EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

2017 m. birželio 27 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2017/1198 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus (ECB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; panaikino 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/32


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/1198

2017 m. birželio 27 d.

dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus (ECB/2017/21)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (2), ypač į jo 21 straipsnį,

atsižvelgdama į Priežiūros valdybos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. birželio 19 d. Europos bankininkystės institucija (EBI) priėmė Gaires dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų, numatytų ESRV/2012/2 A rekomendacijos 4 punkte (3) (toliau – EBI gairės). EBI gairėmis siekiama įtvirtinti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią priežiūros praktiką, šiuo tikslu suderinant ataskaitų formas ir apibrėžtis, kad kredito įstaigoms būtų lengviau teikti ataskaitas apie finansavimo planus;

(2)

EBI gairės skirtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 4 straipsnio 2 dalyje nustatytoms kompetentingoms institucijoms, taip pat įstaigoms, kurios pagal nacionalinę Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijos ESRV/2012/2 (5) įgyvendinimo sistemą savo kompetentingoms institucijoms teikia ataskaitas apie finansavimo planus;

(3)

išimtinai tik Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 bei 2 dalyse ir 5 straipsnio 2 dalyje jam pavestų uždavinių vykdymo tikslais dalyvaujančiose valstybėse narėse Europos Centrinis Bankas (ECB) laikomas atitinkamai kompetentinga arba paskirtąja institucija, kaip numatyta Sąjungos teisėje. Dėl to ECB yra EBI gairių adresatas, kai tai susiję su kredito įstaigomis, kurios laikomos svarbiomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013;

(4)

siekiant laikytis EBI gairių, ECB turėtų užtikrinti, kad svarbios kredito įstaigos teiktų ataskaitas apie savo finansavimo planus, naudodamos suderintas ataskaitų formas ir apibrėžtis, nurodytas prie EBI gairių pridėtoje ataskaitos apie finansavimo planą formoje;

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 2 dalimi ir Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 21 straipsniu, nedarant poveikio ECB teisei tiesiogiai gauti kredito įstaigų teikiamą informaciją arba nuolat turėti tiesioginę prieigą prie šios informacijos, nacionalinės kompetentingos institucijos ECB suteiks visą informaciją, kurios reikia Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavestiems uždaviniams vykdyti;

(6)

laikydamas, kad informacija apie finansavimo planus yra būtina mikroprudenciniams ir makroprudenciniams tikslams, ECB nusprendė reikalauti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos pateiktų jam kredito įstaigų finansavimo planus;

(7)

reikia patikslinti, kokiu būdu nacionalinės kompetentingos institucijos teiks finansavimo planus ECB. Visų pirma, turėtų būti patikslinti tokios informacijos teikimo formatai, dažnumas ir laikas, taip pat išsamiau apibūdintas kokybės patikrinimas, kurį nacionalinės kompetentingos institucijos turi atlikti prieš perduodamos informaciją ECB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame sprendime reikalaujama, kad nacionalinės kompetentingos institucijos pateiktų ECB tam tikrų svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų finansavimo planus, ir nustatomos tokių finansavimo planų pateikimo ECB procedūros.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos Reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) nurodytos terminų apibrėžtys kartu su šiomis apibrėžtimis:

1.   svarbi kredito įstaiga– kredito įstaiga, kuri turi svarbaus prižiūrimo subjekto statusą pagal Reglamentą (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17), ir

2.   mažiau svarbi kredito įstaiga– kredito įstaiga, kuri neturi svarbaus prižiūrimo subjekto statuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

3 straipsnis

Ataskaitų apie finansavimo planus teikimo reikalavimai

1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos teikia ECB šių kredito įstaigų, įsteigtų jų atitinkamose dalyvaujančiose valstybėse narėse, finansavimo planus, kurie atitinka EBI gaires:

a)

svarbių kredito įstaigų aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse konsoliduotu pagrindu;

b)

svarbių kredito įstaigų, nepriklausančių prižiūrimai grupei, individualiai;

c)

mažiau svarbių kredito įstaigų, kurių atžvilgiu atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos privalo teikti EBI atitinkamus finansavimo planus pagal Europos bankininkystės institucijos sprendimą EBA/DC/2015/130 (6), konsoliduotu pagrindu arba individualiai, jei šios įstaigos nepriklauso prižiūrimai grupei.

