EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0290

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/290 z 19. februára 2019, ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra (Text s významom pre EHP)

C/2019/1113

Ú. v. EÚ L 48, 20.2.2019, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/290/oj

20.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 48/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/290

z 19. februára 2019,

ktorým sa stanovuje formát registrácie výrobcov elektrických a elektronických zariadení a podávania správ týmito výrobcami do registra

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Vďaka harmonizovanej štruktúre údajov a jednotnému formátu registrácie a podávania správ výrobcami elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „EEZ“) vo všetkých členských štátoch sa zníži administratívna záťaž, ktorú musia znášať výrobcovia pôsobiaci na úrovni Únie alebo niektorých členských štátov.

(2)

V záujme zosúladenia postupov uplatňovaných členskými štátmi v oblasti registrácie a predkladania správ by daný formát registrácie a podávania správ mali využívať všetci výrobcovia vrátane výrobcov dodávajúcich EEZ, a to buď formou komunikácie na diaľku alebo prostredníctvom splnomocnených zástupcov (v prípade ich vymenovania). Predmetným formátom by sa mali riadiť aj všetky registre, ktoré členské štáty zostavili podľa článku 16 ods. 1 smernice 2012/19/EÚ.

(3)

Vo formáte registrácie a podávania správ by sa mali stanoviť kľúčové informačné prvky, ktoré sú potrebné podľa článku 16 ods. 2 smernice 2012/19/EÚ a prílohy X k danej smernici na účely registrácie a podávania správ výrobcami alebo splnomocnenými zástupcami (v prípade ich vymenovania). Vďaka tomuto formátu by členský štát, v ktorom je daný výrobca zaregistrovaný a ktorému podáva správy, od neho mohol vyžadovať isté dodatočné informačné prvky. S cieľom predísť dodatočnej administratívnej záťaži by sa dané požiadavky týkajúce sa dodatočných informácií mali týkať len údajov, ktoré sú takto identifikované už v samotnom formáte.

(4)

V časti B.5 prílohy X k smernici 2012/19/EÚ sa vyžaduje aj to, aby správy o odpade z EEZ, ktorý sa separovane vyzbieral, recykloval (vrátane prípravy na opätovné použitie), zhodnotil a zneškodnil v členskom štáte alebo prepravil v rámci Únie alebo vyviezol mimo nej, podávali všetci výrobcovia alebo všetci splnomocnení zástupcovia (v prípade ich vymenovania), pričom príslušné informácie, ktoré sa majú oznámiť Komisii, sa v členských štátoch zbierajú z rôznorodých zdrojov. V tejto súvislosti by sa harmonizáciou formátov podávania správ zvýšila administratívna záťaž na strane výrobcov, no zároveň by nebola nutná vzhľadom na cieľ súčasného vykonávacieho nariadenia.

(5)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať odo dňa možnej realizácie potrebných praktických opatrení v súvislosti s registrami, ako aj výrobcami alebo ich splnomocnenými zástupcami. Mali by sa začať uplatňovať od začiatku kalendárneho roka.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formát registrácie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v registroch zostavených podľa článku 16 ods. 1 smernice 2012/19/EÚ:

a)

používal na registráciu výrobcov formát stanovený v prílohe I časti A;

b)

používal na registráciu splnomocnených zástupcov formát stanovený v prílohe I časti B.

2.   Členské štáty musia vyžadovať kľúčové informačné prvky, ktoré sú takto identifikované vo formátoch stanovených v prílohe I.

Členské štáty môžu vyžadovať dodatočné informačné prvky, ktoré sú takto identifikované vo formátoch stanovených v prílohe I.

Článok 2

Formát podávania správ do registra členského štátu, ktoré sa týkajú údajov o EEZ uvedených na jeho trh

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa v registroch zostavených podľa článku 16 ods. 1 smernice 2012/19/EÚ používal formát uvedený v prílohe II uplatňovaný vtedy, keď výrobcovia alebo ich splnomocnení zástupcovia vymenovaní podľa článku 17 smernice 2012/19/EÚ podávajú do registra správy týkajúce sa údajov o EEZ uvádzaných na ich trhy.

