Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2365

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (Text av betydelse för EES. )

C/2017/7689

OJ L 337, 19.12.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2365/oj

19.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/19


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2365

av den 18 december 2017

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (1), särskilt artikel 6.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2014/115/EU (2) godkände rådet protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet) (3), som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Avtalet är ett plurilateralt avtal som syftar till att ömsesidigt öppna marknaderna för offentlig upphandling mellan avtalsparterna. Avtalet gäller alla upphandlingsavtal till ett värde som uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i det, uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2014/24/EU är att upphandlande myndigheter som tillämpar det direktivet samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom det direktivet för offentlig upphandling som också omfattas av avtalet anpassas, så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade nedåt till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att också anpassa de tröskelvärden i direktiv 2014/24/EU som inte omfattas av avtalet.

(4)

Direktiv 2014/24/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2014/24/EU ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”5 225 000 EUR” ersättas med ”5 548 000 EUR”.

b)

I led b ska beloppet ”135 000 EUR” ersättas med ”144 000 EUR”.

c)

I led c ska beloppet ”209 000 EUR” ersättas med ”221 000 EUR”.

(2)

I artikel 13 ska första stycket ändras på följande sätt:

a)

I led a ska beloppet ”5 225 000 EUR” ersättas med ”5 548 000 EUR”.

b)

I led b ska beloppet ”209 000 EUR” ersättas med ”221 000 EUR”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rådets beslut 2014/115/EU av den 2 december 2013 om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (EUT L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68, 7.3.2014, s. 4.


Top