20.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 48/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/290 VAN DE COMMISSIE

van 19 februari 2019

tot vaststelling van het formaat voor registratie en rapportage van producenten van elektrische en elektronische apparatuur aan het register

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (1), en met name artikel 16, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De harmonisering van de gegevensstructuur en het registratie- en rapportageformaat voor producenten van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) voor alle lidstaten zal de administratieve lasten verminderen voor producenten die op het niveau van de Unie of op het niveau van verschillende lidstaten actief zijn.

(2)

Teneinde de door de lidstaten toegepaste praktijken voor de registratie en rapportage te harmoniseren, moet het registratie- en rapportageformaat door alle producenten worden gebruikt, met inbegrip van producenten die EEA leveren door middel van verkoop op afstand of; indien aangewezen, door gemachtigde vertegenwoordigers, en door alle in de lidstaten bijgehouden registers krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU.

(3)

Het registratie- en rapportageformaat moet de essentiële informatie-elementen vaststellen die moeten worden vereist krachtens artikel 16, lid 2, van en bijlage X bij Richtlijn 2012/19/EU voor de registratie en de rapportage door producenten of, indien aangewezen, door gemachtigde vertegenwoordigers. Er moet ook worden voorzien in de mogelijkheid voor de lidstaat waarin de producent is gevestigd en waaraan hij rapporteert om aanvullende informatie-elementen te vereisen. Teneinde extra administratieve lasten te vermijden, mogen dergelijke aanvullende informatievereisten enkel verband houden met vermeldingen die reeds als zodanig zijn geïdentificeerd in het formaat zelf.

(4)

Terwijl krachtens deel B.5 van bijlage X bij Richtlijn 2012/19/EU iedere producent of, indien aangewezen, iedere gemachtigde vertegenwoordiger ook vereist is om te rapporteren over AEEA die gescheiden is ingezameld, gerecycleerd (met inbegrip van voorbereiding voor hergebruik), teruggewonnen of verwijderd in de lidstaat of verzonden binnen of buiten de Unie, wordt de overeenkomstige, aan de Commissie te rapporteren informatie in de lidstaten uit verschillende bronnen verzameld. In dit opzicht zou de harmonisering van de rapportageformaten de administratieve lasten voor de producenten doen toenemen, terwijl dit tezelfdertijd niet noodzakelijk is met het oog op de doelstelling van de huidige uitvoeringsverordening.

(5)

De bepalingen van deze verordening moeten gelden vanaf een datum die toelaat dat de nodige praktische regelingen kunnen worden getroffen wat betreft registers en wat betreft de producenten of hun gemachtigde vertegenwoordigers, en moeten ingaan vanaf het begin van een kalenderjaar.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Formaat voor registratie

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU ingerichte registers:

a)

gebruikmaken van het in bijlage I, deel A, vastgestelde formaat voor de registratie van producenten;

b)

gebruikmaken van het in bijlage I, deel B, vastgestelde formaat voor de registratie van gemachtigde vertegenwoordigers;

2.   De lidstaten moeten de essentiële informatie-elementen die als zodanig geïdentificeerd zijn in de in bijlage I vastgestelde formaten vereisen.

De lidstaten kunnen aanvullende informatie-elementen die als zodanig geïdentificeerd zijn in de in bijlage I vastgestelde formaten vereisen.

Artikel 2

Formaat voor rapportage aan het register van een lidstaat van gegevens met betrekking tot op zijn markt gebrachte EEA

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU ingerichte registers gebruikmaken van het in bijlage II vastgestelde formaat voor de rapportage door producenten of hun gemachtigde vertegenwoordigers, indien aangewezen krachtens artikel 17 van Richtlijn 2012/19/EU, aan het register van gegevens met betrekking tot op hun markt gebrachte EEA.

2.   De lidstaten moeten de essentiële informatie-elementen die als zodanig geïdentificeerd zijn in het in bijlage II vastgestelde formaat vereisen.

