EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0290

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1113

UL L 48, 20.2.2019, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj

20.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 48/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/290

z dne 19. februarja 2019

o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (1) ter zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z usklajeno strukturo podatkov in formatom za registracijo in poročanje za proizvajalce električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) v vseh državah članicah bi se zmanjšalo upravno breme za proizvajalce, ki delujejo na ravni Unije ali na ravni več držav članic.

(2)

Za uskladitev praks, ki jih uporabljajo države članice za registracijo in poročanje, bi morali format za registracijo in poročanje uporabljati vsi proizvajalci, vključno s proizvajalci, ki dobavljajo EEO prek komunikacije na daljavo, ali pooblaščeni zastopniki, kadar so ti imenovani, in vsi registri, sestavljeni v državah članicah v skladu s členom 16(1) Direktive 2012/19/EU.

(3)

Format za registracijo in poročanje bi moral določati ključne informacijske elemente, ki se zahtevajo v skladu s členom 16(2) in Prilogo X k Direktivi 2012/19/EU za registracijo in poročanje s strani proizvajalcev ali pooblaščenih zastopnikov, kadar so ti imenovani. Omogočati bi moral tudi omejene dodatne informacijske elemente, ki jih zahteva država članica, v kateri je proizvajalec registriran in kateri poroča. Da bi se izognili dodatnemu upravnemu bremenu, bi se morale take dodatne zahteve po informacijah nanašati le na navedbe, ki so bile predhodno opredeljene kot take v samem formatu.

(4)

Medtem ko del B.5 Priloge X k Direktivi 2012/19/EU od vsakega proizvajalca ali vsakega pooblaščenega zastopnika, kadar je ta imenovan, zahteva tudi, da poroča o OEEO, ki je zbrana ločeno, reciklirana (vključno z OEEO, pripravljeno za ponovno uporabo), predelana in odstranjena v državi članici ali razposlana znotraj ali zunaj Unije, se ustrezne informacije, ki jih je treba sporočiti Komisiji, zberejo iz različnih virov v državah članicah. Glede na to bi uskladitev formatov za poročanje povečala upravno breme za proizvajalce, hkrati pa ne bi bila potrebna glede na cilj sedanje izvedbene uredbe.

(5)

Določbe te uredbe bi se morale uporabljati od datuma, ki omogoča potrebne praktične ureditve za registre in proizvajalce ali njihove pooblaščene zastopnike, in bi se morale začeti uporabljati od začetka koledarskega leta.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 39 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Format za registracijo

1.   Države članice zagotovijo, da registri, sestavljeni v skladu s členom 16(1) Direktive 2012/19/EU:

(a)

za registracijo proizvajalcev uporabljajo format, določen v delu A Priloge I;

(b)

za registracijo pooblaščenih zastopnikov uporabljajo format, določen v delu B Priloge I.

2.   Države članice v formatih, določenih v Prilogi I, zahtevajo ključne informacijske elemente, opredeljene kot take.

Države članice lahko v formatih, določenih v Prilogi I, zahtevajo dodatne informacijske elemente, opredeljene kot take.

Člen 2

Format za poročanje v register države članice podatkov v zvezi z EEO, dano na njen trg

1.   Države članice zagotovijo, da registri, sestavljeni v skladu s členom 16(1) Direktive 2012/19/EU, uporabljajo format, določen v Prilogi II, in sicer za poročanje proizvajalcev ali njihovih pooblaščenih zastopnikov, kadar so imenovani v skladu s členom 17 Direktive 2012/19/EU, v register podatkov v zvezi z EEO

2.   Države članice zahtevajo ključne informacijske elemente, opredeljene kot take, v formatu, določenem v Prilogi II.

Države članice lahko zahtevajo dodatne informacijske elemente, opredeljene kot take, v formatu, določenem v Prilogi II.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. februarja 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 197, 24.7.2012, str. 38.

(2)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).


PRILOGA I

Format za registracijo v državi članici

Ključni informacijski elementi so označeni z „M“.

Informacijski elementi, odvisni od filtra, ki so označeni s „F“, so del ključnih informacijskih elementov, vendar se uporabljajo le, če je pri prejšnjem informacijskem elementu izbran določen odgovor.

Dodatni informacijski elementi so označeni z „M*“.

DEL A

Format za registracijo proizvajalca

Informacijski element

Opis

Vrsta informacijskega elementa

Ime proizvajalca:

Uradno ime proizvajalca, vezano na nacionalno davčno številko ali identifikacijsko oznako/številko, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi članici.

