EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Sklep (EU) 2017/1198 Evropske centralne banke z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/32


SKLEP (EU) 2017/1198 EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 27. junija 2017

o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij (ECB/2017/21)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2) ter zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Nadzornega odbora,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski bančni organ (EBA) je 19. junija 2014 sprejel Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (3) (v nadaljnjem besedilu: smernice EBA). Namen smernic EBA je vzpostaviti dosledne, uspešne in učinkovite nadzorniške prakse z uskladitvijo predlog in opredelitev pojmov, da se omogoči poročanje kreditnih institucij o načrtih financiranja.

(2)

Smernice EBA so naslovljene na pristojne organe, kakor so opredeljeni v členu 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ter na institucije, ki o načrtih financiranja poročajo svojim pristojnim organom v skladu z nacionalnim okvirom za izvajanje Priporočila ESRB 2012/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja (5).

(3)

Izključno za namene opravljanja nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko (ECB) s členom 4(1) in (2) ter členom 5(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013, se ECB po potrebi šteje za pristojni organ ali imenovani organ v sodelujočih državah članicah, kot je določeno s pravom Unije. Zato je ECB naslovnik smernic EBA v zvezi s kreditnimi institucijami, ki se razvrstijo kot pomembne v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

(4)

ECB bi morala za skladnost s smernicami EBA zagotoviti, da bodo pomembne kreditne institucije poročale o svojih načrtih financiranja v skladu z usklajenimi predlogami in opredelitvami, navedenimi v predlogi za načrt financiranja, ki je priložena smernicam EBA.

(5)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 in členom 21 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) pristojni nacionalni organi brez poseganja v pooblastila ECB, na podlagi katerih ta neposredno prejema informacije, ki jih poročajo kreditne institucije, ali ima do teh informacij ves čas neposreden dostop, zagotavljajo ECB zlasti vse informacije, ki jih ECB potrebuje za opravljanje nalog, ki so nanjo prenesene z Uredbo (EU) št. 1024/2013.

(6)

Glede na to, da so informacije o načrtih financiranja potrebne za mikrobonitetne in makrobonitetne namene, je ECB odločila, da zahteva, da ji pristojni nacionalni organi predložijo načrte financiranja kreditnih institucij.

(7)

Treba je določiti, kako naj pristojni nacionalni organi načrte financiranja predložijo ECB. Zlasti je treba določiti obliko, pogostost in roke za predložitev informacij ter podrobnosti glede preverjanja kakovosti, ki ga opravijo pristojni nacionalni organi, preden predložijo informacije ECB –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Področje uporabe

Ta sklep zahteva, da pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja nekaterih pomembnih in manj pomembnih kreditnih institucij, ter določa postopke v zvezi s predložitvijo teh načrtov financiranja ECB.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17) skupaj z naslednjimi opredelitvami pojmov:

(1)

„pomembna kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, ki ima status pomembnega nadzorovanega subjekta v skladu z Uredbo (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), in

(2)

„manj pomembna kreditna institucija“ pomeni kreditno institucijo, ki nima statusa pomembnega nadzorovanega subjekta v skladu z Uredbo (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

Člen 3

Zahteve za poročanje o načrtih financiranja

1.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja naslednjih kreditnih institucij s sedežem v njihovi sodelujoči državi članici, ki so skladni s smernicami EBA:

(a)

pomembnih kreditnih institucij na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah na konsolidirani podlagi;

(b)

pomembnih kreditnih institucij, ki niso del nadzorovane skupine, na posamični podlagi;

(c)

manj pomembnih kreditnih institucij, v zvezi s katerimi mora zadevni pristojni nacionalni organ poročati organu EBA o ustreznih načrtih financiranja v skladu s Sklepom EBA/DC/2015/130 Evropskega bančnega organa (6), na konsolidirani podlagi ali na posamični podlagi, če te institucije niso del nadzorovane skupine.

2.   Pristojni nacionalni organi, ki zbirajo načrte financiranja pomembnih kreditnih institucij, ki niso navedene v točkah (a) in (b) odstavka 1, predložijo te načrte financiranja ECB, če so skladni s smernicami EBA.

3.   Načrti financiranja se predložijo ECB v skladu z usklajenimi predlogami in opredelitvami, navedenimi v predlogi za načrt financiranja, ki je priložena smernicam EBA. Referenčni datum načrtov financiranja je 31. december preteklega leta.

Člen 4

Datumi predložitve

1.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja pomembnih kreditnih institucij iz člena 3(1)(a) in (b) do desetega delovnega dne po datumih predložitve, navedenih v odstavku 8 smernic EBA.

2.   Pristojni nacionalni organi predložijo ECB načrte financiranja kreditnih institucij iz člena 3(1)(c) in člena 3(2) do 12.00 po srednjeevropskem času na datume, do katerih morajo pristojni organi načrte financiranja predložiti organu EBA v skladu z odstavkom 8 smernic EBA.

Člen 5

Preverjanje kakovosti podatkov

1.   Pristojni nacionalni organi spremljajo in zagotavljajo kakovost in zanesljivost podatkov, ki jih dajo na voljo ECB. Pristojni nacionalni organi uporabijo validacijska pravila, ki jih pripravi in vzdržuje EBA, ter dodatno preverjanje kakovosti podatkov, ki ga določi ECB v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi.

2.   Podatki se, poleg tega, da so skladni z validacijskimi pravili in prestanejo preverjanje kakovosti, predložijo v skladu z naslednjimi dodatnimi minimalnimi standardi za točnost:

(a)

pristojni nacionalni organi po potrebi zagotovijo informacije o gibanjih v predloženih podatkih in

(b)

informacije morajo biti popolne: obstoječe vrzeli je treba ugotoviti, jih pojasniti ECB in jih po potrebi brez nepotrebnega odlašanja zapolniti.

Člen 6

Kvalitativne informacije

1.   Pristojni nacionalni organi v primeru, da ni mogoče zagotoviti kakovosti podatkov v posamezni tabeli v taksonomiji, brez nepotrebnega odlašanja predložijo ECB ustrezna pojasnila.

2.   Poleg tega pristojni nacionalni organi sporočijo ECB razloge za morebitne znatne popravke, ki jih predložijo.

Člen 7

Določitev oblike prenosa

1.   Pristojni nacionalni organi predložijo podatke, določene v tem sklepu, ob uporabi veljavne taksonomije razširljivega jezika za poslovno poročanje (eXtensible Business Reporting Language), da zagotovijo enotno tehnično obliko za izmenjavo podatkov v zvezi s smernicami EBA.

2.   Nadzorovani subjekti se v ustreznem prenosu označijo z uporabo identifikatorja pravnih subjektov (Legal Entity Identifier).

Člen 8

Prvi referenčni datumi poročanja

Prvi referenčni datum za poročanje v skladu s členom 3 je 31. december 2017.

Člen 9

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 10

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na pristojne nacionalne organe sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 27. junija 2017

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).

(5)  Priporočilo ESRB/2012/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o financiranju kreditnih institucij (UL C 119, 25.4.2013, str. 1).

(6)  Decision EBA/DC/2015/130 of the European Banking Authority of 23 September 2015 on reporting by competent authorities to the EBA (Sklep EBA/DC/2015/130 Evropskega bančnega organa z dne 23. septembra 2015 o poročanju pristojnih organov organu EBA).


Top