De lidstaten kunnen aanvullende informatie-elementen die als zodanig geïdentificeerd zijn in het in bijlage II vastgestelde formaat vereisen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38.

(2)  Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).


BIJLAGE I

Formaat voor registratie in een lidstaat

Essentiële informatie-elementen worden aangeduid met „M”.

Filterafhankelijke informatie-elementen die zijn aangeduid met „F” maken deel uit van de essentiële informatie-elementen maar zijn slechts van toepassing indien binnen een voorgaand informatie-element een specifiek antwoord is geselecteerd.

Aanvullende informatie-elementen worden aangeduid met „M*”.

DEEL A

Formaat voor registratie van een producent

Informatie-element

Omschrijving

Soort informatie-element

Naam van producent:

Officiële naam van de producent die gekoppeld is aan het nationale fiscale nummer of aan de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

 

Indien de producent een rechtspersoon (vennootschap) is: verstrek de naam van de vennootschap

 

F

Indien de producent een natuurlijke persoon is, verstrek dan:

Voornaam

Achternaam

 

F

Handelsnaam van producent

Naam die de producent hanteert voor reclame- en verkoopdoeleinden en die verschilt van de juridische naam in de statuten of andere officiële documenten.

M*

Wettelijk adres van de producent:

Officieel adres van de producent.

 

Straatnaam

M

Huisnummer

M

Postcode

M

Plaats

M

Provincie

M*

Gemeente

M*

Adres website (indien van toepassing)

M

Categorieën jaarlijkse omzet van EEA

Aanduiding van de jaarlijkse omzet van de producent. lidstaten die deze informatie vereisen, moeten in verschillende „categorieën jaarlijkse omzet van EEA” voorzien zodat de producent desbetreffende categorie kan kiezen.

M*

Contactpersoon van producent

Persoon die als contactpunt aan de producent verbonden is. Dit is een individu dat geselecteerd is als het initiële of regelmatige contactpunt voor die producent.

 

Voornaam

 

M

Achternaam

 

M

Telefoonnummer

Zakelijk telefoonnummer.

M

E-mailadres

Zakelijk e-mailadres.

M

Adres

Zakelijk adres van de contactpersoon.

 

Straatnaam

M

Huisnummer

M

Postcode

M

Plaats

M

Provincie

M*

Gemeente

M*

Nationale identificatiecode/registratiecode van de onderneming

Voor producenten die rechtspersonen zijn: de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

F

Nationaal fiscaal nummer

Fiscaal nummer van de producent in de lidstaat.

M*

Andere identificatiegegevens

Voor producenten die in derde landen zijn gevestigd: een officieel registratienummer/een officiële registratiecode.

F

Categorie/categorieën EEA

Omschrijving van de categorie of categorieën EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt met het nummer krachtens bijlage III bij Richtlijn 2012/19/EU.

M

Subcategorie/subcategorieën EEA

Omschrijving van de subcategorie of subcategorieën EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt zoals toegepast in de lidstaat.

M*

Soort EEA (huishoudelijke of niet-huishoudelijke apparatuur)

Voor elk van de categorieën of, in voorkomend geval, de subcategorieën EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt: de aanduiding „huishoudelijke” of „niet-huishoudelijke” apparatuur.

M*

Merknaam van de EEA

Voor elk van de categorieën of, in voorkomend geval, de subcategorieën EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt: de willekeurig gekozen naam die de producent heeft gegeven aan de EEA om deze te onderscheiden als zijnde geproduceerd of verkocht door die producent en die kan worden gebruikt en beschermd als een handelsmerk.

M*

Producentenverantwoordelijkheid

Informatie over de wijze waarop de producent de in Richtlijn 2012/19/EU vastgestelde verantwoordelijkheden nakomt. Indien dezelfde producent een afzonderlijke nalevingsregeling heeft ingesteld voor bepaalde categorieën EEA en zich voor andere categorieën bij een collectieve nalevingsregeling heeft aangesloten, moeten beide worden vermeld.