 

Če je proizvajalec pravna oseba (podjetje), navedite ime podjetja

 

F

Če je proizvajalec fizična oseba, navedite:

Ime

Priimek

 

F

Trgovsko ime proizvajalca

Ime, ki ga proizvajalec uporablja za oglaševalne in prodajne namene in je drugačno od pravnega imena v njegovem statutu ali drugih uradnih dokumentih.

M*

Pravni naslov proizvajalca:

Uradni naslov proizvajalca.

 

Ulica

M

Hišna številka

M

Poštna številka

M

Kraj

M

Pokrajina

M*

Občina

M*

Spletni naslov (če obstaja)

M

Kategorije letnega prometa EEO

Navedba letnega prometa proizvajalca. Države članice, ki zahtevajo ta informacijski element, morajo zagotoviti različne „kategorije letnega prometa EEO“, s čimer se proizvajalcu omogoči izbira ustrezne kategorije.

M*

Kontaktna oseba proizvajalca

Oseba, povezana s proizvajalcem kot kontaktna točka. To je posameznik, ki je izbran kot začetna ali stalna kontaktna točka navedenega proizvajalca.

 

Ime

 

M

Priimek

 

M

Telefonska številka

Službeni telefon.

M

Elektronski naslov

Službeni elektronski naslov.

M

Naslov

Službeni naslov kontaktne osebe.

 

Ulica

M

Hišna številka

M

Poštna številka

M

Kraj

M

Pokrajina

M*

Občina

M*

Nacionalna identifikacijska oznaka/registracijska oznaka podjetja

Za proizvajalce, ki so pravne osebe, identifikacijska oznaka/številka, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi članici.

F

Nacionalna davčna številka

Davčna številka proizvajalca v državi članici.

M*

 

Za proizvajalce s sedežem v tretjih državah uradna registracijska številka/oznaka.

F

Kategorija/kategorije EEO

Opis kategorije ali kategorij EEO, ki jih proizvajalec da na trg države članice, glede na številko v skladu s Prilogo III Direktive 2012/19/EU.

M

Podkategorija/podkategorije EEO

Opis podkategorije ali podkategorij EEO, ki jih proizvajalec da na trg države članice, kot se uporabljajo v državi članici.

M*

Vrsta EEO (gospodinjska ali druga oprema)

Za vsako od kategorij ali, če je primerno, podkategorij EEO, ki jih proizvajalec da na trg države članice, navedba „gospodinjska“ ali „druga“ oprema.

M*

Blagovna znamka EEO

Za vsako od kategorij ali, če je primerno, podkategorij EEO, ki jih proizvajalec da na trg države članice, samovoljno določeno ime, ki ga proizvajalec da EEO, da se označi kot oprema, ki jo je proizvedel ali prodal navedeni proizvajalec, in ki se lahko uporabi in zaščiti kot blagovna znamka.

M*

Odgovornost proizvajalca

Informacije o tem, kako proizvajalec v državi članici izpolnjuje obveznosti iz Direktive 2012/19/EU. Če je isti proizvajalec vzpostavil individualno shemo skladnosti za določene kategorije EEO in se pridružil skupni shemi skladnosti za druge kategorije, je treba navesti obe.

 

Proizvajalec je vzpostavil individualno shemo skladnosti

DA/NE

 

M

Če je odgovor DA, zagotovite dodatne informacije o individualni shemi skladnosti.

Opis dodatnih informacij, ki jih proizvajalec predloži v zvezi z individualno shemo skladnosti.

M*

Proizvajalec se je pridružil skupni(-m) shemi(-am) skladnosti

DA/NE

 

M

Finančna odgovornost

Informacije o obliki garancije, ki jo zagotovi vsak proizvajalec, ko da proizvod na trg države članice, v skladu s členom 12 Direktive 2012/19/EU.

 

Proizvajalec sodeluje v eni ali več skupnih shemah skladnosti

DA/NE

 

M

Proizvajalec zagotavlja zavarovanje za recikliranje

DA/NE

 

M

Proizvajalec zagotavlja blokiran bančni račun

DA/NE

 

M

Drugo (navedite)

Če finančna garancija v državi članici ni v nobeni od zgoraj navedenih oblik, proizvajalec opiše obliko garancije.

