Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2365

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2365 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/7689

OJ L 337, 19.12.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2365/oj

19.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/19


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/2365

z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych i uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (1),w szczególności jej art. 6 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2014/115/UE (2) Rada zatwierdziła Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych („Porozumienie”) (3) zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie jest instrumentem wielostronnym i jego celem jest wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych przez jego strony. Ma ono zastosowanie do każdego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty („progi”) wyznaczone w Porozumieniu i wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Jednym z celów dyrektywy 2014/24/UE jest umożliwienie instytucjom zamawiającym stosującym tę dyrektywę przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. Aby osiągnąć ten cel, progi określone w dyrektywie dla zamówień publicznych, które podlegają również Porozumieniu, powinny zostać dostosowane tak, aby odpowiadały wartościom w euro progów ustalonych w Porozumieniu, zaokrąglonym w dół do pełnego tysiąca.

(3)

W celu zapewnienia spójności należy dostosować również progi określone w dyrektywie 2014/24/UE, które nie są objęte Porozumieniem.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/24/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W dyrektywie 2014/24/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „5 225 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 548 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „135 000 EUR” zastępuje się kwotą „144 000 EUR”;

c)

w lit. c) kwotę „209 000 EUR” zastępuje się kwotą „221 000 EUR”;

2)

w art. 13 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

a)

w lit. a) kwotę „5 225 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 548 000 EUR”;

b)

w lit. b) kwotę „209 000 EUR” zastępuje się kwotą „221 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(2)  Decyzja Rady 2014/115/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 1).

(3)  Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 4.


Top