Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2365

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2365 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/7689

OJ L 337, 19.12.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2365/oj

19.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/19


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2365 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2017 година

за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (1), и по-специално член 6, параграф 5, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2014/115/ЕС (2) Съветът одобри Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки („споразумението“) (3), сключено в рамките на Световната търговска организация. Споразумението представлява многостранен инструмент и целта му е взаимното отваряне на пазарите за държавни поръчки между подписалите го страни. То се прилага за всички договори за възлагане на поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите („прагове“), определени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на Директива 2014/24/ЕС е да се даде възможност на възлагащите органи, които я прилагат, същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. За тази цел определените в директивата прагове за обществени поръчки, които попадат и в обхвата на споразумението, следва да се съгласуват, за да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до най-близките хиляда евро, отговаря на установените в споразумението прагове.

(3)

От съображения за последователност е целесъобразно да се съгласуват и праговете, определени в Директива 2014/24/ЕС, които не влизат в обхвата на споразумението.

(4)

Поради това Директива 2014/24/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2014/24/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „5 225 000 EUR“ се заменя с „5 548 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „135 000 EUR“ се заменя със „144 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „209 000 EUR“ се заменя с „221 000 EUR“;

2)

първата алинея от член 13 се изменя, както следва:

а)

в буква а) стойността „5 225 000 EUR“ се заменя с „5 548 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „209 000 EUR“ се заменя със „221 000 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

(2)  Решение 2014/115/ЕС на Съвета от 2 декември 2013 г. относно сключването на Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки (ОВ L 68, 7.3.2014 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 68, 7.3.2014 г., стр. 4.


Top