20.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 48/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/290

af 19. februar 2019

om fastlæggelse af registrerings- og rapporteringsformatet for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr til registret

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En harmoniseret datastruktur og et harmoniseret registrerings- og rapporteringsformat for producenter af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) i alle medlemsstater vil mindske den administrative byrde for producenter, der driver virksomhed på EU-plan eller i flere forskellige medlemsstater.

(2)

For at harmonisere medlemsstaternes praksis med hensyn til registrering og rapportering bør registrerings- og rapporteringsformatet anvendes af alle producenter, herunder producenter, der leverer elektrisk og elektronisk udstyr ved hjælp af fjernkommunikation, eller af bemyndigede repræsentanter, hvis sådanne er udnævnt, og af samtlige registre, der etableres i medlemsstaterne i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU.

(3)

Det bør fremgå af registrerings- og rapporteringsformatet, hvilke grundlæggende oplysninger producenterne eller de bemyndigede repræsentanter, hvis sådanne er udnævnt, skal indgive i henhold til artikel 16, stk. 2, og bilag X i direktiv 2012/19/EU i forbindelse med registrering og rapportering. Registrerings- og rapporteringsformatet bør også give mulighed for, at den medlemsstat, hvor producenten er registreret og rapporterer til, kan kræve begrænsede supplerende oplysninger. For at undgå yderligere administrative byrder bør sådanne krav om supplerende oplysninger kun vedrøre oplysninger, der tidligere er angivet som sådanne i selve formatet.

(4)

I henhold til del B.5 i bilag X til direktiv 2012/19/EU kræves det også, at hver producent eller hver bemyndiget repræsentant, hvis en sådan er udnævnt, rapporterer om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er særskilt indsamlet, genanvendt (herunder forberedt til genbrug), nyttiggjort og bortskaffet i medlemsstaten eller overført i eller uden for Unionen, mens de tilsvarende oplysninger, der skal rapporteres til Kommissionen, indsamles i medlemsstaterne fra forskellige kilder. I denne forbindelse vil en samordning af rapporteringsformaterne øge den administrative byrde for producenterne, og desuden er den ikke nødvendig for at nå målet for nærværende gennemførelsesforordning.

(5)

Bestemmelserne i denne forordning bør finde anvendelse fra begyndelsen af et kalenderår og fra en dato, der gør det muligt at træffe de nødvendige praktiske foranstaltninger, både hvad angår registrene og hvad angår producenterne eller disses bemyndigede repræsentanter.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Registreringsformat

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de registre, der etableres i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU:

a)

anvender det format, der er fastlagt i bilag I, del A, for registrering af producenter

b)

anvender det format, der er fastlagt i bilag I, del B, for registrering af bemyndigede repræsentanter.

2.   Medlemsstaterne stiller krav om, at der indgives de grundlæggende oplysninger, der er angivet som sådanne i de formater, der er fastlagt i bilag I.

Medlemsstaterne kan stille krav om, at der indgives de supplerende oplysninger, der er angivet som sådanne i de formater, der er fastlagt i bilag I.

Artikel 2

Format for rapportering til en medlemsstats register af oplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i medlemsstaten

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de registre, der etableres i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2012/19/EU, anvender det format, der er fastlagt i bilag II, til den rapportering, som producenter eller disses bemyndigede repræsentanter, hvis sådanne er udnævnt i henhold til artikel 17 i direktiv 2012/19/EU, foretager til registret af oplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne stiller krav om, at der indgives de grundlæggende oplysninger, der er angivet som sådanne i det format, der er fastlagt i bilag II.

Medlemsstaterne kan stille krav om, at der indgives de supplerende oplysninger, der er angivet som sådanne i det format, der er fastlagt i bilag II.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).


BILAG I

Format for registrering i en medlemsstat

Grundlæggende oplysninger er markeret med »M«.

Filterafhængige oplysninger markeret med »F« er en del af de grundlæggende oplysninger, men er kun relevante, når der gives et bestemt svar i et foregående felt.

Supplerende oplysninger er markeret med »M*«.

