EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Решение (ЕС) 2017/1198 на Европейската централна банка от 27 юни 2017 година относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; отменен от 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/32


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1198 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 юни 2017 година

относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/21)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2), и по-специално член 21 от него,

като взе предвид предложението на Надзорния съвет,

като има предвид, че:

(1)

На 19 юни 2014 г. Европейският банков орган (ЕБО) прие Насоки относно хармонизирани определения и образци на планове за финансиране на кредитни институции съгласно Препоръка A4 от ЕССР/2012/2 (3) (наричани по-долу „Насоките на ЕБО“). Насоките на ЕБО имат за цел установяването на съгласувани, ефикасни и ефективни надзорни практики чрез хармонизиране на образци и определения за улесняване на отчитането на информация за плановете за финансиране.

(2)

Адресати на Насоките на ЕБО са компетентните органи съгласно определението в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) и институциите, които отчитат информация за плановете си за финансиране пред компетентните си органи в съответствие с националната рамка за прилагане на Препоръка ЕССР/2012/2 на Европейския съвет за системен риск (5).

(3)

Изключително за целите на изпълнението на задачите, възложени ѝ по силата на член 4, параграфи 1 и 2 и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, Европейската централна банка (ЕЦБ) се счита, когато е подходящо, за компетентния орган или за определения на национално равнище орган в съответствие с приложимото право на Съюза. Поради това ЕЦБ е адресатът на Насоките на ЕБО по отношение на кредитните институции, които са класифицирани като значими съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(4)

За да спази Насоките на ЕБО, ЕЦБ следва да гарантира, че значимите кредитни институции отчитат информация за плановете си за финансиране съгласно хармонизираните образци и определения, посочени в образеца на план за финансиране, приложен към Насоките на ЕБО.

(5)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 21 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), без да се засяга правомощието на ЕЦБ да получава пряко отчетената от кредитните институции информация или да има постоянен пряк достъп до тази информация, националните компетентни органи ще предоставят по-конкретно на ЕЦБ цялата информация, необходима за изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(6)

Като има предвид, че информацията за плановете за финансиране е необходима за микро- и макропруденциални цели, ЕЦБ реши да изиска от националните компетентни органи да ѝ предоставят плановете за финансиране на кредитните институции.

(7)

Необходимо е да се уточни начинът, по който националните компетентни органи предоставят на ЕЦБ плановете за финансиране. По-специално, следва да бъдат уточнени форматът, честотата и сроковете за предаването на информация, както и подробностите относно проверките на качеството, които националните компетентни органи следва да извършват, преди да предават информация на ЕЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обхват

С настоящото решение от националните компетентни органи се изисква да предоставят на ЕЦБ плановете за финансиране на някои значими и по-малко значими кредитни институции и се уреждат процедурите за предаването им на ЕЦБ.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), заедно със следните определения:

1)

„значима кредитна институция“ е кредитна институция, която има статут на значимо поднадзорно лице в съответствие с Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17); и

2)

„по-малко значима кредитна институция“ е кредитна институция, която няма статут на значимо поднадзорно лице в съответствие с Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Член 3

Изисквания за отчитане на информация за плановете за финансиране

1.   Националните компетентни органи предоставят на ЕЦБ плановете за финансиране в съответствие с Насоките на ЕБО за следните кредитни институции, установени в съответните участващи държави членки:

а)

значимите кредитни институции на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки на консолидирана основа;

б)

значимите кредитни институции, които не са част от поднадзорна група на индивидуална основа;

в)

по-малко значимите кредитни институции, по отношение на които съответният национален компетентен орган е длъжен да отчита информация на ЕБО за съответните планове за финансиране съгласно Решение ЕБО/Р/2015/130 на Европейския банков орган (6) на консолидирана основа или на индивидуална основа, ако тези институции не са част от поднадзорна група.

2.   Националните компетентни органи, които събират плановете за финансиране на значимите кредитни институции, които не са посочени в параграф 1, букви а) и б), предоставят на ЕЦБ тези планове за финансиране, ако те са в съответствие с Насоките на ЕБО.

3.   Плановете за финансиране се предоставят на ЕЦБ съгласно хармонизираните образци и определения, посочени в образеца на план за финансиране, приложен към Насоките на ЕБО. Плановете за финансиране са с референтна дата 31 декември на предходната година.

Член 4

Дати на подаване на информация

1.   Националните компетентни органи предават на ЕЦБ плановете за финансиране на значимите кредитни институции, посочени в член 3, параграф 1, букви а) и б) в срок до 10-ия работен ден, следващ датите на подаване на информация, посочени в параграф 8 от Насоките на ЕБО.

2.   Националните компетентни органи предават на ЕЦБ плановете за финансиране на кредитните институции, посочени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, до 12:00 ч. централноевропейско време на датите, до които националните компетентни органи трябва да предадат плановете за финансиране на ЕБО по параграф 8 от Насоките на ЕБО.

Член 5

Проверки на качеството на данните

1.   Националните компетентни органи наблюдават и осигуряват качеството и надеждността на данните, предоставяни на ЕЦБ. Националните компетентни органи прилагат правилата за утвърждаване, разработени и поддържани от ЕБО, и правят допълнителните проверки на качеството на данните, определени от ЕЦБ в сътрудничество с националните компетентни органи.

2.   Освен изискването да бъдат спазени правилата за утвърждаване и да бъдат направени проверките на качеството, данните се предават и в съответствие със следните допълнителни минимални стандарти за точност:

а)

националните компетентни органи предоставят информация, ако е приложимо, относно промените, към които насочват предадените данни; и

б)

информацията трябва да бъде пълна: съществуващите непълноти трябва да бъдат посочени, обяснени на ЕЦБ и ако е приложимо — попълнени своевременно.

Член 6

Качествена информация

1.   Националните компетентни органи предават на ЕЦБ своевременно съответните обяснения, в случай че качеството на данните за дадена таблица в таксономията не може да бъде удостоверено.

2.   Освен това националните компетентни органи съобщават на ЕЦБ причините за представените съществени ревизии.

Член 7

Спецификация на формата за предаването

1.   Националните компетентни органи предават данните, посочени в настоящото решение, като използват приложимата таксономия на разширен език за бизнес отчетност (eXtensible Business Reporting Language) с оглед на установяването на единен технически формат за обмена на данни във връзка с Насоките на ЕБО.

2.   При предаването поднадзорните лица се обозначават чрез използването на идентификационния код на правния субект (LEI).

Член 8

Първи дати на отчитане

Първата дата на отчитане съгласно член 3 е 31 декември 2017 г.

Член 9

Действие

Настоящото решение поражда действие на датата, на която адресатите му бъдат уведомени за него.

Член 10

Адресати

Адресати на настоящото решение са националните компетентни органи на участващите държави членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 юни 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(5)  Препоръка ЕССР/2012/2 на Европейския съвет за системен риск от 20 декември 2012 г. относно финансирането на кредитните институции (ОВ C 119, 25.4.2013 г., стр. 1).

(6)  Решение ЕБО/Р/2015/130 на Европейския банков орган от 23 септември 2015 г. относно отчитането от компетентните органи на ЕБО.


Top