 

De producent heeft een afzonderlijke nalevingsregeling ingesteld.

Ja/Nee

 

M

Zo ja, verstrek aanvullende informatie over de afzonderlijke nalevingsregeling.

Beschrijving van aanvullende informatie met betrekking tot de afzonderlijke nalevingsregeling die de producent moet indienen.

M*

De producent heeft zich bij (een) afzonderlijke nalevingsregeling(en) aangesloten.

Ja/Nee

 

M

Financiële verantwoordelijkheid:

Informatie over de vorm van de waarborg die iedere producent ter beschikking stelt bij het op de markt van een lidstaat brengen van een product krachtens artikel 12 van Richtlijn 2012/19/EU.

 

De producent neemt deel aan een of meer collectieve nalevingsregelingen.

Ja/Nee

 

M

De producent biedt een recyclingverzekering aan.

Ja/Nee

 

M

De producent biedt een geblokkeerde bankrekening aan.

Ja/Nee

 

M

Andere (gelieve te preciseren)

Indien de financiële waarborg in een lidstaat geen van de bovenvermelde vormen heeft, moet de producent de vorm van de waarborg omschrijven.

F

Verkoop op afstand:

 

 

De verkoper gebruikt verkoop op afstand om EEA rechtstreeks te verkopen aan particuliere huishoudens of aan gebruikers die geen particuliere huishoudens zijn in een andere lidstaat.

Ja/Nee

De in de lidstaat gevestigde producent moet aanduiden of hij op het moment van registratie EEA ook middels communicatie op afstand rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan gebruikers die geen particuliere huishoudens zijn in een andere lidstaat.

M

Lijst van lidstaten waarin de producent EEA verkoopt middels verkoop op afstand

Indien de in de lidstaat gevestigde producent EEA middels communicatie op afstand rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan gebruikers die geen particuliere huishoudens zijn in een andere lidstaat, moet hij de naam van de lidstaat/lidstaten vermelden.

F

Naam van de gemachtigde vertegenwoordiger in de lidstaat/lidstaten waarin de producent EEA verkoopt middels verkoop op afstand

Indien de in de lidstaat gevestigde producent EEA middels communicatie op afstand rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan gebruikers die geen particuliere huishoudens zijn in een andere lidstaat, moet hij de naam van de gemachtigde vertegenwoordiger in die lidstaat/lidstaten vermelden.

F

Verklaring

Ik/wij verklaar/verklaren dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en accurate informatie verstrekt over de bovengenoemde producent alsook een accurate weerspiegeling van de soort elektrische en elektronische apparatuur die door de bovengenoemde producent op de markt van … (vul de naam in van de lidstaat) is gebracht.”

Verklaring van de producent of, in voorkomend geval, van de derde partij die optreedt in naam van de producent dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en accuraat is.

In geval van elektronische formulieren, moet deze verklaring worden aangevinkt (kruis het vakje aan).

M

DEEL B

Formaat voor registratie van een gemachtigde vertegenwoordiger

Informatie-element

Omschrijving

Soort informatie-element

Naam van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Officiële naam van de gemachtigde vertegenwoordiger die gekoppeld is aan het nationale fiscale nummer of aan de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

 

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger een rechtspersoon (vennootschap) is: verstrek de naam van de vennootschap

 

F

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger een natuurlijke persoon is, verstrek dan:

Voornaam

Achternaam

 

F

Wettelijk adres van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Officieel adres van de gemachtigde vertegenwoordiger. De gemachtigde vertegenwoordiger moet op het grondgebied van de lidstaat zijn gevestigd.

