EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke (ECB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/32


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/1198

z 27. júna 2017

o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke (ECB/2017/21)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad,

keďže:

(1)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) prijal 19. júna 2014 usmernenia o harmonizovaných vzoroch a vymedzeniach pojmov pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 ESRB/2012/2 (3) (ďalej len „usmernenia EBA“). Cieľom usmernení EBA je zaviesť konzistentné, efektívne a účinné postupy dohľadu harmonizovaním vymedzení pojmov a vzorov s cieľom uľahčiť vykazovanie informácií o plánoch financovania úverovými inštitúciami.

(2)

Usmernenia EBA sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4) a inštitúciám, ktoré vykazujú informácie o plánoch financovania svojim príslušným orgánom v súlade s národným rámcom implementácie odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2012/2 (5).

(3)

ECB sa výlučne na účely vykonávania úloh, ktorými sa poveruje na základe článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1024/2013, považuje podľa potreby za príslušný alebo určený orgán v zúčastnených členských štátoch, ako sa ustanovuje v práve Únie. ECB je preto adresátom usmernení EBA v súvislosti s úverovými inštitúciami, ktoré sú klasifikované ako významné v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

(4)

Aby ECB dodržala usmernenia EBA, mala by zabezpečiť, aby významné úverové inštitúcie vykazovali informácie o ich plánoch financovania v súlade s harmonizovanými vymedzeniami pojmov a vzormi uvedenými vo vzore plánu financovania, ktorý je priložený k usmerneniam EBA.

(5)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB dostávať vykazované informácie priamo od úverových inštitúcií, alebo mať priamy priebežný prístup k daným informáciám, príslušné vnútroštátne orgány ECB predovšetkým poskytnú všetky informácie potrebné na účely výkonu úloh, ktoré boli zverené ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

(6)

Vzhľadom na to, že informácie o plánoch financovania sú potrebné na mikroprudenciálne a makroprudenciálne účely, rozhodla sa ECB uložiť príslušným vnútroštátnym orgánom povinnosť poskytovať jej informácie o plánoch financovania úverových inštitúcií.

(7)

Je potrebné upraviť spôsob, akým príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB informácie o plánoch financovania. Mal by sa vymedziť najmä formát, periodicita a lehoty na predkladanie informácií, ako aj podrobnosti o kontrolách kvality, ktoré by mali príslušné vnútroštátne orgány uskutočniť skôr, než predložia informácie ECB,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie ukladá príslušným vnútroštátnym orgánom povinnosť poskytovať ECB informácie o plánoch financovania niektorých významných a menej významných úverových inštitúcií a stanovuje postupy na predkladanie takýchto informácií o plánoch financovania ECB.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatnia vymedzenia pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s týmito vymedzeniami pojmov:

(1)

„významnou úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia, ktorá má postavenie významného dohliadaného subjektu v súlade s nariadením (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17); a

(2)

„menej významnou úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia, ktorá nemá postavenie významného dohliadaného subjektu v súlade s nariadením (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článok 3

Požiadavky na poskytovanie informácií o plánoch financovania

1.   Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB informácie o plánoch financovania, ktoré sú v súlade s usmerneniami EBA, a ktoré sa týkajú týchto úverových inštitúcií usadených v dotknutých zúčastnených členských štátoch:

a)

významných úverových inštitúcií na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov na konsolidovanom základe;

b)

významných úverových inštitúcií, ktoré nie sú členmi dohliadanej skupiny, na individuálnom základe;

c)

menej významných úverových inštitúcií, v súvislosti s ktorými je príslušný vnútroštátny orgán povinný poskytovať EBA príslušné informácie o plánoch financovania v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2015/130 (6), na konsolidovanom základe alebo na individuálnom základe, ak tieto inštitúcie nie sú súčasťou dohliadanej skupiny.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zhromažďujú informácie o plánoch financovania významných úverových inštitúcií, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 pod písm. a) a b), poskytujú ECB tieto informácie o plánoch financovania, ak sú v súlade s usmerneniami EBA.

3.   Informácie o plánoch financovania sa predkladajú ECB v súlade s harmonizovanými vzormi a vymedzeniami pojmov uvedenými vo vzore plánu financovania, ktorý je priložený k usmerneniam EBA. Informácie o plánoch financovania sa poskytujú s referenčným dátumom 31. december predchádzajúceho roku.

Článok 4

Dátumy zasielania

1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie o plánoch financovania významných úverových inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) k 10. pracovnému dňu nasledujúcemu po dátumoch zasielania uvedených v odseku 8 usmernení EBA.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie o plánoch financovania úverových inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 do 12:00 SEČ k dátumom, ku ktorým sú príslušné vnútroštátne orgány povinné predkladať EBA informácie o plánoch financovania podľa odseku 8 usmernení EBA.

Článok 5

Kontroly kvality údajov

1.   Príslušné vnútroštátne orgány monitorujú a zaisťujú kvalitu a spoľahlivosť údajov, ktoré sa prekladajú ECB. Príslušné vnútroštátne orgány uplatňujú pravidlá validácie, ktoré vytvára a aktualizuje EBA, a uplatňujú dodatočné kontroly kvality údajov vymedzené ECB v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

2.   Okrem toho, že údaje musia byť v súlade s pravidlami validácie a kontroly kvality, predložia sa v súlade s týmito dodatočnými minimálnymi normami presnosti:

a)

ak je to relevantné, príslušné vnútroštátne orgány poskytujú informácie o vývoji vyplývajúcom z predložených údajov a

b)

informácie musia byť úplné: na existujúce medzery sa musí upozorniť, musia sa vysvetliť ECB a, ak je to relevantné, bezodkladne odstrániť.

Článok 6

Kvalitatívne informácie

1.   Ak nemožno zaručiť kvalitu údajov pre príslušnú tabuľku v rámci taxonómie, príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne poskytnú ECB zodpovedajúce vysvetlenia.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány okrem toho oznamujú ECB dôvody všetkých významných opráv, ktoré predložia.

Článok 7

Bližšie určenie formátu pre prenos údajov

1.   S cieľom poskytnúť jednotný technický formát na výmenu údajov v súvislosti s usmerneniami EBA, príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje bližšie určené v tomto rozhodnutí s použitím príslušnej taxonómie rozšíriteľného jazyka podnikových správ (eXtensible Business Reporting Language).

2.   Dohliadané subjekty sa pri príslušnom prenose identifikujú použitím identifikátora právnickej osoby.

Článok 8

Prvé referenčné dátumy pre poskytovanie informácií

Prvým referenčným dátumom pre poskytnutie informácií podľa článku 3 je 31. december 2017.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. júna 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(5)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2012/2 z 20. decembra 2012 o financovaní úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ C 119, 25.4.2013, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA/DC/2015/130 z 23. septembra 2015 – Decision on Reporting by Competent Authorities to the EBA.


Top