2.   Členské štáty musia vyžadovať kľúčové informačné prvky, ktoré sú takto identifikované vo formáte stanovenom v prílohe II.

Členské štáty môžu vyžadovať dodatočné informačné prvky, ktoré sú takto identifikované vo formáte stanovenom v prílohe II.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. februára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).


PRÍLOHA I

Formát registrácie v členskom štáte

Kľúčové informačné prvky majú označenie „M“.

Filtrované informačné prvky s označením „F“ sú súčasťou kľúčových informačných prvkov, no platia iba pri zvolení konkrétnej odpovede v rámci predchádzajúceho informačného prvku.

Dodatočné informačné prvky majú označenie „M*“.

ČASŤ A

Formát registrácie výrobcu

Informačný prvok

Opis

Typ informačného prvku

Meno/názov výrobcu:

Úradný názov výrobcu súvisiaci s národným daňovým identifikačným číslom alebo identifikačným kódom/číslom prideleným pri registrácii v obchodnom registri v členskom štáte.

 

Ak je výrobca právnickou osobou (spoločnosťou), uveďte názov spoločnosti.

 

F

Ak je výrobca fyzickou osobou, uveďte:

Meno

Priezvisko

 

F

Obchodné meno výrobcu

Názov, ktorý výrobca používa na účely reklamy a predaja, ktorý sa líši od úradného názvu uvedeného v jeho stanovách alebo iných úradných dokumentoch.

M*

Adresa sídla výrobcu:

Úradná adresa výrobcu.

 

Názov ulice

M

Číslo ulice

M

PSČ

M

Obec

M

Okres

M*

Kraj

M*

Webová stránka (ak existuje)

M

Kategórie ročného obratu z EEZ

Údaje o ročnom obrate výrobcu. Členské štáty, ktoré vyžadujú tento informačný prvok, musia uviesť rôzne „kategórie ročného obratu z EEZ“ tak, aby si výrobca mohol zvoliť príslušnú kategóriu.

M*

Kontaktná osoba výrobcu

Osoba spojená s výrobcom pôsobiaca ako „kontaktný bod“. Ide o osobu, ktorá je v prípade uvedeného výrobcu zvolená ako úvodný alebo pravidelný kontaktný bod.

 

Meno

 

M

Priezvisko

 

M

Telefónne číslo

Služobné telefónne číslo.

M

E-mailová adresa

Služobná e-mailová adresa.

M

Adresa

Obchodná adresa kontaktnej osoby.

 

Názov ulice

M

Číslo ulice

M

PSČ

M

Obec

M

Okres

M*

Kraj

M*

Národný identifikačný kód/registračný kód podniku

V prípade výrobcov, ktorí sú právnickými osobami, identifikačný kód/číslo pridelené pri registrácii v obchodnom registri v členskom štáte.

F

Národné daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo výrobcu v členskom štáte.

M*

Iné identifikačné informácie

Pre výrobcov so sídlom v tretích krajinách – úradné registračné číslo/kód.

F

Kategória/kategórie EEZ

Opis kategórie alebo kategórií EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, podľa čísla v zmysle prílohy III k smernici 2012/19/EÚ.

M

Podkategória/podkategórie EEZ

Opis podkategórie alebo podkategórií EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, podľa praxe v danom členskom štáte.

M*

Typ EEZ (domáce spotrebiče alebo zariadenia iné ako domáce spotrebiče)

Pri každej z kategórií alebo (podľa vhodnosti) podkategórií EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, treba uviesť, či ide o „domáce spotrebiče“ alebo o „zariadenia iné ako domáce spotrebiče“.

M*

Ochranná známka EEZ

Pri každej z kategórií alebo (podľa vhodnosti) podkategórií EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, treba uviesť dobrovoľne prijatý názov, ktorý dal výrobca predmetnému EEZ s cieľom odlíšiť ho ako zariadenie, ktoré je vyrobené alebo predávané daným výrobcom a ktoré možno používať ako výrobok chránený ochrannou známkou.

M*

Zodpovednosť výrobcu

Informácie o tom, ako si výrobca plní povinnosti stanovené v smernici 2012/19/EÚ v členskom štáte. Ak si ten istý výrobca stanovil individuálny systém nakladania pre určité kategórie EEZ a pri iných kategóriách kolektívny systém nakladania, treba uviesť obidve informácie.