F

Prodaja na daljavo:

 

 

Proizvajalec prodaja EEO na daljavo neposredno zasebnim gospodinjstvom ali uporabnikom, ki niso zasebna gospodinjstva, v drugi državi članici

DA/NE

Proizvajalec s sedežem v državi članici navede, ali ob registraciji prodaja EEO tudi prek komunikacije na daljavo neposredno zasebnim gospodinjstvom ali uporabnikom, ki niso zasebna gospodinjstva, v drugi državi članici.

M

Seznam držav članic, v katerih proizvajalec prodaja EEO na daljavo

Če proizvajalec s sedežem v državi članici prodaja EEO prek komunikacije na daljavo neposredno zasebnim gospodinjstvom ali uporabnikom, ki niso zasebna gospodinjstva, v drugih državah članicah, mora navesti imena držav članic.

F

Imena pooblaščenih zastopnikov v državah članicah, v katerih proizvajalec prodaja EEO na daljavo

Če proizvajalec s sedežem v državi članici prodaja EEO prek komunikacije na daljavo neposredno zasebnim gospodinjstvom ali uporabnikom, ki niso zasebna gospodinjstva, v drugih državah članicah, mora navesti imena pooblaščenih zastopnikov v navedenih državah članicah.

F

Izjava

Izjavljam(-o), da so informacije o zgoraj navedenem proizvajalcu resnične in točne ter da točno opisujejo vrsto električne in elektronske opreme, ki jo je dal na trg … (vnesite ime države članice) zgoraj navedeni proizvajalec.“

Izjava proizvajalca ali, kadar je ustrezno, tretje osebe, ki deluje v imenu proizvajalca, da so zagotovljene informacije resnične in točne.

V elektronskih obrazcih se ta izjava označi (v potrditvenem okencu).

M

DEL B

Format za pooblaščenega zastopnika

Informacijski element

Opis

Vrsta informacijskega elementa

Ime in priimek pooblaščenega zastopnika:

Uradno ime pooblaščenega zastopnika, vezano na nacionalno davčno številko ali identifikacijsko oznako/številko, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi članici.

 

Če je pooblaščeni zastopnik pravna oseba (podjetje), navedite ime podjetja

 

F

Če je pooblaščeni zastopnik fizična oseba, navedite:

Ime

Priimek

 

F

Pravni naslov pooblaščenega zastopnika:

Pravni naslov pooblaščenega zastopnika. Pooblaščeni zastopnik ima sedež na ozemlju države članice.

 

Ulica

 

M

Hišna številka

 

M

Poštna številka

 

M

Kraj

 

M

Pokrajina

 

M*

Občina

 

M*

Spletni naslov (če obstaja)

 

M

Kontaktna oseba pooblaščenega zastopnika:

Oseba, povezana s pooblaščenim zastopnikom kot kontaktna točka. To je posameznik, ki je izbran kot začetna ali stalna kontaktna točka navedenega pooblaščenega zastopnika. Kontaktna oseba ima sedež na ozemlju države članice.

 

Ime

 

M

Priimek

 

M

Telefonska številka

Službeni telefon.

M

Elektronski naslov

Službeni elektronski naslov.

M

Naslov

Službeni naslov kontaktne osebe.

 

Ulica

M

Hišna številka

M

Poštna številka

M

Kraj

M

Pokrajina

M*

Občina

M*

Nacionalna identifikacijska oznaka/registracijska oznaka podjetja

Za pooblaščene zastopnike, ki so pravne osebe, identifikacijska oznaka/številka, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi članici.

F

Nacionalna davčna številka

Davčna številka pooblaščenega zastopnika v državi članici.

M*

Ime zastopanega proizvajalca:

Če je proizvajalec pravna oseba (podjetje), navedite ime podjetja

Če je proizvajalec fizična oseba, navedite:

Ime

Priimek

Uradno ime proizvajalca, ki ga zastopa pooblaščeni zastopnik, vezano na nacionalno/evropsko davčno številko proizvajalca ali na identifikacijsko oznako/številko, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi, v kateri ima proizvajalec svoj sedež.

Če pooblaščeni zastopnik zastopa več kot enega proizvajalca in država članica predpisuje enkratno registracijo pooblaščenega zastopnika, pooblaščeni zastopnik navede ime in kontaktne podatke za vsakega zastopanega proizvajalca posebej.

M

Kontaktni podatki zastopanega proizvajalca:

Uradni kontaktni podatki proizvajalca, ki ga zastopa pooblaščeni zastopnik.

