja sen aiotut muut ensisijaiset käyttötarkoitukset;

f)

muut valvontaelimen merkityksellisiksi katsomat sivut;

g)

satunnaisvalinnalla valittuja sivuja yhteensä vähintään 10 prosenttia 3.2 kohdan a–f alakohtien mukaisesti muodostetusta otoksesta.

3.3   Jos jokin 3.2 kohdan mukaisesti valittuun otokseen kuuluva sivu sisältää vaiheen tietyssä prosessissa, kaikki prosessin vaiheet on tarkistettava 1.2.2 kohdassa säädetyllä tavalla

3.4   Yksinkertaistetun valvonnan menetelmää käytettäessä tarkistetaan etusivun lisäksi sellainen määrä sivuja, joka on asianmukaisessa suhteessa verkkosivuston arvioituun kokoon ja monimutkaisuuteen.


LIITE II

RAPORTOINTIOHJEET

1.   RAPORTIN TIIVISTELMÄ

Raportissa on oltava yhteenveto sen sisällöstä.

2.   VALVONTATOIMIEN KUVAUS

Raportissa on kuvattava jäsenvaltion suorittamat valvontatoimet ja tehtävä selkeä ero verkkosivustojen ja mobiilisovellusten välillä. Raportissa on oltava seuraavat tiedot:

2.1   Yleiset tiedot

a)

päivämäärät, jolloin valvonta suoritettiin kullakin valvontajaksolla;

b)

valvonnasta vastaava elin;

c)

kuvaus otoksen edustavuudesta ja jakautumisesta liitteessä I olevassa 2.2 ja 2.3 kohdassa esitetyn mukaisesti.

2.2   Otoksen koostumus

a)

otokseen sisältyvien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kokonaismäärä;

b)

yksinkertaistetun valvonnan menetelmällä tarkistettujen verkkosivustojen lukumäärä;

c)

kattavan valvonnan menetelmällä tarkistettujen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten lukumäärä;

d)

kustakin liitteessä I olevassa 2.2.2 kohdassa mainitusta neljästä ryhmästä valvonnan kohteiksi otettujen verkkosivustojen määrät;

e)

verkkosivustojen otoksen jakautuminen eri julkisten palvelujen mukaan (liitteessä I olevan 2.2.3 kohdan mukaisesti);

f)

mobiilisovellusten otoksen jakautuminen eri käyttöjärjestelmien mukaan (liitteessä I olevan 2.3.3 kohdan mukaisesti);

g)

sellaisten valvontajaksona valvonnan kohteina olleiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten lukumäärä, jotka sisällytettiin otokseen myös edellisellä valvontajaksolla (liitteessä I olevassa 2.4 kohdassa tarkoitettu toistuva otos).

2.3   Vastaavuus suhteessa standardeihin, teknisiin eritelmiin ja seurannassa käytettäviin välineisiin

a)

vastaavuustaulukon muodossa oleva kuvaus siitä, miten valvonnan menetelmillä, myös sovellettavilla testeillä, osoitetaan direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määriteltyjen vaatimusten noudattaminen;

b)

tiedot käytetyistä välineistä, suoritetuista tarkastuksista ja siitä, tehtiinkö käytettävyystestejä.

3.   VALVONNAN TULOKSET

Raportissa on esitettävä yksityiskohtaisesti jäsenvaltion suorittaman valvonnan tulokset.

3.1   Yksityiskohtaiset tulokset

Kunkin sovelletun menetelmän osalta (kattava ja yksinkertaistettu valvonta, verkkosivustot ja mobiilisovellukset) raportissa on oltava

a)

kattava kuvaus valvonnan tuloksista, mukaan lukien mittaustulokset;

b)

laadullinen analyysi valvonnan tuloksista, mukaan lukien

i)

tapaukset, joissa direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määritellyt vaatimukset jäävät täyttymättä toistuvasti tai olennaisilta osin;

ii)

mahdollisuuksien mukaan kehitys valvontajaksolta toiselle valvonnan kohteena olevien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten yleisessä saavutettavuudessa.

3.2   Muu sisältö (vapaaehtoinen)

Raportissa voidaan ilmoittaa seuraavat tiedot:

a)

valvonnan tulokset direktiivin (EU) 2016/2102 soveltamisalan ulkopuolelle jäävien julkisen sektorin elinten verkkosivustojen tai mobiilisovellusten osalta;

b)

tiedot siitä, miten valvonnan kohteena olevien verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käyttämät eri teknologiat suoriutuivat saavutettavuuden suhteen;

c)

valvonnan tulokset tapauksissa, joissa sovellettavat vaatimukset menevät direktiivin (EU) 2016/2102 6 artiklassa tarkoitetuissa standardeissa ja teknisissä eritelmissä määriteltyjä vaatimuksia pidemmälle;

d)

kokemukset palautteesta, jota valvontaelin on lähettänyt valvonnan kohteena oleville julkisen sektorin elimille;

e)

muut merkitykselliset näkökohdat, jotka liittyvät julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevaan valvontaan, joka menee direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimuksia pidemmälle;

f)

yhteenveto sidosryhmien kuulemisen tuloksista ja luettelo kuulluista tahoista;

g)

tiedot direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa säädetyn poikkeuksen käytöstä kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

4.   TÄYTÄNTÖÖNPANOMENETTELYN KÄYTTÖ JA LOPPUKÄYTTÄJILTÄ SAATU PALAUTE

Raportissa on kuvattava jäsenvaltioiden käyttöön ottama täytäntöönpanomenettely ja sen käyttö.

Jäsenvaltiot voivat antaa raportissa laadullista tai määrällistä tietoa palautteesta, jota julkisen sektorin elimet ovat saaneet direktiivin (EU) 2016/2102 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun palautemekanismin kautta.

5.   LISÄTOIMENPITEITÄ KOSKEVA SISÄLTÖ

Raportissa on oltava direktiivin (EU) 2016/2102 8 artiklan 5 kohdassa edellytetty sisältö.


Top