EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1198, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017, siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset raportoivat luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat Euroopan keskuspankille (EKP/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; Kumoaja 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/32


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/1198,

annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017,

siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset raportoivat luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat Euroopan keskuspankille (EKP/2017/21)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) (2), ja erityisesti sen 21 artiklan,

ottaa huomioon valvontaelimen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan pankkivalvontavirasto (EPV) hyväksyi 19 päivänä kesäkuuta 2014 ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista suosituksen EJRK/2012/2 suosituksen A kohdan 4 mukaisesti (3) (jäljempänä ’EPV:n ohjeet’). EPV:n ohjeilla pyritään yhdenmukaisiin, tehokkaisiin ja toimiviin valvontakäytäntöihin yhdenmukaistamalla raportointilomakkeet ja määritelmät, jotta luottolaitosten olisi helpompi raportoida varainhankintasuunnitelmista toimivaltaisille viranomaisille.

(2)

EPV:n ohjeet on osoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille sekä laitoksille, jotka raportoivat varainhankintasuunnitelmansa toimivaltaisille viranomaisille Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksen EJRK/2012/2 (5) kansallisten täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti.

(3)

Euroopan keskuspankkia (EKP) pidetään tarvittaessa unionin lainsäädännössä määritettynä osallistuvan jäsenvaltion toimivaltaisena viranomaisena tai nimettynä viranomaisena yksinomaan asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 5 artiklan 2 kohdassa sille annettujen tehtävien hoitamiseksi. Siksi EPV:n ohjeet on osoitettu EKP:lle niiden luottolaitosten osalta, jotka on luokiteltu merkittäviksi asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti.

(4)

EPV:n ohjeiden noudattamiseksi EKP:n on varmistettava, että merkittävät luottolaitokset raportoivat varainhankintasuunnitelmansa EPV:n ohjeiden liitteenä olevien varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaistettujen raportointilomakkeiden ja määritelmien mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) 21 artiklan mukaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat EKP:lle erityisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 EKP:lle osoitettujen tehtävien hoitamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EKP:n oikeutta saada raportoituja tietoja suoraan luottolaitoksilta tai jatkuvasti saada kyseisiä tietoja käyttöönsä suoraan.

(6)

Koska varainhankintasuunnitelmia koskevat tiedot ovat tärkeitä mikro- ja makrovakaussyistä, EKP on päättänyt vaatia, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toimittavat sille luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat.

(7)

On tarpeen täsmentää, miten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava varainhankintasuunnitelmansa EKP:lle. Erityisesti olisi täsmennettävä toimitettavien tietojen esitystapa, toimitustiheys ja ilmoituspäivämäärät sekä tiedon laatua koskevat tarkistukset, jotka kansalliset toimivaltaiset viranomaiset suorittavat ennen tietojen toimittamista EKP:lle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä kansalliset toimivaltaiset viranomaiset velvoitetaan toimittamaan tiettyjen merkittävien ja vähemmän merkittävien luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat EKP:lle ja vahvistetaan menettelyt, joita noudattaen tällaiset varainhankintasuunnitelmat on toimitettava EKP:lle.

2 artikla

Määritelmät

Tätä päätöstä sovellettaessa sovelletaan asetukseen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) sisältyviä määritelmiä yhdessä seuraavien määritelmien kanssa:

1)

’merkittävällä luottolaitoksella’ tarkoitetaan luottolaitosta, jolla on asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) mukaisesti merkittävän valvottavan yhteisön asema, ja

2)

’vähemmän merkittävällä luottolaitoksella’ tarkoitetaan luottolaitosta, jolla ei ole asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) mukaisesti merkittävän valvottavan yhteisön asemaa.