 

Straatnaam

 

M

Huisnummer

 

M

Postcode

 

M

Plaats

 

M

Provincie

 

M*

Gemeente

 

M*

Adres website (indien van toepassing)

 

M

Contactpersoon van de gemachtigde vertegenwoordiger:

Persoon die als contactpunt aan de gemachtigde vertegenwoordiger verbonden is. Dit is een individu dat geselecteerd is als het initiële of regelmatige contactpunt voor die gemachtigde vertegenwoordiger. De contactpersoon moet op het grondgebied van de lidstaat zijn gevestigd.

 

Voornaam

 

M

Achternaam

 

M

Telefoonnummer

Zakelijk telefoonnummer.

M

E-mailadres

Zakelijk e-mailadres.

M

Adres

Zakelijk adres van de contactpersoon.

 

Straatnaam

M

Huisnummer

M

Postcode

M

Plaats

M

Provincie

M*

Gemeente

M*

Nationale identificatiecode/registratiecode van de onderneming

Voor gemachtigde vertegenwoordigers die rechtspersonen zijn: de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

F

Nationaal fiscaal nummer

Fiscaal nummer van de gemachtigde vertegenwoordiger in de lidstaat.

M*

Naam van de vertegenwoordigde producent(en):

Indien de producent een rechtspersoon (vennootschap) is: verstrek de naam van de vennootschap

Indien de producent een natuurlijke persoon is, verstrek dan:

Voornaam

Achternaam

Officiële naam van de door de gemachtigde vertegenwoordiger vertegenwoordigde producent(en) die gekoppeld is aan het nationale fiscale nummer of aan de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger meer dan één producent vertegenwoordigt en de lidstaat de gemachtigde vertegenwoordiger eenmaal registreert, moet de gemachtigde vertegenwoordiger afzonderlijk de naam en de contactgegevens van elk van de vertegenwoordigde producenten vermelden.

M

Contactgegevens van de vertegenwoordigde producent(en):

Officiële contactgegevens van de door de gemachtigde vertegenwoordiger vertegenwoordigde producent(en).

 

Telefoonnummer

M

E-mailadres

M

Adres

M

Straatnaam

M

Huisnummer

M

Postcode

M

Plaats

M

Land

M

Adres website (indien van toepassing)

F

Categorieën van de jaarlijkse omzet van de vertegenwoordigde producent voor EEA.

Aanduiding van de jaarlijkse omzet van de vertegenwoordigde producent. Lidstaten die deze informatie vereisen, moeten in verschillende „categorieën jaarlijkse omzet van EEA” voorzien zodat de vertegenwoordigde producent desbetreffende categorie kan kiezen.

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger meer dan één producent vertegenwoordigt en de lidstaat de gemachtigde vertegenwoordiger één maal registreert, moet de gemachtigde vertegenwoordiger afzonderlijk, voor elk van de vertegenwoordigde producenten de categorie van de jaarlijkse omzet van EEA aangeven.

M*

Categorie/categorieën EEA

Omschrijving van de categorie of categorieën EEA die de vertegenwoordigde producent op de markt van de lidstaat brengt met het nummer krachtens bijlage III bij Richtlijn 2012/19/EU.

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger meer dan één producent vertegenwoordigt en de lidstaat de gemachtigde vertegenwoordiger één maal registreert, moet de gemachtigde vertegenwoordiger afzonderlijk de categorieën EEA omschrijven die elk van de vertegenwoordigde producenten op de markt van de lidstaat brengen.

M

Subcategorie/subcategorieën EEA

Omschrijving van de subcategorie of subcategorieën EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt zoals toegepast in de lidstaat.

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger meer dan één producent vertegenwoordigt en de lidstaat de gemachtigde vertegenwoordiger één maal registreert, moet de gemachtigde vertegenwoordiger afzonderlijk de subcategorieën EEA omschrijven die elk van de vertegenwoordigde producenten op de markt van de lidstaat brengen.

M*

Soort EEA (huishoudelijke of niet-huishoudelijke apparatuur)

Voor elk van de categorieën of, in voorkomend geval, de subcategorieën EEA die de vertegenwoordigde producent op de markt van de lidstaat brengt: de aanduiding „huishoudelijke” of „niet-huishoudelijke” apparatuur.