 

Telefonska številka

M

Elektronski naslov

M

Naslov

M

Ulica

M

Hišna številka

M

Poštna številka

M

Kraj

M

Država

M

Spletni naslov (če obstaja)

F

Kategorije letnega prometa EEO zastopanega proizvajalca

Navedba letnega prometa zastopanega proizvajalca. Države članice, ki zahtevajo ta informacijski element, morajo zagotoviti različne „kategorije letnega prometa EEO“, s čimer zastopanemu proizvajalcu omogočijo izbiro ustrezne kategorije.

Če pooblaščeni zastopnik zastopa več kot enega proizvajalca in država članica predpisuje enkratno registracijo pooblaščenega zastopnika, pooblaščeni zastopnik za vsakega zastopanega proizvajalca ločeno navede kategorijo letnega prometa EEO.

M*

Kategorija/kategorije EEO

Opis kategorije ali kategorij EEO, ki jih zastopani proizvajalec da na trg države članice, glede na številko v skladu s Prilogo III Direktive 2012/19/EU.

Če pooblaščeni zastopnik zastopa več kot enega proizvajalca in država članica predpisuje enkratno registracijo pooblaščenega zastopnika, pooblaščeni zastopnik ločeno opiše kategorije EEO, ki jih vsak posamezen zastopani proizvajalec da na trg države članice.

M

Podkategorija/podkategorije EEO

Opis podkategorije ali podkategorij EEO, ki jih proizvajalec da na trg države članice, kot se uporabljajo v državi članici.

Če pooblaščeni zastopnik zastopa več kot enega proizvajalca in država članica predpisuje enkratno registracijo pooblaščenega zastopnika, pooblaščeni zastopnik ločeno opiše podkategorije EEO, katere vsak posamezen zastopani proizvajalec da na trg države članice.

M*

Vrsta EEO (gospodinjska ali druga oprema).

Za vsako od kategorij ali, če je primerno, podkategorij EEO, ki jih proizvajalec da na trg države članice, navedba „gospodinjska“ ali „druga“ oprema.

M*

Blagovna znamka EEO

Za vsako od kategorij ali, če je primerno, podkategorij EEO, ki jih zastopani proizvajalec da na trg države članice, samovoljno določeno ime, ki ga proizvajalec da EEO, da se označi kot oprema, ki jo je proizvedel ali prodal navedeni proizvajalec, in ki se lahko uporabi in zaščiti kot blagovna znamka.

M*

Odgovornost proizvajalca:

Informacije o tem, kako zastopani proizvajalec v državi članici izpolnjuje obveznosti iz Direktive 2012/19/EU. Če isti proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca vzpostavi individualno shemo skladnosti za določene kategorije EEO in se pridruži skupni shemi skladnosti za druge kategorije, je treba navesti obe.

Če pooblaščeni zastopnik zastopa več kot enega proizvajalca in država članica predpisuje enkratno registracijo pooblaščenega zastopnika, pooblaščeni zastopnik ločeno navede, kako vsak zastopani proizvajalec v državi članici izpolnjuje svoje odgovornosti iz Direktive 2012/19/EU.

 

Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca je v državi članici vzpostavil individualno shemo skladnosti

DA/NE

 

M

Če je odgovor DA, zagotovite dodatne informacije o individualni shemi skladnosti.

Opis dodatnih informacij, ki jih proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca predloži v zvezi z individualno shemo skladnosti.

M*

Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca se je v državi članici pridružil skupni(-m) shemi(-am) skladnosti

DA/NE

 

M

Finančna odgovornost:

Informacije o obliki garancije, ki jo zagotovi vsak zastopani proizvajalec, ko da proizvod na trg države članice, v skladu s členom 12 Direktive 2012/19/EU.

 

Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca sodeluje v eni ali več skupnih shemah skladnosti

DA/NE

 

M

Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca zagotavlja zavarovanje za recikliranje

DA/NE

 

M

Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik v imenu proizvajalca zagotavlja blokiran bančni račun

DA/NE

 

M

Drugo (navedite)

Če finančna garancija v državi članici ni v nobeni od zgoraj navedenih oblik, pooblaščeni zastopnik opiše obliko garancije.

M

Izjava

Izjavljam(-o), da je bil zgoraj navedeni pooblaščeni zastopnik imenovan s pisnim pooblastilom s strani zastopanega(-ih) proizvajalca(-ev) v skladu s členom 17(3) Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi.“

Izjava pooblaščenega zastopnika ali, kadar je ustrezno, tretja oseba, ki deluje v imenu pooblaščenega zastopnika, da je bil pooblaščeni zastopnik imenovan s pisnim pooblastilom v skladu s členom 17(3) Direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi.

