EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/1198 af 27. juni 2017 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til Den Europæiske Centralbank (ECB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; ophævet ved 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/32


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/1198

af 27. juni 2017

om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til Den Europæiske Centralbank (ECB/2017/21)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (2), navnlig artikel 21,

under henvisning til forslag fra Tilsynsrådet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. juni 2014 vedtog Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) sine retningslinjer for harmoniserede definitioner for kreditinstitutters finansieringsplaner i henhold til henstilling A4 i ESRB/2012/2 (3) (herefter »EBA's retningslinjer«). EBA's retningslinjer forsøger at fastsætte en ensartet, effektiv og virkningsfuld tilsynspraksis ved at harmonisere indberetningsskemaer og definitioner med henblik på at lette kreditinstitutters indberetning af finansieringsplaner.

(2)

EBA's retningslinjer er rettet til de kompetente myndigheder som defineret i artikel 4, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4) og til institutter, som indberetter finansieringsplaner til deres kompetente myndigheder i overensstemmelse med rammerne for national gennemførelse i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ESRB/2012/2 (5).

(3)

Udelukkende med det formål at udføre de opgaver, som overdrages til ECB ved artikel 4, stk. 1 og stk. 2, og artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013, betragtes Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor det er relevant, som den kompetente myndighed eller den udpegede myndighed i de deltagende medlemsstater som fastsat i EU-retten. EBA's retningslinjer er rettet til ECB for så vidt angår kreditinstitutter, der er klassificeret som signifikante i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1024/2013.

(4)

For at opfylde EBA's retningslinjer bør ECB sikre, at signifikante kreditinstitutter indberetter deres finansieringsplaner i overensstemmelse med de harmoniserede indberetningsskemaer og definitioner, der henvises til i indberetningsskemaet for finansieringsplaner, som er vedlagt EBA's retningslinjer.

(5)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1024/2013 og artikel 21 i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), med forbehold af ECB's beføjelse til direkte at modtage indberettede oplysninger fra kreditinstitutter eller løbende at have direkte adgang til disse oplysninger, giver de kompetente nationale myndigheder ECB alle de nødvendige oplysninger med henblik på at udføre de opgaver, der er overdraget til ECB ved forordning (EU) nr. 1024/2013.

(6)

Under hensyn til, at oplysningerne om finansieringsplaner er nødvendige til mikro- og makroprudentielle formål, har ECB besluttet at stille krav om, at de kompetente nationale myndigheder oplyser ECB om kreditinstitutters finansieringsplaner.

(7)

Den måde, hvorpå de kompetente nationale myndigheder oplyser ECB om finansieringsplanerne, skal specificeres. Særligt skal udformningen, hyppigheden og tidspunktet for indgivelsen af oplysninger, såvel som detaljer om kvalitetskontroller, der er udført af kompetente nationale myndigheder inden indgivelsen af oplysninger til ECB, specificeres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse kræver, at de kompetente nationale myndigheder indberetter visse signifikante og mindre signifikante kreditinstitutters finansieringsplaner til ECB og fastsætter procedurer vedrørende indberetningen af sådanne finansieringsplaner til ECB.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne fastsat i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) anvendelse, medmindre andet fremgår, sammen med følgende definitioner:

1)   »signifikant kreditinstitut« (significant credit institution): et kreditinstitut, der har status som en signifikant enhed under tilsyn i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) og

2)   »mindre signifikant kreditinstitut« (less significant credit institution): et kreditinstitut, der ikke har status som en signifikant enhed under tilsyn i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

Artikel 3

Krav til indberetningen af finansieringsplaner

1.   De kompetente nationale myndigheder indberetter finansieringsplanerne, som er i overensstemmelse med EBA's retningslinjer, til ECB, for de følgende kreditinstitutter, der er etableret i deres respektive deltagende medlemsstater:

a)

signifikante kreditinstitutter på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater på et konsolideret grundlag

b)

signifikante kreditinstitutter under tilsyn, som ikke er en del af en koncern under tilsyn på individuelt grundlag

c)

mindre signifikante kreditinstitutter, for hvilke den relevante kompetente nationale myndighed har pligt til at indberette de relevante finansieringsplaner til EBA i overensstemmelse med Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse EBA/DC/2015/130 (6) på konsolideret grundlag, hvis disse institutter ikke er en del af en koncern under tilsyn.

