EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0021

Decizia (UE) 2017/1198 a Băncii Centrale Europene din 27 iunie 2017 privind raportarea de către autoritățile naționale competente a planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit către Banca Centrală Europeană (BCE/2017/21)

OJ L 172, 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/32


DECIZIA (UE) 2017/1198 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 27 iunie 2017

privind raportarea de către autoritățile naționale competente a planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit către Banca Centrală Europeană (BCE/2017/21)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (2), în special articolul 21,

având în vedere propunerea Consiliului de supraveghere,

întrucât:

(1)

La 19 iunie 2014, Autoritatea bancară europeană (ABE) a adoptat Ghidul privind definițiile și modelele armonizate pentru planurile de finanțare ale instituțiilor de credit în conformitate cu Recomandarea A4 din CERS/2012/2 (3) (denumit în continuare „orientările ABE”). Orientările ABE urmăresc să instituie practici de supraveghere consecvente, eficiente și eficace prin armonizarea modelelor și definițiilor, pentru a facilita raportarea planurilor de finanțare de către instituțiile de credit.

(2)

Orientările ABE se adresează autorităților competente, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4), și instituțiilor care raportează planuri de finanțare autorităților competente ale acestora în conformitate cu cadrul național de punere în aplicare al Recomandării CERS/2012/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (5).

(3)

În scopul exclusiv al îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt conferite în temeiul articolului 4 alineatele (1) și (2) și al articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Banca Centrală Europeană (BCE) este considerată, după caz, autoritatea competentă sau autoritatea desemnată a statelor membre participante, în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, BCE este destinatară a orientărilor ABE în ceea ce privește instituțiile de credit care sunt clasificate ca semnificative în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(4)

Pentru a respecta orientările ABE, BCE ar trebui să asigure că instituțiile de credit semnificative își raportează planurile de finanțare în conformitate cu modelele și definițiile armonizate menționate în modelul planului de finanțare anexat orientărilor ABE.

(5)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), fără a aduce atingere competenței BCE de a primi direct sau de a avea acces direct în mod continuu la informațiile raportate de către instituțiile de credit, autoritățile naționale competente furnizează BCE, în special, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(6)

Ținând seama de faptul că informațiile privind planurile de finanțare sunt necesare în scopuri microprudențiale și macroprudențiale, BCE a decis să solicite autorităților naționale competente să-i transmită planurile de finanțare ale instituțiilor de credit.

(7)

Trebuie precizat modul în care autoritățile naționale competente transmit BCE planurile de finanțare. În special, formatul, frecvența și programarea transmiterii de informații, precum și detaliile verificărilor privind calitatea efectuate de autoritățile naționale competente înainte de transmiterea informațiilor către BCE ar trebui detaliate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezenta decizie impune autorităților naționale competente să transmită BCE planurile de finanțare ale anumitor instituții de credit semnificative și mai puțin semnificative și stabilește proceduri privind transmiterea către BCE a acestor planuri de finanțare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), împreună cu următoarele definiții:

1.

„instituție de credit semnificativă” înseamnă o instituție de credit care are statutul de entitate supravegheată semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17); și

2.

„instituție de credit mai puțin semnificativă” înseamnă o instituție de credit care nu are statutul de entitate supravegheată semnificativă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolul 3

Cerințe pentru raportarea planurilor de finanțare

(1)   Autoritățile naționale competente transmit BCE planurile de finanțare conforme cu orientările ABE ale următoarelor instituții de credit cu sediul în statele membre participante respective ale acestora:

(a)

instituții de credit semnificative aflate la cel mai înalt nivel de consolidare în statele membre participante, pe bază consolidată;

(b)

instituții de credit semnificative care nu fac parte dintr-un grup supravegheat, pe bază individuală;

(c)

instituții de credit mai puțin semnificative pentru care autoritatea națională competentă relevantă este obligată să raporteze ABE planurile de finanțare relevante în conformitate cu Decizia EBA/DC/2015/130 a Autorității bancare europene (6) pe bază consolidată sau pe bază individuală, în cazul în care aceste instituții nu fac parte dintr-un grup supravegheat.

(2)   Autoritățile naționale competente care colectează planurile de finanțare ale instituțiilor de credit semnificative care nu sunt menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) transmit BCE aceste planuri de finanțare, în cazul în care aceste planuri respectă orientările ABE.

(3)   Planurile de finanțare sunt transmise BCE în conformitate cu modelele și definițiile armonizate menționate în modelul planului de finanțare anexat orientărilor ABE. Planurile de finanțare au data de referință 31 decembrie a anului precedent.

Articolul 4

Datele de transmitere

(1)   Autoritățile naționale competente transmit BCE planurile de finanțare ale instituțiilor de credit semnificative menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) până în a zecea zi lucrătoare care urmează datelor de transmitere menționate la punctul 8 din orientările ABE.

(2)   Autoritățile naționale competente transmit BCE planurile de finanțare ale instituțiilor de credit menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (c) și articolul 3 alineatul (2) până la ora 12.00 CET la datele până la care autoritățile naționale competente trebuie să transmită ABE planuri de finanțare în conformitate cu punctul 8 din orientările ABE.

Articolul 5

Verificări privind calitatea datelor

(1)   Autoritățile naționale competente monitorizează și asigură calitatea și fiabilitatea datelor puse la dispoziția BCE. Autoritățile naționale competente aplică normele de validare elaborate și actualizate de ABE și efectuează verificările suplimentare privind calitatea datelor definite de BCE în cooperare cu autoritățile naționale competente.

(2)   După asigurarea conformității cu normele de validare și verificările privind calitatea, datele sunt transmise în conformitate cu următoarele standarde minime suplimentare de acuratețe:

(a)

autoritățile naționale competente transmit, după caz, informații privind evoluțiile determinate de datele furnizate; și

(b)

informațiile trebuie să fie complete: lacunele existente trebuie să fie semnalate, explicate BCE și, acolo unde este cazul, completate cât mai curând posibil.

Articolul 6

Informații de calitate

(1)   Autoritățile naționale competente transmit BCE fără întârzieri nejustificate explicațiile corespunzătoare atunci când calitatea datelor dintr-un anumit tabel din clasificare nu poate fi garantată.

(2)   În plus, autoritățile naționale competente transmit BCE motivele oricăror revizuiri semnificative transmise.

Articolul 7

Precizarea formatului pentru transmitere

(1)   Autoritățile naționale competente transmit datele prevăzute de prezenta decizie utilizând clasificarea eXtensible Business Reporting Language aplicabilă, pentru a asigura un format tehnic uniform pentru schimbul de date privind orientările ABE.

(2)   Entitățile supravegheate sunt identificate în transmisiunea corespunzătoare prin utilizarea identificatorului persoanei juridice (Legal Entity Identifier).

Articolul 8

Primele date de referință pentru raportare

Prima dată de referință pentru raportarea descrisă la articolul 3 este 31 decembrie 2017.

Articolul 9

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 10

Destinatari

Prezenta decizie se adresează autorităților naționale competente din statele membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 iunie 2017.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  EBA/GL/2014/04.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(5)  Recomandarea CERS/2012/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 decembrie 2012 privind finanțarea instituțiilor de credit (JO C 119, 25.4.2013, p. 1).

(6)  Decizia EBA/DC/2015/130 a Autorității bancare europene din 23 septembrie 2015 privind raportarea autorităților competente către ABE.


Top