2.   Nacionalinės kompetentingos institucijos, kurios renka svarbių kredito įstaigų, nenurodytų 1 dalies a ir b punktuose, finansavimo planus, šiuos planus teikia ECB, jeigu jie atitinka EBI gaires.

3.   Finansavimo planai teikiami ECB naudojant suderintas ataskaitų formas ir apibrėžtis, nurodytas prie EBI gairių pridėtoje ataskaitos apie finansavimo planą formoje. Finansavimo planų ataskaitinė data yra praėjusių metų gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Pateikimo datos

1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB svarbių kredito įstaigų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, finansavimo planus iki 10-tos darbo dienos nuo pateikimo datos, nurodytos EBI gairių 8 punkte.

2.   Nacionalinės kompetentingos institucijos pateikia ECB kredito įstaigų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalyje, finansavimo planus iki 12.00 valandos Vidurio Europos laiku (CET) tą dieną, iki kurios nacionalinės kompetentingos institucijos turi pateikti finansavimo planus EBI pagal EBI gairių 8 punktą.

5 straipsnis

Duomenų kokybės patikrinimai

1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos stebi ir užtikrina duomenų, pateikiamų ECB, kokybę ir patikimumą. Nacionalinės kompetentingos institucijos taiko patvirtinimo taisykles, kurias parengia ir palaiko EBI, ir atlieka papildomus duomenų kokybės patikrinimus, kuriuos apibrėžia ECB, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis.

2.   Patikrinus atitiktį patvirtinimo taisyklėms ir kokybės patikrinimus, duomenys pateikiami vadovaujantis šiais papildomais būtinaisiais tikslumo standartais:

a)

nacionalinės kompetentingos institucijos teikia informaciją, jei taikytina, apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų, ir

b)

informacija privalo būti išsami: esančios spragos turi būti pripažintos, paaiškintos ECB ir, jei taikytina, nedelsiant užpildytos.

6 straipsnis

Kokybinė informacija

1.   Nacionalinės kompetentingos institucijos nedelsdamos pateikia ECB atitinkamus paaiškinimus, jeigu duomenų kokybė konkrečioje taksonomijos lentelėje negali būti užtikrinta.

2.   Be to, nacionalinės kompetentingos institucijos nurodo ECB priežastis, dėl kurių buvo pateikti reikšmingi taisymai.

7 straipsnis

Perdavimo formatas

1.   Siekiant, kad pagal EBI gaires duomenimis būtų keičiamasi naudojant vienodą techninį formatą, nacionalinės kompetentingos institucijos šiame sprendime nurodytus duomenis teikia naudodamos taikytiną išplėstinės verslo ataskaitų kalbos (angl. eXtensible Business Reporting Language) taksonomiją.

2.   Atliekant atitinkamą perdavimą, prižiūrimi subjektai identifikuojami naudojant juridinio asmens identifikatorių.

8 straipsnis

Pirmojo ataskaitų teikimo ataskaitinė data

Pirmoji ataskaitinė data ataskaitų teikimui pagal 3 straipsnį yra 2017 m. gruodžio 31 d.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai apie jį pranešama adresatams.

10 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino 2017 m. birželio 27 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(5)  2012 m. gruodžio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2012/2 dėl kredito įstaigų finansavimo (OL C 119, 2013 4 25, p. 1).

(6)  2015 m. rugsėjo 23 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimas EBA/DC/2015/130 dėl kompetentingų institucijų ataskaitų teikimo EBI.


Top