2.   Kompetente nationale myndigheder, der indsamler finansieringsplanerne for de signifikante kreditinstitutter, som ikke er omhandlet i afsnit 1, litra a) og b), skal indsende disse finansieringsplaner til ECB, hvis de opfylder EBA's retningslinjer.

3.   Finansieringsplanerne skal indsendes til ECB i overensstemmelse med de harmoniserede indberetningsskemaer og definitioner, der er henvist til i indberetningsskemaet for finansieringsplaner, som er vedlagt EBA's retningslinjer. Referencedatoen for finansieringsplanerne er den 31. december i det foregående år.

Artikel 4

Indsendelsesfrister

1.   De kompetente nationale myndigheder indsender finansieringsplanerne for de signifikante kreditinstitutter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), til ECB på den 10. arbejdsdag efter de indsendelsesfrister, som er omhandlet i afsnit 8 i EBA's retningslinjer.

2.   De kompetente nationale myndigheder indsender finansieringsplanerne for de kreditinstitutter, som er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 2, til ECB senest kl. 12:00 CET på den dato, hvor de kompetente nationale myndigheder skal indsende finansieringsplaner til EBA i medfør af afsnit 8 i EBA's retningslinjer.

Artikel 5

Datakvalitetskontrol

1.   De kompetente nationale myndigheder overvåger og sikrer kvaliteten og pålideligheden af de data, der gøres tilgængelige for ECB. De kompetente nationale myndigheder anvender de valideringsregler, som EBA har udviklet og vedligeholder, og de anvender de yderligere datakvalitetskontroller, som defineres af ECB i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder.

2.   Udover at overholde valideringsreglerne og kvalitetskontrollerne skal dataene indsendes i overensstemmelse med de følgende mindstekrav for nøjagtighed:

a)

de kompetente nationale myndigheder oplyser, hvis det er relevant, om de udviklinger, som de indgivne data indikerer, og

b)

oplysningerne skal være fuldstændige: eksisterende huller skal vedstås, forklares til ECB og, hvis det er relevant, udfyldes uden ugrundet ophold.

Artikel 6

Kvalitative oplysninger

1.   Kompetente nationale myndigheder indsender uden unødigt ophold de tilhørende forklaringer til ECB i tilfælde af, at datakvaliteten for et givet skema i taksonomien ikke kan garanteres.

2.   Derudover skal de kompetente nationale myndigheder oplyse ECB om årsagerne til eventuelle signifikante revisioner, som indgives.

Artikel 7

Specifikation af overførslens format

1.   De kompetente nationale myndigheder indsender de oplysninger, som er specificeret i denne afgørelse, ved at anvende den relevante taksonomi eXtensible Business Reporting Language med henblik på at levere et ensartet teknisk format til udveksling af oplysninger vedrørende EBA's retningslinjer.

2.   Enhederne under tilsyn identificeres i den tilhørende overførsel ved hjælp af en identifikator for juridiske enheder.

Artikel 8

Første referencedatoer for indberetning

Den første referencedato for indberetning i henhold til artikel 3 er den 31. december 2017.

Artikel 9

Virkning

Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 10

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de kompetente nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 27. juni 2017.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(5)  Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis henstilling ECB/2012/2 af 20. december 2012 om kreditinstitutters finansiering (EUT C 119 af 25.4.2013, s. 1).

(6)  Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds afgørelse EBA/DC/2015/130 af 23. september 2015 om kompetente myndigheders indberetning til EBA.


Top