 

Výrobca zaviedol individuálny systém nakladania

Áno/nie

 

M

Ak je odpoveď „áno“, poskytnite dodatočné informácie o individuálnom systéme nakladania.

Opis dodatočných informácií, ktoré musí výrobca predložiť v súvislosti s individuálnym systémom nakladania.

M*

Výrobca sa zapojil do kolektívneho (-ych) systému (-ov) nakladania.

Áno/nie

 

M

Finančná zodpovednosť

Informácie o forme záruky, ktorú poskytuje každý výrobca pri umiestnení výrobku na trh členského štátu podľa článku 12 smernice 2012/19/EÚ.

 

Výrobca je zapojený do jedného alebo viacerých kolektívnych systémov nakladania.

Áno/nie

 

M

Výrobca poskytuje recyklačné poistenie.

Áno/nie

 

M

Výrobca poskytuje záruku vo forme zablokovaného bankového účtu.

Áno/nie

 

M

Iné (uveďte)

Ak finančná záruka zložená v členskom štáte nemá žiadnu z už uvedených foriem, výrobca musí opísať formu predmetnej záruky.

F

Predaj na diaľku

 

 

Na účely priameho predaja EEZ súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromné domácnosti v inom členskom štáte využíva výrobca spôsob predaja na diaľku.

Áno/nie

Výrobca so sídlom v danom členskom štáte musí uviesť, či v čase registrácie predáva EEZ aj prostredníctvom komunikácie na diaľku, a to priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromné domácnosti v inom členskom štáte.

M

Zoznam členských štátov, v ktorých výrobca predáva EEZ prostredníctvom predaja na diaľku

Ak výrobca so sídlom v členskom štáte predáva EEZ prostredníctvom komunikácie na diaľku priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromné domácnosti v inom členskom štáte, musí uviesť názov daného členského štátu(-ov).

F

Meno/názov splnomocneného zástupcu v členskom štáte(-och), v ktorom výrobca predáva EEZ prostredníctvom predaja na diaľku

Ak výrobca so sídlom v členskom štáte predáva EEZ prostredníctvom komunikácie na diaľku priamo súkromným domácnostiam alebo iným užívateľom ako súkromné domácnosti v inom členskom štáte, musí uviesť meno/názov splnomocneného zástupcu v danom členskom štáte(-och).

F

Vyhlásenie

Týmto vyhlasujem(-e), že uvedené údaje sú pravdivé a poskytujú presné informácie o vyššie uvedenom výrobcovi, ako aj presný opis typu elektrického a elektronického zariadenia, ktoré spomínaný výrobca umiestnil na trh v … (doplňte názov členského štátu).“

Vyhlásenie výrobcu, resp. tretej strany konajúcej v mene výrobcu, že poskytnuté informácie sú pravdivé a presné.

V prípade elektronických formulárov musí byť toto vyhlásenie označené (zaškrtávacie políčko).

M

ČASŤ B

Formát registrácie splnomocneného zástupcu

Informačný prvok

Opis

Typ informačného prvku

Meno/názov splnomocneného zástupcu:

Úradný názov splnomocneného zástupcu súvisiaci s národným daňovým identifikačným číslom alebo identifikačným kódom/číslom prideleným pri registrácii v obchodnom registri v členskom štáte.

 

Ak je splnomocnený zástupca právnickou osobou (spoločnosťou), uveďte názov spoločnosti.

 

F

Ak je splnomocnený zástupca fyzickou osobou, uveďte:

Meno

Priezvisko

 

F

Adresa sídla splnomocneného zástupcu:

Úradná adresa splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca musí mať sídlo na území členského štátu.

 

Názov ulice

 

M

Číslo ulice

 

M

PSČ

 

M

Obec

 

M

Okres

 

M*

Kraj

 

M*

Webová stránka (ak existuje)

 

M

Kontaktná osoba splnomocneného zástupcu:

Osoba spojená so splnomocneným zástupcom pôsobiaca ako „kontaktný bod“. Ide o osobu, ktorá je v prípade uvedeného splnomocneného zástupcu zvolená ako úvodný alebo pravidelný kontaktný bod. Kontaktná osoba musí mať sídlo na území členského štátu.

