EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/1198 határozata (2017. június 27.) a hitelintézetek finanszírozási terveinek az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére történő jelentéséről (EKB/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; hatályon kívül helyezte: 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 172/32


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/1198 HATÁROZATA

(2017. június 27.)

a hitelintézetek finanszírozási terveinek az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére történő jelentéséről (EKB/2017/21)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (2), és különösen annak 21. cikkére,

tekintettel a felügyeleti testület javaslatára,

mivel:

(1)

2014. június 19-én az Európai Bankhatóság (EBH) elfogadta az ERKT/2012/2 ajánlásban foglalt A. ajánlás 4. bekezdése alapján a hitelintézetek finanszírozási terveire vonatkozó harmonizált fogalom-meghatározásokról és táblázatokról szóló iránymutatásait (3) (a továbbiakban: az EBH iránymutatások). Az EBH iránymutatások célja, hogy a táblázatok és fogalommeghatározások harmonizálása révén következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatokat honosítsanak meg, megkönnyítve a finanszírozási tervek hitelintézetek általi jelentését.

(2)

Az EBH iránymutatások címzettjei az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 4. cikkének 2. pontjában meghatározott, hatáskörrel rendelkező (illetékes) hatóságok, valamint az ERKT/2012/2 európai rendszerkockázati testületi ajánlás (5) nemzeti végrehajtási keretének megfelelően finanszírozási terveiket az illetékes hatóságuk felé jelentő intézmények.

(3)

Kizárólag az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) és (2) bekezdésében és 5. cikke (2) bekezdésében rá ruházott feladatok ellátása céljából, az uniós jogban megállapítottakkal összhangban a mechanizmusban részt vevő tagállamokban adott esetben az Európai Központi Bank (EKB) minősül az illetékes hatóságnak, illetve a kijelölt hatóságnak. Ezért az 1024/2013/EU rendeletnek megfelelően jelentősnek minősített hitelintézetek vonatkozásában az EKB az EBH iránymutatások címzettje.

(4)

Az EBH iránymutatásoknak való megfelelés érdekében az EKB-nak biztosítania kell, hogy a jelentős hitelintézetek finanszírozási terveiket az EBH iránymutatások mellékletét képező finanszírozási terv táblázatban említett harmonizált táblázatoknak és fogalommeghatározásoknak megfelelően jelentik.

(5)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikke (2) bekezdésével és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 21. cikkével összhangban, az EKB azon jogának sérelme nélkül, amely szerint közvetlenül megkaphatja a hitelintézetek által közölt adatokat vagy azokhoz folyamatosan közvetlenül hozzáférhet, az illetékes nemzeti hatóságoknak kifejezetten az EKB rendelkezésére kell bocsátaniuk minden olyan adatot, amely az 1024/2013/EU rendelet által az EKB-ra telepített feladatok elvégzéséhez szükséges.

(6)

Tekintettel arra, hogy a finanszírozási tervekre vonatkozó információk mikro- és makroprudenciális célokra szükségesek, az EKB úgy döntött, hogy előírja az illetékes nemzeti hatóságok számára, hogy bocsássák rendelkezésére a hitelintézetek finanszírozási terveit.

(7)

Meg határozni, hogy az illetékes nemzeti hatóságok a finanszírozási terveket milyen módon bocsássák az EKB rendelkezésére. Így különösen meg kell határozni az információk benyújtásának formátumát, gyakoriságát és időzítését, valamint az illetékes nemzeti hatóságok által az információk EKB-nak történő megküldése előtt elvégzendő minőségellenőrzések részleteit,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Hatály

E határozat előírja az illetékes nemzeti hatóságok számára, hogy bocsássák az EKB rendelkezésére bizonyos jelentős és kevésbé jelentős hitelintézetek finanszírozási terveit, valamint rögzíti az e finanszírozási tervek EKB-hoz történő benyújtására vonatkozó eljárásokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 468/2014/EU rendeletben (EKB/2014/17) szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, a következő fogalommeghatározásokkal együtt:

1.   „jelentős hitelintézet”: olyan hitelintézet, amely a 468/2014/EU rendeletnek (EKB/2014/17) megfelelően jelentős felügyelt szervezet jogállással rendelkezik; és

2.   „kevésbé jelentős hitelintézet”: olyan hitelintézet, amely a 468/2014/EU rendeletnek (EKB/2014/17) megfelelően nem rendelkezik jelentős felügyelt szervezet jogállással.