DEL A

Format for registrering af en producent

Oplysning

Forklaring

Oplysningens art

Producentens navn:

Det officielle navn på producenten, dvs. det navn, der er forbundet med det nationale skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

 

Hvis producenten er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden

 

F

Hvis producenten er en fysisk person, anføres:

Fornavn

Efternavn

 

F

Producentens firmanavn

Det navn, producenten anvender til reklame- og salgsformål, hvis det er forskelligt fra navnet i selskabsvedtægterne eller andre officielle dokumenter.

M*

Producentens adresse:

Producentens officielle adresse.

 

Gadenavn

M

Gadenummer

M

Postnummer

M

By

M

Amt

M*

Kommune

M*

Websted (hvis et sådant findes)

M

Årsomsætning af EEE

Indikation af producentens årsomsætning. Medlemsstater, der anmoder om denne oplysning, skal opstille forskellige intervaller for årsomsætning, så producenten kan vælge det relevante interval.

M*

Producentens kontaktperson:

Person, der fungerer som producentens centrale og/eller faste kontaktpunkt.

 

Fornavn

 

M

Efternavn

 

M

Telefonnummer

Kontaktpersonens telefonnummer (arbejde).

M

E-mailadresse

Kontaktpersonens e-mailadresse (arbejde).

M

Adresse

Kontaktpersonens adresse (arbejde).

 

Gadenavn

M

Gadenummer

M

Postnummer

M

By

M

Amt

M*

Kommune

M*

National identifikationskode/virksomhedsregisterkode

For producenter, der er juridiske personer: den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

F

Nationalt skattenummer

Producentens skattenummer i medlemsstaten.

M*

Andre identifikationsoplysninger:

For producenter, der er etableret i tredjelande, officiel(t) registreringskode/-nummer.

F

Kategori/kategorier af EEE

Beskrivelse af kategorien eller kategorierne af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, efter nummer i henhold til bilag III til direktiv 2012/19/EU.

M

Underkategori/underkategorier af EEE

Beskrivelse af underkategorien eller underkategorierne af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, efter medlemsstatens opdeling i underkategorier.

M*

Typen af EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr)

For hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres, om der er tale om »husholdningsudstyr« eller »andet end husholdningsudstyr«.

M*

Varemærke for EEE

For hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres den vilkårlige betegnelse, som producenten har valgt for udstyret for at identificere det som fremstillet eller solgt af denne producent, og som kan anvendes og beskyttes som et varemærke.

M*

Producentansvar

Oplysninger om, hvordan producenten opfylder sine forpligtelser, jf. direktiv 2012/19/EU, i medlemsstaten. Hvis producenten både har etableret en individuel overensstemmelsesordning for visse kategorier af EEE og er tilsluttet en kollektiv overensstemmelsesordning for andre kategorier af EEE, anføres begge.

 

Producenten har oprettet en individuel overensstemmelsesordning.

Ja/nej

 

M

Hvis svaret er »ja«, anføres supplerende oplysninger om den individuelle overensstemmelsesordning.

Medlemsstater, der anmoder om disse oplysninger, skal angive, hvilke supplerende oplysninger producenten skal give om den individuelle overensstemmelsesordning.

M*

Producenten har tilsluttet sig en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger.

Ja/nej

 

M

Finansielt ansvar:

Oplysninger om formen for den garanti, som hver producent stiller, når et produkt bringes i omsætning i medlemsstaten, jf. artikel 12 i direktiv 2012/19/EU.

 

Producenten deltager i en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger.

Ja/nej

 

M

Producenten stiller garanti i form af en genanvendelsesforsikring.

Ja/nej

 

M

Producenten stiller garanti i form af en spærret bankkonto.

Ja/nej

 

M

Andet (angiv nærmere)

Hvis den finansielle garanti i en medlemsstat ikke stilles i en af de former, der er nævnt ovenfor, skal producenten beskrive garantiformen.

F

Fjernsalg:

 

 

Producenten anvender fjernsalg til at sælge EEE direkte til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat.

Ja/nej

Producenter, der er etableret i medlemsstaten, skal oplyse om de på registreringstidspunktet også sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat.