 

Meno

 

M

Priezvisko

 

M

Telefónne číslo

Služobné telefónne číslo.

M

E-mailová adresa

Služobná e-mailová adresa.

M

Adresa

Obchodná adresa kontaktnej osoby.

 

Názov ulice

M

Číslo ulice

M

PSČ

M

Obec

M

Okres

M*

Kraj

M*

Národný identifikačný kód/registračný kód podniku

V prípade splnomocnených zástupcov, ktorí sú právnickými osobami, identifikačný kód/číslo pridelené pri registrácii v obchodnom registri v členskom štáte.

F

Národné daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo splnomocneného zástupcu v členskom štáte.

M*

Názov zastupovaného výrobcu(-ov):

Ak je výrobca právnickou osobou (spoločnosťou), uveďte názov spoločnosti.

Ak je výrobca fyzickou osobou, uveďte:

Meno

Priezvisko

Úradný názov výrobcu(-ov) zastupovaných splnomocneným zástupcom súvisiaci s národným/európskym daňovým identifikačným číslom výrobcu alebo identifikačným kódom/číslom prideleným pri registrácii v obchodnom registri v krajine, kde sídli výrobca.

Ak splnomocnený zástupca zastupuje viac ako jedného výrobcu, pričom mu členský štát umožňuje, aby sa zaregistroval len raz, splnomocnený zástupca musí v prípade každého z ním zastupovaných výrobcov osobitne uviesť jeho meno/názov a kontaktné údaje.

M

Kontaktné údaje zastupovaného výrobcu(-ov):

Úradné kontaktné údaje výrobcu(-ov), ktorých splnomocnený zástupca zastupuje.

 

Telefónne číslo

M

E-mailová adresa

M

Adresa

M

Názov ulice

M

Číslo ulice

M

PSČ

M

Obec

M

Krajina

M

Webová stránka (ak existuje)

F

Kategórie EEZ v rámci ročného obratu zastupovaného výrobcu

Údaje o ročnom obrate zastupovaného výrobcu. Členské štáty, ktoré vyžadujú tento informačný prvok, musia uviesť rôzne „kategórie ročného obratu z EEZ“ tak, aby si zastupovaný výrobca mohol zvoliť príslušnú kategóriu.

Ak splnomocnený zástupca zastupuje viac ako jedného výrobcu, pričom mu členský štát umožňuje, aby sa zaregistroval len raz, splnomocnený zástupca musí v prípade každého z ním zastupovaných výrobcov osobitne uviesť kategóriu ročného obratu z EEZ.

M*

Kategória/kategórie EEZ

Opis kategórie alebo kategórií EEZ, ktoré zastupovaný výrobca umiestňuje na trh členského štátu, podľa čísla v zmysle prílohy III k smernici 2012/19/EÚ.

Ak splnomocnený zástupca zastupuje viac ako jedného výrobcu, pričom mu členský štát umožňuje, aby sa zaregistroval len raz, splnomocnený zástupca musí v prípade každého z ním zastupovaných výrobcov osobitne opísať kategórie EEZ, ktoré daný výrobca umiestňuje na trh členského štátu.

M

Podkategória/podkategórie EEZ

Opis podkategórie alebo podkategórií EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, podľa praxe v danom členskom štáte.

Ak splnomocnený zástupca zastupuje viac ako jedného výrobcu, pričom mu členský štát umožňuje, aby sa zaregistroval len raz, splnomocnený zástupca musí v prípade každého z ním zastupovaných výrobcov osobitne opísať podkategórie EEZ, ktoré daný výrobca umiestňuje na trh členského štátu.

M*

Typ EEZ (domáce spotrebiče alebo zariadenia iné ako domáce spotrebiče)

Pri každej z kategórií alebo (podľa vhodnosti) podkategórií EEZ, ktoré zastupovaný výrobca umiestňuje na trh členského štátu, treba uviesť, či ide o „domáce spotrebiče“ alebo o „zariadenia iné ako domáce spotrebiče“.