3. cikk

A finanszírozási tervek jelentésére vonatkozó követelmények

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok az EKB rendelkezésére bocsátják a mechanizmusban részt vevő tagállamukban székhellyel rendelkező alábbi hitelintézetek azon finanszírozási terveit, amelyek megfelelnek az EBH iránymutatásoknak:

a)

jelentős hitelintézetek a mechanizmusban részt vevő tagállamon belüli konszolidáció legmagasabb szintjén, összevont alapon;

b)

felügyelt csoport részét nem képező jelentős hitelintézetek egyedi alapon;

c)

azon kevésbé jelentős hitelintézetek, amelyek tekintetében az illetékes nemzeti hatóság az Európai Bankhatóság EBA/DC/2015/130 határozata (6) alapján összevont alapon, vagy ha az adott intézmények nem képezik felügyelt csoport részét, egyedi alapon köteles a vonatkozó finanszírozási tervek EBH felé történő jelentésére.

(2)   Azon illetékes nemzeti hatóságok, amelyek az (1) bekezdés a) és b) pontjában nem említett jelentős hitelintézetek finanszírozási terveit gyűjtik, e finanszírozási terveket akkor nyújtják be az EKB-hoz, amennyiben azok az EBH iránymutatásoknak megfelelnek.

(3)   A finanszírozási terveket az EBH iránymutatások mellékletét képező finanszírozási terv táblázatban említett harmonizált táblázatoknak és fogalommeghatározásoknak megfelelően kell benyújtani az EKB-hoz. A finanszírozási terveknek az előző év december 31-i referencia-időponttal kell rendelkezniük.

4. cikk

Beküldési határidők

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett jelentős hitelintézetek finanszírozási terveit az EBH iránymutatások 8. pontjában megjelölt beküldési határidőket követő 10. munkanapig nyújtják be az EKB-hoz.

(2)   Az illetékes nemzeti hatóságok a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézetek finanszírozási terveit azokon a napokon közép-európai idő szerint 12:00-ig nyújtják be az EKB-hoz, amely napokig az illetékes nemzeti hatóságoknak az EBH iránymutatások 8. pontja értelmében a finanszírozási terveket be kell nyújtaniuk az EBH-hoz.

5. cikk

Adatminőségi ellenőrzések

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok figyelemmel kísérik és biztosítják az EKB rendelkezésére bocsátott adatok minőségét és megbízhatóságát. Az illetékes nemzeti hatóságok az EBH által kidolgozott és kezelt ellenőrzési szabályokat alkalmazzák, valamint alkalmazzák az EKB által az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködésben meghatározott további adatminőségi ellenőrzéseket.

(2)   Az ellenőrzési szabályoknak és a minőségellenőrzéseknek való megfelelést illetően az adatokat az alábbi, a pontosságra vonatkozó további minimumkövetelményeknek megfelelően kell benyújtani:

a)

az illetékes nemzeti hatóságok adott esetben információkkal szolgálnak azon fejleményeket illetően, amelyekre a benyújtott adatok utalnak; és

b)

az információknak teljeskörűnek kell lenniük: a fennálló hiányosságokat el kell ismerni, azokra vonatkozóan az EKB részére magyarázattal kell szolgálni, és azokat indokolatlan késedelem nélkül pótolni kell.

6. cikk

Minőségi információk

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságok indokolatlan késedelem nélkül megküldik az EKB-nak a megfelelő magyarázatokat abban az esetben, ha az adatminőség a taxonómia valamely táblázata tekintetében nem garantálható.

(2)   Az illetékes nemzeti hatóságok továbbá közlik az EKB-val a benyújtott jelentős revíziók indokait.

7. cikk

A továbbítás formátumának meghatározása

(1)   Az EBH iránymutatások tekintetében az információcsere egységes technikai formátumának biztosítása érdekében az illetékes nemzeti hatóságok az e határozatban megjelölt adatokat a kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv szerinti taxonómia használatával nyújtják be.

(2)   A felügyelt szervezeteket a megfelelő adattovábbításban a jogalany-azonosító használata révén kell azonosítani.

8. cikk

Az első adatszolgáltatási referencia-időpontok

A 3. cikk szerinti adatszolgáltatás tekintetében az első referencia-időpont 2017. december 31.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei a mechanizmusban részt vevő tagállamok illetékes nemzeti hatóságai.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. június 27-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(5)  Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2012/2 ajánlása (2012. december 20.) a hitelintézetek finanszírozásáról (HL C 119., 2013.4.25., 1. o.).

(6)  Az Európai Bankhatóság EBA/DC/2015/130 határozata (2015. szeptember 23.) az illetékes hatóságok EBH részére történő adatszolgáltatásáról.


Top