EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/1198 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych (EBC/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; Uchylony przez 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer . Latest consolidated version: 12/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/32


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1198

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych (EBC/2017/21)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 6 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2), w szczególności art. 21,

uwzględniając wniosek Rady ds. Nadzoru,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 czerwca 2014 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) przyjął wytyczne dotyczące zharmonizowanych definicji i wzorów planów finansowania instytucji kredytowych na podstawie zalecenia nr A4 zawartego w zaleceniu ERRS/2012/2 (3) (zwane dalej „wytycznymi EUNB”). Wytyczne EUNB zmierzają do ustanowienia spójnych, skutecznych i efektywnych praktyk nadzorczych poprzez zharmonizowanie wzorów i definicji w celu ułatwienia przekazywania planów finansowania przez instytucje kredytowe.

(2)

Wytyczne EUNB są adresowane do organów właściwych w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (4) oraz do instytucji, które przekazują plany finansowania swoim organom właściwym zgodnie z przepisami krajowymi stanowiącymi implementację zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2012/2 (5).

(3)

W wyłącznym celu wykonywania zadań powierzonych mu na mocy art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC uznaje się w stosownych przypadkach za organ właściwy lub wyznaczony organ w uczestniczących państwach członkowskich zgodnie ze stosownym prawem Unii. EBC jest zatem adresatem wytycznych EUNB w odniesieniu do instytucji kredytowych, które są uznane za istotne zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1024/2013.

(4)

Zapewnienie zgodności z postanowieniami wytycznych EUNB wymaga od EBC zapewnienia przekazywania przez istotne instytucje kredytowe planów finansowania zgodnie ze zharmonizowanymi wzorami i definicjami, o których mowa we wzorze planu finansowania załączonym do wytycznych EUNB.

(5)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz art. 21 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), z zastrzeżeniem przysługującego EBC uprawnienia do bezpośredniego otrzymywania przekazywanych informacji od instytucji kredytowych oraz do bezpośredniego bieżącego dostępu do takich informacji, właściwe organy krajowe przekazują EBC wszelkie informacje niezbędne do wykonywania zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

(6)

Jako że informacje dotyczące planów finansowania są niezbędne dla celów mikro- i makroostrożnościowych, EBC zdecydował o nałożeniu na właściwe organy krajowe obowiązku przekazywania ich razem z planami finansowania instytucji kredytowych.

(7)

Należy określić sposób przekazywania EBC przez właściwe organy krajowe planów finansowania. W szczególności należy określić format, częstotliwość oraz terminy przekazywania informacji, jak również szczegółowe informacje dotyczące kontroli jakości przeprowadzanej przez właściwe organy krajowe przed przekazaniem informacji do EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

Niniejsza decyzja nakłada na właściwe organy krajowe obowiązek przekazywania EBC planów finansowania niektórych istotnych i mniej istotnych instytucji kredytowych, a także określa procedury dotyczące przedkładania EBC takich planów finansowania.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) wraz z następującymi definicjami:

1)

„istotna instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową, która ma status istotnego nadzorowanego podmiotu w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17); oraz

2)

„mniej istotna instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową, która nie ma statusu istotnego nadzorowanego podmiotu w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

Artykuł 3

Wymóg przekazywania planów finansowania

1.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC plany finansowania zgodne z wymogami wytycznych EUNB, dotyczące następujących instytucji kredytowych mających siedzibę w ich odpowiednich uczestniczących państwach członkowskich:

a)

istotnych instytucji kredytowych na najwyższym szczeblu konsolidacji w uczestniczących państwach członkowskich – w ujęciu skonsolidowanym;

b)

istotnych instytucji kredytowych, które nie są częścią nadzorowanej grupy – na zasadzie jednostkowej;

c)

mniej istotnych instytucji kredytowych, w odniesieniu do których dany właściwy organ krajowy ma obowiązek przekazywania EUNB odpowiednich planów finansowania zgodnie z decyzją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2015/130 (6) – w ujęciu skonsolidowanym lub na zasadzie jednostkowej, jeżeli takie instytucje nie są częścią nadzorowanej grupy.

2.   Właściwe organy krajowe gromadzące plany finansowania istotnych instytucji kredytowych, które nie zostały wskazane w ust. 1 lit. a) i lit. b), przekazują te plany finansowania do EBC, jeżeli są one zgodne z wymogami wytycznych EUNB.

3.   Takie plany finansowania przedkłada się EBC zgodnie ze zharmonizowanymi wzorami i definicjami, o których mowa we wzorze planu finansowania załączonym do wytycznych EUNB. Datą odniesienia takich planów jest 31 grudnia poprzedniego roku.

Artykuł 4

Terminy przekazywania danych

1.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC plany finansowania istotnych instytucji kredytowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i lit. b), do 10. dnia roboczego po terminie przekazywania danych określonym w pkt 8 wytycznych EUNB.

2.   Właściwe organy krajowe przekazują EBC plany finansowania istotnych instytucji kredytowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 3 ust. 2, do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego w dniach, w których właściwe organy krajowe przedkładają plany finansowania do EUNB na podstawie pkt 8 wytycznych EUNB.

Artykuł 5

Kontrola jakości danych

1.   Właściwe organy krajowe monitorują i zapewniają odpowiednią jakość i wiarygodność danych udostępnianych EBC. Właściwe organy krajowe stosują zasady walidacji wypracowane i uaktualniane przez EUNB oraz przeprowadzają dodatkowe kontrole jakości danych określone we współpracy z właściwymi organami krajowymi.

2.   Poza zgodnością z zasadami walidacji i kontroli jakości przekazywane dane muszą być zgodne z następującymi dodatkowymi standardami minimum w zakresie dokładności:

a)

właściwe organy krajowe przekazują w odpowiednich przypadkach informacje dotyczące zmian wywołanych przez przekazane dane; oraz

b)

informacje muszą być kompletne: istniejące luki powinny być potwierdzone, wyjaśnione EBC oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, możliwie szybko uzupełnione.

Artykuł 6

Informacje jakościowe

1.   Jeżeli jakość danych w danej tabeli w taksonomii nie jest gwarantowana, właściwe organy krajowe przekazują EBC bez zbędnej zwłoki odpowiednie wyjaśnienia.

2.   Ponadto właściwe organy krajowe informują EBC o powodach wprowadzenia znaczących zmian.

Artykuł 7

Format przekazywania danych

1.   Aby zapewnić jednolity format techniczny wymiany danych w zakresie wytycznych EUNB, właściwe organy krajowe przekazują dane określone w niniejszej decyzji, korzystając z mającej zastosowanie taksonomii eXtensible Business Reporting Language.

2.   Podmioty nadzorowane identyfikuje się na potrzeby przekazywania danych przy pomocy identyfikatora podmiotu prawnego (LEI).

Artykuł 8

Pierwsza sprawozdawcza data odniesienia

Pierwszą sprawozdawczą datą odniesienia dla przekazywania danych zgodnie z art. 3 jest 31 grudnia 2017 r.

Artykuł 9

Skuteczność

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.

Artykuł 10

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do właściwych organów krajowych uczestniczących państw członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 czerwca 2017 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmieniające decyzję nr 716/2009/WE oraz uchylające decyzję Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(5)  Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2012/2 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie finansowania instytucji kredytowych (Dz.U. C 119 z 25.4.2013, s. 1).

(6)  Decyzja Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/2015/130 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przykazywania informacji przez organy właściwe Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego.


Top