M*

Ochranná známka EEZ

Pri každej z kategórií alebo (podľa vhodnosti) podkategórií EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, treba uviesť dobrovoľne prijatý názov, ktorý dal zastupovaný výrobca predmetnému EEZ s cieľom odlíšiť ho ako zariadenie, ktoré je vyrobené alebo predávané daným výrobcom a ktoré možno používať ako výrobok chránený ochrannou známkou.

M*

Zodpovednosť výrobcu

Informácie o tom, ako si zastupovaný výrobca plní povinnosti stanovené v smernici 2012/19/EÚ v členskom štáte. Ak si ten istý výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu zaviedol pri určitých kategóriách EEZ individuálny systém nakladania a pri iných kategóriách sa zapojil do kolektívneho systému nakladania, treba uviesť obidve informácie.

Ak splnomocnený zástupca zastupuje viac ako jedného výrobcu, pričom mu členský štát umožňuje, aby sa zaregistroval len raz, splnomocnený zástupca musí v prípade každého z ním zastupovaných výrobcov osobitne uviesť, ako daný výrobca plní v danom členskom štáte povinnosti stanovené v smernici 2012/19/EÚ.

 

Výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu zaviedol svoj individuálny systém nakladania v danom členskom štáte.

Áno/nie

 

M

Ak je odpoveď „áno“, poskytnite dodatočné informácie o individuálnom systéme nakladania.

Opis dodatočných informácií, ktoré musí výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu preložiť v súvislosti s individuálnym systémom nakladania.

M*

Výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu sa zapojil do kolektívneho systému(-ov) nakladania v danom členskom štáte.

Áno/nie

 

M

Finančná zodpovednosť

Informácie o forme záruky, ktorú poskytuje každý zastupovaný výrobca pri umiestnení výrobku na trh členského štátu podľa článku 12 smernice 2012/19/EÚ.

 

Výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu je zapojený do jedného alebo viacerých kolektívnych systémov nakladania.

Áno/nie

 

M

Výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu poskytuje recyklačné poistenie.

Áno/nie

 

M

Výrobca alebo splnomocnený zástupca konajúci v mene výrobcu poskytuje záruku vo forme zablokovaného bankového účtu.

Áno/nie

 

M

Iné (uveďte)

Ak finančná záruka zložená v členskom štáte nemá žiadnu z už uvedených foriem, splnomocnený zástupca musí opísať formu predmetnej záruky.

M

Vyhlásenie

Týmto vyhlasujem(-e), že vyššie uvedený splnomocnený zástupca je vymenovaný prostredníctvom písomného splnomocnenia zastupovaného výrobcu(-ov) podľa článku 17 ods. 3 smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.“

Vyhlásenie splnomocneného zástupcu, resp. tretej strany konajúcej v mene splnomocneného zástupcu, že splnomocnený zástupca sa vymenúva prostredníctvom písomného splnomocnenia podľa článku 17 ods. 3 smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

V prípade elektronických formulárov musí byť toto vyhlásenie označené (zaškrtávacie políčko).

M

Vyhlásenie

Týmto vyhlasujem(-e), že uvedené údaje sú pravdivé a poskytujú presné informácie o vyššie uvedenom splnomocnenom zástupcovi, ako aj presný opis typu elektrického a elektronického zariadenia, ktoré výrobca(-ovia) v zastúpení splnomocneným zástupcom umiestnil(-i) na trh v … (doplňte názov členského štátu).“

Vyhlásenie splnomocneného zástupcu, resp. tretej strany konajúcej v mene splnomocneného zástupcu, že poskytnuté informácie sú pravdivé a presné.

V prípade elektronických formulárov musí byť toto vyhlásenie označené (zaškrtávacie políčko).

M


PRÍLOHA II

Formát podávania správ, ktoré sa týkajú EEZ umiestňovaných na trh, do registra členského štátu

Kľúčové informačné prvky majú označenie „M“.

Filtrované informačné prvky s označením „F“ sú súčasťou kľúčových informačných prvkov, no platia iba pri zvolení konkrétnej odpovede v rámci predchádzajúceho informačného prvku.

