EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012D0697

2012/697/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 8. novembra 2012 glede ukrepov za preprečevanje vnosa rodu Pomacea (Perry) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7803)

UL L 311, 10.11.2012, str. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 066 str. 244 - 247

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/697/oj

10.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 8. novembra 2012

glede ukrepov za preprečevanje vnosa rodu Pomacea (Perry) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 7803)

(2012/697/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Španija je obvestila Komisijo, da je v eni regiji navedene države prisotna Pomacea insularum.

(2)

Ocena, ki jo je Komisija izvedla na podlagi analize tveganja škodljivih organizmov, ki jo je opravila Španija, ter znanstveno mnenje (2) in izjava (3) Evropske agencije za varnost hrane kažejo, da je rod Pomacea (Perry) škodljiv za vodne rastline. Zaradi težav pri taksonomski identifikaciji različnih vrst in dejstva, da škodljivosti vseh vrst ni mogoče izključiti, je nujno, da se rod Pomacea (Perry) regulira. Navedeni rod ni naveden niti v Prilogi I niti v Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES.

(3)

Glede na tveganje širjenja navedenega organizma na polja in vodotoke ter glede na odsotnost manj omejitvenih ukrepov za učinkovito odpravljanje nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem, je treba prepovedati vnos navedenega rodu v Unijo in njegovo širjenje znotraj Unije.

(4)

Treba bi bilo zagotoviti ukrepe v zvezi z vnosom v Unijo in premeščanja znotraj Unije rastlin za saditev, razen semen, ki rastejo le v vodi ali zemlji, ki je stalno nasičena z vodo.

(5)

Sistematične raziskave za odkrivanje navzočnosti rodu Pomacea (Perry) bi bilo treba izvajati na območjih, na katerih je verjetno, da se bo navedeni organizem nahajal, ter evidentirati rezultate.

(6)

Države članice bi morale vzpostaviti razmejena območja, ko ugotovijo navzočnost rodu Pomacea (Perry) na poljih in vodotokih, da se zadevni organizmi izkoreninijo in zagotovi intenzivno spremljanje njihove navzočnosti.

(7)

Države članice bi morale po potrebi prilagoditi svojo zakonodajo za dosego skladnosti s tem sklepom.

(8)

Ta sklep bi bilo treba pregledati pred 28. februarjem 2015.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prepovedi v zvezi z rodom Pomacea (Perry)

Rod Pomacea (Perry) (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem) se ne sme vnašati v Unijo ali širiti znotraj Unije.

Člen 2

Vnos rastlin za saditev, razen semen, ki rastejo le v vodi ali zemlji, ki je stalno nasičena z vodo

Za rastline za saditev, razen semen, ki rastejo le v vodi ali zemlji, ki je stalno nasičena z vodo (v nadaljnjem besedilu: navedene rastline), s poreklom iz tretjih držav je dovoljen vnos v Unijo le, če izpolnjujejo zahteve iz točke 1 oddelka 1 Priloge I.

Navedene rastline ob vstopu v Unijo pregleda pristojni uradni organ v skladu s točko 2 oddelka 1 Priloge I.

Člen 3

Premeščanje navedenih rastlin v Uniji

Navedene rastline s poreklom z razmejenih območij, vzpostavljenih v skladu s členom 5, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz oddelka 2 Priloge I.

Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenem organizmu

1.   Države članice opravijo uradne letne sistematične raziskave za odkrivanje navzočnosti navedenega organizma na riževih rastlinah in po potrebi drugih navedenih rastlinah na poljih in v vodotokih.

Države članice o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav obvestijo Komisijo in druge države članice vsako leto do 31. decembra.

2.   Če se ugotovi navzočnost navedenega organizma na poljih in v vodotokih ali obstaja sum zanj, se takoj obvestijo pristojni uradni organi.

Člen 5

Razmejena območja, ukrepi, ki jih je treba sprejeti na takih območjih, programi za ozaveščanje ter obvestila

1.   Če na podlagi rezultatov sistematičnih raziskav iz člena 4(1) ali drugih dokazov država članica ugotovi navzočnost navedenega organizma na polju ali v vodotoku na območju svojega ozemlja, na katerem prej ni bil poznan, navedena država članica brez odlašanja vzpostavi, ali po potrebi spremeni, razmejeno območje, ki ga sestavljata napadeno območje in varovalni pas, kakor sta določena v oddelku 1 Priloge II.

V razmejenih območjih sprejme vse potrebne ukrepe za izkoreninjenje navedenega organizma. Ti ukrepi vključujejo ukrepe iz oddelka 2 Priloge II.

