EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Odluka (EU) 2017/1198 Europske središnje banke od 27. lipnja 2017. o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci (ESB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 172/32


ODLUKA (EU) 2017/1198 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 27. lipnja 2017.

o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci (ESB/2017/21)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21.,

Uzimajući u obzir prijedlog Nadzornog odbora,

Budući da:

(1)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) je 19. lipnja 2014. donijelo Smjernice o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija prema Preporuci A4 (ESRB/2012/2) (3) (dalje u tekstu „Smjernice EBA-e”). Smjernice EBA-e nastoje uspostaviti dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse usklađivanjem obrazaca i definicija kako bi se olakšalo izvješćivanje o planovima financiranja kreditnih institucija.

(2)

Smjernice EBA-e upućene su nadležnim tijelima, prema definiciji iz članka 4., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4), i institucijama koje podnose izvješća o planovima financiranja svojim nadležnim tijelima u skladu s nacionalnim provedbenim okvirom Preporuke ESRB/2012/2 Europskog odbora za sistemske rizike (5).

(3)

Isključivo u svrhu provođenja zadaća koje se ESB-u dodjeljuju člankom 4. stavcima 1. i 2. i člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka (ESB) smatra se, prema potrebi, nadležnim tijelom ili imenovanim tijelom u državama članicama sudionicama, kako je utvrđeno pravom Unije. Stoga je ESB adresat Smjernica EBA-e u pogledu kreditnih institucija koje su određene kao značajne u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(4)

Kako bi udovoljila Smjernicama EBA-e, ESB treba osigurati da značajne kreditne institucije podnose izvješća o svojim planovima financiranja u skladu s usklađenim obrascima i definicijama iz obrasca plana financiranja priloženog Smjernicama EBA-e.

(5)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i člankom 21. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), ne dovodeći u pitanje ovlasti ESB-a da izravno zaprima informacije o kojima izvješćuju kreditne institucije, ili da trajno ima izravan pristup tim informacijama, nacionalna nadležna tijela posebno će dostaviti ESB-u sve informacije nužne za provođenje zadaća koje su ESB-u dodijeljene Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(6)

Budući da su informacije o planovima financiranja nužne za mikro i makrobonitetne svrhe, ESB je odlučio zahtijevati od nacionalnih nadležnih tijela da dostavljaju planove financiranja kreditnih institucija.

(7)

Način na koji nacionalna nadležna tijela dostavljaju planove financiranja ESB-u treba pobliže odrediti. Naročito je potrebno dodatno utvrditi oblik, učestalost i vrijeme podnošenja tih informacija, kao i pojedinosti provjera kvalitete koje nacionalna nadležna tijela obavljaju prije dostavljanja informacija ESB-u,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova Odluka zahtjeva od nacionalnih nadležnih tijela da ESB-u dostavljaju planove financiranja određenih značajnih i manje značajnih kreditnih institucija i utvrđuje postupke koji se odnose na podnošenje takvih planova financiranja ESB-u.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), zajedno sa sljedećim definicijama.

(1)

„značajna kreditna institucija” znači kreditna institucija koja ima status značajnog nadziranog subjekta u skladu s Uredbom (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17); i

(2)

„manje značajna kreditna institucija” znači kreditna institucija koja nema status značajnog nadziranog subjekta u skladu s Uredbom (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

Članak 3.

Zahtjevi za izvješćivanje o planovima financiranja

1.   Nacionalna nadležna tijela dostavljat će ESB-u planove financiranja koji su usklađeni sa Smjernicama EBA-e za sljedeće kreditne institucije osnovane u njihovim državama članicama sudionicama:

(a)

značajne kreditne institucije na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama na konsolidiranoj osnovi;

(b)

značajne kreditne institucije koji nisu dio nadzirane grupe na pojedinačnoj osnovi;

(c)

manje značajne institucije u odnosu na koje je odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo obvezno izvijestiti EBA-u o odgovarajućim planovima financiranja u skladu s Odlukom EBA/DC/2015/130 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (6) na konsolidiranoj osnovi ili na pojedinačnoj osnovi ako te institucije nisu dio nadzirane grupe.

