19.12.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/19


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/2365,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2017,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2014/115/EU (2) Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’ (3), muuttamista koskevan pöytäkirjan. Sopimus on monenvälinen väline, ja sen tavoitteena on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä. Sitä sovelletaan kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin siinä vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/24/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkisille hankinnoille, jotka kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, kyseisessä direktiivissä vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne vastaavat sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa myös ne direktiivissä 2014/24/EU vahvistetut kynnysarvot, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan.

(4)

Direktiiviä 2014/24/EU olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2014/24/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”5 225 000 euroa” ilmaisulla ”5 548 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”135 000 euroa” ilmaisulla ”144 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”209 000 euroa” ilmaisulla ”221 000 euroa”;

2)

Muutetaan 13 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”5 225 000 euroa” ilmaisulla ”5 548 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”209 000 euroa” ilmaisulla ”221 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2017.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Neuvoston päätös 2014/115/EU, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EUVL L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUVL L 68, 7.3.2014, s. 4.