2.   Kadar je treba razmejeno območje vzpostaviti ali spremeniti v skladu z odstavkom 1, zadevna država članica po potrebi vzpostavi ali spremeni progam ozaveščanja.

3.   Kadar na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4(1) navedeni organizem na razmejenem območju ni bil odkrit že štiri zaporedna leta, zadevna država članica potrdi, da navedeni organizem ni več navzoč na navedenem območju in da območje preneha biti razmejeno.

4.   Kadar država članica sprejme ukrepe v skladu z odstavki 1, 2 in 3, Komisiji in drugim državam članicam nemudoma pošlje uradno obvestilo s seznamom razmejenih območij, informacijami o njihovih mejah, vključno z zemljevidi z označbo njihove lokacije, in opisom ukrepov, uporabljenih na navedenih razmejenih območjih.

Člen 6

Uskladitev s sklepom

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih za uskladitev s tem sklepom.

Člen 7

Pregled

Ta sklep se pregleda pred 28. februarjem 2015.

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 8. novembra 2012

Za Komisijo

Maroš ŠEFČOVIČ

Podpredsednik


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2552.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(4):2645.


PRILOGA I

VNOS IN PREMEŠČANJE NAVEDENIH RASTLIN

Oddelek 1

Posebne zahteve za vnos v Unijo

1.

Brez poseganja v določbe iz Direktive 2000/29/ES navedene rastline s poreklom iz tretje države spremlja fitosanitarno spričevalo, kakor je določeno v prvem pododstavku točke (ii) člena 13(1) navedene direktive, ki v rubriki „dopolnilna izjava“ vsebuje informacije, da so navedene rastline proste navedenih organizmov tik preden zapustijo zadevno tretjo državo.

2.

Navedene rastline, vnesene v Unijo v skladu s točko 1, se pregledajo na vstopnem mestu ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1), da se potrdi izpolnjevanje zahtev iz točke 1.

Oddelek 2

Pogoji za premeščanje

Navedene rastline s poreklom z razmejenih območij v Uniji se lahko premeščajo s takih območij na nerazmejena območja v Uniji le, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (2).


(1)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.


PRILOGA II

RAZMEJENA OBMOČJA IN UKREPI IZ ČLENA 5

Oddelek 1

Vzpostavitev in sprememba razmejenih območij

1.

Razmejena območja iz člena 5 so v skladu s točkama 2 in 3.

2.

Napadeno območje vključuje kraje, kjer je bila ugotovljena navzočnost navedenega organizma.

Kadar je v napadenem območju obdelano polje, je preostanek navedenega polja del napadenega območja.

3.

Okoli napadenega območja se vzpostavi varovalni pas, širine najmanj 500 metrov. Vendar navedeni varovalni pas vključuje le vodotoke in območja, ki so nasičena s svežo vodo.

Kadar napadeno območje vključuje del vodotoka, tudi varovalni pas vključuje del vodotoka vsaj 1 000 m po toku navzdol in 500 m po toku navzgor od kraja, kjer je bila ugotovljena navzočnost navedenega organizma.

4.

V primerih, da se več varovalnih pasov prekriva, se določi razmejeno območje, ki vključuje območje, zajeto z ustreznimi razmejenimi območji, in območja med njimi. V drugih primerih lahko države članice po potrebi vzpostavijo razmejeno območje, ki vključuje številna razmejena območja in območja med njimi.

5.

Pri določanju napadenega območja in varovalnega pasu države članice ob upoštevanju tehtnih znanstvenih načel upoštevajo naslednje elemente: biologijo navedenega organizma, stopnjo infestacije, porazdelitev navedenih rastlin, dokaze o naselitvi navedenega organizma in zmogljivost naravnega širjenja navedenega organizma.

6.

Če se ugotovi navzočnost navedenega organizma v varovalnem pasu, se razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu ustrezno spremeni.

Oddelek 2

Ukrepi na razmejenih območjih, kot je določeno v drugem pododstavku člena 5(1)

Ukrepi za izkoreninjenje, ki jih sprejmejo države članice na razmejenih območjih, so naslednji:

(a)

odstranitev in uničenje navedenega organizma;

(b)

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenega organizma s pregledi dvakrat letno in posebnim poudarkom na varovalnem pasu;

(c)

države članice zagotovijo higienski protokol za vse uporabljene stroje in naprave, ki se uporabljajo v kmetijstvu in akvakulturi, ki bi lahko prišli v stik z navedenim organizmom in bi ga lahko širili.


Na vrh