2.   Nacionalna nadležna tijela koja prikupljaju planove financiranja značajnih kreditnih institucija koje nisu navedene u točkama (a) i (b) stavka 1. dužna su dostaviti ESB-u te planove financiranja ako su usklađeni sa Smjernicama EBA-e.

3.   Planovi financiranja bit će podneseni ESB-u u skladu s usklađenim obrascima i definicijama iz obrasca plana financiranja priloženog Smjernicama EBA-e. Planovi financiranja moraju imati referentni datum od 31. prosinca prethodne godine.

Članak 4.

Datumi za dostavu podataka

1.   Nacionalna nadležna tijela dužna su dostavljati podatke ESB-u o značajnim kreditnim institucijama koje su navedene u članku 3. stavku 1. točkama (a) i (b) do 10. radnog dana koji slijedi nakon datuma određenog za dostavu podataka u stavku 8. Smjernica EBA-e.

2.   Nacionalna nadležna tijela dužna su dostavljati ESB-u planove financiranja kreditnih institucija koje su navedene u članku 3. stavku 1. točki (c) i članku 3. stavku 2. do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV) na onaj datum do kojeg nacionalna nadležna tijela moraju dostaviti planove financiranja EBA-i prema stavku 8. Smjernica EBA-e.

Članak 5.

Provjere kvalitete podataka

1.   Nacionalna nadležna tijela prate i osiguravaju kvalitetu i pouzdanost podataka koji se stavljaju na raspolaganje ESB-u. Nacionalna nadležna tijela dužna su primjenjivati pravila provjere valjanosti koje EBA uspostavlja i održava, te su dužna primjenjivati dodatne kontrole kvalitete podataka koje je utvrdio ESB u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.

2.   Nastavno na postupanje u skladu s pravilima provjere valjanosti i kontrole kvalitete, podaci se moraju dostavljati u skladu sa sljedećim dodatnim minimalnom standardima za točnost:

(a)

nacionalna nadležna tijela dužna su, kada je potrebno, dostavljati informacije o kretanjima na koja upućuju dostavljeni podaci; i

(b)

informacije moraju biti potpune: postojeće praznine moraju biti potvrđene, pojašnjene ESB-u i kada je potrebno, popunjene bez nepotrebne odgode.

Članak 6.

Kvalitativne informacije

1.   Nacionalna nadležna tijela dužna su bez nepotrebne odgode dostavljati ESB-u, odgovarajuća objašnjenja u slučaju da se kvaliteta podataka za određenu tablicu u klasifikaciji ne može zajamčiti.

2.   Pored toga, nacionalna nadležna tijela dužna su izvješćivati ESB o razlozima za sve značajne dostavljene revizije.

Članak 7.

Određivanje formata prijenosa

1.   Nacionalna nadležna tijela dužna su dostavljati podatke utvrđene u ovoj Odluci pomoću klasifikacije eXtensible Business Reporting Language kako bi osigurala jedinstveni tehnički format za razmjenu podataka u vezi sa Smjernicama EBA-e.

2.   Nadzirani subjekti utvrđuju se u odgovarajućem prijenosu uporabom identifikatora pravnih osoba.

Članak 8.

Prvi referentni datumi izvješćivanja

Prvi referentni datum za izvješćivanje u skladu s člankom 3. jest 31. prosinca 2017.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.

Članak 10.

Adresati

Ova je odluka upućena nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 27. lipnja 2017.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(5)  Preporuka ESRB/2012/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. prosinca 2012. o financiranju kreditnih institucija (SL C 119., 25.4.2013., str. 1.).

(6)  Odluka EBA/DC/2015/130 Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 23. rujna 2015. o izvješćivanju EBA-e od strane nadležnih tijela.


Top