Dodatočné informačné prvky majú označenie „M*“.

Informačný prvok

Opis

Typ informačného prvku

Meno/názov výrobcu alebo splnomocneného zástupcu alebo organizácie, ktorá v mene výrobcov vykonáva povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu:

Úradný názov výrobcu alebo splnomocneného zástupcu alebo organizácie vykonávajúcej v mene výrobcov povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorý súvisí s národným daňovým identifikačným číslom alebo identifikačným kódom/číslom prideleným pri registrácii v obchodnom registri v členskom štáte.

 

Ak je výrobca alebo splnomocnený zástupca právnickou osobou (spoločnosťou), uveďte názov spoločnosti.

 

F

Ak je výrobca alebo splnomocnený zástupca fyzickou osobou, uveďte:

Meno

Priezvisko

 

F

Ak členský štát umožní, aby danú správu predkladala organizácia, ktorá v mene výrobcov vykonáva povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, uveďte názov tejto organizácie a mená/názvy výrobcov a/alebo splnomocnených zástupcov, v mene ktorých sa tieto informácie poskytujú.

 

F

Národný identifikačný kód/registračný kód podniku

V prípade výrobcov alebo splnomocnených zástupcov, ktorí sú právnickými osobami, alebo v prípade organizácií, ktoré v mene výrobcov vykonávajú povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, identifikačný kód/číslo pridelené pri registrácii v obchodnom registri v členskom štáte.

F

Národné daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo výrobcu alebo splnomocneného zástupcu alebo organizácie, ktorá v mene výrobcov vykonáva povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v danom členskom štáte.

M*

Obdobie podávania správ

Výrobca alebo splnomocnený zástupca alebo v prípade potreby organizácia, ktorá v mene výrobcov vykonáva povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, spresnia príslušné obdobie podávania správ.

M

Kontaktná osoba na účely podávania správ:

Osoba spojená s výrobcom alebo so splnomocneným zástupcom alebo v prípade vhodnosti s organizáciou vykonávajúcou v mene výrobcov povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorá je zvolená ako kontaktná osoba na úvodnú alebo pravidelnú komunikáciu na účely podávania správ do registra.

 

Meno

 

M

Priezvisko

 

M

Telefónne číslo

Služobné telefónne číslo.

M

E-mailová adresa

Služobná e-mailová adresa.

M

Množstvo EEZ, ktoré sa umiestnilo na trh členského štátu (v tonách):

Každý výrobca alebo každý splnomocnený zástupca musí nahlasovať hmotnosť EEZ uvedených na trh členského štátu v tonách v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/699.

Ak členský štát umožňuje, aby tieto informácie predkladala organizácia, ktorá v mene výrobcov vykonáva povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, treba uviesť, či sa tieto informácie nahlasujú jednotlivo za každého zastupovaného výrobcu a splnomocneného zástupcu alebo celkovo za všetkých zastupovaných výrobcov a splnomocnených zástupcov.

 

za kategóriu EEZ

Hmotnosť EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, za každú kategóriu EEZ podľa prílohy III k smernici 2012/19/EÚ; fotovoltaické panely sa nahlasujú osobitne.

M

za podkategóriu EEZ

Hmotnosť EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, za každú podkategóriu EEZ, a to podľa praxe v členskom štáte.

M*

za každý typ EEZ (domáce spotrebiče alebo zariadenia iné ako domáce spotrebiče)

Hmotnosť EEZ, ktoré výrobca umiestňuje na trh členského štátu, za každý typ zariadenia („domáce spotrebiče“ alebo „zariadenia iné ako domáce spotrebiče“).

M*

Vyhlásenie

Týmto vyhlasujem(-e), že informácie uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a poskytujú presný opis typu a množstva elektrického a elektronického zariadenia, ktoré vyššie uvedený výrobca(-ovia) umiestnil(-i) na trh v … (doplňte názov členského štátu).“

Vyhlásenie výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, resp. tretej strany konajúcej v mene výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, že poskytnuté informácie sú pravdivé a presné.

V prípade elektronických formulárov musí byť toto vyhlásenie označené (zaškrtávacie políčko).

M


Top