M*

Merknaam van de EEA

Voor elk van de categorieën of, in voorkomend geval, de subcategorieën EEA die de vertegenwoordigde producent op de markt van de lidstaat brengt: de willekeurig gekozen naam die de producent heeft gegeven aan de EEA om deze te onderscheiden als zijnde geproduceerd of verkocht door die producent en die kan worden gebruikt en beschermd als een handelsmerk.

M*

Producentenverantwoordelijkheid:

Informatie over de wijze waarop de vertegenwoordigde producent de in Richtlijn 2012/19/EU vastgestelde verantwoordelijkheden nakomt. Indien dezelfde producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent een afzonderlijke nalevingsregeling heeft ingesteld voor bepaalde categorieën EEA en zich voor andere categorieën bij een collectieve nalevingsregeling heeft aangesloten, moeten beide worden vermeld.

Indien de gemachtigde vertegenwoordiger meer dan één producent vertegenwoordigt en de lidstaat de gemachtigde vertegenwoordiger één maal registreert, moet de gemachtigde vertegenwoordiger afzonderlijk aangeven hoe elk van de vertegenwoordigde producenten de in Richtlijn 2012/19/EU vastgestelde verantwoordelijkheden nakomt.

 

De producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent heeft een afzonderlijke nalevingsregeling ingesteld.

Ja/Nee

 

M

Zo ja, verstrek aanvullende informatie over de afzonderlijke nalevingsregeling.

Beschrijving van aanvullende informatie met betrekking tot de afzonderlijke nalevingsregeling die de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent moet indienen.

M*

De producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent heeft zich aangesloten bij (een) collectieve nalevingsregeling(en) in de lidstaat.

Ja/Nee

 

M

Financiële verantwoordelijkheid:

Informatie over de vorm van de waarborg die iedere vertegenwoordigde producent ter beschikking stelt bij het op de markt van een lidstaat brengen van een product krachtens artikel 12 van Richtlijn 2012/19/EU.

 

De producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent neemt deel aan een of meer collectieve nalevingsregelingen.

Ja/Nee

 

M

De producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent biedt een recyclingverzekering aan.

Ja/Nee

 

M

De producent of de gemachtigde vertegenwoordiger namens de producent biedt een geblokkeerde bankrekening aan.

Ja/Nee

 

M

Andere (gelieve te preciseren)

Indien de financiële waarborg in een lidstaat geen van de bovenvermelde vormen heeft, moet de gemachtigde vertegenwoordiger de vorm van de waarborg omschrijven.

M

Verklaring

Ik/wij verklaar/verklaren dat de bovengenoemde gemachtigde vertegenwoordiger door de vertegenwoordigde producent(en) met een schriftelijk mandaat is aangesteld krachtens artikel 17, lid 3, van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.”

Verklaring van de gemachtigde vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, van de derde partij die handelt namens de gemachtigde vertegenwoordiger dat de gemachtigde vertegenwoordiger door de vertegenwoordigde producent(en) met een schriftelijk mandaat is aangesteld krachtens artikel 17, lid 3, van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

In geval van elektronische formulieren, moet deze verklaring worden aangevinkt (kruis het vakje aan).

M

Verklaring

Ik/wij verklaar/verklaren dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en accurate informatie verstrekt over de bovengenoemde gemachtigde vertegenwoordiger alsook een accurate weerspiegeling van de soort elektrische en elektronische apparatuur die door de producent(en) die door de bovengenoemde gemachtigde vertegenwoordiger wordt/worden vertegenwoordigd op de markt van … (vul de naam in van de lidstaat) is gebracht.”

Verklaring van de gemachtigde vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, van de derde partij die optreedt in naam van de gemachtigde vertegenwoordiger dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en accuraat is.

In geval van elektronische formulieren, moet deze verklaring worden aangevinkt (kruis het vakje aan).