3 artikla

Varainhankintasuunnitelmien raportointia koskevat vaatimukset

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle EPV:n ohjeiden mukaiset varainhankintasuunnitelmat asianomaiseen osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden seuraavien luottolaitosten osalta:

a)

merkittävät luottolaitokset korkeimmalla konsolidointitasolla osallistuvissa jäsenvaltioissa konsolidoinnin perusteella,

b)

valvottavaan ryhmään kuulumattomat merkittävät luottolaitokset yksittäisen laitoksen tasolla,

c)

vähemmän merkittävät luottolaitokset, joiden osalta asianomaisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on Euroopan pankkiviranomaisen päätöksen EBA/DC/2015/130 (6) nojalla raportoitava asianomaiset varainhankintasuunnitelmat EPV:lle, konsolidoinnin perusteella tai yksittäisen laitoksen tasolla, jos nämä laitokset eivät kuulu valvottavaan ryhmään.

2.   Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen kerää sellaisten merkittävien luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat, joita ei ole mainittu 1 kohdan a ja b alakohdassa, niiden on toimitettava nämä varainhankintasuunnitelmat EKP:lle, jos ne ovat EPV:n ohjeiden mukaisia.

3.   Varainhankintasuunnitelmat on toimitettava EKP:lle EPV:n ohjeiden liitteenä olevien varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaistettujen raportointilomakkeiden ja määritelmien mukaisesti. Varainhankintasuunnitelmien viitepäivämäärän on oltava edellisvuoden 31 päivä joulukuuta.

4 artikla

Ilmoituspäivämäärät

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen merkittävien luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat viimeistään EPV:n ohjeiden 8 kohdassa tarkoitettuja ilmoituspäivämääriä seuraavana 10. työpäivänä.

2.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EKP:lle 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat viimeistään klo 12 (Keski-Euroopan aikaa) päivämäärinä, joina kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on EPV:n ohjeiden 8 kohdan mukaan toimitettava varainhankintasuunnitelmat EPV:lle.

5 artikla

Tiedon laatua koskevat tarkistukset

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on seurattava ja varmistettava, että EKP:lle toimitetut tiedot ovat laadukkaita ja luotettavia. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava EPV:n laatimia ja ylläpitämiä validointisääntöjä ja sovellettava tiedon laatua koskevia tarkistuksia, jotka EKP on määritellyt yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

2.   Tietojen on oltava validointisääntöjen ja laatutarkistusten mukaisia, ja lisäksi ne on toimitettava seuraavien tietojen tarkkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti:

a)

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava tietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista, ja

b)

tietojen on oltava täydellisiä: puuttuvista tiedoista on ilmoitettava ja annettava selitys EKP:lle ja ne on soveltuvin osin täydennettävä mahdollisimman pian.

6 artikla

Laatua koskevat tiedot

1.   Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei voi taata tietojen laatua taksonomiassa olevan tietyn taulukon osalta, sen on viivytyksettä annettava EKP:lle asianomaiset selitykset.

2.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi toimitettava EKP:lle selvityksiä merkittävien korjausten syistä.

7 artikla

Lähetysten muotoa koskevat täsmennykset

1.   Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot asianomaista ”eXtensible Business Reporting Language” -taksonomiaa noudattaen, jotta EPV:n ohjeita koskevien tietojen vaihdossa käytettäisiin yhdenmukaisia teknisiä muotoja.

2.   Valvottavat yhteisöt tunnistetaan lähetyksissä oikeushenkilötunnuksen (Legal Entity Identifier) avulla.

8 artikla

Raportoinnin ensimmäiset viitepäivämäärät

Ensimmäinen viitepäivämäärä 3 artiklan mukaisessa raportoinnissa on 31 päivä joulukuuta 2017.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi niille, joille se on osoitettu.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä kesäkuuta 2017.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Euroopan järjestelmäriskikomitean suositus EJRK/2012/2, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, luottolaitosten rahoituksesta (EUVL C 119, 25.4.2013, s. 1).

(6)  Euroopan pankkiviranomaisen päätös EBA/DC/2015/130, annettu 23 päivänä syyskuuta 2015 toimivaltaisten viranomaisten raportoinnista EPV:lle.


Top