EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till Europeiska centralbanken (ECB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; upphävd genom 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/32


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/1198

av den 27 juni 2017

om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till Europeiska centralbanken (ECB/2017/21)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2014/17) (2), särskilt artikel 21,

med beaktande av tillsynsnämndens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 19 juni 2014 antog Europeiska bankmyndigheten (EBA) sina riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner enligt rekommendation A4 i Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2012/2 (3) (nedan kallade EBA:s riktlinjer). EBA:s riktlinjer har som mål att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis genom att harmonisera förlagor och definitioner så att kreditinstitutens rapportering av finansieringsplaner underlättas.

(2)

Enligt artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 riktar sig EBA:s riktlinjer till de behöriga myndigheterna (4), och till institut som rapporterar finansieringsplaner till sina behöriga myndigheter i enlighet med det nationella regelverket för genomförande av Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2012/2 (5).

(3)

Om så krävs uteslutande för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom artiklarna 4.1, 4.2 och 5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska Europeiska centralbanken (ECB) vid behov anses utgöra den behöriga myndigheten eller den utsedda myndigheten i de deltagande medlemsstaterna såsom fastställts genom unionsrätten. Därför är ECB adressaten för EBA:s riktlinjer avseende sådana kreditinstitut som har klassificerats som betydande i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.

(4)

För att följa EBA:s riktlinjer bör ECB säkerställa att betydande kreditinstitut överlämnar finansieringsplaner i enlighet med de harmoniserade mallar och definitioner som avses i den mall för finansieringsplaner som är bifogad EBA:s riktlinjer.

(5)

Enligt artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), utan att det påverkar ECB:s befogenhet att direkt erhålla information från kreditinstitut eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras av kreditinstituten, kommer de nationella behöriga myndigheterna att förse ECB med all information som är nödvändig för att utföra de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013.

(6)

Mot bakgrund av att information om finansieringsplanerna behövs för mikro- och makrotillsynen, har ECB beslutat att kräva att de nationella behöriga myndigheterna tillhandahåller ECB kreditinstitutens finansieringsplaner.

(7)

Det sätt på vilket nationella behöriga myndigheter tillhandahåller finansieringsplanerna till ECB behöver specificeras. Man behöver särskilt specificera format, frekvens och tidpunkter för informationsöverföringar samt även detaljer som rör den kvalitetskontroll som de nationella behöriga myndigheterna gör innan de överför informationen till ECB.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Enligt detta beslut ska de nationella behöriga myndigheterna tillhandahålla ECB vissa betydande och mindre betydande kreditinstituts finansieringsplaner, och beslutet anger hur dessa finansieringsplaner ska överföras till ECB.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner:

1.    betydande kreditinstitut : ett kreditinstitut som har status av en betydande enhet som står under tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

2.    mindre betydande kreditinstitut : ett kreditinstitut som inte har status av en betydande enhet som står under tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

Artikel 3

Rapporteringskrav avseende finansieringsplaner

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska tillhandahålla ECB finansieringsplaner som följer EBA:s riktlinjer för följande kreditinstitut som är etablerade i deras respektive deltagande medlemsstater:

a)

Betydande kreditinstitut på högsta konsolideringsnivå i den deltagande medlemsstaten på konsoliderad nivå.

b)

Betydande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn på individuell nivå.

c)

Mindre betydande kreditinstitut för vilka den nationella behöriga myndigheten till EBA ska rapportera de relevanta finansieringsplanerna i enlighet med Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/2015/130 (6) på konsoliderad basis eller individuell basis om dessa institut inte ingår i någon grupp som står under tillsyn.

2.   Nationella behöriga myndigheter som samlar in finansieringsplaner från betydande kreditinstitut som inte avses i punkt 1 a och b ska översända dessa finansieringsplaner till ECB om de följer EBA:s riktlinjer.

3.   Finansieringsplanerna ska lämnas till ECB i enlighet med de harmoniserade förlagorna och definitionerna som avses i förlagan till finansieringsplanen som återfinns som bilaga till EBA:s riktlinjer. Som referensdag ska finansieringsplanerna ha den 31 december under föregående år.

Artikel 4

Överföringsdatum

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska överföra de betydande kreditinstitutens finansieringsplaner som avses i artikel 3.1 a och b till ECB senast den tionde arbetsdagen efter det överföringsdatum som avses i punkt 8 i EBA:s riktlinjer.

2.   De nationella behöriga myndigheterna ska överföra kreditinstitutens finansieringsplaner som avses i artikel 3.1 c och 3.2 till ECB senast kl. 12:00 CET på de datum då de nationella behöriga myndigheterna ska ha överfört finansieringsplanerna till EBA enligt punkt 8 i EBA:s riktlinjer.

Artikel 5

Kvalitetskontroll

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska granska och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten på de uppgifter som ställs till ECB:s förfogande. Nationella behöriga myndigheter ska tillämpa de valideringsregler som tagits fram och underhålls av EBA samt även tillämpa de ytterligare kvalitetskontroller som uppställs av ECB i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna.

2.   Reglerna avseende valideringsreglerna och kvalitetskontrollen ska åtföljas, och därutöver ska uppgifter inlämnas i enlighet med följande minimistandarder för noggrannhet:

a)

De nationella behöriga myndigheterna ska i förekommande fall lämna information om den utveckling som de inlämnade uppgifterna implicerar.

b)

Informationen ska vara fullständig – luckor i uppgifterna ska påpekas och förklaras för ECB samt i förekommande fall kompletteras snarast möjligt.

Artikel 6

Information om kvaliteten

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål informera ECB om uppgiftskvaliteten för en viss tabell i taxonomin inte kan garanteras.

2.   Därutöver ska de nationella behöriga myndigheterna informera ECB om orsakerna bakom större revideringar som företas.

Artikel 7

Specifikation av överföringsformatet

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska översända de uppgifter som framgår av detta beslut i formatet eXtensible Business Reporting Language så att det informationsutbyte som sker avseende EBA:s riktlinjer kan ske enligt ett gemensamt tekniskt format.

2.   Enheter som står under tillsyn ska identifieras med hjälp av identitetsbeteckningen för juridiska personer (Legal Entity Identifier) i respektive överföring.

Artikel 8

Referensdatum för första rapporteringen

Första referensdatum för rapporteringen enligt artikel 3 är den 31 december 2017.

Artikel 9

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.

Artikel 10

Adressater

Detta beslut riktar sig till de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 juni 2017.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Europeiska systemrisknämndens rekommendation ESRB/2012/2 av den 20 december 2012 om kreditinstitutens finansiering (EUT C 119, 25.4.2013, s. 1).

(6)  Europeiska bankmyndighetens beslut EBA/DC/2015/130 av den 23 september 2015 om behöriga myndigheters rapportering till EBA.


Top