M

Liste over medlemsstater, hvor producenten sælger EEE ved fjernsalg

Hvis en producent, der er etableret i medlemsstaten, sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat, skal producenten anføre denne eller disse medlemsstater.

F

Navn på den bemyndigede repræsentant i den medlemsstat/de medlemsstater, hvor producenten sælger EEE ved fjernsalg

Hvis en producent, der er etableret i medlemsstaten, sælger EEE ved hjælp af fjernkommunikation til private husholdninger eller andre brugere end private husholdninger i en anden medlemsstat, skal producenten anføre navnet på den bemyndigede repræsentant i denne eller disse medlemsstater.

F

Erklæring

»Jeg/Vi erklærer, at de anførte oplysninger er sande og giver nøjagtig information om ovennævnte producent og om den type elektrisk og elektronisk udstyr, som producenten bringer i omsætning i(indsæt medlemsstatens navn).«

Producenten eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på producentens vegne, skal afgive erklæring om, at oplysningerne er sande og nøjagtige.

Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

M

DEL B

Format for registrering af en bemyndiget repræsentant

Oplysning

Forklaring

Oplysningens art

Den bemyndigede repræsentants navn:

Det officielle navn på den bemyndigede repræsentant, dvs. det navn, der er forbundet med det nationale skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

 

Hvis den bemyndigede repræsentant er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden

 

F

Hvis den bemyndigede repræsentant er en fysisk person, anføres:

Fornavn

Efternavn

 

F

Den bemyndigede repræsentants adresse.

Den bemyndigede repræsentants officielle adresse. Den bemyndigede repræsentant skal være etableret på medlemsstatens område.

 

Gadenavn

 

M

Gadenummer

 

M

Postnummer

 

M

By

 

M

Amt

 

M*

Kommune

 

M*

Websted (hvis et sådant findes)

 

M

Den bemyndigede repræsentants kontaktperson:

Person, der fungerer som den bemyndigede repræsentants centrale og/eller faste kontaktpunkt. Kontaktpersonen skal være etableret på medlemsstatens område.

 

Fornavn

 

M

Efternavn

 

M

Telefonnummer

Kontaktpersonens telefonnummer (arbejde).

M

E-mailadresse

Kontaktpersonens e-mailadresse (arbejde).

M

Adresse

Kontaktpersonens adresse (arbejde).

 

Gadenavn

M

Gadenummer

M

Postnummer

M

By

M

Amt

M*

Kommune

M*

National identifikationskode/virksomhedsregisterkode

For bemyndigede repræsentanter, der er juridiske personer: den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

F

Nationalt skattenummer

Den bemyndigede repræsentants skattenummer i medlemsstaten.

M*

Den/de repræsenterede producent(er)s navn(e):

Hvis producenten er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden

Hvis producenten er en fysisk person, anføres:

Fornavn

Efternavn

Det officielle navn på den/de producent(er), som den bemyndigede repræsentant repræsenterer, dvs. det navn, der er forbundet med producentens nationale/europæiske skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i virksomhedsregistret i det land, hvor producenten er etableret.

Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant anføre navn og kontaktoplysninger for hver af de repræsenterede producenter.

M

Den/de repræsenterede producent(er)s kontaktoplysninger:

De officielle kontaktoplysninger på den/de producent(er), som den bemyndigede repræsentant repræsenterer.

 

Telefonnummer

M

E-mailadresse

M

Adresse

M

Gadenavn

M

Gadenummer

M

Postnummer

M

By

M

Land

M

Websted (hvis et sådant findes)

F

Årsomsætning af EEE for den repræsenterede producent

Indikation af den repræsenterede producents årsomsætning. Medlemsstater, der anmoder om denne oplysning, skal opstille forskellige intervaller for årsomsætning, så den repræsenterede producent kan vælge det relevante interval.

Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant indikere intervallet for årsomsætning af EEE særskilt for hver af de repræsenterede producenter.

M*

Kategori/kategorier af EEE

Beskrivelse af kategorien eller kategorierne af EEE, som den repræsenterede producent bringer i omsætning i medlemsstaten, efter nummer i henhold til bilag III til direktiv 2012/19/EU.

Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant beskrive kategorierne af EEE særskilt for hver af de repræsenterede producenter.

M

Underkategori/underkategorier af EEE

Beskrivelse af underkategorien eller underkategorierne af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, efter medlemsstatens opdeling i underkategorier.

Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant beskrive underkategorierne af EEE særskilt for hver af de repræsenterede producenter.

M*

Typen af EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr)

For hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som den repræsenterede producent bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres, om der er tale om »husholdningsudstyr« eller »andet end husholdningsudstyr«.

M*

Varemærke for EEE

For hver kategori eller, hvis relevant, underkategori af EEE, som den repræsenterede producent bringer i omsætning i medlemsstaten, anføres den vilkårlige betegnelse, som producenten har valgt for udstyret for at identificere det som fremstillet eller solgt af denne producent, og som kan anvendes og beskyttes som et varemærke.

M*

Producentansvar:

Oplysninger om, hvordan den repræsenterede producent opfylder sine forpligtelser, jf. direktiv 2012/19/EU, i medlemsstaten. Hvis producenten — eller den bemyndigede repræsentant på producentens vegne — både har etableret en individuel overensstemmelsesordning for visse kategorier af EEE og er tilsluttet en kollektiv overensstemmelsesordning for andre kategorier af EEE, anføres begge.

Hvis den bemyndigede repræsentant repræsenterer mere end én producent, men ifølge medlemsstatens regler kun skal registreres én gang, skal den bemyndigede repræsentant anføre særskilt for hver af de repræsenterede producenter, hvordan de opfylder deres forpligtelser, jf. direktiv 2012/19/EU, i medlemsstaten.

 

Producenten har oprettet en individuel overensstemmelsesordning i medlemsstaten, eller den bemyndigede repræsentant har gjort det på producentens vegne.

Ja/nej

 

M

Hvis svaret er »ja«, anføres supplerende oplysninger om den individuelle overensstemmelsesordning.

Medlemsstater, der anmoder om disse oplysninger, skal angive, hvilke supplerende oplysninger producenten — eller den bemyndigede repræsentant på producentens vegne — skal give om den individuelle overensstemmelsesordning.

M*

Producenten har tilsluttet sig en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger i medlemsstaten, eller den bemyndigede repræsentant har gjort det på producentens vegne.

Ja/nej

 

M

Finansielt ansvar:

Oplysninger om formen for den garanti, som hver af de repræsenterede producenter stiller, når et produkt bringes i omsætning i medlemsstaten, jf. artikel 12 i direktiv 2012/19/EU.

 

Producenten deltager i en eller flere kollektive overensstemmelsesordninger i medlemsstaten, eller den bemyndigede repræsentant gør det på producentens vegne.

Ja/nej

 

M

Producenten stiller garanti i form af en genanvendelsesforsikring, eller den bemyndigede repræsentant gør det på producentens vegne.

Ja/nej

 

M

Producenten stiller garanti i form af en spærret bankkonto, eller den bemyndigede repræsentant gør det på producentens vegne

Ja/nej

 

M

Andet (angiv nærmere)

Hvis den finansielle garanti i en medlemsstat ikke stilles i en af de former, der er nævnt ovenfor, skal den bemyndigede repræsentant beskrive garantiformen.

M

Erklæring

»Jeg/Vi erklærer, at ovennævnte bemyndigede repræsentant er udnævnt ved skriftlig fuldmagt fra den/de repræsenterede producent(er) i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr«.

Den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på den bemyndigede repræsentants vegne, skal afgive erklæring om, at den bemyndigede repræsentant er udnævnt ved skriftlig fuldmagt i henhold til artikel 17, stk. 3, i direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

M

Erklæring

»Jeg/Vi erklærer, at de anførte oplysninger er sande og giver nøjagtig information om ovennævnte bemyndigede repræsentant og om den type elektrisk og elektronisk udstyr, som den/de repræsenterede producent(er) bringer i omsætning i(indsæt medlemsstatens navn).«

Den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på den bemyndigede repræsentants vegne, skal afgive erklæring om, at oplysningerne er sande og nøjagtige.

Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

M


BILAG II

Format for rapportering til registret i en medlemsstat af oplysninger om EEE, der er bragt i omsætning i medlemsstaten

Grundlæggende oplysninger er markeret med »M«.

Filterafhængige oplysninger markeret med »F« er en del af de grundlæggende oplysninger, men er kun relevante, når der gives et bestemt svar i et foregående felt.

Supplerende oplysninger er markeret med »M*«.

Oplysning

Forklaring

Oplysningens art

Producentens eller den bemyndigede repræsentants navn eller navnet på den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne:

Det officielle navn på producenten, den bemyndigede repræsentant eller den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, dvs. det navn, der er forbundet med det nationale skattenummer eller den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

 

Hvis producenten eller den bemyndigede repræsentant er en juridisk person (en virksomhed), anføres navnet på virksomheden

 

F

Hvis producenten eller den bemyndigede repræsentant er en fysisk person, anføres:

Fornavn

Efternavn

 

F

Hvis en medlemsstat giver mulighed for, at rapporten indgives af en organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, anføres navnet på denne organisation og navnene på de producenter og/eller bemyndigede repræsentanter, på hvis vegne oplysningerne gives.

 

F

National identifikationskode/virksomhedsregisterkode

For producenter eller bemyndigede repræsentanter, der er juridiske personer, eller organisationer, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne: den identifikationskode/det identifikationsnummer, der er tildelt ved registreringen i medlemsstatens virksomhedsregister.

F

Nationalt skattenummer

Det skattenummer, der er tildelt producenten eller den bemyndigede repræsentant eller den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, i medlemsstaten.

M*

Rapporteringsperiode

Producenten eller den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, skal anføre den relevante rapporteringsperiode.

M

Kontaktperson for rapporteringen:

Person, der for så vidt angår rapportering til registret fungerer som det centrale og/eller faste kontaktpunkt for producenten eller den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, for den organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne.

 

Fornavn

 

M

Efternavn

 

M

Telefonnummer

Kontaktpersonens telefonnummer (arbejde).

M

E-mailadresse

Kontaktpersonens e-mailadresse (arbejde).

M

Mængden af EEE, der er bragt i omsætning i medlemsstaten (i ton):

Hver producent eller hver bemyndiget repræsentant skal indberette vægten (i ton) af EEE, der er bragt i omsætning i medlemsstaten, jf. artikel 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/699.

Hvis medlemsstaten giver mulighed for, at denne oplysning indberettes af en organisation, der varetager forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar på producenters vegne, skal det specificeres, om denne oplysning skal indberettes særskilt for hver enkelt repræsenteret producent og hver enkelt bemyndiget repræsentant eller samlet for alle repræsenterede producenter og bemyndigede repræsentanter.

 

pr. kategori af EEE

Vægten af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, pr. kategori af EEE som omhandlet i bilag III til direktiv 2012/19/EU, idet fotovoltaiske paneler dog skal rapporteres særskilt.

M

pr. underkategori af EEE

Vægten af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, pr. underkategori af EEE, efter medlemsstatens opdeling i underkategorier.

M*

pr. type EEE (husholdningsudstyr eller andet end husholdningsudstyr)

Vægten af EEE, som producenten bringer i omsætning i medlemsstaten, pr. udstyrstype (»husholdningsudstyr« eller »andet end husholdningsudstyr«).

M*

Erklæring

»Jeg/Vi erklærer, at oplysningerne i dette dokument er sande og giver nøjagtig information om typen og mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, som ovennævnte producent(er) bringer i omsætning i(indsæt medlemsstatens navn)

Producenten eller den bemyndigede repræsentant eller, hvor det er relevant, den tredjepart, der handler på producentens eller den bemyndigede repræsentants vegne, skal afgive erklæring om, at oplysningerne er sande og nøjagtige.

Hvis der anvendes en elektronisk formular, afgives denne erklæring ved afkrydsning i et felt til dette formål.

M