M


BIJLAGE II

Formaat voor rapportage aan het register van een lidstaat van op zijn markt gebrachte EEA

Essentiële informatie-elementen worden aangeduid met „M”.

Filterafhankelijke informatie-elementen die zijn aangeduid met „F” maken deel uit van de essentiële informatie-elementen maar zijn slechts van toepassing indien binnen een voorgaand informatie-element een specifiek antwoord is geselecteerd.

Aanvullende informatie-elementen worden aangeduid met „M*”.

Informatie-element

Omschrijving

Soort informatie-element

Naam van de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger of de organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt:

Officiële naam van de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger of de organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt, die gekoppeld is aan het nationale fiscale nummer of aan de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

 

Indien de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger een rechtspersoon (vennootschap) is: verstrek de naam van de vennootschap

 

F

Indien de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger een natuurlijke persoon is, verstrek dan:

Voornaam

Achternaam

 

F

Indien een lidstaat toestaat dat het verslag wordt ingediend door een organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt: vermeld de naam van deze organisatie en de namen van de producenten en/of gemachtigde vertegenwoordigers namens wie de informatie wordt verstrekt.

 

F

Nationale identificatiecode/registratiecode van de onderneming

Voor producenten of gemachtigde vertegenwoordigers die rechtspersonen zijn of organisaties die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomen: de identificatiecode die/het identificatienummer dat is verstrekt bij registratie in het handelsregister van de lidstaat.

F

Nationaal fiscaal nummer

Fiscaal nummer van de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger of de organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt in de lidstaat.

M*

Rapportageperiode

De producent of de gemachtigde vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, de organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt, moet de desbetreffende rapportageperiode specificeren.

M

Contactpersoon voor de rapportage:

De persoon die verbonden is aan de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, de organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt, die is aangeduid als de aanvankelijke of regelmatige contactpersoon voor de rapportage aan het register.

 

Voornaam

 

M

Achternaam

 

M

Telefoonnummer

Zakelijk telefoonnummer.

M

E-mailadres

Zakelijk e-mailadres.

M

Hoeveelheid EEA die op de markt van de lidstaat is gebracht (in ton):

Iedere producent of gemachtigde vertegenwoordiger moet het gewicht rapporteren van de in de lidstaat in de handel gebrachte EEA in ton zoals gedefinieerd in artikel 2, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/699 van de Commissie.

Indien de lidstaat een organisatie die namens producenten verplichtingen uit hoofde van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt, toestaat deze informatie te verstrekken, moet worden aangegeven of deze informatie voor iedere vertegenwoordigde producent en gemachtigde vertegenwoordiger ofwel in totaal voor alle vertegenwoordigde producenten en gemachtigde vertegenwoordigers moet worden gerapporteerd.

 

per EEA-categorie

Het gewicht van de EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt per EEA-categorie krachtens bijlage III bij Richtlijn 2012/19/EU, waarbij fotovoltaïsche panelen afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

M

per EEA-subcategorie

Het gewicht van de EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt per EEA-subcategorie zoals in de lidstaat toegepast.

M*

per soort EEA (huishoudelijke of niet-huishoudelijke apparatuur)

Het gewicht van de EEA die de producent op de markt van de lidstaat brengt per soort apparatuur („huishoudelijke” of „niet-huishoudelijke” apparatuur).

M*

Verklaring

Ik/wij verklaar/verklaren dat de in dit document verstrekte informatie waarheidsgetrouw is en een accurate weerspiegeling vormt van de soort en de hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur die door de bovengenoemde producent(en) op de markt van … (vul de naam in van de lidstaat) is gebracht.”

Verklaring van de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger of, in voorkomend geval, van de derde partij die optreedt in naam van de producent of de gemachtigde vertegenwoordiger dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en accuraat is.

In geval van elektronische formulieren, moet deze verklaring worden aangevinkt (kruis het vakje aan).

M