V elektronskih obrazcih se ta izjava označi (v potrditvenem okencu).

M

Izjava

Izjavljam(-o), da so informacije o zgoraj navedenem pooblaščenem zastopniku resnične in točne ter da točno opisujejo vrsto električne in elektronske opreme, ki jo je dal na trg … (vnesite ime države članice) zastopani proizvajalec oz. proizvajalci, ki ga oz. jih zastopa zgoraj navedeni pooblaščeni zastopnik.“

Izjava pooblaščenega predstavnika ali, kadar je ustrezno, tretje osebe, ki deluje v imenu pooblaščenega predstavnika, da so zagotovljene informacije resnične in točne.

V elektronskih obrazcih se ta izjava označi (v potrditvenem okencu).

M


PRILOGA II

Format za poročanje v register države članice o EEO, dani na njen trg

Ključni informacijski elementi so označeni z „M“.

Informacijski elementi, odvisni od filtra, ki so označeni s „F“, so del ključnih informacij, vendar se uporabljajo le, če je pri prejšnjem informacijskem elementu izbran določen odgovor.

Dodatni informacijski elementi so označeni z „M*“.

Informacijski element

Opis

Vrsta informacijskega elementa

Ime proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika ali organizacije, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca:

Uradno ime proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika ali organizacije, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, vezano na nacionalno davčno številko ali identifikacijsko oznako/številko, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi članici.

 

Če je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik pravna oseba (podjetje), navedite ime podjetja

 

F

Če je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik fizična oseba, navedite:

Ime

Priimek

 

F

Če država članica zagotovi, da poročilo predloži organizacija, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, zagotovi ime te organizacije in imena proizvajalcev in/ali pooblaščenih zastopnikov, v imenu katerih se zagotovijo informacije.

 

F

Nacionalna identifikacijska oznaka/registracijska oznaka podjetja

Za proizvajalce ali pooblaščene zastopnike, ki so pravne osebe, ali organizacije, ki v imenu proizvajalcev izvajajo obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, identifikacijska oznaka/številka, ki je bila zagotovljena ob registraciji v poslovni register v državi članici.

F

Nacionalna davčna številka

Davčna številka proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika ali organizacije, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, v državi članici.

M*

Obdobje poročanja

Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik ali, kadar je ustrezno, organizacija, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, navede zadevno obdobje poročanja.

M

Kontaktna oseba za poročanje:

Oseba, povezana s proizvajalcem ali pooblaščenim zastopnikom ali, kadar je ustrezno, organizacija, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, ki je izbrana kot začetna ali stalna kontaktna točka za poročanje v register.

 

Ime

 

M

Priimek

 

M

Telefonska številka

Službeni telefon.

M

Elektronski naslov

Službeni elektronski naslov.

M

Količina EEO, dane na trg države članice (v tonah):

Vsak proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik poroča težo (v tonah) EEO, dane na trg države članice, kot je določeno v členu 2(a) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/699.

Kadar država članica organizaciji, ki v imenu proizvajalcev izvaja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, dovoli zagotavljanje teh informacij, mora biti določeno, ali se te informacije poročajo za vsakega zastopanega proizvajalca in pooblaščenega zastopnika posebej ali za vse zastopane proizvajalce in pooblaščene zastopnike skupaj.

 

glede na kategorijo EEO

Teža EEO, ki jo proizvajalec da na trg države članice EEO glede na kategorijo v skladu s Prilogo III k Direktivi 2012/19/EU, s fotovoltaičnimi paneli se poroča ločeno.

M

glede na kategorijo EEO

Teža EEO, ki jo proizvajalec da na trg države članice glede na podkategorijo EEO, kot se uporablja v državi članici.

M*

glede na vrsto EEO (gospodinjska ali druga oprema)

Teža EEO, ki jo proizvajalec da na trg države članice glede na vrsto opreme (gospodinjska ali druga oprema).

M*

Izjava

Izjavljam(-o), da so informacije, zagotovljene v tem dokumentu, resnične ter da točno opisujejo vrsto in količino električne in elektronske opreme, ki jo je dal oz. so jo dali na trg … (vnesite ime države članice) zgoraj navedeni proizvajalec oz. proizvajalci.“

Izjava pooblaščenega predstavnika ali, kadar je ustrezno, tretje osebe, ki deluje v imenu pooblaščenega predstavnika, da so zagotovljene informacije resnične in točne.

V elektronskih obrazcih se ta izjava označi (v potrditvenem okencu).

M


Top